Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 8fJfí Különféle részvénytársaságok. Magnetó gépkereskedelmi és műszaki részvénytársaság. (V, Vörösmarty-tér 4. — Tel. T 294—50.) Igazgatóság: Drott Miksa, Balázs Aurél, Hägen Alfréd. Waldmann Kálmán. Magnezit ipar részvénytársaság magyar­országi fióktelepe. (V, nádor-u. 24—26. — Tel. T 100—97.) Igazgatóság: Kovács Géza, Goldberger Henrik, Mercier János, dr. Pawlaczky Lajos, Kornfeld Pál, Houdek Teodor, Fábry József, dr. Maderic József, dr. Stux Károly, Baán Bertalan, Clieysson Péter, Ehrlich Emil, Oszwald Vilmos. Kégviselőség tagjai: Ehrlich Emil, br. Kornfeld Pál, Kovács Géza. Czégvezetők: Szendrői Ede, Bodnár Dezső. Magtár nyersanyagkereskedelmi részvény­társaság. (VI, Andrássy-út 11. — Tel. L 992—19.) Igazgatóság : dr. Vajda József, Kardos István, Polgár Ignácz. Mag terményforgalmi részvénytársaság. (VI, király-u. 82.) Igazgatóság : Müller Aurél Géza, Szilágyi Károly, Schuller Mihály, Vitéz Endre. Mágus irók és szinészek filmgyártó részvénytársaság. (V, Csáky-u. 14.) Igazgatóság : Csortos Gyula, Harsányi Zsolt, Hege­dűs Gyula, Heltai Jenő, Lengyel Menyhért, dr. Molnár Dezső, Odry Árpád, dr. Palágyi Róbert, Törzs Jenő, Zilahy Lajos. Magyar abroncs- és kerékgyár részvény­(VI, Jókai-u. Igazgatóság: Bau Pál. Felügyelő-bizottság: Bauer Aladár, Dezső, Bauer Albert. Tel. T 133-56.) rnő, Gyöngy Lajos, Gyöngy dr. Brodszkv Magyar aczélárugyár részvénytársaság. Ungarische Stahl warén-Fabrik-Actiengesellschaft. (VI, váczi út 95. — Tel. L 923—15.) Igazgatóság: Pazzani Sándor elnök, verbói Cséti Róbert, Dunckel Károly, Tolnay Kornél, Mulacek Ottó, Söpkéz Sándor, Kux Vilmos, br. Ullmann György, Kán­tor Miksa, br. Piret-Róheim Gyula. Felügyelő-bizottság: Fitz Ernő elnök, Becker Ágos­ton, Erb Nándor, dr. Hollán Péter. Ügyvezető-igazgató : Dunckel Károly. Igazgató-helyettes: Pauks Albert. Czégvezetők: Uzoni Albert, Majercsák Gyula. Magyar acetilén-lámpa részvénytársaság. (VH, Thököly-út 57. — Tel. J 394-46.) Ügyvezető-igazgató: Jerémiás Jenő. Felügyelő-bizottság: Kállay Dezső, Szabó Imre, dr. Parcer Tivadar. Magyar aeroforgalmi részvénytársaság, felszámolás alatt. (IV, Türr István-u. 8.) Felszámolók: Czapáry Jenő, Gárdos Aladár, dr. Miskey-Jugovics Andor, Steiner József, I'robald Károly, dr. Bárczy Dezső. dr. Weber Tibor. Magyar agrár- és járadékbank áruüzletének folytatására alakult részvénytársaság. (V, Béla-u. 8. — Tel. T 152-80.) Igazgatóság: dr. Eber Antal, dr. Fellner Frigyes, Rózsa Lajos, dr. Halmi Miklós, dr. Sebestyén Samu. Czégvezető : dr. Domány Gyula, Andor L. Pál igazg. cimmel, Róth Endre, dr. Zala Pál. Magyar agrár kereskedelmi részvény­társaság. Ungarische Agrar-Handels A.-G. (VIH, József-körút 69.) Igazgatóság: Singer Kálmán, Varga Antal, Lukács György, gr. Somsich Tihamér, dr. Molnár Ferencz.Varga Elek, dr. Ullmann Ödön. Magyar ágytollgyár részvénytársaság. Ungarische Bettfedernfabrik-Actiengesellschaft. (V, Kárpát-u. 9—11. — Tel. L 989—60.) Igazgatóság: Forrai József, dr. Csupor József, Scheiber Endre, Fáy Géza, dr. Meiler Izsó, Nessy Gyula. Felügyelő-bizottság: Verzár Kálmán, dr. Gajáry Kálmán, Schulteisz Simon, dr. Meiler Victor. Igazgatók: Steinberger Jakab, Abelsberg Béla. Magyar alföldi mezőgazdasági és kereskedelmi részvénytársaság. (VIH, Rákóczi-út 19.) Igazgatóság: Bacho István, Gálfíy Béla, Gálffy Sán­dor, Gradl Oktáv. Magyar alföldi kertészeti és borászati részvénytársaság, felszámolás alatt. Felszámolók: dr. Olasz Jenő, dr. Bánóczy Sándor, dr. Zajgha Béla. Magyar alföldi villamosságot szolgáltató részvénytársaság. (V, Dorottya-u. 6.) Igazgatóság: Barth Walter, Foris Vilmos, br. Ma­darassy Beck Marczell, dr. Mamroth Pál. Magyar általános áruforgalmi részvény­társaság. (VI, zziv-u. 69. — Tel. T 141—89.) Igazgatóság: gr. Csáky Gábor, Somló Zoltán, Marko­vics Ignácz, dr. Bellus Jenő, dr. Molnár Tibor, Somló Zoltánné, Sugár Jenő. Felügyelő-bizottság: dr. Hajós Dezső, Truka Ottó, dr. Herzmann Lajos. Czégvezető: Naschitz Frigyes. Magyar általános bútor- és faárugyár részvénytársaság. (VI, Teréz-körút 12.) Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat. Ungarische allgemeine Kohlenbergbau-Actiengesellsch. Société Anonyme Générale Hongroise de Charbonnages. (IV, gr. Apponyi-tér 4. — Tel. T 278 - 54.) Igazgatóság: dr. Berzeviczy Albert elnök, Bisteghi Budolf alelnök, Bellak Gyula, dr. Freyenfeld József, Fuchs Richárd, Monod René, Ranzinger Vincze, dr. poradai Rapoport Alfréd, gr. Renéville Henri, Simon Izidor, Vida Jenő, vezérigazgató, Kovács Géza, Freund Emil, gr. Eszterházy Ferencz. Felügyelő-bizottság: Kürthy István elnök, David­sohn Horace, Pfeifer Ignácz, Tolnay Kornél, Szájbély Kálmán, dr. Szász János. Ügyvezető-igazgatók: Gábor Bertalan, Krausz Frigyes, Spiegel Béla, Vlzer Vilmos. Igazgatóság: Sebő Bertalan, Tilles János, Vida Samu, Willóner Géza. Czégvezetők: Bozinek Artúr ig., Fenyő Adolf, dr. Gosztonyi László, Lőw István, Nőtel Gyula, Turóczi Sándor, Lőw Ernő, Nádosi Bezső, Stefániái Richard. Vértes Vilmos, Patak Dezső. Titkár: László Béla. Magyar általános tőzegipar részvény­társaság. (V, mérleg-u. 4. — Tel. T 136—03.) Bottmann Dezső, Barna Lipót, Bákosi Tibor, dr. Somogyi Aladár, Gy. Farkas Gyula, dr. Graff Ignácz, dr. Möller Károly. Gerlóczy Béla, Simmic András. Czégvezető: Bauer Gyula. Magyar általános f atermelő részvénytársaság, felszámolás alatt. Ungarische Allgemeine Holzexploitations-A.-G. (V, nádor-u. 24. — Tel. T 100—94.) Felszámolók: Haas Ferencz, dr. Kelemen Ernő, Neménvi Sándor, Szabó Vilmos. Magyar általános gépgyár részvénytársaság. Ungar, allgemeine Maschinenfabrik-Actiengesellschaft. (Mátyásföld.) (V. József-tér 2. — Tel. J 326—06, J 362 -10.) Igazgatóság: gr. Batthyány Zsigmond elnök, Lukács József, dr. Goszthony Mihály, Heisler Vilmos, dr. Horo­vitz György, gr. Hunyady József, dr., Neubroch Arnold, dr. Bakovszky Antal, gr. Somssich Géza, Szilágyi Artúr Károly, dr. Egger Adolf Eduárd, Brettschneider Pál, Káldi Jenő, Van den Eyn de Hector, Ádám Géza, br. Ullmann György, Böszörményi Jenő. Felügyelő-bizottság: Schlesinger Ferencz elnök, BurmannFélix, Brabácz Alfréd, Kertész Pál, dr. Szelmár Aladár. Vezérigazgató: dr. Horovitz György. Igazgató-helyettes: Holländer Dezső. Czégvezetők: Erdélyi Adolf, Szigethy Andor, Gosz­thony! Iván, Okánvi József. Mészáros Károly, Barber Jakab. Gally Kálmán, Hubert Ernő, gr. Fes­tetich György, hg. Hohenlohe Ferencz, Wild József, Papanek Ernő, Podhorszky László, dr. László Márton, Tóth Jenő, Böhm Ferencz, Parniczkv Ede, László Jenő, Komár Béla. Ügyvezető-igazgató: Papp János. Czégvezetők: Ipolyi Mihály, Kohler Walter. Magyar-amerikai faipar részvénytársaság. (X, kerepesi út 29/a. — Tel. J 344—62.) Igazgatóság: Hámos Róbert, Erdélyi Géza, Fodor Zsigmond, Szende Fülöp, Horváth Ignácz, dr. Párkány Frigyes, br. Ullmann György, dr. Perényi István, Szűcs Géza, dr. Reiss Jenő, dr. Mandel Félix, Weinberger Hugó, dr. Paks^ József. Felügyelő-bizottság: Háber Jenő, Herz Jenő, Maukscb Ernő, Szőke Jenő. Ügyvezető-igazgatók: Fodor Zsigm., Erdélyi Géza. Czégvezető: Weisz Samu. Magyar-amerikai petroleum részvény­társaság, felszámolás alatt. (V, Dorottya-u. 14. — Tel. T 276—80.) Felszámolók: Visser Ágost Vilmos, dr. Hauer Ernő. Magyar áru- és értékforgalmi részvény­társaság. (VI, Eötvös-u. 29. - Tel. T 141—51.) Igazgatóság: Lukács Miklós, dr. Hody Lajos, dr. Visegrádi József, Darvas Aladár. Felügyelő-bizottság: dr. Betegh Péter, Szemere Géza, Kertész Bódog. Magyar áru- és hitelforgalmi részvény­társaság. (V, szabadság-tér 18. — Tel. T 238—63.) Igazgatóság: dr. Bakovszky István, Zádor Jenő, Su­gár István, Karos Károly, Fürst Bertalan, dr. Gruber Károly, Szentiványi Károly, Csanády Aurél, Büohler Miksa, gr. Eszterházy Kázmér, gr. Eszterházy Pál, Fischoff Gyula, dr. Linksz Jenő, dr. Pohl Gottfried. Czégvezetők: Mészáros Ferencz, Taubner Sáudor, Szűcs Klára. Magyar áruforgalmi részvénytársaság. (Gyöngyös. — Fiók: Budapest, VIH, József-körút8.) Igazgató: Vass Andor. Czégvezetők: Adler Sándor, Keller Sándorné. Magyar árukereskedelmi részvénytársaság. (Újpest, váczi út 67.) Igazgatóság: Wicsenberg Ernő, Kovács János, Mi­lenkovits Milenko.

Next

/
Oldalképek
Tartalom