Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

TÖi-vény székileg 531 Bejegyzett ezégek. Hökl Pál, czégb. Hökl Pál bank- és tözsdebizományi üzlettulajdonos, V, Aulich-u. 7. Hönig A., czégb. Hönig Antal, női kalapdivatárúkészí­tési és eladási iparüzlettulajdonos, VH, Rákóczi út 34 és 62. Hönig Henrikné özv., czégb. özv. Hönig Henrikné, élel­miszer, tejtermék és termény keresk., "VI, király-u. 82. Hönig Márton, 1. Moteria műszaki vállalat. Hönig Mór, czégb. Hönig Móricz kőszén és egyéb tüzelő­anyag nagykereskedő,VI, Eötvös-u. 6/6. Tel. L 332—58. Hönig Fivérek, kötött, szövöttáru ügynökség és bizomá­nyi lerakat. Czégb. Hönig Endre, czégv. Hönig László VH, Szövetség-u. 28/a. Hönig és Társa, társt. Hönig Rezső és Hönig Margit, rövid-, kötött-, szövött- és nürnbergi árúkkal keres­kedő. A czéget egyedül Hönig Bezső jegyzi, V, We­kerle Sándor-u. 1. Hönigsberg Jakab és Társa, társt. Hönigsberg Jakab és Goldstein Jakabné szül. Rosenbaum Róza, férfiszabó üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés,VIH, József­utcza 20. Höntsch és Társa, b. t. czégb. Höntsch György és Rubin Miklós mérnök, növényház és fűtési berendezéseket készítő gyári iparüzlettulajdonos, VI, Podmaniczky­utcza 5. Tel T 247—70. Hörnyéki Ferencz és Társa, társt. Hörnyéki Ferencz és dr. Ropszky Béla, borkereskedők. Önálló czégjegyzés, X, sörgyár-u. 3. Hrabovszky József és Társa, czégb. Hrabovszky József műszaki czikkekkel kereskedő I, remete-u. 18. Tel. Z 641—33. Hrachovecz Ferencz, czégb. Hrachovecz Ferencz, szűcs­iparüzlettulajdonos, VH, Károly-krt 13. Tel. J 324—05. Hreschitz és Losonczi, 1. Czipő és szandál művek. Hrotkó Rókus, czégb. Hrotkó Rókus hentes-és csemege­árú kereskedő, VH, Rottenbiller-u. 58. Tel. J 409-28. Huba Elemér, czégb. Huba Elemér, mezőgazd. termény és takarmány továbbá élőállat nagykeresk., TV, Feren­ciek-tere 3. Hubay Győző, czégb. Hubay Győző, termény- ós takar­mánynagykereskedő, TV, muzeum krt. 17. Hubay Rózsi, czégb. Hubay Rózsi, leány- és fiu-gyermek­ruha-ké&zitő üzlettulajdonos. TV, Türr-István-u. 9. Tel. T 141-62. Huber Antal finom sütődéje, czégb. Huber Antal, VI, váczi út 69. Huber János, utóda, czégb. Villányi Jenő, aranyműves IV, Petőfi Sándor-u. 3. Hubert Dezső, czégb. Hubert Dávid, közéletben Dezső, értékpapír ügynöki és bizományi üzlettulajdonos, V, Báthory-u. 23. Hubert Emil, Emil Hubert, czégb. Hubert Emil, nyers­és készélelmiszerek exportjával, importjával, valamint nyers, és készélelmiszerek gyártásával és kereskedé­sével foglalkozó üzlettulajdonos, IX, Ferencz-tér 12. Hubert Fülöp és Társai, Philipp Hubert * Cie., czégb. Hubert Fülöpné született Kopik Fánny, műszaki és vízvezetéki czikkek eladásának képviselőségével való iparüzlettulajdonosok, VH, kertész-uteza 39. Hubert Ignácz és Tsa, társt. Hubert Ignácz és Ipper Miklós, fűszerárú ügynökségi üzlettulajdonosok, ön­álló czégjegyzés, H, Szász Károly-u. 6. Hubert István, oki. gépészmérnök, czégb. Hubert István, ipartelepek berendezésével, ezek alkatrészeinek beho­zatalával és eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, I, Logódy-u. 5/7. Tel. L 980-33. Hubert L. és Társai, czégb. Hubert Lajosné, szül. Kohn Sarolta, automobil és automobil alkatrész kereskedő, czégv. Hubert Lajos, VH, Thököly-út 7. Tel. J 320—93. Hubert Nándor, czégb. Hubert Nándor, kötött- és szö­vött-árunagykeresk., V, Erzsébet-tér 12. Hubert és Sigmund, czégb. Hubert Gyula, szerszám­aczól nagykereskedő, és aczél- és fémöntöde, czégv. Korbancska Ferencz ós Brencsán Károly. Együttes czégjegyzés, VHI, Hunyadi-utcza 14. Tel. J 364—53. Hubert és Társa betéti társaság, beit. Hubert Vümos műszaki czikk kereskedési üzlettulajdonos, czégv. Hubert György,VI, Liszt Ferencz-tér 4. Tel. T 222—67. Hübsch Móritz, 1. Vegyterméket értékesitő társaság. Hudetz János, czégb. ifj. Hudetz János, épitőmester, iparüzlettulajdonos, VH, Rottenbiller-u. 6 lb. Tel. J 351-54. Hudecz és Társa, társt. Hudecz Ede Hugóné szül. Beta Anna és Beta József, bádogos ós szerelő üzlettulaj­donosok. A czéget Hudecz Ede Hugóné társtag ön­állóan jegyzi, czégv. Hudecz Ede Hugó, VH, mu­rányi u. 36—38. Hufnagel Dezső, czégb. Hufnagel Dezső, bankbizomá­nyos, IX, Ranolder-u. 7/6. Hufnágl Imre, czégb. Hufnágl Imre bútor- és épület­asztalosgyártulajd., VI. kartács-u. 27. Tel. L 916—64. umanitás vegyi ipar, Schőn Arnold, czégb. Schőn Andor, vegyi ipartermékek kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, Hl, Lajos-u. 42. mayer József, czég. Humayer József, téglagyártással B műhabarcs készítésével és adásvételével fog. lalkozó üzlettulajdonos, IX, gr. Haller-u. 5 és X,| Héderváry-u. 4. Tel. J 414—75. Humor Lajos és Társa, czégb. Humor Lajos hulladék­papirkereskedő és csomagolópapirkészitő, VI, próféta­utcza 3. Tel. T 137—20. Hungár István, czégb. Hungár István, gyárak berende­zésével és automatikus berendezések gyártásával fogl. üzlettulajdonos, VI, Izabella-u. 84. Tel. T 120—20. Hungaria Babagyár, Hippmann József Hungaria Ge­lenkpuppenfabrik Josef Hippmann, czégb. Hoffmann József, babakészítő iparüzlettul., X, jászberényi út 24. Hungáriái bőrgyár, Steiner László, czégb. Steiner László bőrgyáros. Újpest, Rákóczy-u. 20. Hungária butorszállitási, szállítmányozási és beraktáro­zási vállalat, özv. Freund J.-nó, czégb. özv. Freund Jakabné szül. Róth Regina, költöztetési, szállító, la­kástisztitó és szőnyegpormentesitő üzlettulajdonos, czégv. Freund Lajos, VI, Vilmos császár-út 37. Tel. T 230-68. «Hungária* ajtócsukó, 1. Korányi ós Frölich. Hungária konfekezióayár Károly Lajos, czégb. Károly Lajos, férfiszabó, VH, murányi-u. 57. Hungária ezukrászat, Szende M., czégb. Szende Manó, ezukrászipar üzlettulajdonos, czégv. Szegő Gyula, VH, nyár-u. 7. Hungária étrendi czikkek gyára, Léderer Samu, társt. Schmidt József és Schmidt Richard, ezukrászok ós ét­rendi, czikkek gyártásával foglalkozó üzlettulajdono­sok. Önálló czégjegyzés, VH, Garay-u. 37. Hungária fényképészeti társaság, Békéi Ödön és Társa, társt. Békéi Ödön és Békéi Ödönné, szül. Lóvi Emma, fényképészeti üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, IV, Károly-krt 24. Tel. T 108 -64. Hungária filmkölcsönző, Klein Sándor, czégb. Klein filmkölcsönző és kereskedő üzlettulajdonos, Vili, József krt 2. Hungária főzelék konservgyár, czégbirt. Polacsek Nán­dor, főzelék- és gyümölcskonservek készítésével fog­lalkozó üzemtulajd.,VI, országbiró-u. 32.Tel.L 913—95. Hungária gőzmosó- és vegytisztitóintézet, czégb. Grün­baum I. Her ma n n, fehérnemű-mosó és tisztító ipar­üzlettulajd., VHI, főhg Sándor-tér 3. Tel. J 301—88. Hungária, gyorshizlaló, abrakfűszer és vegyi termékek vállalat, Stróbl Béla, czégb. Stróbl Béla, gyorshizlaló, takarmány és vegyi termékek előállításával io- lalkozó friss gyümölcs- és zöldsógkereskedő üzlettulajdonos, czégv. özv. Szilágyi Józsefné szül. Rosenthal Eva El­vira, HI, timár-u. 22. Hungária hirdetési vállalat, Bászler Béla. czégb. Bászler Béla, hirdetési, vállalkozási és ingatlan adás-vételi ipar üzlettulajdonos, IV, váczi-u. 16. Hungária kereskedelmi tudakozó intézet, Wittenberg Emma, czégb. özv. Wittenberg Sándorné szül. Schul­hoff Emma, kereskedelmi tudakozó intézet tulajdonos, VH, Rákóczi-út 70. Hungária kötszer gyár, Fodor Márton, czégb. Fodor Már­ton, kötszerek gyártásával, továbbá ezek, valamint chirurgiai gummiárúknak és betegápolási czikkeknek eladásával foglalkozó gyári üzlettulajdonos, V, Arany János-u. 9. Tel J 446-57. Hungária magyar hézagmentes asbestpadlókészitők Urbán és Társa, Urbán Ferencz, hézagmentes padló­készitő iparüzlettulajdonos, IX, üllői út 113. Hungária mosópor és vegyitermékgyár Szász Károly, czégb. Szász Károly, hideg uton vegyitermékek, szappan-, olaj- és zsiradékezikkek előállításával fog­lalkozó iparüzlettulajd., VI, Huba-u. 9. Tel. L 914—72. Hungária ostornyélgyár, Kaufmann S., társt. özv. Kauf­mann Simonnó, szül. Robitsek Julia és Kaufmann Frigyes ostornyélgyártók. Önálló czégjegyzés, "VI, aradi-u. 11. Hungária getroleumáruház, Kovács Akos, czégb. Kovács Vilmos Ákos, petróleum, lámpa és háztartási czikkke­reskedő, V, visegrádi-u. 46. Tel. L 904—80. Hungária pótkávé, Pánczél Ferencz, czégb. Pánczél Fe­rencz pótkávé készítésével és árúsitásával foglalkozó üzlettulajdonos, VH, nefelejts-u. 51. Hungária szikvizgyár, Reiner Adolf, társt. Reiner Sán­dor és özv. Reiner Ádolfné, szül. Grusbak Róza, szik­vizgyárosok. Együttes czégjegyzés, Kispest, Báthory­utcza 1. Hungária tűzifa- és széntelep, Brust és Gottfried, társt. Brust Vilmos és Gottfried Árnold, tűzifa- és szénnagy­kereskedők. Együttes czégjegyzés, X, kerepesi út 57. Ferencz József-laktanya állomás. Hungaria ultramarin-gyár, Rein és Menczel, Hungaria Ultramarín-Fabrik Rein & Menczel, czégb. Rein Aron hideg uton előállított kékfesték gyáros, IX, vaskapu­u. 33. Tel. J 326-03. «Hungária» vas-, fém- és szerszámárú nagykereskedés Tiefenbrunner Dávid, czégb. Tiefenbrunner Dávid, vas-, fém- és szerszámárú nagykereskedő, Újpest, Ár­pád-út 68. Tel. U 147. Hungária vegyészeti gyár Stern Izsák, czégb. Stern Izsák, czipőkrém és vegyészeti czikkek gyártásával foglalkozó üzlettulajd., VII, Fogarassy-út 6. IHunnia árúforgalmi vállalat, Liebermann Lieberné, czégb. Lieberné szül. Keszler Czeczilia, f űsze r- éa gyümölcskereskedő, czégv. Keszler Mayer, VJLL1, szi­lágyi-u. 5. Hunnia csokoládé, dragee különlegességek és bonbon­gyár, Teszarik Antal ós Hajdú Zoltán. Önálló czég­jegyzés, Újpest, vasut-u. 43. Tel. L 920—35. Hunnia faárúgyár, czégb. Reichmann Sándor, faárú­gyártó és játékárúk, VHI, Tisza Kálmán-tér 2. Hunnia fuvarlevél felülvizsgáló iroda, dr. Waller Osz­kár, czégb. dr. Waller Oszkár, czégv. Haydu József, Rákospalota. «Hunnia» fűszer és vegyeskeresk., 1. Hermel Dávid. Hunnia gyógyszertár, czégb. Kalán Gyula ós Miklós Pál gyógyszerész. Együttes czégjegyzés, VH, Erzsé­bet-körút 56. Tel. T 215—91. Hunnia Műszertár, Gyárfás Aladár, czégb. Gyárfás Aladár, orvosi műszerek, kötőszerek, betegápolási és pipere illatszerek elárúsitása, VH, Károly király-út 3. Hunnia Nőikalap-Ipar, Zeichner Testvérek, társt. Zeich­ner Etelke és Zeichner Éliás, nőikalap készítéssel és eladással foglalkozó üzlettulajd., VI, király-u. 14. Hunnia petroleum, denaturált szesz és háztartási czik­kek kereskedés Mayer Laura, czégb. Mayer Laura, VH, dob-u. 22. Hunnia próbababagyár Krémer és Társa, Hunnia Con­fentiocsbüsten-Fabrik Krémer & Co., czégb. Reich­mann Sándor próbababák gyártásával foglalkozó üzlettulajdonosok. A czéget Reichmann Sándor ön­állóan jegyzi, Vili, Tisza Kálmán-tér 2. Hunnia vegyi termékek kereskedése,Kozma Zsigmondné, czégb. Kozma Zsigmondné szül. Lédermann Fáni, ténta és kékítő hideguton való előállításával és ultra­marin és borax árúsitásával foglalkozó iparüzlettulajd. VH, Alpár-u. 7. Tel. J 314-23. Hunyadi Lipót, czégb. Hunyadi Lipót, bornagykeres­kedő. VHI, német-u. 45. Hunyadi Zoltán, 1. Illatszerkészitő. Hunyár László, 1. «Ferropress», Huppert Ernő és Fodor Izidor, 1. Nemzetközi hangver­senyrendező iroda. Huppert Hugó oki. mérnök, czégb. Huppert Hugó, vízmű, csatornázás, légszesz, központi fűtés és szel­lőztetés-berendezési vállalkozó és oki. mérnök, VI, Jókai-u. 36. Tel. T 280—35. Huppert és Társa, társt. Huppert Lipót és Huppert Lipótné szül. Klein Julianna, szövet, selyem- és bélés­á>úk kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, V, Deák Ferencz-u. 14. Tel. T 119-86. Huray Sámuel szűr szabó ós lótakaró készítő, czégb. Huray Sámuel, szíjgyártó iparüzlettulajdonos, "TO, dohány-u. 12. Tel. J 332-59. Hurm Konrád, czégb. Hurm Konrád, szobafestő-üzlet­tulajdonos, I, Krisztina-körút 81. Husz Jenő, czégb. Husz Jenő, szállitási, beraktározási, elvámolási és fuvarlevél felülvizsgálási iparüzlettulaj­donos, VH, Kazinczy-u. 51. Tel. J 428—06. Huszár Aurélné, czégb. Huszár Aurélné, papir, könyv­és játékkereskedő, I, márvány-u. 19. Huszár Jenő magkereskedése, Eugen Huszár Samen­handlung, czégb. Huszár Jenő magkereskedő,V, nádor­utcza 28. Tel. T 277-29. Huszár Lajos, czégb. Huszár Lajos, fűszer-, termény- és gyarmatárú-kereskedő, továbbá bank- és tőzsde bizo­mányi iparüzlettulajdonos, VI, nagymező-u. 19. Tel. T 205—50. Huszár László dr., czégb., dr. Huszár László, érték­tőzsde- és bankbizományos, TV, Semmelweis-u. 4. Tel. L 992—98. Huszár Manó gépolajok és műszaki zsiradékok kereske­dése, czégb. Huszár Manó, gépolajok és műszaki zsi­radékokkal keresk., VT, Benczur-u. 2. Tel. T 157—23. Huszár testvérek, bútorgyára Közk. társ. Társt. Huszár József ós Huszár Ferencz. Önálló czégjegyzés, Újpest, Kolozsvári u. 99. Huszerl Emil, czégb. Huszerl Emil, posztókereskedő, VI, király-u. 6. Hutera Lénárd, czégb. Hutera Lénárd, férfi azabó üzlet­tulajdonos, VH, nagydiófa-u. 10. Tel. J 432—80. Hutter Ferencz, czégb. Hutter Ferencz,értékpapirkeresk. TV, Irányi-u. 15. Hübel Alfréd, czégb. Hübel Alfréd, textilárú ügynök­nöksége, VH, kertész-u. 48. Hübsch Mór György dr., czégb. dr. Hübsch Mór György, termény- és műszaki czikk, valamint értékpapirkeresk. V, ügynök-u. 8. Hübsch és Badó, 1. «Eke Mezőgazdaságii. Hübscher Andor, czégb. Hübscher Andor, értékpapirke­reskedő, VI, Csengery-u. 45. Hütter Béla dr., czégb. dr. Hütter Béla, banküzlettu­lajdonos, V, Arany János-u. 27. Hütter Mór, czégb . H ü tter Mór, liszt, termény és takar­mánykereskedő, Vm, Rákóczi-tér 11/a. Hüttl Tivadar, Theodor Hüttl, czégb. özv. Hüttl Tiva­I darné, porczellán és majolika gyáros és porczellán­35*

Next

/
Oldalképek
Tartalom