Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1907

9. 1907. március 13. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 428 - 429 - 430

1907. márczuis 13-iki közgyűlés. 427—430. szám. 203 A középitési bizottmánynak a tanács által pártolólag előterjesztett javaslata alapján a közgyűlés dr. Hecht Ernő törvényhatósági biz. tag urnák az 1906. évi deczember hó 12-én tartott rendkívüli köz­gyűlésen előterjesztett azon indítványát, miszerint ,,a törvényhatósági bizottság elhatározza, hogy az útczák, utak és tereknek történelmünk vagy közéletünk nagy alakjairól történő elnevezése esetében az utcza­jelző táblákon a teljes vezeték és keresztnév, esetleg még a törté­nelmi szereplésre vonatkozó megjelölés is alkalmazandó; utasítja egyúttal a tanácsot, hogy már most a Kerepesi-uton alkalmazandó uj utczai táblákon „II. Rákóczi Ferencz fejedelem-utja" felírást alkal­maztasson és hogy az egyöntetű eljárás czéljából a mérnöki hivatal a főlevéltárossal egyetértőleg járjon el'\ ezennel mellőzi. Egyalkalommal^ dr. Löw Sámuel bizottsági tag ,urnak ezen ügy­gyei kapcsolatban előadott azon indítványát, hogy „mondja ki a közgyűlés, hogy mindazokon az utczákon utakon és tereken, a melyek akár történeti nevezetességű, akár helyi nevezetességű egyénekről neveztetnek el, az első számú sarokházon az illető egyéniség nevét, születési és halálozási évét tartalmazó emléktábla alkalmaztassák és ennek a kivitele a tanácsra bizassék" — tárgyalás és javaslattétel végett a tanácsnak adja ki. Miről a tanács tudomás és megfelelő eljárás végett az iratok kiadásával értesíttetik. !428. Tárgyaltatott a tanács 26.135/1907 — III. számú előterjesz­tése: a fővárosi közmunkák tanácsában megüresedett tagsági helyek betöltése tárgyában érkezett miniszterelnöki leiratra. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a fővárosi közmunkák taná­csában megüresedett s a kormány kinevezésének fen tartott rendes tagsági helyekre a minisztérium gróf Andrássy Géza v. b. t. t. országgyűlési képviselőt, Semsey László országgyűlési képviselőt és Hartig Sándor kereskedelemügyi miniszteri tanácsost nevezte ki. Miről a tanács tárgyiraton értesíttetik. !429. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 213.583/1906— III. számú előterjesztése: a 9. ker. Gubacsi-uton fekvő Prohaszka-féle ingatlan vételárának fedezete ügyében. A középitési és a pénzügyi és gazdasági bizottmányoknak a tanács által pártolólag előterjesztett javaslatai alapján a közgyűlés elhatározza, hogy a 9. ker. Gubacsi-uton ?£!5ri5!i hrsz. a. fekvő és özv. Prohászka Károlyné tulajdonában levő ingatlan a hozzátartozó 4 öles homlokzati sávval együtt a sertésközvágóhidi és sertésvásári telek czéljára C-ölenként 48 (Negyvennyolcz) koronáért kisajátítási egyezség utján megszereztessék és az erre szükséges 20.558 (Huszezerötszáz­ötvennyolcz) koronát a kisajátítási alap 1907. évi kiad. CXXVI. 2. czime (Eladott ingatlanokért járó bevételekből fedezendő kiadások — évközben kijelölendő egyéb czélok) alatt előirányzott 29.000 korona terhére, saját czimén való elszámolás mellett — engedélyezi. Ezen határozat felsőbb jóváhagyást igényelvén, a m. kir. belügy­miniszter úrhoz felterjesztetik. !430. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 18.666/1907— III. számú előterjesztése: az 1. ker. Bástya-sétányon fekvő Asbóth-féle ingatlan szabályozása ügyében. A középitési és a pénzügyi és gazdasági bizottságoknak a tanács által is pártolt javaslatára hozzájárul a közgyűlés ahhoz, hogy az 1. ker. Bástya-sétányon (6258, 6259.) hrsz. a. fekvő és Asbóth János és neje tulajdonában levő ingatlanból a szabályozás czéljára eleső 2 --Ölnyi terjedek D -ölenként Kettőszáz (200) koronával kisajátítási egyezség utján megszereztessék és az ekként szükséges 400 (Négyszáz) K kártalanítási összeg fedezetét a kisajátítási alap kiad. VII. fej. (Terjedékek bevál­tása) a folyó kártalanításokra előirányzott 99.118 koronából rendel­kezésre álló 77.067 korona terhére engedélyezi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom