Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1892

10. 1892. május 4. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 475 - 476 - 477

A IX. kerületben rendes esküdtekül: Melly József Jétsy Károly Bernhardt Nándor. A X. kerületben rendes esküdtekül: Del Medico Antal Horváth A. János. Pótesküdtekül: Schwaiger Miklós, Szabó Márton urak választattak meg, s hogy a megválasztottakat valamennyit igazolta, tudomásul vétetik. Miről a tanács tárgyiraton, a megválasztott rendes és pótesküdtek, nevezete­sen: Adamasky József, Kiáltossy Teofil, Linczbauer Fülöp, Barabás József, Telegdy Károly, Oettner Antal, Wilcke Gottlieb, Bozóky István, Kanyó Sándor, Schwarzmayer István, Kugler József, ifj. Kren István, Nepp József, Mihályi József, Szolnoki László, Parall Ferencz, Kramer Miksa, Breslmayer Gyula, Rosenbaum István, Gaál István, Szirányi János, dr. Bihary Mór, Beck Dénes, Steinfeld Vilmos, Reisner Ignácz, Lafrankó István, Weiner Károly, Sullay Aurél, Kaufmann Ede, Breslmayer Román, Prokisch János, Pápai Manó, Daubek János, Kuklay János, Moravetz József, Sturza János, Kunstädter Mór, Reich Ignácz, Nagy Gyula, Hrebenda Ágoston, Diviaczky János, Sverteczky István, dr. Gonda Ignácz, Novelly Antal, Varsányi Ferencz, Szentes Aurél, Almási Jakab, Tenk János, Melly József, Jétsy Károly, Bernhardt Nándor, Del Medico Antal, Horváth A. János, Schwaiger Miklós, Szabó Márton urak és az I—X. ker. elöljáróságok jegyzőkönyvi kivona­ton értesíttetnek. !475. Olvastatik a főv. igazoló választmánynak f. évi április hó 30-án kelt jelentése, melylyel a folyó évi márczius hó 13-án és 14-én megtartott esküdt választásra vonatkozó jegyzőkönyveket, a szavazók névjegyzékeit egy darab felszólamlással együtt beterjeszti. A jelentés tudomásul vétetvén, az a választásra vonatkozó jegyző­könyveknek, a szavazók névjegyzékeinek s egy darab felszólamlásnak a levéltárba leendő elhelyezése végett a tanácsnak kiadatik. !476. Olvastatik a főv. igazoló választmánynak f. évi április hó 22-ón 13. sz. a. kelt jelentése, melylyel jelenti, hogy dr. Köffinger Frigyes bizottsági tag elhalálozása folytán az igazoló választmány tagjai sorá­ban egy tagsági hely jött üresedésbe s kéri a közgyűlést, hogy ezen tagsági helynek betöltése iránt intézkedni méltóztassék. A közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi, egyúttal az igazoló választmányban megüresedett tagsági helynek választás útján leendő betöltését főpolgármester ur indítványára a legközelebbi rendes köz­gyűlés napirendjére tűzi ki. A délután 3—5 óráig szavazatlapokkal eszközlendő választás veze­tésére Heinrich István bizottsági tag ur elnöklete és Mérő János bizottsági tag ur alelnöklete mellett Gebhardt József, Szelestey Géza, Forgó István, Kölber Alajos, Mandl J. Ignácz, Kunewalder L. M., Osztoits Miklós, Walheim János, Beliczay Béla, Hűvös József, Kokesch Sándor, Bernáth Béla, Weinszeisz Lajos, Német Titusz, Röck Géza, dr. Stern József és Némay Antal bizottsági tag urakból álló küldött­ség kéretik fel azzal, hogy a választási eljárást vezetni, délután 5 órakor a szavazást bezárni s az eredményről a közgyűlésnek jelen­tést tenni szíveskedjék. Miről Ráth Károly főpolgármester és Kullmann Lajos főjegyző urak, továbbá a szavazatszedő küldöttség elnöke, alelnöke s annak összes tagjai jegyzőkönyvi kivonaton értesitendők. !477. A tiszti főorvos ur az 1876. évi XIV. t.-cz. 162. §-ának c) pontja értelmében szabályszerű kihirdetés végett bemutatja: dr. Rózsavölgyi Mór, dr. Aschner Arthur, dr. Stern Rudolf, dr. Demkó

Next

/
Oldalképek
Tartalom