Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tttrvénysaékileg 503 Bejegyzett ezégek. Ferenezy József, kereskedelmi vállalata, czégb. Ferenezy József, hirdetési ügynök és ingatlan adás-vételét közv. VHI, múzeum-krt. 10. Tel. J 454-33. Ferenezy László értékpapirkereskedő, czégb. Ferenezy László, IV, Petőfi-tér 4. Ferenezy Szilárd, czégb. Ferenezy Szilárd, tűzifa és szén­kereskedő, IX, Bakáts-tér 2. Férfiruha áruház Lukács Gyula, czégb. (Lissauer ma­gyarosítás folytán) Lukács Gyula szabóiparüzlettulaj donos, VI, gr. Zichy Jenő-u. 27. Fericsán Testvérek, épitési vállalat, társt. Fericsán Zol­tán és Fericsán Gusztáv, épitési vállalkozók. Önálló czégjegyzés, IX, tűzoltó-u. 3. Ferman Izsák, czégb. Ferman Izsák, valódi keleti sző­nyegek javításával foglalkozó iparüzlettulajdonos, IV, Krammermayer Károly-u. 8. Femengel és Czickeli, társt. Czickeli Ernő és Fernengel Sámuel, csemege, élelmiszer, leölt baromfi, vad, élő­hal, fűszer- és gyarmatárúkereskedők. Önálló czég­jegyzés, I, Krisztina-tér 9. Tel. T 136—21. «Ferrum» műszaki kereskedés, Köves Tivadar, czégb. Köves Tivadar, műszaki, gazdasági és háztartási czik­kek, V, Csanády-u. 21. «Ferraria» vasárúkereskedós, Günsberger, czégb. Güns­berger Hermann, Hirsch vasárúkereskedő, V, viseg­rádi-u. 15. Tel. L 975—85. Ferrometallia Glaser Gyula és Társa, czégb. Gyáripari kellékek kereskedelmi részvénytársaság. Ferropress vas- és fémárúgyár, Hunyár László, czégb. Hunyár László, vas- és fémárú előállításával s forga­lomba hozatalával foglalkozó iparüzlettulajdonos, VI, dalnok-u. 22. Ferst Lázár, a közéletben Fürst Leó Lázár bútorkeres­kedő, czégb. Ferst Lázár, a közéletben Fürst Leó Lá­zár bútorkereskedő, VH, Bákóczi út 74. Festék, vegyi és háztartási üzlet, Máté Lászlóné, czégb Máté Lászlóné, festék, vegyi és háztartási czikk keres­kedő, VH, Erzsébet-krt. 42. Feszty-féle magyar körkép (betétij társaság, Feszty'sche ungarische Panorama-Commandit-Gesellschaft, Pano­rama hongrois Feszty société en Comandite, beltag Feszty Gyula, építész és körkép-üzlettulajdonos, ön­álló czégjegyzési joggal, VI, Városliget. Feszültség villamossági vállalat Schweriner ós Fábián Társt. Schwertner Aladár és Fábián Sándor, villany­szerelők. Czégv. Bauer Mark. Együttes czégjegyzés, VH, Almássy-tér 17. Fett Adolf, czégb. Fett Adolf, bőr- és czipészkellók kis és nagykereskedő, VH, dob-u. 9. T 123—60. Fettick György, Geo rg F ettik, czégb. Fettik Györgyné. özv., fűszerkeresk., Vili, József-u. 10. Feuer Adolf, utóda Winter S.,- ozégb. Wintner Izsák (Ignácz), fűszer- és gyarmatárú, csemege és vegyi­czikkek kereskedésével foglalkozó üzlettulajd., VITT, József-utcza 35—37. Feuereisen Arnold, tejtermék- és csemegekereskedő, czégb. Feuereisen Arnold, tejtermékek eladásával és rövid, valamint kézműárú kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, X, kopolna-u. 6. Tel. J 332—40. Feuerlicht Béláné és Társa, társt. Feuerlicht Béláné szül. Wachtel Beila Etia és Wachtel Büchel Lea, czi­pőkereskedők, VI, király-u. 12 és VIH, üllői út 67. Feuerlicht Ferencz, czégb. Feuerlicht Ferencz arany­műves iparüzlettulajd., VI, király-u. 10. Feuermann József, czégb. Feuermann József, Sollingeni finom aczélárú nagykeresk.,VH, Péterfy Sándor-u. 22. Tel. J 459—00. Feuermann Mihály gépgyár, czégb. Feuermann Mihály, géplakatos és vasesztergályos üzlettulajdonos, VI, Szabolcs-u. 6. Feuermann Mihály és Társa, czégb. Klein Ignácz gép­lakatos- és vasesztergályos iparüzlettulajdonos, VI, Szabolcs-u. 6. Feuermann és Bákosi, czégb. Bákosi Béla filmkölcsön­zéssel és kereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, VH, Erzsébet-krt 1. Feuerstein F. és Társa, társtulajdonos Feuerstein Fe­rencz, Fischer Jakab, könyvkötők, V, Kálmán-u. 23. Tel. 235 -96. Fiala Károly, gabonaügyn., czógb. Fiala Károly, gabona­ügynök, VHI, kisstáczió-u. 5. Fichtner és társa, betéti társaság, beit. Fichtner Norbert, építési vállalkozó, V, bálvány-u. 11. • Ficzere Péter, szálítmányozó és elvámoló, czégb. Ficzere Péter, VI, Teréz-krt 24/a. Fides kereskedelmi tudakozó Székely Bódog, czégbev. Székely Bódog, hiteltudósító üzlettulajdonos. VI, Te­réz-körút 1. Fiedler Ferenczné, czégb. Fiedler Ferenczné, szül. Barkó Teréz, keztyű és sérvkötő iparüzlettulajd., IV, mu­zeum-körút 7. Fillenz A. Bezső, czégb. Fillenz A. Bezső, fűszer, gyar­matárú, vegyitermék, olaj, kátrány, aszfalt, műszaki és gépalkatrész kereskedő, VI, Bulyovszky-u. 21. Tel. T 138-57. Fillenz Zsigmond, czégb. Fillenz Zsigmond, gyümölcs­konzerv készítésével foglalkozó üzlettulajdonos, Vili, Madách-u. 15. Filmkölcsönző és kereskedelmi társaság Handl J. korlá­tolt felelősség mellett, Film-Verleihund Vertriebs­gesellschaft J. Handl m. b. H. Mindenféle kinomatikus filmek ós készületek vétele és eladása, kölcsönvétele és kölcsöneladása. Üzletvezetők : Szirch Ede és lovag Luschinsky Vilmos. Önáll ó c zégjegyzés. Főtelep: Wien, fióktelep: Budapest, Vm, Rökk Szilárd-u. 12. Filó János, Johann Filó, czégb. dr. Filó János, gyógysze­rész, Vm, Mátvás-tér 3. Tel. J 324—72. Filszekerné és Társa, czégb. Filszeker Zsigmondné sz. Olasz Margit, szűcsipar üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, IV, papnövelde-u. 4—6. Tel. J 453—97. Finály J. JenŐ, czégb. Finály J. Jenő, kárpitos üzlettu lajdonos, VI, dalnok-u. 2/fe. Finály Zsigmond, czégbejegyzés Finály Zsigmond, aprí­tott tűzifa- és szénkereskedő, m, kórház-uteza 1. Tel. ,T 623-44. Finály Zsigmond, sertésbizományos, czégb. Finály Zsig­mond, sertésbizományi üzlettulajd., IX, Sertésköz­vágóhíd. Fináli és Németh, Társt. Fináli Gyula ós Németh János, szállító és fuvarozó iparüzlettulajdonosok.Önállóczég jegyzés, IX, csillag-u. 6. Finger Frigyes, társt. özv. Finger Frigyesné, kiskorú Finger Erzsébet és Ilona, villamgyógy, villamvilági­tási, erőátviteli berendezések felszerelésével, továbbá fogorvosi czikkek és anyagok kereskedésével foglal­kozó üzlettulajdonosok,VI, hajós-u. 41. Tel. T 216—49. Finger és Fia, Finger & Sohn, társt. Finger Gyula és Finger Lajos János, fém-, érez- és ásványárú bizo mányi és ügynökségi üzlettulajdonosok. Önálló czégj czégv. Deutsch Jenő, VI, hajós-u. 41. Tel. T 219—29 • és T 216-19. Fink-fóle gyorsgőzmosóda, Fink József, fehérnemű tisz­tító üzlettulajdonos, IX, Tompa-u. 18. Tel. J 301—58. Finkelstein Józsa, czégb. Finkelstein Jozefa, női szabó üzlettulajdonos, V, vigadó-u. 5. Tel. T 249—20. Finkelstein és Társa, társt. Finkelstein Szaje és Finkel­stein Szajené, szül. Time Ida, halkereskedők. A czéget egyedül Finkelstein Szaje társtag képviseli és önállóan jegyzi, IX, közp. vásárcsarnok. Tel. J 350—15. Finn Oszkár utóda, Oskar Finn Nachfolger, czégb Gauther Vilmos, gyarmatárú ügynök, czégv. Ganhler Vilmosné szül. Fabritius Paula, Konnerth Károly, V, Csáky-u. 8. Tel. T 229-45. Finy Jenő, élelmiszer mezőgazd. ipar és vegyitermékek bizományi vállalat, czégb. Finy Jenő, bizományos, IV, Aponyi-tér 4. Tel. T 249-33. Firenze iparművészeti műhely, Czövek és társai, czégb. Schmidt Etel, kézimunka és iparművészeti czikkek készítésével és kereskedésével foglalkozó iparüzlettu­lajdonos, TV, Petőfi Sándor-u. 6. Firtkó és Cziger, társt. Cziger Bezső és Firtkó István, asztalosok. Egvüttes czégjegyzés, Vm, szűz-u. 7—9. Tel. L 986—39. Fisch Adolf, czégb. Frisch Albert, szállodai iparüzlettu­lajdonos, VH, Bákóczi út 72. Fisch Alfréd, czégb. Fisch Alfréd, női divatárúkereskedő üzlettulajdonos, V, Zrinyi-u. 15. Fisch Farkas, lakk és festékkeresk, czégb., Fisch Farkas, háztartásiczikkek és festékárúk eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, H, csalogány-u. 52. Tel. L 982—17. Fisch Jakab, czégb. Fisch Jakab, füstölthús és egyéb élelmiszer elárusító, hordó és borkereskedő üzlettulaj­donos VI, Vasváry Pál-u. 5. Fisch Márk és Sperl, czégb. Fisch Márk, baromfi- és vadhus-kereskedő, IV, vámház-krt 5 és IX, központi vásárcsarnok. Tel. J 322—80. Fisch Mendelné, czégb. Fisch Mendelné, szül. Roth Irén, rövid-, szövött-, csipke- és divatárú elárusitásá­val foglalkozó üzlettulajdonos. Czégv. Fisch Mendel, VH, Garay-tér 16. Fisch Salamon, czégb. Fisch Salamon, fűszer és gyar­matárúkereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, VH, dob-u. 12. Fischbein Sándor, czégb. Fischbein Sánd. tímár, Csepel. Bpest, IX, Lonyay-u. 18. Tel. J 323—17. Fische! Mózes, czégb. Fischel Mózes, fűszer, szappan, mezőgazdasági termény és takarmányának nagybani adásvételével foglalkozó üzlettulajd., VI, hajós-u. 31. Fischer Adolf, ifj., Adolf Fischer jr., czégb. Fischer Adolf, kendőnagykereskedő, I, Gellért-tér 3. Fis,cher Ármin, értékpapirkereskedő, czégbirt. Fischer Ármin, értékpapirkereskedő, czégvez. Fischer Béla, VH, Klauzál-tér 9. Tel. J 371-52. Fischer Andor, czégb. Fischer Andor, értékpairkeres­kedő, VH, Wesselényi-u. 13. Fischer András, asztalos ipar üzlettulajdonos, czégb. Fischer ^András, IX, mester-u.,27. Tel. J 350—46. Fischer Árpád, czégb. Fischer Árpád, aranyműves, IV, Ferencziek-tere 7. Fischer B. Jenő, czégb. Fischer Béni, máskép Jenő, férfi és női divat és rövidárúkereskedő, IV, bécsi-u. 5. Tel. L 975—48. Fisaher Béla és nővére utóda, czógb. Erdős Vilmos női­szabó, TV, párisi u. 1. Fischer Béláné özv. és Fia, czégb. Fischer Imre, férfi-, női- ós gyermekkalapkereskedő. Czégv. Völgyi Gyula, Bieger Emil, VH, király-u. 13. Tel. J 429 - 08. Fischer Benő, férfi-, gyermek-, munkásruha és fehér­neműkereskedés, czégb. Fischer Benő, férfi-, gyer­mek-, munkásruha és fehémeműkereskedő, VI, ó-u. 5. Fischer Bernát és Fiai, társt. Fischer Bernát, Fischer Sándor és Fischer Elemér, asztalos üzlettulajdonosok. Fischer Ele mér csak Fischer Sándorral együtt jegyzi a czéget, Vm, práter-u. 74. Tel. J 346—30. Fischer Berta és nővére utóda. Czégb. Erdős Vilmos női szabó, fiu- és leányruha különlegesség üzlettulaj­donos, TV, párisi-u. 1. Fischer D. S., D. S. Fischer, czégb. Fischer Ödön, fűszer-, déligyümölcs- és gyarmatárú kereskedő. V, vigszinház-u. 5. Tel. T 236—82. Fischer Dezső, czégb. özv., Fischer Dezsőné, borkeresk., X, kolozsvári u. 13. Fischer Dezső, kötött-szövött és rövidárúkereskedése, czégb. Fischer Dezső, VHI, József-krt. 42.Tel. J 381—87. Fischer Ede, czégb. Fischer Ede, bankbizományi és ügy­nöki iparüzlettulajdonos, IV, Semmelweiss-u. 11. Fischer Emü, czégb. Fischer Emü, porczellán, kályha, majolika- és terracotta-gyáros, IV, bécsi u. 1. Tel. T 203—66. Fischer Emil, kalapnagykereskedő, czégb. Fischer Emil, VH, Bákóczi-út 36. Fischer Ernő, értékpapirkereskedő, czégb. Fischer Ernő, VH, Izabella-u. 34. Fischer Ferencz, építőmester, czégb. Fischer Ferencz, építőmester, H, Heltai Ferencz-u. 33. Tel. T 295—42. Fischer Ferencz, czégb. Fischer Ferencz, vasfém- és mű­szaki czikkek kereskedésével foglalkozó üzlettulaj­donos, czégv. Fischer Ferenczné, szül. Berger Szi­dónia, IX, mester-u. 13. Fischer Géza, czégb. Fischer Géza, üveg, porcz ellá n, edény, lámpa, képkeret és kőolaj kereskedő, Vili, József-körút 69. Fischer Gusztáv utódai, Gustav Fischer's Nachfolger, társt. Schön Ábrahám Ádolf és özv. Gerő Gyuláné, szül. Deutsch Emma és Gerő László Zoltán, paszomány-, rövid-, kötött-, szövött divat-, textiláru kereskedők. A czéget a beltagok bármelyik ketteje együttesen jegyzi, V, sas-u. 1. Tel. T 223—63. Fischer György László, czégb. Fischer György László, szállítmányozó, VI, Reiter Ferenc-u. 19. Fischer Gyuía és Társa, társt. Fischer Gyula és Fischer Gyuláné szül. Reich Katicza. villamos czégtábla fel­szerelési üzlettulajd. Önálló czégjegyzés,VI, Benczur­utcza 33. Tel. T 249—77. Fischer H., czégb.Fischer Henrik, borjú- és husbizomá­nyos, IX, központi vásárcsarnok. Tel. J 326—86. Fischer Henrik, épületfakereskedő, czégb. Fischer Hen­rik, épületfaker., Hl, szentendrei út 8189. Tel. J 623-89. Fischer Hermann, czégb. Fischer Hermann, bőrnagy­kereskedő, VI, Paulay Ede-u. 4. Tel. T 228-25. Fischer Hermann csemegekereskedő, czégb. Fischer Hermann, fűszer-, csemege-, konzerv-, zöldség- és gyü­mölcskereskedő, VHI, Baross-u. 107. Tel. J 335—27. Fischer Irén, czégb. Fischer Irén, festék, lakk és ház­tartási czikkekkel kereskedő, VH, Wesselényi-u. 71. Fischer Irón, Vacuum lakástis ztitó , czégb. Fischer Trón, lakástisztitó üzlettulajdonos, Vili, práter-u. 33. Fischer István, cz égb . Fischer István, bankbizományi üzlettulajdonos, Vili, Szentkirályi-u. 3. Fischer Jenő, bank- és értékpapír bizományi üzlete, czégb. Fischer Jenő, bank- és értékpapír bizományi üzlettulajdonos, VI, Eötvös-u. 26/b. Tel. T 134—47. Fischer Jenő és társa selyemkereskedése. Betéti társ. Beltag Fischer Jenő, czégv. Boros Ferencz, TV, Petőfi Sándor-u. 6. Fischer J. és Társa, 1. Germania betéti társaság. Fischer J. tűzifa ós szénkeresk., czégb. Fischer Jakab V, Wahrmann-u. 7. Fischer Jakab, kereskedelmi egyeztető iroda, Jaques Fischer, Commercielles Ausgleichsbureau, czégb. Fischer Jakab, adósok és h itel ezők kiegyeztetésével foglalkozó üzlettulajdonos, Vili, népszinház-u. 46. Fischer Jenő, czégbev. Fischer Jenő, fourmin, görlécz, asztalos kellék és butorárúkereskedő, V, váczi-út 6. Fischer Józsa, 1. Budapesti Modell Bluzvarroda. Fischer József fióktelepe, Josef Fischer's Zweignieder­lassung, czégb. Travnicek Emília nőiszabó iparüzlet­tulajdonos, czégv. Travnicek János, Főtelep : Wien, Fióktelep : Budapest, V, Báthory-u. 12. Fischer József, tejnagykereskedő, czégb. Fischer Jenő. tejnagykereskedő. Czégv. Förstner Vilmos, H, Bat­thyány-u. 23. Fischer József Textilügynökeég, czógb, Fischer József, textüárúkkal ügynöki üzlettulajdonos, TV, Károly ki­rály-út 10. Fischer József és Társa, társt. Fischer József és Fischer Józsefné, szül. D eut s ch Gizella, festékkereskedő, ön­álló czégjegyzés, Vili, práter-u. 33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom