Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Papirkereskedők. Czím-jegyzék. 844 Cziin-jegyzék. Papucskészftők. Róna Antal, VI, nagymező-u. 52. Rónai Béla, VII, hársfa-u. 25. Rosenbaum Meyhért, V, Báthory­utcza 9. — M., IV, muzeum-krt 13. Rosner Hermann, IV, Petőfi Sándor­utcza 17. Tel. L 971—36. Sachse E., II, Mária-tér 1. Salzer Jakab, IV, Ferencz József­rpt 13/15. Sár Vilmos, VI, rózsa-u. 48. Sas és Bauer, V, személynök-u. 21. Schamburg Gábor,VIII, Erdélyi-u. 4. Schrötter Géza, IX, üllői út 41. Schubert S. Sándor, VIII, práter-u. 33. sz. Schwarcz Blanka, VII, király-u. 85. Schweiger Józsefné, VII, Erzsébet­körút 17. Seefehlner Lajos, IV, Ferencz József­rakpart 25. Seemann Ferencz, V, mérleg-u. 2. Sonnerifeld Adolf, VIII, József-krt 77/79. Sorger Lajos, VI, gróf Zichy Jenő­utcza 41. Stadler Károlyné, özv., III, Kálvin­tér 14. Starnberger Hugóné, dr., özv., VI, Jókai-utcza 11. Steiner Adolf, VI, Lehel-u. 33. Stcinitz Gábor, V, Lipót-krt 20. Stern Béla, VI, bajnok-u. 17. — J. Jenő, VII, Dembinski-u. 29. — Miksa, VII, dohány-u. 61. Steuermann Mórné, VII, Thököly-út 3. sz. Stir Frigyes, VII, Wesselényi-u. 53. Sugár Aladár, VII, király-u. 73. Szabó és Glück, VII, Wesselényi-u. 11. sz. Szalay Jenő, VII, lövölde-tér 2. Szántó Ignácz, VIII, Rökk Szilárd­utcza 18. — Zsigmondné, VII, dob-u. 82. Szász Aladár, VI, szív-u. 11. — Izidor, VIII, Rákóczi-út 61. Szécsi István, IX, közp. vásárcs. Szénásy Béla, íV, ferencziek-tere 9. Szepes és társa, V, nádor-u. 8. Szigeti Emánuel, IX, közp. vásárcs. — József, III, kiskorona-u. 14. Sziklai Sándorné, VII, Rákóczi-út 36. Szilágyi Dezső, VIII, losonczi u. 11. Szilárd Ferencz Károly, V, Kálmán­utcza 14. Szocziális missziótársulat papír-, könyv-, kegytárgykereskedés, I, Krisztina-krt 127. Szödényi Árpád, IV, Veres Pálné-u. 3. Szusz és Vértesi, IX, közp. vásárcs. Tarjánné, özv., Melier Jolán, VII, Klauzál-tér 5. Teichner Gyula, IV, váczi u. 10. Tolnai Alfréd, Vll, dohány-u. 94. — Flóra, VI, szív-u. 18. Tonkovits György, VI, Teréz-krt 35. Turcsásy Antal, VIII, üllői út 2/4. Ungár Imréné, V, alkotmány-u. 27. Vadász Lipót, VII, kertész-u. 29. Vajda Béla, III, pacsirtamező-u. 22/6. Vajna György, dr. és társa, IV, váczi út 28. Váradi Gyula, VI, szív-u. 20. Vas József, IV, városház-u. 14. (Pilvax-köz.) Vértosi Aladár, IV, fővám-tér 4. Tel. 102—51. Vidéki Félixné, özv., VII, dohány-u. 1/6. Vidor Ottó, V, Lipót-krt 23. Vincze József, I, Greguss-u. 6. Virág Károly és társa, VI, Kazár-u. 4/6 sz. — Sándor, VI, váczi út 49. Wágner Sándor, VI, Hungária-krt 73. Weinberger és Fejér, VI, Deák Ferencz-tér 6. Weisz Henrik, I, Horthy Miklós­út 58. Márton, V, tükör-u. 3. — Mór, VIII, Teleki-tér 5. — Salamon, id., VI, nagymező-u. 26. — Sándor, VI, Felső erdősor-u. 15. — és Berger, VI, Dessewffy-u. 39. és Geiger, V, Erzsébet-tér 3. Weiszmayer Ella, VI, Andrássy-út 57. Weszely Károlyné, özv., VII, Ka­zinczy-u. 35. Wild Bernátné, VII, dob-u. 32. Wittek Emil, IV, Prohászka Ottokár­u. 8. Wittenberg Lipót, VI, Andrássy­út 15. Zádor Lajos, IV, Mária Valéria-u. 3. Zimmermann Salamon, VIII, Rá­kóczi-út 53. Papfrkcrctkészítők CZI sRER LAJOS LORENZ 0 ARTÚR Első magyar papírkeret (Passepartout) műintézete villamos erőre berendezve. Budapest, VII,, Dohány-utcza 1. sz. Papírlemezgyárak I Binetter Jenő, VI, Andrássy-út 86. j «Danubius», V, Wekerle Sándor-u. 24. ! Kőbányai papirlemez- és papirnemü­gyár, X, Gergely-u. 47/49. SÁR HUGÓ Iroda és zúzda: VI., Szent László-út 19 Teleion: L 999-79. Papírhulladék nagyban. Mindennemű selejt ­papír zúzása a fél jelenlétében, összes papírlemezek gyári árban. Sár Mór, VI, Dohány-utcza 31. Tel. J 330—07. Papírneműgyárak Bánó József, II, mecset-u. 8. Tel. 19—84. Bányász Jenő, VI, Szondy-u. 93. Dobi Ernő, VII, király-u. 53. Eckstein, Bien és Fürst, VIII, Kar­pfenstein-u. 10. Földmár Sándor, VII, István-út 4. Furmann Gyula, VII, dob-u. 14. Gál és Neumayer, V, Zápolya-u, 21. Harnstein Ignáczné, özv., VII, síp­utcza 10. Hullámpapir értékesítő rt., VII, Rot­tenbiller-u. 30. Kaunitz Lajos, VI, Székely Bertalan­utcza 20. Kopornoky István, VI, gr. Zichy Jenő-u. 21. Lorenz Arthur, VII, dohány-u. 1. Márkus Dezső, V, Podmaniczky-u. 75. Márton Béla, VIII, Rákóczi-út 23. Mátyás Manó, VIII, Rákóczi-út 65. Mechanikai papiráruipari és keresk. rt., II, Szász Károly-u. 1. Moiret F. Ödön rt., IX, közraktár­utcza 24. Ocasek Károlyné, özv., VI, király­utcza 26. Papirhüvely és csevegyár it., I, Mé­száros-u. 58. Kanitz C. és Fiai, V, Dorottya-u. 8. Tel. 231-60. Gyári tel. 235-60. Rigler József Ede papírnemügyár részvénvtársaság, VI, Rózsa-utcza 55. Telefon: T '250-53, -54, -55. Városiraktár: V, gróf Tisza Ist­ván-utcza 14. Tel. T 223-48. IV, Váczi-utcza 33. Tel. T. 206-17. SALZER Pűpirárugyúr Városi iroda: IV., Ferencz itízsef-rakpart 15. Tel.: J 401-30. Gyár: VI., Lehel-utcza 9. szám. Tel.: L 920-67. Készít: Papírgyapotot és rojtozott szalonczukorpapírt Seefehlner J. L., IV, molnár-u. 5. Szénássy Béla, IV, molnár-u. 35. Vas Sándor, I, verpeléti út 8. Zátony Sándor, V, koráll-u. 6/8. Papírszalvéták özv. Berkovlts Károlyné Hektograph, papírsza'véta, fogvájó, kávéházi, vendéglői és czukrászdai czikkek, papírárugyár VII., Sip-utcza 4. Tel.: Józs. 425-31. — Alapítva 1895. évben. HAJDÚ és BOKOR papírnagykei*eskedés VII., Alsóerdősor 8. Telefon J 380-88. Telefon J 880-88. SALZER PAPlRÄRUGyÄR Városi iroda: IV., Ferencz József rakpart 15. Telefon : József 401-30. Gyár: VI., Lehel-utcza9.Tel: L920-67. KÉSZÍT: Papírszalvétákat a ^ legegy­szerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. Papírügynökök Adám Géza, VII, Klauzál-u. 26/28. Balassa Jakab, V, Mária Valéria-u. 10. Beck Henrik, IV, múzeum-krt 27. Berger Izsák, VIII, Visy Imre-u. 14. Bruckners. Sándor,VI, Podmaniczky­niczky-u. 09. Buchwald Bernát, IV, kígyó-u. 2. Eiser Ármin, VIII, Horánszky-u. 9. Felbert Gyula rt., V, Árpád-u. 10. Freud Adolf, V, Báthory-u. 20. Grosz és Bányász, VI, aradi u. 22. Herz és Bálint, VII, rózsa-u. 27. Kanitz József és társa, IV, bástya­utcza 12. Papir behozatali rt., V, újpesti rak­part 6/a. lloth Jakab, VII, akáczfa-u. 5. Sas és Bauer, V, Balaton-u. 3. Schein Hugó, VI, Kmetty-u. 14. Tel. T 4—87. Simonyi Rezső, V, Wekerle Sándor­utcza 24. Sonnenfeld Leonora, V, Lipót-krt 21. Strassmann testvérek, V, Balaton­utcza 4. Zátony Sándor, V, koráll-u. 6/8. Papírzacskógyárak és raktárak Bernát Adolf, VII, cserhát-u. 6. Lebowitsch Egmont, V, József-tér 12. Pilitzer Vilmos, VIII, kenyérmező­utcza 4. Rosenbaum Mór, VII, Alpár-u. 3. Sugár Aladár, VI, Kmetty-u. 14. Szántó Lajos és Károly, V, koráll­utcza 10. Szász Izidor, VII, dohány-u. 96. Szigeti Ede. VII, dob-u. 63. TICHLER JÁNOS papíráru, papírzacskó és gyógyszerészeti czikkek gyára. Gépcapsulák nagybani gyártása Budapest, VI., Ó-utcza 37. sz. Telefon T 297-48. — Alapítva 1897. Torda Molnár Mihály, VI, aradi u. 60. Wohl Miklós, VI, Benczur-u. 3. Paplan-, matracz­készítők és kereskedők Alexander Dezső, VI, Csengery-u.62/«. Blau Mór, VII, király-u. 19. Deutsch József, VIII, fhg Sándor­utcza 30/6. Dorschovitz Mór, VII, Garay-u. 43. GICHNER JÁNOS Paplan, kárpitosái-u, vas- és réz bútorgyáros, függöny,*pok­rócz, szőnyeg stb. raktára. VII., Erzsébet-körút 20. szám. Üzlet: Telefon : J 408-40. Iroda : J 416 98. Győrfy Péter és társa, IX, Ráday-u.5. Handier Károly, I, Pauler-u. 16. Juhász János, VI, Podmaniczky-u. 16. Kaufmann Bertalan, VII, kertész­utcza 35. Knöpfler Manó ezelőtt Kornmehl Márkus, VI, nagymező-u. 25. László Sándor, VIII, kőfaragó-u. 1. Tel. J 138—92. Littauer Sámuel, IV, Károly-krt 28. Puchmann Sándor, IX, Ráday-u. 47. lloth Nándor, V, Erzsébet-ter 4. Sándor „Ideál" Paplangyár Telefon: T 204-73. Üzlet: IV., Kammermayer Károly-u. 1. Központi városháza. Gyártelep : IX., Üllői-út 31. T.: J 384-92. Paplan, matracz és ágynemOgyár. Smaiz Károly, VIII, őr-u. 3. Stein Samu és társa, VI, Eötvös-u. 30. Steinschneider Jakab rt., VII, király­utczci 79» Tehel és Tuschák VIII, Gyulai Pál­utcza 16. Teicher Izsák, VII, Klauzál-tér 2. Weidler Györgyné, özv., VI, Laudon­utcza 9. Weisz Hermann, VIII, Szentkirályi­utcza 10. — Sámuel VII, Hernád-u. 28. Paprikakereskedők Adler László, IX, Erkel-u. 11. Fodor Béla, V, Csáky-u. 5. Grosz Dániel, V, ügynök-u. 7. Holcz Sámuelné, özv., IX, Lónyay­utcza 16. Mahdal József, IX, csarnok-tér 3. Tel. J 142—73. Opavszky Lajos, VI, Hunvadi-téri csarnok. Singer J. és fia, VI, Vörösmarty-u. 43. Kotányi paprikaáruház, czégt. Vá­mos Gyula, VI, Teréz-krt 7. Papucskészítők Csiba István, VI, Szabolcs-u. 31. Cvejánov Vladimir, VII, Elemér­utcza 19. Gláser Ármin, VII, kisdiófa-u. 10. Goldstein Ármin, VII, szövetség­utcza 30ja. Popov Blagoja, III. nád-u. 1. Szabó József, II, török-u. 8. SztanicsicsSzIávkó, VII, Garay-tér 3. Trebitseh Ferencz, VII, Garay-tér 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom