Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - I. Pénzintézetek

Biztosítóintézetek. 886 Biztosítóintézetek. Értékforgalmi bank részvénytársaság. Effekten-Verkehrs und Handelsbank Actiengesellschaít. (V, szabadság-tér. Tőzsdepalota. Tel. T 272—92.) Elnök: gr. Zichy Frigyes. Igazgatóság: Mahler Gusztáv, Horváth Kálmán, Koczor Gyula. Felügyelő-bizottság: Bacher Miksa, Töpke Erich, dr. Kleiszner Gusztáv. Irodafőnök: Diamant Jenő. Főpénztáros: lovag Sternád Rezső. Czégvezető: Kis József. Értékhitelbank részvénytársaság, felszámolás alatt. (VIH, József-körút 65.) Felszámoló: Lili Károly. Értékpapír és sorsjegybank részvénytársaság. (VH, sip-u. 7.) Igazgatóság: dr. Moskovits Mór, dr. Pollatsek Sándor, Beck Dávid. Felügyelő-bizottság: pókakereszturi dr. Székely Gábor, ar, Porzsolt István, Kiss Irén. Értékpapír reportbank részvénytársaság. (VII, Wesselényi-u. 1-3.) Igazgatóság: Vértes Gyula, Vértes Gyuláné, dr. dr. Springer Ervin. Czégvezető: Hamvas István. Fabank részvénytársaság. Holzbank-Actiengesellschaít. (V, nádor-u. 21. —Tel. T 207 - 08.) Elnök: Lukács László. , Igazgatósági tagok: dr. Glasner Samu, Holzmann Armin, dr. Jusztusz Zsigmond, dr. Marschalkó Já­nos, dr. Mautner Dezső, Spitz Henrik, Kálmán Henrik, gr. Andrássy Gyula, Ehrenfeld Mór, Kálmán Sándor, Shönfeld Nándor. Felügyelő-bizottság: Szántó Jenő, dr. Gecső Lajos, Déri Vilmos, Planer Nándor. Igazgatók: Kral Gyula, Czégvezetők: Bárdos Samu, dr. Kalmár Armin. Sterner Rezső igazg.-helyettesek, Zádor Dezső, Fodor Zoltán, Kovács László, Nemes Antal. Folyészámla-leszámítoló bank részvény­társaság. Conto-Corrent-Escompte Bank-Aktiengesellschaft (VH, Erzsébet-körút 31.) Igazgatóság: Pick József elnök, Beck Vilmos, Pick Rezső, Pick Józsefné, Hollósi Károly. Felügyelő-bizottság: Arányi Ignácz elnök, Batten berg Lajos, Fejér Gyula. dr. Féris bankház. (VI, Teréz-körút 62. — Tel. T 206 -09.) Igazgató: dl'. Fóris József. Földhitelbank részvénytársaság. Bodenkreditbank-Actiengesellschaft. (V, hold-u. 1. — Tel. T 261—25.) Igazgatóság: dr. Paupera Ferencz vezérigazgató­elnök, br. Tornay Rezső, Vas Zsigmond, Wellisch Alfréd, Zala Lajos, Sir William Garthwaite, br. Jaques de Laithacar, Wolf Sándor, Ugrón Gábor, Fischer Ödön, Richazd Thomas, Guhl Oszkár. Felügyelő-bizottság: Katona Béla elnök, dr. Ob er­schall Pál, Wellisch Andor, Wolf Frigyes, br. Forster Jenő. Czégjegyzésre jogosultak: Majtényi József igaz­gató, dr. Forrai Ernő, Daix János igazgatók, Pender K. Farkas főkönyvelő, helyettes-igazgatók, Kökény Sándor gazd. igazgató, Révay Pál, dr. Ruzsics Károly, igazg. helyettesek, dr. Wellisch Jenő, dr. Exner Kornél Francsia-magvar bank részvénytársaság, felszámolás alatt. (VI, Jókai-u. 37.) Felszámoló: Gvárfás Miklós. rundns mezőgazdasági bank részvénytársaság. (IX, Lónyay-u. 18/6.) Igazgatóság: dr. Szabó Sándor, Lukács Aladár, br. Rudnyánszky Sándor, dr. Breitner Ödön, Erdős Dezső. Fuvarhitelintézet részvénytársaság. (V, Zrinyi-u. 7. — Tel. T 206-05.) Igazgatóság: Enyedi Benő, Fuchs Emil, Fuchs Leó, Popper Ödön, dr. Urbanovich G. Zoltán, dr. Ferenczi Lajos, Preiser Miklós. Gaea bank részvénytársaság, felszámolás alatt. (VI, gr. Zichy Jenő-u. 19. — Tel. J. 401—33.) Felszámoló : a Pénzintézeti Központ. Gaedicke malomgazdasági bank részvénytársaság. (IV, Kossuth Lajos-u. 11. — Tel. J 454 - 68.) Igazg atóság: Pogány Brúnó, Temesvári Iván, Kele­men László, dr. Gonda Illés, dr. Sarlós Márton, dr. Rakovszky István, elnök. Felügyelő-bizottság: Kallós József, Deutsch Lajos, Oravetz Károly. Czégvezető: Springer Rudolf. Garancia bank részvénytársaság. (V, harminczad-u. 3. — Tel. T 107—55.) Igazgatóság: vitéz Sárkány Jenő, dr. Petrovics György, Fónagy Aladár, Desasse János. Ringler Aladár, Fónagy Béla, dr. Révész Jenő. Igazgató: dr. Radó Márk. Czégvezetők: Smolka János, Vidor Alfréd, Marton János, Forgács Zoltán, Vida .Jenő. Gazdasági és forgalmi bank részvénytársaság. (V, alkotmány-u. 12.) Igazgatóság: MarichJenő. dr. Farkas Ernő, Topo lanszky Ödön, dr. Renkin Albert, dr. Krausz Alfréd. Havas Béla és társai bank részvénytársaság. (V, Aulich-u. 4-6. — Tel. T 295—39.) Igazgatóság: Elischer János, dr. Havas Béla, dr. Elischer Vilmos, dr. Groak Jenő, Tolcsvay Henrik, Wahl Frigyes, Bolda István. Hazai bank részvénytársaság. Vaterländische Bank-Actiengesellschaft. Banque de la Patrie Société Anonyme. (V, harminczad-utcza 6. — Tel. J 261—01, J 363—83. Interurbán: 5/41.) Fiókok: IV, kecskeméti u. 19. — Tel. J 452—40. V, nádor-u. — VI. Andrássy-út 48. — Tel. T 104—03. VH, Bákóczi-út 26. Elnök: gr. Wenckheim Dénes. Alelnök: br. Hatvany Béla. Igazgatóság: Biró Zsigmond, Erney Károly, Hajós Menyhért, Rosenberg Herman, Schmidt Richard, Schrecker S. Lipót, Szécsi Pál vezérigazgató, dr. Tóth Béla, gróf Teleki Pál, Albert Lombard, dr. Darányi Gyula, Dominice Frigyes, Jaberg Pál, Grüner Tivadar, Rosenthal Adolf, dr. Wittmann Ernő, dr. Rapoch Jenő, ügyvezető igazgató. Felügyelő-bizottság: Angyal József, Bäcker Béla, Karátson Lajos, dr. Szilagyi Artúr Károly, Lekky István, Bauchbauer Károly. Igazgatók: Bäcker Gyula, Paulay József, Sugár Lajos, Gergye Sándor, Morvay István, Neumann Béla, Szandtner Bé.'a, Neumann Nándor, Somló Ede. Igazgató-helyettesek: Ágoston Oszkár, Balázs László, dr. Lukács Károly. Czégvezetők: Földes Aladár, Gróf István, Kilényi Bichárd, Rajna Vilmos, Fejes Albert, Schwarcz Imre, dr. Bergmann Elemér, Herczog Imre, Tarnai Imre, Werkner Albert. Hazai kereskedelmi és iparvédő bank részvény társaság, felszámolás alatt. (VHI, Szentkirályi-u. 3.) Felszámolók: Köhler Ferencz, Haraszthy Kálmán, Geiringer Géza. Hecht bankház részvénytársaság. Hecht Bankhaus-Actiengesellsohaft. (IV, Ferencziek-tere 7. — Tel. J 454—96.) Igazgatók : Hecht Mór, Hecht Benedek. Felügyelő-bizottság: Hajós Gyula, Pokorny László, Mátrai Géza. Czégvezetők: Hecht Simon, Jakober Szerén. «Hermes» magyar általános váltéözlet részvény­társaság. Hermes» Ungarische Allgemeine Wechselstuben­Actiengesellschaft. (Központ, IV, Petőfi Sándor-u. 5. — Tel. T 254—12, ; L 962—85, J 433—65, interurbán b. 186. — Baross-téri fiókpénztár: VH, Baross-tér 16. Tel. J. 326—43. — Erzsébetvárosi fiókpénztár: VH., Rákóczi-út 20. — Tel. J 420—47. — Lipótvárosi fiókpénztár: V, nádor-u. 25. — Tel. T 288—5S, — Újpesti fiókpénztár: Arpád-út 77. Tel, U 82, — Wieni fiók: Wien, I. Stock im Eisen platz 3.) ' Igazgatóság: Elnök: Kovács Géza. Igazgatósági tagok: Ehrlich Emil, Epstein Egon. dr. Helvey Tivadar, Simon Ignácz, dr. Stettner László, j Jekelfalussy Zoltán, Szende Fülöp, br. Kornfeld Pál, Szűcs Géza, Vay den Eynde Hechter, Zerkovitz Oszkár, Russo Illés, Reisz Jenő, dr. Perényi István, dr. Paksy J József. Vezérigazgató : Szűcs Pál. 1 Ügyvezető igazgatók: dr. Perényi István, Paksy József, Szemere Jenő. Igazgatók: Szőke Jenő, Hál) er Jenő, Fleischmann Ernő, Berger Márton. Igazgató-helyettesek: Margittai Elek, dr. Halász Ferencz, dr. Huber Elemér, dr. Kaunitz Árpád, Bosnyák Imre, Strack János. Czégvezetők: Herz Gyula, Molnár Izsó (Baross-téri fiókpénztár vezetője), Sebestyén J. Jenő (Erzsébetvárosi tiókpénztár vezetője), Bartos István, Brück Hugó, Mauksch Ernő, Wettstein Miklós, Baumgarten Mihály, Horváth Iván, Szabó Elek, Váradi Zoltán, Kentner Gyula, dr. Hammersberg Miklós, Lónyay László, dr. Gervay József, Tibor Iván. Felügyelő bizottsági tagok: Beer Arnold, König Lajos, dr. Lukács Géza, Strelisky Dávid és dr. Szende Vilmos, Mende Rezső, Wolf Izidor. Ügyész : dr. Szendey Béla. Hitelközvetitő és értékesítő részvénytársaság. (IX, Ráday-u. 12.) Igazgatóság: dr. Bornemissza Béla, Fekete Elemér, dr. Haeckel Sándor. Hoffmann Gusztáv bankház részvénytársaság. (V, Báthory-u. 20. — Tel. T 278—45.) Igazgatóság: Hoffmann Gusztáv, Hoffmann Gusz­távné, dr. Beleznay Andor, dr. Ladányi Sándor. Czégvezetők: Fenvő Viktor, Balassa Ödön. Hungária bank részvénytársaság. Hungaria Bank-Actiengesellsohaft. (IV, Petői! Sándor-u. 18. — Tel. T 273—83, J 382—76, T 124—26, L 985—03.) Igazgatóság: gr. Sztáray Sándor ein., dr. gr. Zichy Géza Lipót alelnök, ozsnyói dr. Pékár Imre, Balla Géza. Ügyvez.-igazgató : ipolykeszi és bozóki Balla Géza. Igazgatók: dr. Krafft Frigyes, Kleindin Hugó. Czégvezetők: Taschke Richárd aligazgató, Frecot Oszkár, Haas Gyula, Koritsánszky Pál, dr. Gallay László, Kosztolnik Győző. Felügyelő-bizottság: Asbóth Jenő, dr. Mészáros Já­nos, dr. Moldoványi Gyula. Hunnia bank részvénytársaság. (IV, Petőfi Sándor-u. 24. — Tel. T 259-94, T 290—38.) Igazgatóság: dr. Szönyei Dezső, dr. Balkányi Jenő. dr. Niedermann Jenő, dr. Földes Mór, Moser Ernő, Diener István, Molnár Dezső, dr. György Ferencz. Felügyelő bizottság: dr. Malatinszky Lajos, dr. Szüts István, Földes Imre, Konkoly Thege Gábor. Ipari és kereskedelmi bank részvénytársaság. (Pesterzsébet, Kossuth-u. 49. — Tel. 44.) Zyrda Albert elnök, Droppa József, Jalázs, Justkovics Gyula, Terényi Mór, Farkas

Next

/
Oldalképek
Tartalom