Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1881

24. 1881. december 14-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 799. A fővárosi tűzoltő őrparancsnokok és gépészek kérelme a tűzoltóság szervezéséről szóló szabály módosítása iránt - 800.Győr vármegye körlevele a buda-győri vasút kiépítése tárgyában - 801. A Központi Névmagyarosító Társaság beadványa a névmagyarosítás ügyének előmozdítása érdekében - 802. A Közigazgatási Bizottság, az Igazoló Választmány tagjainak és a Közegészségügyi Bizottmány egy tagjának megválasztása

327 Mirő‍l a fő‍városi tanács a további intézkedések megtétele végett a tárgyirat kiadásával értesíttetik. 799. A fő‍városi tű‍zoltő‍ ő‍rparancsnokok és gépészek kérelme a tű‍zoltóság szervezésérő‍l szóló szabály módosítása iránt [476/a.] [Elő‍terjesztés] Tárgyaltatott a Jogügyi Bizottmány és tanács elő‍erjesztése a fő‍városi tű‍zoltóság szervezése tárgyában. [Határozat] A fő‍városi tű‍zoltó ő‍rparancsnokok és gépészek azon kérelmének, hogy a tű‍zoltóság szervezése tárgyában alkotott szabályzat 4. §-ának módosításával az ő‍rparancsnokok és gépészek feltétlen nyugdíjképességgel bírjanak, a tanács javaslatához képest hely nem adatik, s a közgyű‍lés az alkotott szabályzatot egész terjedelmében továbbra is fenntartván, jóváhagyás végett a nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszteni határozza. 800.Győ‍r vármegye körlevele a buda-győ‍ri vasút kiépítése tárgyában [477.] [Elő‍ terjesztés] Tárgyaltatott Győ‍r megye körlevele a buda-győ‍ri vasút kiépítése iránt intézett feliratának pártolása tárgyában. [Határozat] Ezen körlevél oly felhívással adatik ki a tanácsnak, miszerint e feliratokat az illet ő‍ szakbizottmány által tárgyaltatván, véleményes jelentése kapcsán annak idején terjessze a közgyű‍lés elé. 801. A Központi Névmagyarosító Társaság beadványa a névmagyarosítás ügyének elő‍mozdítása érdekében [477.] [Elő‍terjesztés] Tárgyaltatott a Központi Névmagyarosító Társaság beadványa a névmagyarosítások ügyének elő‍mozdítása tárgyában. [Határozat] A közgyű‍lés teljesen méltányolja a Központi Névmagyarosító Társaságnak a névmagyarosítás körül tanúsított törekvéseit; minthogy azonban ezen hazafias cél elő‍mozdítása csakis társadalmi úton történhetik: ennél fogva a törvényhatóság, mint ilyen, a névmagyarosítások ügyének elő‍mozdítása érdekében a maga részérő‍l lépéseket nem tehet. Mirő‍l a Központi Névmagyarosító Társaság, Telkes Simon elnök úr kezéhez jegyző‍ könyvi kivonaton értesíttetik, a tárgyirat pedig a tanácshoz áttétetik. 802. A Közigazgatási Bizottság, az Igazoló Választmány tagjainak és a Közegészs égügyi Bizottmány egy tagjának megválasztása [477/a.] [Elő‍terjesztés] Olvastatott a szavazatszedő‍ küldöttség jelentése, mely szerint a beérkezett 133 összes szavazat közül a.) a Közigazgatási Bizottsági tagságra: Busbach Péter 130, Fuchs Gusztáv 131, Haris Sándor 131, Ház mán Ferenc 131, Schweiger Adolf 129; b.) az Igazoló Választmányi tagságra: dr. Apáthy István 133, Magyarevics Jeremiás 133, Dobos Ferenc 133, Mérő‍ János 131, Takácsy Miklós 133, dr. Nyíry Lajos 130, Schweiger Márton 133, Morlin Imre 133; c.) a Közegészségügyi Bizottmányi tagságra: Báthory Nándor 132 szavazatot nyertek. [Határozat] Elnöklő‍ fő‍ polgármester úr a szavazás ezen eredményéhez képest a Közigazgatási Bizottsági tagságra : Busbach Péter, Fuchs Gusztáv, Haris Sándor, Házmán Ferenc, Schweiger Adolf urakat;

Next

/
Oldalképek
Tartalom