Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1877

13. 1877. június 13-14-én folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 445. Királyi Pál bizottsági tag indítványa az országgyűléséi képviselőválasztó kerületek alakítása és a népesség számaránya szerinti beosztása tb.

143 István úr által tett ajánlat, mint nem elég kedvező, visszautasíttatik és a kérdéses ingatlanok eladatása kedvezőbb viszonyok beálltáig elhalasztatik. 445. Királyi Pál bizottsági tag indítványa az országgyűléséi képviselőválasztó kerületek alakítása és a népesség számaránya szerinti beosztása tb. [178.] [Előterjesztés] Tárgy altatott a fővárosi tanács előterjesztése az országgyűlési képviselőválasztó kerületek alakítása tárgyában f. évi 409. sz. a kelt kgy. határozat folytán leérkezett 23.980. sz. belügyminiszteri leiratra s ezzel kapcsolatban a Fővárosi Statistikai Hivatalnak a tanács utasítása folytán bemutatott előterjesztése, mely mellett a főváros területének a népesség egyenlő számaránya alapján 9 választókerületre leendő felosztása három különböző térképen graphice föltüntettetik s végre Királyi Pál bizottsági tag úrnak azon indítványa, hogy küldessék ki egy tíz tagú bizottmány a főváros közigazgatási kerületei szerint kijelölendő egy-egy tagból oly utasítással, miszerint a főváros területének a népesség számaránya szerinti egyenlő választókerületekre leendő beosztása iránt a Statistikai Hivatal által előterjesztett újabb adatok alapján a holnap folytatólag tartandó közgyűlésen javaslatot mutasson be. [Határozat] A m. kir. belügyminiszter úr leirata, valamint a Statistikai Hivatal előterjesztése beható tanácskozás alá vétetvén, miután azon kérdés, hogy Királyi Pál bizottsági tag úrnak halasztást célzó, de egyszersmind az ügy érdemét érintő indítványa a tanácsi javaslatot megelőzőleg bocsáttassék-e szavazásra, az ügyrend 19. §-a értelmében a bizottsági tagok elkülönülése útján megejtett szavazás alapján 130 szóval 99 ellenében tagadólag döntetett el, elnöklő főpolgármester úr annak kiemelése mellett, hogy a tanács előterjesztése oda irányul, miként a választókerületek beosztása tárgyában f. é. 409. sz. alatt kelt közgyűlési határozat fenntartatván, annak jóváhagyása újabban is indokolt felirat útján kérelmeztessék, felteszi a kérdést: vajon elfogadja-e a közgyűlés a m. kir. belügyminiszter úrnak tárgyalás alatt levő leirata tárgyában kelt tanácsi javaslatot, igen vagy nem? Mire 10 bizottsági tagnak kérelmére az ügyrend 18. §-a értelmében név szerinti szavazás rendeltetvén, "igen"-nel szavaztak: dr. Ádler Zsigmond, Andaházy László, dr. Apaticzky Sándor, Augenstein Samu, Bajusz József, Barnert Károly, Baumann József, Beér Berthold, Blasovics Antal, Bobula János, Boehler Vilmos, Böhm Alajos, Bognár Antal, Bollender János, Brunner Rezső, Kristofóli Fortunató, Clauser Vitályos, Derer Ferenc, Dittrich Károly, Éjszaky Károly, Éles Henrik, Érczhegyi Ferenc, Fischer Péter, dr. Franki Albert, Freyberger Pál, Frum István, Fuchs Ignác, dr. Gombár Tivadar, Gradl I. F., Halbauer Nándor, Harrer Pál, Házmán Ferenc, Haszmann József, dr. Hegedűs János, Hirsch Mihály, Hock Márton, dr. Hoffer István, Hoffer Károly, dr. Hoffmann Pál, Hofhauser Lajos, Holzspach András, Holzspach Jakab, Hulitius Károly, Hunfalvy János, Hegyessy Mátyás, Ivánka Imre, Iványi János, Iványi Mihály, dr. Jankovich Antal, Jassovits Mór, Kaan Manó, Kari Ferenc, Kaschnitz Gyula, Keleti Károly, Kern János, Kerntler Ferenc, Kiss Gyula, dr. Kiss Sándor, Kölber Károly, Korompay Ágoston, Kovács János, Krausz Károly, Kuklay János, Kurcz Vilmos, Landauer Ignác, Láng János, Lechner Lajos, Lőwenstein Berthold, Magyar Gyula, Mandl Ferenc, Máry Gyula, Máttyus Arisztid, Mauks János, Mayer Albert, Mendl István, Mérő János, Mészner József, Mészáros Miklós, dr. Mezey Mór, Nasztl Mór, Oefner Ferenc, dr. Ország Sándor, Osztoits Mihály, Paulovics László, Peringer Ferenc, Piatrik Ferenc, Popper Ármin, Prohászka András, Prosz József, Pillmayer Károly, Radocza János, Ráth József, Rátknecht János, dr. Reinitz József, Ribáry Ferenc, Rostaházy Kálmán, Rupp Zsigmond, Rusztler József, dr. Say Mór, Schedl István, Scheich Károly, Schimmer György, Schmidt Ferenc, Schmidt Titusz, dr. Schnierer Gyula,

Next

/
Oldalképek
Tartalom