Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1879

1. 1879. január 8-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 1. A Közigazgatási Bizottság kiegészítése, jegyzőkönyvhitelesítés - 2. A Király és Királyné Ő Felségeik a fővárosnak az újév alkalmából nyilvánított szerencse kívánatait megköszönik - 3. Válasz Sztupa György közgyűlési képviselőnek az Erzsébet-szegényházi ételszállítási szerződés meghosszabbításával kapcsolatos interpellációjára

1 1.1879. január 8-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve 1. A Közigazgatási Bizottság kiegészítése, jegyzőkönyvhitelesítés [l/a.] [Előterjesztés] Elnök Ráth Károly főpolgármester úr a mai napra egybehívott rendes közgyűlést d. u. 3 órakor megnyitván, hivatkozással a múlt közgyűlésen 727 sz. a. kelt határozatra, mellyel a közigazgatási bizottság kiegészítéséhez szükséges öt tagnak választása a mai közgyűlés folyamán d. u. 3-5 óraára kitűzetett, felkéri a kiküldött szavazatszedő bizottmány, miszerint e részbeni működését azonnal kezdje meg. - A napirenden levő egyéb ügyek tárgyalása a napirend szerint csak 4 órakor következvén, elnök addig az ülést felfüggeszti. Ehhez képest elnök a közgyűlést folytatólag d. u. 4 órakor újból megnyitja, és a jegyzőkönyv hitelesítésére saját elnöklete mellett [Határozat] Atlass Samu, Barhó Ferenc, Blum János, Bottlik Mihály, Burghardt István, Cabdebo István, Frey József, Mandl Ferenc, Máttyus Arisztid, Sebestyén Géza és Szitányi Izidor bizottsági tag urakat, a tanács részéről pedig Gerlóczy Károly alpolgármester urat kéri fel. 2. A Király és Királyné Ő Felségeik a fővárosnak az újév alkalmából nyilvánított szerencse kívánatait megköszönik [2.] [Előterjesztés] Elnök úr bejelenti, miszerint belügyminiszter Úr Ő Nagyméltóságától mai napon vett értesítvény szerint, a Király és Királyné 0 Felségeik a fővárosnak az újév alkalmából nyilvánított szerencse kívánatait legkegyelmesebben és szíves köszönettel fogadni méltóztattak. [Határozat] Ezen elnöki bejelentés a Király és Királyné 0 Felségeikre hangoztatott éljenzés mellett, hódolatteljes tudomásul vétetik. 3. Válasz Sztupa György közgyűlési képviselőnek az Erzsébet-szegényházi ételszállítási szerződés meghosszabbításával kapcsolatos interpellációjára [2.] [Előterjesztés] Horvát János tanácsnok Sztupa György bizottsági tagnak a m. december 27-ik közgyűlésben, az Erzsébet-szegényházi ételszállítási szerződés meghosszabbítása tárágyában tett interpellatiójára, - Kamermayer Károly polgármester úr betegség miatt távol lévén, - a tanács megbízásából a következőket válaszolja: Az Erzsébet-szegényházi ételszállítás iránt három egymás után következő évre kötött szerződés 1878 évi december hó végével lejárván, a szerződési ételszállítás Lindenbaum Lövi cég még m. évi september havában a tanácshoz kérvényt nyújtott be, melyben fennálló szerződését további 3 évre meghosszabbíttatni kérte. A tanács ezen kérvényt véleményezés végett a szegényházi bizottmánynak adta ki; a nevezett bizottmány pedig tekintettel azon körülményre, hogy folyamodó cég a szegényházi ételszállítást már mintegy 20 év óta a hatóság teljes megelégedésére eszközli; tekintve, hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom