Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1877

13. 1877. június 13-14-én folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 446. A közgyűlés megnyitása június 14-én

144 Schön József, Schuller Ignác, Schütz Károly, dr. Schwartzer Ferenc, Schweiger Márton, Schweiger Adolf, Sebestyén Géza, Somhegyi Ferenc, Stankovics György, Stern Mihály, Stern Bernát, Szalay János, Szemler Mór, Szilberer Ferenc, Szuper László, Tanárky Gedeon, Thaller Jakab, Tenczer Pál, Tolnay Lajos, Urváry Lajos, Vajdafy Ernő, Varga András, Végh János, Véninger Ferenc, Weisz Károly, Weisz Miksa, Weisskircher Károly, Vlassek Ede, Zboray , Zehetner Mihály, Zettner Ede, Zorn Alajos, Gerloczy Károly, Alkér Gusztáv, Andreánszky Zsigmond, Békey Imre, Rupp Imre, Lampl Hugó, Erdey Henrik = összesen 145. "nem"-mel szavaztak: Atlass Samu, Auspitz Róbert, Bachmayer György, Ballagi Mór, Barbás József, Barhó Ferenc, dr. Batizfalvy Samu, Baumann Károly, Becker Károly, dr. Bókay János, Brüll Miksa, Burghardt István, Cabdebó István, Cséry Lajos, Déry Mihály, Deutsch Bernát, Deutsch Sámuel, Dulácska Géza, Eggert József, Eggenhoffer Péter, Emich Gusztáv, Fabesch Márton, Fabiny Teofil, Fáczányi Ármin, Feleky Miklós, Fenyvessy Adolf, Fleischmann Emil, Forgó István, Freiszléder Nándor, Frey József, Fromm Pál, Fuchs Gusztáv, dr. Gebhardt Lajos, Gendischer János, dr. Glück Ignác, Grauer Miksa, Gyarmathy György, Győry Elek, Gebhardt József, dr. Halász Géza, Hegedűs Sándor, Hoffmann Ármin, Horváth Lajos, Houchard Ferenc, Kármán Lajos, Kern Ferenc, Királyi Pál, Kiss Péter, Kléh István, Kleineisel József, Kölber Alajos, Kokesch Sándor, Komaromy Ignác, Krajcsik Ferenc, dr. Korányi Adolf, Kralovánszky István, Krausz Lajos, dr. Kelen József, dr. Ladányi István, Lechner József, Légrády Károly, Luczenbacher János, Mandl Pál, Márkus Ignác, Maszák Hugó, Matolay Elek, Mezey Adolf, Miksits Károly, Morlin Imre, Molnár József, Molnár Endre, Mudrony Pál, Nádosy György, Nagel Ármin, Nemeshegyi József, Neuwelt Ármin, dr. Nyíry Lajos, Pecz Ármin, Podmaniczky Frigyes, Posner Károly, Poór Imre, Radocsay Ferenc, Radocsay Lajos, Stéger Tamás, Steiger Gyula, dr. Szabóky Adolf, dr. Szabó Alajos, Szaczelláry György, Szedenics János, Szilvásy László, Szitányi Izidor, Szkalla Antal, Sztupa György, Tavaszy Endre, Than Mór, Thék Endre, Toldy István, Toperczer János, Tóth Lőrinc, Vidéky János, Vogel Károly, Wahrmann Mór, Weisz Bernát, Wimmer Antal, Wolffher Gyula, Zichy Antal, Zmeskál István, Zsigmondy Pál, Zsigmondy Vilmos, Ráth Károly (gyáros), Kamermayer Károly, Csengey Endre és Incze György = összesen 113. A megejtett szavazás eredményéhez képest a tanács javaslata elfogadtatván, a közgyűlés kimondja, miszerint az országgyűlési választókerületek alakítása tárgyában f. é. május 30-án 409. kgy. sz. alatt kelt határozatához továbbra is ragaszkodik, s ugyanazért a tanácsi előterjesztésben felhozott indokok, valamint a Duna balparti kerületekben a népszám szerinti felosztás miatt egyes részek kényszerű szétdarabolásából folyó nehézségeknek kiemelése s az összes iratok felterjesztése mellett, felkéri a m. kir. belügyminiszter urat, miszerint a fent idézett közgyűlési határozatot jóváhagyni méltóztassék. Mely határozatnak hitelesítése az ügy sürgősségénél fogva a holnapi napon folytatva tartandó közgyűlésre tűzetik ki. 446. A közgyűlés megnyitása június 14-én [182/a.] [Előterjesztés] Ráth Károly főpolgármester úr a mai napon folytatva tartott közgyűlésben délutáni 4 órakor megjelenvén [Határozat] az ülést megnyitja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom