Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvény «zéki leg 542 Bejegyzett czégek. zétiére a társtagok egyformán jogosultak,VI, Bulcsu­utcza 7. Tel. T 221—06 és T 154—88. Masztig Miklós, czégb. Masztig László, szücsiparüzlet­tulajdonos, IV, párisi-u. 4. Tel. T 116—18. Máté József, czégb. Máté József, bankbizományos, Pest­szentlőrincz. Prónay-u. 5. Máté László, kereskedelmi irodája, czégb. Máté László, ingók és ingatlanok adás-vételének, cseréjének és bér­letének közvetitésére való ügynökségi üzlettulajdonos, VH, szövetség-u. 36/6. Tel. J 369—17. Máté Lászlóné, 1. Festék vegyi és bázt. üzlet. Máté Mihály és Társa, czégb. Máté Mihály, orvosi mű­szerek és kötszerek elárusitásával foglalkozó üzlet­tulajdonos, IV, muzeum-körút 31. Matern János, czégb. Matern János fűszer és csemege kereskedése, V, Rudolf-tér 1. Tel. T 156-55. Mathern Ferdinánd József, Mathern Ede fia, társt. Neu­mann Frigyesné szül. Schatzl Jozefin és Neumann Frigyes, telepengedélyhez nem kötött érczöntő és érczesztergályos iparüzlettulajdonosok, önálló czég­jegyzés, VH, akáczfa-u. 61. Materia Műszaki Vállalat, Hönig Nándor, czégb. Honig Nándor, ópületfa, c ze ment, mész, tetőcserép, fa és fal­kötő vaskereskedő, VH, dob-u. 38. Matic és Cserny, társt. Matic Nándor és Cserny József, hentesüzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés. IX, köz­ponti vásárcsarnok. Matits Teréz, czégb. Matits Lajosné, szül. Klyburszky Teréz, czipészkellék- és bőrkereskedp H, ostrom­utcza 33. Matlaszkovszky Róbert, czégb. Matlaszkovszky Róbert, export, import nagykereskedő, VH, Rákóczi-út 8—6. Matoss János, czégb. Matoss János, géplakatos üzlet tulajdonos, X, kőbányai út 41/c. «Mátra» szénkereskedelmi vállalat,,ifj. Borsai Miklós, czégb. ifj. Borsai Miklós, Újpest, Arpád-ut 7. Mátrai Zoltán, czégb. Mátrai Zoltán, épület- és műlakatos iparüzlettulajdonos, VIH. szigony-u. 13. Tel. J 401-93. Mátrai és Társa, Mátrai & Comp., czégb. Mátray Károly, rövid-, kötött-, szövött- és divatárúkeresk., IV, bécsi utcza 5. Mátrai M. ós társa, társt. Mátrai Márton és Spieler An­dor, nőidivatárú kereskedők, együttes czégjegyzés, VH, király-u. 67. Mátray István, borkereskedő, Stefan Mátray, weinhänd­ler, czégb. Mátray István, nagybani és kicsinybeni borkereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, VI, Fáy­utcza 10. Mátraszelei kőszénbánya vállalat, Hofherr Albert, czégb, Hofher Albert szénkereskedő, VH, Damjanich-u. 33. «Matteine» lakástisztitó, lásd Mandl és Társa. Tel. J 310-07. Matthóy Ágoston, August Matthéy, czégb. Matthéy Gue­net Katalin, chromolitograffai műintézet, czimkeeyár­és kőnyomdai üzlettulajdonos. Czégv. Matthéy Agos ton. Főtelep: Grácz. Fióktelep: Budapest, V, Zrinyi utcza 12. Matza J. és fia, társt. Matza János és Matza Gyula, mell­fűző készítők. Önálló czégjegyzés, IV, Apponyi-tér 5 Mattyasovszky László oki. mérnök, műszaki irodája, czégb. Mattyasovszky László, a 3678/917. M. E. sz. rendeletben foglalt korlátozással, olaj, műszaki és vegyiczikkeknek fogyasztók és továbbárúsitók részére való árusításával foglalkozó iparüzlettulajdonos,VIH, Baross-tér 1. Tel. J 354-73. • Mátyás Manó, czégb, Mátyás Manó, papírkereskedő, VH, murányi-u. 4. Mátyássy Antal és Fia, czégb, Mátyássy Bezső, mázoló és szobafestő iparüzlettulajdonos, X, füzér-u. 17/a. J 358—48. Mátyásy Ferencz, czégb. Mátyásy Ferencz, lakatos czégv. Mátyásy István, VH, tábornok-u. 26. Mátyásy István és Társa, társt. Mátyásy István és Mátyásy György, mosógépek gyártásával foglalkozó üzlettulajdonosok. A czéget egyedül Mátyásy István társtag képviseli és jegyzi, VH, tábornok-u. 26. Mátyus József, czégb. Mátyus József uriszabóüzlettulaj donos, IX, Báday-u. 65. Maultasch Vilmos, Wilhelm Maultasch, czégb. Maul­tasch Farkas (közéletben Vilmos), kötél-, ponyva- és jutaárúkeresk, czégv. Maultasch Vilmosné, VI, Jókai Mór-u. 25. Tel. L 975—54. Maurer Armand, czégb. Maurer Armand, kozmetikai és pipereczikk kereskedő, VILI, Teleki-tér 5.Tel. J 373-10, Maurer Sándor, összetett aetherek és essenciák gőz üzemű gyára, czégb. Maurer Sándor vegyi készitmé nyek előállításával és árusításával foglalkozó ipar­üzlettulajdonos. Erzsébetfalva, soroksári út 50. Maurer János, lakatosüzlettulajdonos, VH, Damjanich utcza 54. Maurer József, 1. Faberendezés alatt. Mautel Hermann, czégb. Mautel Hermann, szappan, széna- és szalmakereskedő, VH, Rákóczi-út 72. Mautel Lajos, czégb. Mautel Lajos, elek trot echnikai czikkekkel kereskedő üzlettulajdonos, VHI, Tisza Kálmán-tér 6. Mautner Dezső, czégb. Mautner Dezső, értékpapirkeresk. VI, Podmaniczky-u. 2. Mautner Elemér és társai, 1. Az országos közp. hitelszöv. kötelékébe tartozó ipari stb. Mautner Gyula és Társa, czégb. Mautner Gyula, bank­és pénzváltó iparüzlettulajd., V, Mária Valéria-u. 10. Tel. L 981—71. Mautner Gyula, czégb. Mautner Gyula, gyarmatárú, ás­ványolaj és vegyiczikk keresk. V, Wurm-u. 2. Mautner Henrik, társt. kiskoré Mautner János, Mautner György, Mautner Lajos és Mautner István, képviselve özv. Mautner Henrikné szül. Stenger Matild t. és t. gyám által, butorszállitó, beraktározási és elvámo­lási üzlettulajdonosok. A czéget özv. Mautner Hen­rikné szül. Stenger Matild t. és t. gyám által képvi­seltetik és jegyeztetik. Czégv. Szitár Frigyes, önálló czégjegyzési jogosultsággal, VIH, József-körút21. Tel. J 301—07. Mautner Imre és Társa, társt. Mautner Imre és Feigel­stock Ödön, textil-, kötött- és szövöttárú kereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, Róvay-u. l.Tel. T 110—75. Mautner István, czégb. Mautner István, értékpapír adásvételével közvetitő ügynöki és bizományi üzlet­tulajdonos, V, Ferencz József-rkpt 33. Mautner Lipót, bankbizományos, czégb. Mautner Lipót, V, Szabadság-tér 16. Mautner Pál, czégb. Mautner Pál, bankbizományoa, VI, Eötvös-u. 23/ö. Mautner Sándor, Alexander Mautner, czégb. Mautner Sándor, varrógépelárusitó, "VH, Wesselényi-u. 40. Tel J 406—68. Mauthner Sándor ifj., czégb. Mautner Sándor, mező­gazdasági termények kereskedésével foglalkozó üzlet­tulajdonos. Czégv. Deutsch Lajos és Eichner Vilmos, V, vigadó-tér 3. May Frigyes, czégb. May Frigyes, író- és sokszorosító gépek eladásával és javításával foglalkozó üzlettulajd,, V, gr. Tisza István-u. 10. Tel. T 207—34 és L 970—19. May Lajos, czégb. May Lajos, órtékpapirkereskedő, Vili, Práter-u. 37. May László, bélfeldolgozó és bélkereskedő, czégb. May IX, Sóroksári-út 150. May Márk Lipót, czégb. May Márk Lipót, borkereskedő, VI, Petőfi-u. 8. May Mór, czégb. May Mór, ügynökségi és bizományi üzlettulaj donos,VH, Szabó József-u. 14.Tel. J 336—03. May Rezső, czégb. May Rezső, vendéglős, VH, nefelejts­utcza 9. Tel. J 313—31. May és Feldmann, társt. May Rezső és Feldmann Izidor Izsó, filmkölcsönzóssel és kereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés. VH, nefelejts­utcza 9. Maybőhm József és Fia, társt. Maybőhm József ós May­bőhm János, asztalosok. A czég képviseletére és jegy­zésére a társtagok egyformán jogosultak, VI,dévai u. 7 Mayer, 1. Maier alatt is. Mayer Basia és Társa, társt. Ms.yer Basia ésWeisz Hinda, használt zsák- és szövethulladók kereskedők. A czé­get egyedül Mayer Basia társtag képviseli és önállóan jegyzi. Czégv. Mayer Ignácz, VH, Klauzál-u. 19. Mayer Frigyes, czégb. Mayer Frigyes, a vegyipar körébe tartozó nyersanyagok félkész és készárúk, mezőgazd, termény és termék, háztartási czikk, petroleum és bank kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, czégv. Gábel Ignácz, VH, Thököly-út 38. Tel. J 346-07. Mayer Fülöp, Philipp Mayer, czégb. Mayer Fülöp, kéz­műárú adás-vételét közvetitő, ügynöki és bizományi üzlettulajdonos, V, Erzsébet-tér 14. Mayer Henrik és Társa, Heinrich Mayer & Comp., társt. dr. Maricz Artúr és dr. Mayer Maricz Milán mezőgaz­dasági termény, magvak és czikkek, gyarmatárú, szesz ponyva, zsák, műszaki és vegyészeti czikkekkel keres­kedő, önálló czégjegyzés. Főtelep Zágráb. Fióktelep Budapest, V, akadémia-u. 8. Tel. L 965—62. Mayer Hermann és Hir&chler, czégb. Hirschler Manó, ezukrászati, élelmiszer és vegyipari gépekkel foglal­kozó üzlettulajdonos, czégv. Hirschler Manóné, VI, Teréz-krt 48. Tel. T 118—93. Mayer Hugó, czégb. Mayer Hugó Károly, drogéria, illat­szer, pipereczikkek, háztartási, gazdasági czikkek és kötszerek kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos IV, Szervita-tér 5. Tel. T 268— 94. Mayer Ignácz, férfiszabó, czégb. Mayer Ignácz, VHI Dobozi-u. 21. Mayer István, Stefan Mayer, czégb. Mayer István, kő­faragóiparüzlettul., VTH, nagytemplom-u. 22. Mayer József és Fia, czégb. Mayer Andor, órás- és ék­szerész iparüzlettulajdonos, VH, Thököly-út 38. Mayer József, borkereskedő, czégb. Mayer József. V Wekerle Sándor-u. 3. Mayer J., keskenyvágányú vasutak és szállitó-berende­zések, czégb. Mayer Jakab Hermann, keskenyvágányú vasutak és szállitó-berendezések vétele, eladása ós bérbeadásával foglalkozóüzlettulajd., VI, váczi út 69 Mayer József, kefekötő, czégb. Mayer József, kefekötő iparüzlettulajdonos, VHI, bérkocsis-u. 41. Mayer Károly, czégbirt. Mayer Károly, borkereskedő, Kispest, Hunyadi-u. 6. Mayer Károly, Carl Mayer, czégb. Mayer Károly, szak­lapkiadó, VH, Elemér-u. 38. Mayer Laura 1. Hunia petroleum. Mayer Lajos, órtékpapirkereskedő, czégb. Mayer Lajos, czégv. Lorsch Frigyes, VHI, Baross-u. 78. Mayer Lipót, fűszer- és gyarmatárúkereskedés czégb. Mayer Frida, fűszer- és gyarmatárúkereskedő, VH, dob-uteza 24. Tel. J 423—84 Mayer Otto, czégb. Mayer Otto, textilárú ügynök. VI, Kun-u. 4. Mayer Bichárd, czégb. Mayer Richárd, lakatos, V. Ber­zenczey-u. 26. Mayer Bichárd, czégb. Mayer Richárd, gabona és ter­ménybizományos, V, Falk Miksa-u. 4. Mayer Sándor, czégb. Mayer Sándor, értékpapirkeresk., V, Honvéd-u. 40. «Mayer Testvérek» társt. Mayer Miksa és Mayer Ignácz, textilárúknak nagybani és.. kicsinybeni árusításával foglalkozó üzlettulajdonos. Önálló czégjegyzés,V,Szent István-tér 2. Tel. T 233—66. Mayer és Társa, Mayer & Co., társt. Patak Ignácz és Patak Ferdinánd, technikai és vegyi technikai termé­kekkel foglalkozó ügynöki irodatulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok önállóan jogo­sultak, m, bécsi út 259. Mayer és Társa, posztó-, szövet- és bélésárú kereskedés, Mayer & Comp. Tuch-, Woll- und Futterwaren hand­lung, czégb. Mayer Samu, posztó-, szövet- és bélésárú czikkek kereskedésével foglalkozó iparüzlettulajdonos, VI, Anker-köz. 1/3. Tel. L 986-65. Mayerberg Károly, czégb. Mayerberg Károly gabona­és borügynök, V, hold-u. 21. Tel. T 154—13. Mayerhof Manó, czégb. Mayerhof Mendel, közéletben Manó, arany, ezüst és ékszerkereskedő, VH, Rom­bach-u. 2/c. Tel. J 375—37. Mayerhof Mátyás, czégb. Mayerhof Mátyás, arany-, ezüstműves és ékszerkereskedő, VI, király-uteza 14. Tel. T 210-92. Mayerhoffer és Neményi utódai, Márkus ós Pauer, társt. őzv. Márkus Jenőné és Pauer József, gép ós műszaki czikk kereskedő. Önálló czégjegyzés, VI, Jókai Mór-u. 20. Tel. T 271-55. Özv. Mayerhoffer Károlyné utóda, czégb. Almásilllésnó, született Neumann Mária, női kalapkészit^, VIII, Gyulai Pál-u. 8. Mazzi Luigi, czégb. Ultmann S. Sándor, márványbánya­tulajdonos. Czégv. Fisch Jenő, VH, Garay-u. 39. Tel. J 314—66. Mechanikai czipőgyár, Kramer Aurel, czégb. Kramer Aurel czipőgyáros, VI, király-u. 52. Tel. T 16—82. Mechanikai névtábla- és czimtáblagyár Bartos Jenő, czégb. Bartos Jenő mechanikai névtábla- és czim­táblagyártási üzlettulajdonos, VII, Csengeri-u. 9. Mechlovits Béla, czégb. Mechlovits Béla, kalapkeresk., H, fő-u. 7. Tel. T 241—81. Mechlovits Ferencz ós Társa, utóda Fenyvesi Aladár, czégb. Fenyvesi Aladár, műszaki nagykereskedő.Czégv. Molnár György. Köhler József és Főik István, Fő­üzlet : VIH, Baross-u. 47. Tel. J 325-65. fiók: VI, Vilmos császár-út 2-3. Fiókok: Wien, Miskolcz. Mechlovits Hugó, czégb. Mechlovits Ármin Hugó, fű­szer-, gyarmat- és zsiradékárú ügynök és bizományi üzlettulajdonos, VH, Barcsay-u. 14. Mechner és Fischer, társt. Mechner Zsigmond és Fischer Hugó, műszaki, elektrotechnikai és rádió czikk keres­kedők. Együttes czégjegyzés, V, Hold-u. 23. Tel. T 204—06. Medák Antalné,- özv. czégb. özv. Medák Antalné, gyer­mekruha kereskedő. Czégv. Medák Aladár, IV, Kamer­mayer Károly-u. 3. Tel. L. 988—76. Medanich tüzelőanyag kereskedése, czégb. Medanich Silvio, tűzifa, ópületfa- és szénkereskedő, X, József­városi teherpályaudvar. Tel. J 390—72, Medek és Schätz, építőmesterek, társt. Schätz Sándor és Medek Tibor, épületanyag kereskedők. Önálló czj. I, kelenhegyi-út 25. Méder ós Huszár, Vacum rendszerű szőnyeg megóvó. Medgyes és Endrei, társt. Medgyes Mór Miklós és Endrei Géza, bankbizományi iparüzlettulajdonosok. Czég­jegyzés : mindkét társtag a vezeték nevét irja. VI, Teréz-körút 31. Medgyesi testvérek, társt. Medgyesi Ernő és Medgyesi Ödön, ruhanemű, uri és női divatárú kereskedők, Önálló czégj., VH, Bákóczy-tér 6. Tel. J 452—60. Medgyessy Péter, czégb. Medgyessy Péter, széna, szalma, takarmány és mezőgazdasági terményárú kereskedő, IX, soroksári-út 138. Medgyessy és Társa, lásd Patyolat gőzmosó. Medico kötszergyár, 1. Verő Béla. Mednyánszky Henrik, czégbirt. Mednyánszky Henrik, bankbizományi üzlettulajdonos, IV, korona-u. 15. Meduna Ferenczné, czégb. Meduna Ferenczné szül. Eisler Gizella, sertés- és marhakereskedő, VEH, József­utcza 34.

Next

/
Oldalképek
Tartalom