Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvéuyszékileg 549 Bajogysett ozégek. félsz, alatt. Felszámoló: Blumenfeld Armin. Főtelep: Bécs. Fióktelep: YH, hársfa-u. 19. Központi gyógyszerészi iroda, Lukác s Ist ván, czégb. Lu­kacs István, gyógyszerészi ügynök, VHI, Aggteleki-u. 8. Tel. J 113—46. «Központi Merkur» kiadóhivatalának banküzlete, Auer Dezső, Bankgeschäft der Administration des «Central Merkur» Desider Auer, czégb. Auer Dezső, banküzlet­tulajdonos, V, Góza-u. 5. Tel. T 208-70. Központi szállítási vállalat Ringwald testvérek, társt. Bingwald Áron (Adolf) és Bingwald Henrik, bútorszál­lítók, beraktározó- és teherfuvarozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, VI,Teréz-körút l/h. Tel.T 223—88. Községi temetkezési intézet, czégb. Budapest székes fő­város. Czógjegyzők : Némethy Béla tanácsnok, Szendy Károly főjegyző, dr. Salamon Géza tanácsjegyző, Adámy István igazgató. IV, kigyó-u. 5. Kraholetz Ferencz czégb. Kraholetz Ferencz, liszt, hü­velyes és gabona keresk. V, Wekerle Sándor-u. 19. Tel. L 993 —97. lvrajcsovich Gábor, czégb. Krajcsovich Gábor Árpád, Kálmán, Budolf, vas- és érez-, gyarmatárúk, nyers- és feldolgozott papir- és szövöttárúk export-importjával és külföldi gyárak képviseletével foglalkozó üzlettulaj­donos, VII, Peterdyu. 38. Krakauer Ármin, czégb. özv. Krakauer Árminné, mező­gazdasági személyzet közvetitő adás-vételi iroda, VI, lovag-utcza 14. Tel. T 294—76. Krakauer Lajos, társt. özv. KrakauerLajnsné.és Várnai Sándor, könyvnyomda üzlettulajdonosok. Önálló cég­jegyzés, czégv. Krakauer József, VH, dohány-u. 10, Tel. T 423 -47. Krall Testvérek, társtag: Krall Frigyes és Krall Erich czégv. Brust Ferencz, posztókeresk. Önálló czégj VI, Lázár-u. 5. Král Gyula, czégb. Král Gyula, köfaragómester, Hl, La­jos-u. 77—79. Tel. T 236- 27. Králik Sámuel fia utódai Serényi és Medgyesy, társt. Se­rényi Mihály és Medgyesy Károly, órás iparüzlettulaj­donosok. A czég az elmebetegség miatt gondnokság alá helyezett Serényi Mihály társtag, árvaszékileg kiren­delt gondnoka Serényi Mikályné, szül. Spiró Anna és Medgyesy Károly társtag által önállóan képviseltetik ós jegyeztetik olyképen, hogy az előirott vagy előnyo­mott czégszöveg alá bármelyikük saját nevét irja, IV, váczi u. 34. Kramaszta Béla, czégb. Kramaszta Béla, fiiszerkeres­kedő, IV, szerb-u. 8. «Krämer», czégb. Kramer László, könyvkereskedéssel, továbbá bel- és külföldi folyóiratok és divatlapok be­szerzésével és házhoz szállításával foglalkozó üzlet tulajdonos, VI, nagymező-u. 46. Kramer Arnold, czégb. Kramer Arnold, rőfös- és divat­árókereskedő. Czégv. Kramer Arnold, VI, Szondy-u. 9. Kramer Aurél, 1. Mechanikai czipőgyár. Kramor Aurél, czégb. Kramer Aurél, mint tőzsdebizomá­nyos értékpapírok vételével ós eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, VI, király-u. 52. Kramer Endre és Társa, czégb. Kramer Endréné szül, Engel Fánny, fényvas- és vasárúkereskedő, VH, Ist­ván-út 45. Kramer Ferencz, czégb. Kramer Ferencz, épület- és tüzifakereskedő, H, Betek-utcza 83. Kramer Fülöp, czégb. Kramer Fülöp, bőr, talp, czipő, kávé, orvosi vegyi szerek, rézgálicz, posztóhulladékok, ponyva, vászon, kukoriczacsutka, turfa, cser, kifőzött törköly, ugorka, nyersbőr, aszfalt, fokhagyma, lóbab, paradicsom, vöröshagyma, aszaltszilva, savanyitott káposzta, összes hüvelyesek, gabona, takarmányezik­kek, vetőgépek és gazdasági eszközök kivitelével, be­hozatalával és közvetítésével foglalkozó iparüzlettulaj­donos, V, Lipót-krt 20. Kramer György és Tsa., betéti társaság. Belt.: Kramer György, ingatlan, lakás és üzlet közv. fogl. ügynök, czégv. Stein Arthur. Önálló czégj. VI, Király-u. 52. Kramer H. M., czégb. Kramer Henrik Mór, fournier- és asztaloskellékekkel kereskedő és márványiparüzlet­tulajdonos, VH, dohány-u. 48. Kramer István és társa, czégb. Dobrodinszky Károly, asztalosiparüzlettulajd., czégv. Krammer István, VI, agyag-u. 77. Kramer Ignácz, ozégb. Kramer Ignácz, asztaloskellék kereskedő, VH, Kertész-u. 20. Kramer J., J. Kramer, társt. Kramer Jenő, dr. Kramer Dávid Tivadar és Kramer Félix, bank-üzlettulajdono­sok, a képviseletre egyformán jogosultak,IV,váczi u.36. Tel. J 450—23. Kramer Jenny, Jenny Kramer, czégb. Kramer Edéné. szül. Szamek Jenny,borbizományos, V, pozsonyi r\t 4 Id, Kramer József, Josef Kramer, czégb. Kramer József, bankbizományi üzlettulajdonos, V, tükör-u. 5. Kramer József, Joseph Kramer, czégb. Kramer Henrik, terménybizományos, V, nádor-u. 25—27. Kramer Márton, czégb. Kramer Márton, bútorkereskedő üzlettulajdonos, VH, kertész-u. 20. Tel. J 426—54. Kramer Miksa ós Kiss, társt Kiss Ferencz és Reich Mór, fűszer- és borkeresk., IV, magyar-u. 5. Tel. J 454-50. Kramer Rezső ós társa, czégb. Kramer Rezső, likőr- és rumgyártási üzlettulajdonos, V, Lipót-körut lO.Tel. T 243—67. Kramer Sámuel, czégb. Kramer Sámuel, aranyműves­iparüzlettulajdonos, VII, Wesselényi-u. líramer Sámuel, ügynöksége, czégb. Kramer Sámuel, pénzkölcsönközvetitő V, Wekerle Sándor-u, 13. Kramer Simonné, czégb. Kramer Simonné, szül. Kuhn Netti, rövid-, uri- és női divatárúkereskedő, YH, Ilka­utcza 36. Kramer testvérek. Közk. társ. Társt. Kramer Mózes és Kramer Dezső, tűzifa és szénker= skedők. Együttes czégjegyzés, IH, vörösvári-u, 113. Krantz Ede és fiai, czégb. Krantz Károly chinaezüst­kereskedő, IV, váczi u. 54—45. Kranz Emil, Emil Kranz, ezógb. Kranz Emiiné, született Abeles Julia, paszományárúkereskedő,VH, király-u. 7. Kranz Imre. cégb. Kranz Imre, gabonabizományos, V, Csáky-u. 49-51. Tel. L 992—05. Krassner Ferencz, czégb. Krassner Ferencz, gépész­mérnök, gépgyári iparüzlettulajdonos, VI. szt-László­utcza 35. Tel. L 970—42. Krasny Fröhlich és Klüpfel, társtag: Krasny Ottó Schick Leó, Fröhlich és Klüpfel. Képviselő Heinrich Viktor, gépkereskedelmi vállalkozók. Önálló czégjegyzés. Főtel.: Bécs. Fiókt.: VHI, vas-u. 15/a. Krassó Ferencz, czégb. Krassó Ferencz, bankbizomá­nyos és gabonaügynök iparüzlettulajd., V, váczi út 18. Krasznay és Kroó, társt. Krasznay Ferencz és Kroó Lajos, bankbizományi üzlettulajdonosok. Együttes czégjegy­zés, VI, Teréz-krt 60. Kraszner Lajos, gyapjúszövet-, bélósárú és szabókellék­kereskedő, IV, Deák Ferencz-tér 2. Tel. T 297—74. Kratochwill Aran ka, czégb. Kratochwill Aranka, tűzifa nagykereskedő- VHI, Északi pályaudvar. Kratz Hermann, czégb, Kratz Hermann, kézmű-, rövid és szövöttárúkereskedő, VI, Paulay Ede-u. 7. Kraus Károly és József, 1. Prag-rudniki kosárárúgyártás. Krause Ernő és Társa, Ernst Krause u.Co.,czégb.Kra, use Ernő és Bicke Hermann, gép- és szerszámgyárosok és kereskedők. Önálló czégjegyzés, czégv. Sauer Pál, mérnök, VI, Teréz-krt 22. Tel. T 130—94. Krause Károly, czégb. Krause Károly, értékpapirkeres­kedő, IV, Molnár-u. 23. Krause Károly, cégb. Krause Károly, illatszer, pipere, kötszer, orvosi műszer, háztartási ós fényképészeti czikkek keresk., V, Andrássy-ut 58. Krausmann Andor, czégb. Krausmann Andor, bankbi zományos, VH, Erzsébet-krt 26. Tel. J 404—65. Krausz Ádolf és Wechsler Mór, társt. Krausz Adolf és Wechsler Mór, kézmüárúkereskedők. Önálló czégjegy­zés, V, sas-u. 4. Krausz Ádolf fakereskedő, czégb. Krausz Adolf, fakeres­kedő és bizományos, I, Kende-u. 14. Tel. J 384—16. Krausz Adolf, szabóipari czikkek kiviteli ház, czégb. Krausz Adolf, VI, Andrássy-út 40 Tel. T 116—77. Krausz Alfréd, Alfréd Krausz, társt. Krausz Alfréd és Krausz Gyula, csont-, valamint rongygyüjtő ós osztályozó üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés. IX, soroksári út 140. Tel. J 319—49. Krausz A., czégb. Krausz Áron, bornagykereskedő, VI, Lehel-u. 5. Krausz Adolf, czégbirt. Krausz Adolf, borügvnök, VI, Podmaniczky-u. 67. Krausz Ármin, ezógb. Krausz Ármin, liszt ós termény­kereskedő, V, Visegrádi-u. 23. Krausz Ármin épitőmester, czégb. Krausz Ármin, építő­mester, VI, király-u. 14. Tel. T 150—53. Krausz Ármin, fűszer- és festékkereskedő, czégb. Krausz Ármin, fűszer- és festékkereskedő, VI, Hungária­körút í)7. Tel. L 915-61. Krausz Armin, háztartási és vegyészeti árú kereskedő, ezógb. Krausz Ármin, háztartási és vegyészeti árú­czikkel kereskedő, VHI. Tisza Kálmán-tér 1. Krausz Arthur, Arthur Krausz, czégb. Krausz Arthur, textilárúfélgyártmányok és textilkészárúkkal keres­kedő^, Mária Valéria-u. 10. Krausz Aurél, czégb. Krausz Aurél, műszaki czikkek kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, VI, gr. Zichy Jenő-u. 39. Tel. T 222-16. Krausz B. czégb. Krausz Benjamin, nemzetközi szállító, V, Újpesti-rakpart 4. Krausz Béla, czegb. Krausz Béla, textil és czipőkellék kereskedő, VH, Jósika-u. 26. Krausz D. Jakab, czégb. Krausz Jakab, vegyes kis­kereskedő, VI, váczi út 39/41. Krausz Ede, Eduard Krausz, társt. Krausz Aladár és özv. Krausz Edéné szül. Fuchs Nina és Krausz Mar­git, czipószkellékeket elárúsitó üzlettulajdonosok. A czéget Krausz Aladár társtag önállóan jegyzi. VI, dal­szinház-uteza 2. Tel. T 228—78. Krausz Erna, czégb. Krausz Erna, czipőkereskedő, VHI, Népszinház-u. 22. Krausz Ernő és Testvérek, munkásingek- és fórfifehér­neműgyár. Főtelep: Keszthely, fióktelep: Budapest V, Lipót-krt 4. Krausz Ernő, textilkereskedő, czégbirtokos Krausz Ernő, fehérnemű és ruházati czikk kereskedő, V, bálvány-uteza 3. Krausz Emil, czégb. Krausz Emil, értékpapirkereskedő, V, vadász-u. 38. Krausz Fanny, czégb. Krausz Fáni, női szabóiparüzlet­tulajdonos, IV, váczi u. 11 Jb. Tel. T 105—24. Krausz Fánni és Társa, beit. Krausz Józsefné, szül. Ber­kovits Fánni, férfiruhakeresk., VHI, Rákóczi-út 69. Krausz Ferencz, rövidárú ügynök és bizományos, czégb. Krausz Ferencz, rövidárú ügynöki ós bizományi ipar­üzlettul., V, sas-u. 1. Tel. L 971—15. Krausz Ferencz és Társa, czégbirt. Krausz Ferencz, festék-, olaj, lakk- és vegyészeti czikkekkel kereskedő, czégv. Krausz Sándor. Önálló czégjegyzés, VH, rózsa­űtcza35. Krausz Gábor, czégb. Krausz Gábor, épitőmester, VH, Thököly út 61. Krausz Géza és Testvére, Géza Krausz & Bruder, társt. Krausz Géza és Krasznai Bezső, bőrügynökségi és bizományi üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, VI, dalszinház-u. 2. Tel. T 154—95. Krausz, Glück és Társai, budapesti női divat- és vászon­árúház, társt. Krausz Nátán, Glück Lázár, Berger József, Stern Sándor L. és Grünfeld Hermann. A czég a társtagok közül Krausz Nátán, Glück Lázár és Stern Sándor L. által képviseltetik és általuk együttesen olyképen jegyeztetik, hogy a czimbélyegzővel elő­nyomott czégszöveg alá a czégjegyzésre jogosított tarstagok közül bármelyik kettő együttesen vezeték­nevét írja, VH, Wesselényi-u. 76. Krausz Gusztáv, czégb. Krausz Gusztáv, takarmány-, zöldség, hüvelyesek, marha, sertés, juh, zsir, szalonna, bor és tűzifa adás-vételét közvetitő ügynöki és bizo­mányi üzlettulajdonos, VI, vas-u. 12. Tel. J 316—89. Krausz Gyula, czégb. Krausz Gyula, aranyműves-üzlet­tulajdonos, IV, váczi u. 5. Krausz Henrik ós Tsa, társt. Krausz Henrik és Reiner Gyula, szatócsüzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, X, gyömrői út 9. Krausz Ignátz, czégb. Krausz Ignátz, olaj, eczetsav- és vegyi termékek, továbbá ipari és gazdasági gépek és eszközök eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, V, visegrádi u. 12. Krausz Ignácz, úri- és női divatárúkereskedő, czégb, Krausz Ignácz, úri és női divat, norinbergi árúkkal foglalkozó kereskedő, H, Zsigmond-u. 20. Krausz Ignácz bőrkereskedő, czégb. Krausz Ignácz VI, aradi-u. 62. Krausz Izidor, czégb. Krausz Izidor, fűszer- és gyar­matárú-ügynöki és bizományi üzlettulajdonos, VH, dob-u. 73. Tel. J 419—69. Krausz Ignácz, czégb. Krausz Ignácz, épület-és butorfa­kereskedö, Újpest, Árpád-u. 37. Krausz J. és Társa, társt. Krausz Jakab ós Haan Albertné szül. Ungár Szidónia, kő- és könyvnyomda üzlettul. Együttes czégj. V, Falk Miksa-u. 15. Tel. T 110-17. Krausz J. Sándor ós Jenő, társt. Krausz J. Sándor és Krausz Jenő, posztóügynökségi üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, VIH,'Rákóczi-út 29. Tel. J 432—49. Krausz Jenő József, czégb. Krausz Jenő József, érték­papirkereskedő, VH, Vörösmarty-u. 11/a. Krausz Jenő, rövid és divatáru kereskedő, czégb. Krausz Jenő, V, bálvány-u. 15. Krausz Jakab, czégb. Krausz Jakab, bor- és bordókeres­kedő, VI, király u. 32. Krausz Jenő gőzfavágója, czégb. Krausz Jenő, tüzifa­apritó-, gőzfavágó-üzlettulajdonos és tüzifakereskedő, \, Wahrmann-u. 17. Krausz Jenő, fakereskedő, czégb. Krausz Jenő, telep­nélküli fakereskedő, V, koráll-u. 6—8. Tel. L 915- 98. Krausz József, czégb. Krausz József, bankbizományos, V, Kálmán-u. 25. Krausz József ostor és ostornyél keresk., czégb. Krausz József VI. szondy-u. 28. Krausz Józsefné és Fia, czégb. Krausz Józsefné és Krausz Lajos, férfiruha kereskedők, együttes czég­jegyzés, Vin, Rákóczy-út 69. Krausz L. és Társa, czégb. Davidovits Armand, üvegárú műszaki czikk, fűszer és gyarmatárú kereskedő, VI. Teréz-krt 9. * Krausz Lajos, czégb. Krausz Lajos, szatócs, IX, Szvete­nay-u. 7. Krausz László, czégb. Krausz László férfi szabó üzlet­tulajd. VI. Vörösmarty-u. 61. Krausz László és társa, 1. Lipótvárosi borpinczészet. Krausz Miksa, borbizományos, czégb. Krausz Miksa, borbizományi és ügynöki iparüzlettulajdonos, V, ügy­nök-utcza 19. Tel. L 905—09. Krausz Miksa, czégb. Krausz Miksa, fűszer- és gyarmat­árúügynökségi és bizományi üzlettulajdonos,VH, dob­utcza 106. Krausz Miksa, kötött-, szövött, rövid ós kézműárúkeres-

Next

/
Oldalképek
Tartalom