Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1881

24. 1881. december 14-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 795. I. ker. Tárnok utca 26. sz. házban egy lakás bérbeadása - 796. I. ker. Tárnok utca 26. sz. házban bolt bérbeadása - 797. A II. ker. Bomba téri őrház bérbeadása - 798. A VII. kerület elnevezése "Erzsébetváros"-nak

326 [Határozat] A tanács ezen bejelentése, mely szerint a Három Nyúl laktanyában Kolber és Stern kereskedő‍ cég által bérelt bolt mellett levő‍ 4-ik számú bolt ez évi november 1-tő‍l kölcsönös negyedévéi felmondás kikötésével, évi 140 forint, azaz egyszáznegyven forint bér s ez után esedékes házbérkrajcárokért ugyancsak Kolber és Stern kereskedő‍ cégnek adatott bérbe, jóváhagyólag tudomásul vétetik s tárgyirat a tanácshoz visszaküldetik. 795. I. ker. Tárnok utca 26. sz. házban egy lakás bérbeadása [475/a.] [Elő‍terjesztés] Tárgyaltatott a tanács elő‍terjesztése a Tárnok utcai 26. sz. házban egy lakás bérbeadása tárgyában. [Határozat] A tanács e bejelentése, mely szerint a budavári Tárnok utcai 26. sz. házban egy öt szobából és egy konyhából álló lakás 1882. m ájus 1-tő‍l évi 350 forint, azaz háromszázötven forint házbér s ez után esedékes bérkrajcárokért a lakbérleti szabályok szerint özvegy Balassovits Gyulánénak bérbeadatott, jóváhagyólag tudomásul vétetik. 796. I. ker. Tárnok utca 26. sz. házban bolt bérbeadása [476.] [Elő‍terjesztés] Tárgyaltatott a tanács elő‍terjesztése a Tárnok utcai 26. számú házban egy boltnak bérbeadása tárgyában. [Határozat] A tanács e jelentése, mely szerint az I. kerület, vár, Tárnok utcai 26. sz. városi házban levő‍ boltok közül Schenk Antónia által felmondott két bolt nagyobbika évi 450 forint, azaz négyszázötven forint bér s megfelelő‍ házbérkrajcárokért Balassovits Gyulánénak, a kisebbik pedig évi 250 forint, azaz kettő‍százötven forint bér s ez után esedékes házbérkrajcárokért Spietzlehner Ferencnek ez évi november 1-tő‍l bérbeadatott, jóváhagyólag tudomásul vétetik s errő‍l a tanács tárgyirat visszajuttatásával értesíttetik. 797. A II. ker. Bomba téri ő‍rház bérbeadása [476.] [Elő‍terjesztés] Tárgyaltatott a tanács elő‍terjesztése a Bomba téri volt rendő‍rtanyának bérbeadása tárgyában. [Határozat] A tanács ezen bejelentése, mely szerint a II. kerületi Bomba téri ő‍rház, mely fele részben a fő‍város, fele részben a kincstár tulajdonát képezi, kölcsönös negyedévi felmondás kikötésével évi 340 forint, azaz háromszáznegyven forint bér s ez után járó házbérkrajcárokért Freyberger János vaskereskedő‍nek ez évi november 1-tő‍l bérbeadatott, s e bérbeadást a nagyméltóságú m. kir. pénzügyminiszter úr f. évi november 30-án kelt 77.855. sz. leiratával a kincstár részérő‍l jóváhagyta, jóváhagyó tudomásul vétetik, s tárgyirat a tanácshoz visszaküldetik. 798. A VII. kerület elnevezése "Erzsébetváros"-nak [476/a.] [Elő‍terjesztés] Tárgyaltatott számos VII. kerületben lakó bizottsági tag indítványa, melyben kérik, hogy jövő‍re a fő‍város VII. kerülete "Erzsébetváros"-nak neveztessék. [Határozat] A közgyű‍lés az indítványt egyhangú helyesléssel és lelkes éljenzéssel fogadván, elhatározza, hogy a fő‍város VII. közigazgatási kerületét képező‍ városrész a nemzet szeretett védasszonya, Erzsébet Császárné és Királyné Ő‍ Felsége tiszteletére "Erzsébetváros"-nak neveztessék, feliratilag felkéretvén a m. kir. miniszterelnök úr, miszerint a fő‍város ezen elhatározását a Császárné és Királyné Ő‍ Felsége tudomására juttatni, s illető‍leg ahhoz legmagasabb engedélyét kikérni méltóztassék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom