Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvényszékileg; 486 Bej egy sett czégek. Grosz Dezső szabókellék- és bélésárukereskedők. Együttes czégj egyzés.V, Erzsébet-tér 5. Tel. T 242—43. Brückler Zsigmond, utóda Untisz Bertalan, czégb. TJntisz Bertalan tejkereskedő, YD, abonyi-u. 17. Brückner Aladár, czégb. Brückner Aladár, papir és papír­áru nagyban és kicsinybeni kereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, YH, nsgydiófa-u. 43. Brückner József és fiai, Josef Brückner & Sohn, társt. Brückner József és Brückner Nándor, borkereskedők. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és akkép jegyeztetik, hogy a czimbélyegzővel előnyomott czégszöveg alá mindkét társtag teljes nevét irja, Budafok. Tel. 34. Brüder Gyula, czégb. Brüder Gyula, czipő és czipőkellék kereskedésével foglalkozó iparüzlettulajdonos, VUL1, Bökk Szilárd-u. 11. Tel. J 373—84. Brüder Kind, czégb. Kind Richard, géphajtószíj keresk. Főtelep : Obersedlitz, Fióktelep : Bpest, V. Visegrádi­utcza 9, Tel. T 225—71. Brüll F. F., F. F. Brüll, társt. Brüll Frigyes Ferdinand és Löbl Károly, kenderkiviteli üzlettulajdonosok. Ön­álló czégjegyzés. Czégv. Brüll Lipót F., Y, József­tér 10. Brüll Gyula, czégb. Brüll Gyula, bor adás-vételét köz­vetítő ügynöki üzlettulajdonos, V, Zoltán-u. 9. Brüll Irma, utóda Mdme Margit és társa, czégb. Seichter Bichardné, szül. Flamm Margit, női kalap készítésével ós eladásával foglalkozó üzlettulajdonos. A czéget egyedül Seichter Richárdné. szül. Flamm Margit jegyzi, IV, párisi-u. 1. Brüli Miksa, czégb. Brüll Miksa, porosz szén-, koksz-, tűzifa- és faszénkereskedő, bankbizományos és érték­papirkeresk., VH, Wesselényi-u. 33. Brüll Sándor, czégb. Brüll Sándor, bank- és értékpapir bizományi üzlettulajdonos, VI, Eötvös-u 46. Brüll testvérek, czégb. özv. Brüll Jakab Gyuláné, épitési vállalkozó, VD, Aréna-út 62. Brüll és társa, czégb. Brüll Géza, női ruhanemű és divatáru kereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos, VI, király-u. 16. Brüller József, czégb. Brüller József, papírkereskedő és könyvkötő üzlettulajdonos, VII, Thököly út 28. Brüller Nővérek, társt. Brüller Eugenia és özv. Klop­stok Samuné szül. Brüller Irén, női kézimunka üzlet­tulajd. A cz éget a társtagok egyenlően képviselik és jegyzik, VHI, József-körút 25. Brün, 1. Brünn alatt is. Brün Jenő és társa, 1. Ocularium. Bründl János, Johann Bründl, czégb. Bründl János gyáros, cs. és kir. udv. szállító, egészségügyi műszaki berendezések (központi fűtési, szellőztetési, vízveze­téki, fürdöberendezósi, csatornázási, légszeszberende zési és bádogos munkálatok) gyári üzlettulajdonos, czégv. Kármán Norbert és Bründl Imre, YH, Péterfy Sándor-utcza 34. Tel. J 314-87 és J 315—19. Brünn Miksa, Max Brünn, társt. Brünn Móricz Miksa és Davidovits József, bőrbizományi és ügynöki iparüz­lettulajdonosok. Önálló czégj, VI, Paulay Ede-u. 37. Tel. T 217—85. Brünn Franki és Kerne, társt. Brünn Mór Lajos, Franki Szigfried és Kerne Sándor textil-, selyem-, csipke- és függönykereskedők. Önálló czégjegyz V, sas-u. 9. Brünnauer Rudolf, czégb. Brünnauer Budolf, értékpapir­kereskedő, V, Géza-u. 5. Brünner B. és Fia, B. Brünner & Sohn, társt. Brünner Baruch és Brünner Menasche (Miksa), brilliáns és drágakő csiszolásával foglalkozó üzlettulajdonosok Önálló czégjegyzés, VD, Rombach-u. 2/c. Brychta Ferencz és társa, czégb. Fáber Paula, sütő ée czukrász, n, retek-u. 9. Bucatár Miklós, czégb. Bucatár Miklós, sertésbizomá­nyos, X, szent László-tér 22. Buchbinder Ármin, czégb. Buchbinder Ármin, szőnyegek vétele és eladásának közvetítésével foglalkozó üzlet­tulajdonos. IV. bécsi u. 2. Buchbinder Henrik, czégb. Buchbinder Henrik, uri és nőidivatárúkeresk., VHI, József-krt 47. Tel. J 312—02. Buchbinder Márk, czégb. Buchbinder Márk, férfi- és női divatárukereskedő, VIH, József-körút 71—73. Tel. J 312—38. Buchbinder Márk, férfi szabó, czégb. Buchbinder Márk, férfi szabó üzlettulajdonos, IX, Báday-u. 59. Buchinger és társa, lásd Népszava könyvkereskedés. Buchsbaum Jakab, czégb. Buchsbaum Jakab, czégv. Bar­tos Artúr, szállítási és fuvarozási iparüzlettulajdonos. Önálló czégjegyzés, V, vadász-u. 10. Tel. T 117—30. Buchwald Gyula, czégb. Buchwald Gyula, czégv. Barta József, női divatárú kereskedő. Önálló czégjegyzés, IV, városház-u. 6. Tel. T 154—78. Buchwald Lipót, czégb. Buchwald Lipót, főzelék, zöld­ség és gyümölcskereskedő, Kispest. Buchwald Sándor, czégb. Egyesült vas és rézbutorgyár rt. Vas és rézbutorok bizományi eladása, VI, Andrássy­út 4. Tel. T 228—89. Buchwald Tivadar, czégb. Buchwald Tivadar. Főtelep : Szeged. Fiók: Budapest, czégvezetők Bogdán Bezső és ZádorLajos, Y, Akadémia-u. 6. Buchwald Zsigmond, czégb. Bu hwald Zsigmond, porcel­lan és kőedényárúkkal, valamint gyógyszertári felsze­relési czikkekkel nagykeresk. folytató iparüzlettulajd., VH, Wesselényi-u. 69. Tel. J 421- 43. Bucsanyecz József, czégb. Bucsanyecz József, ács, VH, Rottenbiller-u. 1. Bucsinszky Lajos, értékpapirkereskedő, czégb. Bucsin szky Lajos, értékpapirkereskedéssel foglalk. üzlettu­lajdonos, V, Nádor-u. 27. Bucsky és társa, Konstantinápoly kávéház, társt. Bucsky Péter és neje Bucsky Péterné, szül. Bitz Paula, kávé­házi üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, VI, Jókai­utcza 8. Budai 1. Buday alatt is. Budai Ernesztina, czégb. Budai Emiiné, szül. Stern Er nesztina, férfiszabó iparüzlettulajdonos, Vili, József­körút 13. Budai Ferencz, czégb. Budai Ferencz, borkereskedő, VH. Ilka-u. 32. Budai Goldberger Sámuel és társa, társt. budai dr. Gold­berger Lajos és budai Goldberger Sámuel, textil fél­és egész gyártmányok, segédanyagok, festőanyagok és vegyészeti czikkek árusításával foglalkozó üzlettulaj­donosok. Együttes czégjegvzés, VI, Andrássy-út 92. Tel. T 20—04. Budai Goldberger S. és Társa, czégb. budai Goldberger Sámuel és budai Goldberger Sándor. Textil fél és egész­gyártmányok, festőanyagok és vegyészeti czikkekkel kereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, felsöerdősor-u. 17. Budai kátrányipart., Szebeny és társai, czégb. Kmetty Béla, kátránypapirneműek gyártásával fogl. üzlet­tulajdonosok, Hl, apát-u. 2. Budai M. Sándor, czégb. Budai Móricz Sándor, műszaki ügynökséggel foglalkozó üzlettulajdonos, IV, Irányi­u. 21. Tel. J 448-73. Budai Pál, czégb. Budai Pál, gyümölcs, főzelék ós ter­ménykereskedő, VH, Thököly-út 35. Buday és dr. Csányi. Társt. Buday Dénes és dr. Csányi István, zeneművek kiadásával és azok kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, H, csalogány-u. 13. Budai textil kereskedelmi vállalat Molczer, czégb. Molczer Ferencz, textilárú és ruházati czikkeknek ^ fogyasztók és továbbárúsitók részére való kereskedé­sével ós bizományával foglalkozó iparüzlettulajdonos. Czégv. Klemm Sándor és Molnár Jenő, I, váralja-u.14. Budapesti ablaktapasz-gyár,Erdős Ede,czégb. Erdős Ede, ablaktapasz gyártásával és fo rgal ombahozatalával fog­lalkozó ipai üzlettulajdonos, Vili, Staffenberger-u. 12, Tel. J 350-08. Budapesti általános czipőgyár, czégb. Keszler Jakab, czipőáruk gyártásával és eladásával foglalkozó üzlet­tulajdonos, VHI, Tisza Kálmán-tér 14. Budapesti bélipar, Ehrenfeld testvérek, társt. Ehrenfeld József és Ehrenfeld Hermin, bélkereskedők. A czéget egyedül Ehrenfeld József társtag jegyzi, VH, Hernád­utcza 11 !a. Budapesti bélyegtőzsde, NeumanB.-né, Budapester Brief­markenbörse, Frau B. Neumann, társt., özv. Neumann Bernátné, szül. Glasner Gizella és Iván Kornélné, szül. Kaszás Ilona Emilia, külföldi értékjegyek el­adásával és cserélésével foglalkozó együttes czég­jegyzés, iparüzlettulajd., IV. Váczi u. 1—3. Tel. T 207-43. Budapesti buzakeményitő- és csirizgyár, Plan ós Fried, Budapester Weizenstärke- und Kleberfabrik Plan & Fried, társt.: Plan Károly, Plan Frigyes és Fodor Zsigmond, keményítő- és csirizgyárosok. A czég a társtagok által önállóan jegyeztetik, ugy hogy az előirott vagy előnyomott czégszövegből a «Plan és Fried», illetve «Plan & Fried» neveket sajátkezüleg irják, IX, soroksári út 59. Budapesti családi olvasókör könyvkereskedés, könyv- és folyóirat kölcsönző vállalat, Engelsmann Vilmos, czégb. «Könyvkereskedő Bészvénytársaság», könyv­kereskedő, továbbá könyveket- és folyóiratokat ki­kölcsönző iparüzlettulajd.,V,kádár-u. 6. Budapesti fa- és ládaárúg; ár, Propper Ede és társa. Társt. Propper Ede és Farrai Róbert, faáru- és láda­gyártással és ezen czikkek kereskedésével foglalkozó iparüzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés,VH, király­utcza 3. Budapesti fizikai és természetrajzi laboratórium Schweiger József, czégb. Schweiger József, fizikai, természetrajzi ós iskolai tanszerek és eszközök ké­szitésével foglalkozó iparüzlettulajd., V, váczi út 74. Budapesti gópszij és bőrárúüzem, Kardos Mihály, czégb. Kardos Mihály, géphajtószíj gyártásával és gépszíjgyár­tásánál előállított hulladékokkal, bőrárúkészítésével foglalkozó iparüzlettulajdonos, czégv. Bognár József, VI, Jókai-tér 7. Budapesti Gyertyagyár, Berger és Samet, Budapester Kerzenfabrik, Berger & Samet, czégb. Samet Anselm gyertyagyáros, IX, vágóhid-u. 8. Tel. J 312—42. A budapesti helyiség- és vagyonőrző intézet, Eibensteiner és Lukes, társt. Eibensteiner Alajos és Lukes Jaros­lav. Együttes czégjegyzés, VJUH, Bákóczi-út 17/6. Budapesti jégművek, Radvánszky ós társa, Budapester Eiswerke, Badvánszky & Comp, czégb. özv. Kaposi Molnár Győzőné, szel. Eisler ída, jégeladási és jég­raktározási üzlettulajdonos, tűzifa és szénnagykeres­kedő, IX, Beöthy-u. 2. Tel. J 318-94. Budapesti Kerámiai Művek, Csik József, czégb. Csík József, mindennemű agyagból égetett gyártmányok, cserépkályhák, fayence tárgyak, porczellánedények és chamott árúk előállításával és eladásával foglal­kozó üzlettulajd, X, Kada-u. 8207—8215/15. Tel. J 305-14. Budapesti kerületi m. kir. posta- és távirdaigazgatóság, ezógb. a magyar állam, VI, Paulay Ede-u. 7—9. Budapesti konzervkészitési vállalat, Weisz és társa, társt. Weisz Mór és Barna Izidorné, szül. Feiglstock Irma, konzerv készítésével és forgalomba hozatalával foglalkozó üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés. VH, Peterdy-u. 36. Budapest-kőbányai trágyaszáritógyár Bossányi, Schie­trumpf és tsa, Budapest­Steinbrucher Düngertrocken­fabrik, Bossányi, Schietrumpf & Co., czégb. Schie trumpf Sándor, trágyaszáritógyári iparüzlettulajdonos, czégv. Saul Adolf és Mandowsky Ferencz, kik a czéget együttesen jegyzik, IX, üllői út 21, X, Száva-u. 2—4. Budapesti Kőgyár,Hámmerle Adolf utóda, Kaunitz,czégb. bevezető Kaunitz Gyula, műkő és czementárúk gyár­tásával foglalkozó iparüzlettulajdsnos, V, visegrádi­utcza 65. Tel. L 906-37. Budapesti lugkőgyár, Ornstein Dávid és Társa, czégb. Rudas Ernő, mosószóda készítési iparüzlettulajdo­nos, X, hölgy-u. 25—27. Tel. J 359—13. Budapesti Magyar Vegyészeti Gyár Fogel Dezső, czégb. Fogel Dezső, sósborszesz-, kölnivíz-, fogpor-, pouder-, kör ömfényesitő és szájvizkészitő üzlettulajdonos. VHI, práter u. 53. Budapesti Modell Blousvarroda Fischer Józsa, czégb. Fischer Józsa ruha- és fehérnemű készítésével és kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos,VH, aréna­út 11 la. Budapesti modellszalon, Diamant és Bothbaum, társt. Diamant Ferencz és..Bothbaum Mihály, női szabó iparüzlettulajdonos. Önálló czégjegyzés, IV, Petőfi Sándor-u. 9. Tel. T 278-62. Budapesti Műhely» Arnót Dezső és Társa, betéti tár­saság, beit. Arnót Dezső, asztalosiparral és bútor ­kereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonos. Önálló czég­jegyzés, V, Yécsey-u. 1. Budapesti műszaki és olajkereskedelmi társaság, czégb. Fleischmann Ilona olaj és műszaki czikkeknek fogyasz­tók és továbbárúsitók részére való, árusításával fogl. iparüzlettulajdonos, VI, Vilmos császár-út 41.] Tel. T 284—14. Budapesti olaj- és gépzsirgyár, Bak Rafael, czégb. Bak Bafael, olaj- és gépzsir czikkeknek hideg úton, keverés útján, gyárilag való előállításával és forgalomba hoza­talával foglalk. iparüzlettulajdonos, VI, nagy János­utcza 37. Tel. T 132—16. Budapesti olajipar, Fenyves, Márkus ós Társa, társt. Fenyves Márkus és Fenyves Márkusné, szül. Wiener Gizella olaj- és zsiradékkereskedők,VH, Hernád u. 8. Tel. J 342-24. Budapesti paplanipar, Tehel és Tuschák társt., Tehel Jenő és Tuschák Tivadarné, paplan- és derékaljkészi­tés és selyem textil, divatárúk és paplangyártáshoz szükséges árúczikkek nagy- és kiskereskedésével fog­lalkozó üzlettulajd. Önálló czégj egy., VI, Teréz-krt. 6. Tel. L 999—13. Budapesti parafa- és fadugó-ipar Guth és Liszer, czégb. Guth Manó és Liszer Simon, parafadugó, korongdugó, fadonga, pinczészeti és konyhafelszerel, czikkek gyár­tásával és forgalomba hozatalával foglalkozó iparüzlet­tulajd. Önálló czégj., VI, Béke-tér 2. Tel. 915—54. YH, Nefelejts-u. 19. Tel. J 444—51. Budapesti pénzszekrénygyár, Gelléri József, czégb. Gel­léri József, lakatos, pénzszekrény- és tresorgyártási üzlettulajdonos, Hl, timár-u. 24. Tel. J 623—75. Budapesti pénzszekrény gyári raktár, Weiner Samu, Budapester Cassenfabriks-Niederlage Samuel Weiner, czégv. Weiner Sámuel, tűzmentes pénzszekrény gyári raktár, V, bálvány-u. 6. Tel. T 264-81. Budapesti Pipa- és Kupakgyár, Kohn Arnold, társt. Kohn Arnold, és Neményi Ferencz, pipák, pipaalkatré­szek, agyag és fémárúk gyártásával foglalkozó ipar­üzlettulajdonosok, VH, telep-u. 13. Tel. J 396-63. Budapesti Ujságügynökség özv. Beisz Károlyné czégb. özv. Beisz Károlyné, hirdetések közvetítésével, nyom­tatványok terjesztésével, azokravaló előfizetések köz­vetítésével, újságpapír és egyéb papirneműek forga­lomba hozatalával,lapok,könyvek kiadásával és terjesz­tésével hangversenyek rendezésével és színházjegyek árusításával foglalkozó iparüzlettulajdonos, VI, Teréz­körút 2. Budapesti Szab. Állvány-Építő és Kölcsönző Intézet,

Next

/
Oldalképek
Tartalom