Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 8fJfí Különféle részvénytársaságok. Magyar mtiipari és kereskedelmi részvény­társaság. Ungarische Kunstgewerbe- und Handels-Actiengesell­scbaft. (V, Balaton-u. 2.) j: Kálmán Gusztáv, br. Szurmay Sándor, Telkes Aladár. Balog Ármin, dr. Nagy Vilmos. Felügyelő-bizottsági tag: Búza"László, Dimitrie­vich Bogdán, Bóna Lajos. Czégvezető: dr. Gönczy Elemér. Ügyvezető-igazgató: Gönczy József. Magyar müparafa- és parafadugógyár, Szerdahelyi Dezső részvénytársaság. (VHI, Bákóczi-tér 11.) Magyar műszer- és diszmüáruüzem részvénytársaság. (V, sziget-u. 9.) Igazgatóság: Győrfi Sándor, Győrfi Jenő, Kemény Tibor. Felügyelő-bizottság: Kemény Imre, Fried Béla, Sallai Ernő, Kamény Lajos. Magyar művek részvénytársaság. (IV, papnövelde-u. 1.) Igazgatóság: Hegedűs József, Drobig Félix, Angyalfi Károly. Magyai 1 művészeti műhely részvénytársaság. (IV, váczi u. 31/33.) Igazgatóság: Berger Gyula, Vedres Márk, Berger Adolf. Felügyelő-bizottság : dr. Nagy Gyula, dr. Pollatsek Károly, Ranschburg Pál. Magyar művészeti részvénytársaság, felszámolás alatt. (IX, Báday-u. 18. — Tel. J 335—92.) Felszámolók : Deák Árpád, Deutsch Béla. Magyar-német mezőgazdasági részvény­társaság. (IV, Kossuth Lajos-u. 4. — Tel. T 289—04.) Igazgatóság: dr. Hesse Max (Mannheim), Löwenthal Dávid. Koós Zoltán, Halász Lajos, dr. Lingauer Sándor, dr. Németh Károly, Bach Ernő, Vogel József, dr. Khuen­Héderváry Károly, Kelemen Ferencz. Felügyelő-bizottság: Bárányi András, Békéssy Jenő, dr. Káldor Gyula. Meuschel Ágost, Tallián Andor. Ügyvezető-igazgató: Iványi Sándor. Czégvezető: Schneider Lambert, igazgató. Magyar nemzeti Apolló-mozgófénykép részvénytársaság. (VH, Erzsébet-körút 45/47. — Tel. J 418—94.) Igazgatóság: Tasnády Szűts Andor, dr. Fáy Gyula, Balogh Elemér, dr. Kossalka János, dr. Nagy Árpád, Kandó Kálmán, dr. Koszó István, dr. Haendel Vilmos, Éberhard Antal. Felügyelő-bizottság : Ernyei Károly, dr. Morvay Jenő, Putnoky Móricz. Czégvezető : dr. Keresztes Béla, központi igazgató. Magyar népművészeti és háziipari részvénytársaság. (V, bálvány-u. 24.) Igazgatóság: br. Szterényi József, Wolf Oszkár, dr. Szüry János, Fábri Samu, Palotai Hugó, Vida László, Györgyi Kálmán, Bérezik István. Ügyvezető igazgató-helyettes : Vida László. Felügyelő-bizottság : Girardi József, Elek Kálmán, Miklós Béla. Magyar növénynemesitő részvénytársaság. Ungarische Actiengesellschaft für Pflanzenzucht. (V, városház-u. 14. — Tel. L 965—98.) Igazgatósági tagok: Baross László, Hitter Lajos, Madarassy Jenő, Buday Barna, Dukranszky Bóbert, Beithofer Ödön, Fabricins Endre, br. Török Géza. Czégvezető: Kornstein Ernő. Magyar növényvédelmi részvénytársaság, (VH, dohány-u. 20.) Igazgatóság: gr. Széchényi Viktor, Bernát István, Buday Barna, Czobor László, Darvas Ferencz, Drucker Jenő, dr. Mágócsi Dietz Sándor, dr. Magyary Győző, dr. Marschall Ferencz, Meskó Pál, Moskovits Miklós, dr. Siegescu József, dr. Schillerszky Károly. Magyar nyerstermény kereskedelmi részvénytársaság. (VH, dob-u. 15.) Igazgatóság: Fischer Rezső, Kotzenmacher Hugó. Magyarok bejövetele körkép részvény­társaság. (VI, városliget, játék-tér 15.) Igazgatóság: özv. Feszty Árpádné, Feszty Béla, Szász János, Szász Jánosné, dr. Keblovszky Lajos. Felügyelő-bizottság: Hirsch István, Csepy Dani, Budáy Barna, Prámer Alajos. Magyar olaj- és vegyiipar részvénytársaság. (V, Vilmos császár-út 76. — Tel. T 262-51.) Igazgatóság: dr. Bálint Imre, Práger József, hámos­falvi Hámos Róbert, Szende Fülöp, Párkány Sándor, Kind Richárd (Wien), Schwarcz Gyula, Berger Mór, dr. Kreisberg Izidor, Schneider Arnold, Schwarcz Ernő. , Felügyelő-bizottság : dr. Karsay Sándor, Bosenfeld Ármin, dr. Preleutner József. Czégvezetők : Fülöp Gyula, Szemere Jenő, Gold József, Lantos Ödön, Székely Béla. Magyar olaj- és zsiripari központ részvény­társaság, felszámolás alatt. (VI, Andrássy-út 2. — Tel. T 44-01.) Felszámoló: a Pénzintézeti Központ. Magyar olajkeményitő részvénytársaság. (V, nádor-u. 11.) Igazgatóság: dr. Strasser József, dr. Horváth Lajos, dr. Beck Salamon, Bayer Henrik, Strasser Ernő. Magyar-olasz elektromos művek részvény­társasága. (VH, kertész-u. 23.) Igazgatóság: Barbetti Hermann, Barbetti Ágoston, Bittchen Gyula. Magyar-olasz kereskedelmi részvénytársaság. (IV, Károly-körút 10.) Igazgatóság : Schubert Sándor, Henssler Emilio (Milano), Bachrach Mór, Pásztor Béla. Felügyelő-bizottság: Ehrenhöfer Aladár, Fóthy Vilmos, Wamoscher Lajos, Wellesz Frigyes. Czégvezető: Kellner Alfréd. Magyar ónművek, fémkohó és vegyipari részvénytársaság. (V, Korall-u. 5. — Tel. L 922—49.) Igazgatóság: Loosy József Viktor, Magyar Pál, dr. Homonnay Tivadar, Kalmár Bertold, Ápor Elemér. Czégvezető: Bernauer Pál. Magyar optió ingatlan és kereskedelmi részvénytársaság. (VIII, Bákóczi-út 30.) Igazgatóság : Lengváry Zoltán, Darvas Imre, Bédv Aurél. Magyar óranagykereskedők részvény­társasága. (V, a,kadémia-u. 7.) Igazgatóság : Lánc Ernő, Hillinger Oszkár, Fuchs György, Lang Izsó. Magyarországi azaform részvénytársaság. (V, Csáky-u. 36. — Tel. L 999-42.) Igazgatóság: Fürth Walter, tlx. Schönberg Sándor, Kremsier Frigyes, Lún Károly, Greiner Sándor, Vámos Géza, Walter István. Magyarországi Bergien tanulmányi részvénytársaság. (V, Zrinyi-u. 7.) Igazgatóság: dr. br. Madarassy Beck Gyula, dr. Si­monyi-Semadam Sándor, Enyedy Béni, dr. Urbanovits G. Zoltán, dr. Fuchs Béla, Haidegger Ernő, Bagondet L. Gusztáv, Fejér Gyula, Szönvey Lóránt, Tőry Gergely. Magyarország napilap részvénytársaság. (VH, Erzsébet-körút 20. — Tel. J 455—56.) Sebestyén Arnold, Salusinszky Imre, Heltai Jenő, Sümegi Vilmos, dr. Balázs Elek, Magyar Elek, dr. Salusinszky Gyula. Felügyelő-bizottság: Janovics Pál, Barcza István, dr. Sümegi László. Magyarországi faraktárak részvénytársaság. (V, nádor-u. 21.) Igazgatóság : Ehrenfeld Mór, dr. Glasuer Samu, dr. Maderic József, dy. Marschalkó János, Németh Ferencz, dr. Kalmár Ármin, Schönfeld Nándor, dr. Jusztús Zsigmond. Felügyelő-bizottság: Horváth Kálmán, Komar Béla, Lichtner Imre, Zádor Dezső. Magyar országos tudósitó részvénytársaság. (V, Zrinyi-u. 2. - Tel. L 980—59.) Igazgatóság : Kozma Miklós, dr. Taubinger Zoltán, Sipos Sándor, dr. Jakabházy János, dr. Görgey István, dr. Csilléry András. Magyar-osztrák borkereskedelmi és kiviteli részvénytársaság. (VIII, József-u. 12. — Tel. T 107—55.) Igazgatóság: Guttmann Lajos, Mahrer Lipót, Gutt­mann Béla, Popper Zsigmond, dr. Balla Béla. Magyar-osztrák filmipari részvénytársaság. (VH, Erzsébet-körút 9—11. — Tel. J 393—79.) Igazgatóság: B. Pásztor Béla, Wirtschafter Miksa, Wirtschafter Sándor, Wirtschafter Adolf, dr. Lehel Antal. Felügyelő-bizottság: Somló Sándor, dr. Gelléri Miklós, Gonda Mihály. A kölcsönosztály vezetője: Kövessi István. Magyaróvári ipartelepek részvénytársaság. (V, sas-u. 27. — Tel. T 110—44.) Igazgatóság: Balogh Sándor, Belatiny Artúr, Garay Károly,, dr. Holländer József, dr. Reusz Andor, dr. Dános Árpád. Czégvezető: Lucz Hermann. Magyar oxigéngyár részvénytársaság. (VT, Petneházy-u. 21. —Tel. L 914—13.) Igazgatóság: Kaszab Aladár, Kaszab Zoltán, Kaszab Elemér, Szántó Menyhért, dr. Brüll Dániel, dr. Sárkány Frigyes, Tolnay Kornél. Felügyelő-bizottság: Biró Ármin, Weisz Ignácz, dr. Vágó József. Czégvezető: Ormai Gyula. Magyar őstermelő részvénytársaság. (V, Széchenyi-u. 1. — Tel. T 122—39.) Sürgönyczim: Őstermelő. # Igazgatóság: dr. Bottlik József, Brach Fülöp, Eliren ­theil Manó, Elek Gyula, Engel Ernő, Györgyei Illés, Hencz Ferencz, dr. Horváth Lipót, Lemberger Ernő, Marmorstein Sándor, Montag Ákos, héthársi Neumann Adolf, gr. Somsich Géza, Stein Emil, Halász Manó. Felügyelő-bizottság: Almássy László, Ágoston Mi­hály, Kunitzer Marczell, Gergely Gyula, dr. Györgyey Adolf, Győry Lóránd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom