Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 539 Bejegyzett ozégek. terményügynöki és bizományi üzlettulajd., V, vadász­utcza 33. Tel. T 221—08. Keller és Steinfeld czégb., Keller Antal, termény- és gabonabizom&nyi üzlettulajdonosok. Önálló czégjegy­zés, Y, Arpád-u. 12. Tel. T 281 -04. Keller és Szegő, társt. Keller Ödön és Szegő Sándor, női- ós gyermekruhakereskedők. Együttes czégjegy­zés, IY, Károly-körút 10. Tel. T 226—74. Keller és társa, fütőanyagkereskedők: Betéti társ. Beltag Keller Zoltán, tüzelőanyag- és szénkereskedő, czég­vezető Heindl Margit. Önálló czégjegyzés, Y, ber­lini-tér 5. Kellermann Gyula, czégb. Kellermann Gyula, tejnagy­kereskedő, VI, Fáy-u. 76. Kellermann László, épitőm., czégb. Kellermann László, VI, sziv-u. 15. Tel. L 989—68. Kellner Albert, czégb. Kellner Albert, nyomda-üzlet­tulajdonos, VH, Csányi-u. 13. Tel. L 989—98. Kellner Albert, nagykereskedő, Albert Kellner, Gross­händler, társt. Kellner Albert és Kellner György, kéz­műárú nagykereskedők. Önálló czégjegyzés, V, Arany János-u. 28. Tel. T 290—39. Kellner Antal és fia, társt. Kellner Antal és Kellner Hugó, gépkeresk. Önálló czégjegyzés, V, berlini-tér 4. Tel. T 232—41. Kellner Béla, czégb. Kellner Béla, vágólovak kivételével lókereskedéssel foglalkozó iparüzlettulajdonos, VH, bibor-u. 8. Kellner Ernő ifj., Ernst Kellner jun., czégb. ifj. Kellner Kristóf András Ernő, kő- és könyvnyomdai intézet tulajdonos, V, Csáky-u. 10. Tel. T 232—12. Kellner G. czégb. KeUner Gerzson, bank- és váltóüzlet­tel foglalkozó üzlettulajdonos, IV, szarka-u. 7. KeUner Gyula értékpapír bizományos, Julius Kellner, Effecten-commissionär czégb. Kellner Gyula,V, Géza­utcza 5. Kellner Gyula, Julius Kellner, czégb. Kellner Gyula, ke­reskedelmi ügynökségi ÓB bizományi üzlettulajdonos, IX, csarnok-tér 3—4, Kellner Henrik, czégb. Kellner Henrik, szövöttárú ügyn. és bizományos, V, Arany János-u. 16. Tel. T 233—98. Kellner István, Amateur könyvkereskedése, Stefán Kell­ner's Amateur Buchhandlung, czégb. Kellner István, könyvkereskedő, czégv. Gloch Bezső, TV, Petőfi Sán­dor-u. 10. Kellner József, czégb. Kellner József, gép, szerszám és műszaki czikk bizományos, ügynök és kereskedő, V, Kohári-u. 23. Kellner József, czégb. Kellner József, lakatos és mecha­nikai iparüzlettulajd., Újpest, Jókai-u. 13. Tel. U 3. Kellner Józsefné, czégb. Kellner Józsefné szül. Schrei­ber Margit, férfi- és nőikalapkereskedő, X, belső jász­berényi-út 9. Kellner M. és Tsa, czégb. Kellner Márkus, dobozkészitő, VH, Alpár-u. 6. Tel. J 315-04. Kellner Pál, Paul Kellner, czégb. Kellner Pál, gyarmat­és csemegeárú ügynöki üzlettulajdonos, VHI, üllői út 14. Tel. J 398—57. Kellner Sándor, czégb. Kellner Sándor, lókereskedéssel foglalkozó iparüzlettulajdonos, VH, huszár-u. 1. Kellner Sándorné, czégb. Kellner Sándorné, virágkeres­kedő, I, németvölgyi-út 35. Tel. J 372 —85. Kellner és Sándor, épület és vasszerkezeti lakatos árú­gyár, czégb, Kellner Ferencz, lakatosüzlettulajdonos. IX, Tompa utcza 26. Tel. J 410—65. Kéméntzy Ferencz, ifj , Franz Kéméntzy junior, czégb. Kéméntzy Ferencz, mechanikai és gépműhely, IX, Báday-u. 24. Kemény Adolf és Társa, társt. Kemény Adolf és Kemény Adolfné, szül. Klein Begina, női, kalapokkal és divat­czikkekkel ügynöki és bizományi üzlettulajd. Önálló czégjegyzés, VII, Kazinczy-u. 27. Tel. J 424—16. Kemény Aladár Jenő, czégb. Kemény Aladár Jenő, kötött, szövöttáru kereskedő, IV, Petőfi Sándor-u. 10. Kemény Bálint, czégb. Kemény Bálint, bankbizományos, VH, murányi-u. 1. Kemény Béla, czégb. Kemény Béla, nyers és mezőgazd., terményczikkek bizományi adás-vételével foglalkozó ügynök és bank- és pénzváltó üzlettulajdonos, VI, gróf Zichy Jenő-u. 42. Kemény D., D. Kemény, czégb. Kemény Dezső, fabizo­mányos ügynök és alkusz, telepnélküu fakereskedő és fatermelő, V, Csáky-u. 5. Tel. T 213—73. Kemény-féle, szabadalmazott „Durró" riasztókészűlék gyártása, Fekete ós Társai, társt. Frankel Zoltán, Fe­kete Aladár ós Leyer Móritz a Kemény-féle szabadal­mazott Durró riasztókészülékek gyártásával foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló ozégjegyzés, VHI, Baross­utcza 111. Kemény Fülöp, lásd Victoria sósborszesz, illatszer és vegyészeti czikk készítő. Kemény Gyula, hentes, czégb. Kemény Gyula, VH, szö­vetség-u. 21. Kemény Gyula, Julius Kemény, czégb. Kemény Gyula, műszaki czikkek és vaskereskedő, V, Csáky-u. 34. Kemény Imre, vetőmag éB mezőgazdasági termények bizományi ügynöksége, czégb. Kemény Imre, Y, Falk Miksa-u. 26. Kemény Ignácz, olaj, zsiradék kereskedése, czégb. Ke­mény Ignácz, VI, Eötvös-u. 32. Tel. T 146—84. Kemény Izidor, könyvkereskedő, czégb. Kemény Izidor, könyvkereskedő, VIH, népszinház-u. 22. Kemény J. és Társa, czégb. Kemény Bernát Bertalanné, szül. Klein Janka, rövid-, uri- és nőidivat-, kalap-, vá­szon- és rőfösárukereskedők, czégv. Kemény Bernát Bertalan, VH, király-u. 13. Kemény J., czégb. Kemény Jakab, könyv, papir és hirlap­kereskedő, VHI, Bökk Szilárd-u. 7. Kemény Kallós, czégb. Kemény Sándor, selyem, szövet és csipkeárúkereskedő. IV, Kossuth Lajos-u. 2. Kemény Lajos István, czégb. Kemény Lajos István, bankbizományos, VH, Bákóczi-út 86. Tel. J 316—42. Kemény Manó, társt. özv. Kemény Mórné és Kemény Károly és kisk. Kemény Erzsébet gép és műszaki czik­kekkel ipari szerszámokkal és gépalkatrészekkel keres­kedők. Ónálló czégjegyzés, czégv. Salgó Sándor, Y, Budolf-rakpart 8. Tel. T 159 -02. Kemény Miksa, divat, rövid, szövött, kötött és pipere­árú kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, czégv. Kemény Miksáné, szül. Adler Zsófia, I, Horthy Mik­lós-út 14. Kemény Miksa, czégb. Kemény Miksa, ékszerkereskedő, YH, Baross-tér 16. Kemény Oszkár, czégb. Kemény Oszkér, textilárú ke­reskedő, V, sas-u. 12. Kemény Pál és Társa, czégb. Kemény Pál, tőzsdeügynök és bizományos, czégv. Kösztenbaum Sándor, V, Géza­utcza 8. Tel. T 263—98. Kemény S., czégb. Kemény (előbb Kohn) Salamon, fes­ték-, ecset-, kefe-, söprő- és vegyesárú-kereskedő, VHI, József-körút 31/a. Kemény Sándor, orvosi műszer, betegápolási és kozme­tikai czikk kereskedő, VI, Szondy-utcza 11. Tel. L 900—71. Kemény Testvérek, társt. Kemény Zoltán és Kemény Lajos, kékfestő üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, Hl, bécsi út 2615. Tel. T 242-76. Kemény Sándor, gabonakeresk., czégb. Kemény Sándor, V, sas-u. 27. Kemény Sándor, oki. mérnök és építőmester, czégb. Kemény Sándor, V, Pannonia-u. 18. Tel. L 904—24. Kemény Sándor, értékpapirkereskedő, czégb. Kemény Sándor, értékpapirkereskedő, V, alkotmány-u. 16. Kemény Tibor, czégb. Kemény Tibor, mezőgazdasági ós vetőmeg, termény és gazdasági czikkekkel kereskedő üzlettul., czégv. Kovács József,VI, gr. Zichy Jenő-u. 7. Tel. T 110—99. Kemény Zsigmond, czégb. Kemény Zsigmond, textiláru ügynökségi üzlettulajdonos. V, sas-u. 14. Kemény és Krausz, 1. Automobilia gummijavitó műhely. Dr. Kemény és Székács, lásd Magyar géptömitő anyag­gyár. IV, Liszt Ferencz-tér 4, Tel. T 105—08. Kemény és Székely, tárBt. Kemény Ignácz és Székely Gyula, műszaki czikkek, olaj- és zsiradékárú kereske­dők. Önálló czégjegyzés, VI, Eötvös-u. 32. Kemény és Társa, társt. Kemény Dezső és Kemény An­dor, kötszer, vegyszer, illatszer, háztartási, fényképé­szeti, mezőgazdasági czikkek és diszműárú kereskedők. Együttes czégj., Újpest, Árpád-út 24., Tel. L 919—78. Kemény és Tisza, 1. Magyar Vasbeton Épitési Vállalat. Keményné Gábor Sári, női divatszalon, czégb, Kemény Sándorné, czégv. Kemény Sándor,V, sas-u. 27. Kéményseprő számlákat felülvizsgáló iroda, Bargár Sza­niszló, czégb. Bargár Szaniszló, YH, akáczfa-u. 38. Kemna J., gőzekegyár, társt. Kemna Frigyes és Kemna János, czégtulajdonosok, székhelye: Breslau. Igaz­gató: Freis Béla István, VI, Vilmos császár-út 51. Tel. T 291—21. Kende B. és Társa, czégb. Kende Bör Bertalanné, szül. Bosenberg Kati, szabóüzlettulajdonos, czégv. Kende Bör Bertalan, IV, párisi-u. 4. Kende F. és Társai, bankbetéti társaság, F. Kende & Co. Bankkommandit Gesellschaft. Beltagjai : Kende Fer­dinánd és Ardó Sándor, bankbizományi- és érték­papír kereskedői iparüzlettulajdonosok,"VT, váczi út 43. Kende Ferencz és Somló Béla, lásd Klio könyvkiadó­társaság. Kende Gézáné és Társa, társt. Henckel Lajosné, szül. Kende Margit és Kende Gézáné, szül. Tenszer Emma, zöldség, gyümölcs, czukorka, csokoládé, hüvelyesek, gabonanemüek, fűszer, tojás, keksz, tej, tejtermékek, élő és vágott baromfi, kétszersült és kondenzált tej kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés. Kende Imre, elektro-rádio üzlete, czégb. Kende Imre, H, Margit-krt 7. Kende Jenő, czégb. Kende Jenő, úri- és női divatárú­kereskedő, VH, király-u. 47. Tel. J 426—70. Kende Márton és Társa betéti társaság, beltagja Kende Márton, tetőfedő anyagoknak hideg uton. való előállí­tásával foglalkozó iparüzlettulajdonos. Önálló czégj., czégv. Friedländer Henrik, VH, Damjanich-u. 58. Kende Vilmos, Wilhelm Kende, czégbejegyéós Kende Vilmos, rövid-, divat- és kézműárúügynökség, VI, hajós-utcza 31. Kende és Grósz, társt. Kende Sándor és Grósz Ignácz­kézmű- ós divatárúkereskedéssel foglalkozó üzlet­tulajdonosok. Együttes czégjegyzés,VH, kertész-u. 43, Kendi A., A. Kendi, társt. Kendi Antal Adolf és Kendi Sándor, bútorkereskedők és kárpitos üzlettulajdono­sok. A czéget Kendi Antal Adolf társtag önállóan jegyzi, Kendi Sándor társtag azonban csak Kendi Antal Adolf társtaggal együttesen. Czégvezető Kendi Antal Adolfné, BZÜI. Herzfeld Anna, IV, Semmelweiss­utcza 7. Tel. T 215—58. Kendi Sándor, czégb. Kendi Sándor, kárpitos iparüzlet­tulajdonos, IV, korona-u. 1. Tel. T 274-74. Kendoff Antal, czégb. Kendoff Antal, malomberendezési czikkekkel való kereskedő, V, alkotmány-u. 3. Kenedi Jenő, czégb. Kenedi Jenő, értékpapirkereskedő, VH, síp-u.7. Kenedi Ottó, czégb. Kenedi Ottó, bankbizományos, VB, dohány-u. 58. Kenedi és Társa, czégb. dr. Ferenczi Sámuel értékpapir­kereskedő, VH, síp-u. 7. Kenedy Emánuel, Emanuel Kenedy, czégbirt. Kenedy Emánuel, fatermelő üzlettulajdonos, V, Lipót-krt 13. Tel. T 156—52. Kenessey és Hetyey, társt. Kenessey Dezső ós Hetyey Pál, jelzálog- és bank-kölcsönt, valamint ingatlanok adás-vételét közvetítő ügynöki üzlettulajdonosok. Ön­álló czégjegyzés, YIH, Baross-u. 50. Kénoszt Lajos, czégb. Kónoszt Lajos bornagykereskedő, Újpest, Türr István-u. 11. Kenyeres Gyula, czégbirt. Kenyeres Gyula, fűszer- és csemegekereskedő, VI, nagymező-u. 37—39. Kenyeres Károly, czégb. Kenyeres Káróly értékpapir­kereskedő, IX, mester-n, 9. Kenyeres Sándor, czégbirt. Kenyeres Sándor, bankbizo­mányi üzlettulajdonos, IV, piarista-u. 6. Kenyeres Testvérek és Joó Lajos, társt. Kenyeres József, Kenyeres Béla és Joó Lajos, szemfedélkészitéssel és temetkezési kellékek kereskedésével fo - lalkozó üzlet­tulajdonosok. Önálló czégjegyzés, TV, hajó-u. 12—14. Kepes Hugó, czégb, Kepes Hugó értékpapirkereskedő, VI, Kmetty-u. 14. Kepes István, czégbirt. Kepes István, rum- és édesített italok hideg úton való előállításával és szeszes italok kereskedésével foglalkozó üzlettulajd., VH, Kazinczy­utcza 52. Kepes Jakab, czégb. Kepes Jakab, szeszes italoknak na gybani eladásával foglalkozó iparüzlettulajdonos, VH, Kazinczy-u. 52—54. Kepes Sándor, czégb. Kepes Sándor, bőr- és czipószkel­lék kereskedő, IX, mester-u. 12. Tel. J 374—28. Kepes és Guttmann, czégb. Guttmann Olga, értékpapír­kereskedő, czégv. Jakobi Dávid, VH, Izabella-u. 2. Kép és könyvkereskedő, Licskai István, czégb. Licskai István, YH, telep-u. 39. Képírók és képfaragók Fáy és Társa, társt. Fáy Sándor ós Benner Jenő, arczképfestő műterem és művészi képek előállításával foglalkozó üzlettulajdonosok. Ön­álló czégjegyzés, TV, váczi u. 33. Keppich Ferencz, czégbirt. Keppich Ferencz, doboz­készitő, YI, Horn Ede-u. 5. Keppich Hermann, czégb. Keppich Hermann, fűszer-, olaj- és zsiradékárú ker., IX, ipar-u. 11. Tel. J 358—74. Keppich és Bönker, 1. Ingatlanokat szerző és eladó iroda. Keppich Miksa, műszaki kereskedő, czégbirt. Keppich Miksa, csövek, vízvezetéki, csatornázási, egészségügyi berendezési és felszerelési czikkekkel kereskedő, YH, kertész-u. 39. Tel. T 282-20. Kerber Henrik, czégb. Kerber Henrik, ablak- és szoba­padlótisztitó iparüzlettulajdonos, YIH, nap-u. 29. Tel. J 303- 86. Kerber és Berleth, czégb. Kerber Henrik varrógép- és hangszerkereskedő, czégv. Beriet Mihály, VH, hársfa­utcza 33. Keresik és Társa, társt. Keresik Gyula és Horwáth István reklámczimke készítő, és forg. hozó ülettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, IX, Mátyás-u. 8. Kerekes Balázs, 1. Fundamentum czementgyár. Kerekes, czégb. özvegy Bosenthál Mórné, szül. Bleier Mária, uriruha, diszmű, háztartási, pipere és hamis ék szerárú kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, VH, Erzsébet-krt 12 és Teréz-krt 10. Kerekes Arnoldné, czégb. Kerekes Arnoldné, szül. Adler Bézi, szatócs, X, külső jászberényi út 7728. Kerekes Ignácz, czégb. Kerekes Ignácz, bank- és tőzsde­bizományos, V, bálvány-u. 5. Kerekes Lipót, czégbirt. Kerekes Lipót, rövid-, szövet-, kézmű- és czipőárú ügynöksége és bizománya,V, sas­utcza 9. Kerekes Yilmos, czégb. Kerekes Vilmos, bőr- és czipész­kellék kereskedő. Újpest, Árpád-u. 29. Fiók: Aszód. Kerékpár és varrógép kereskedés, Steiner Fülöp, czégb. Steiner Fülöp, "VT, Andrássy-út 85. Kerény Arnold, czógb.Kerény Arnoldné, özv.,fuvarozási.

Next

/
Oldalképek
Tartalom