Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

KELEMEN D. ÉS TÁRSA KÖNYVTERJESZTÉSI VÁLLALATA TELEFON: POSTAI OZÍM : JÓZSEF 448-20. BUDAPEST, IV., EGY ETEM-UTCZA 2. FŐPOSTA 214. FIÓK MAGYAR KLASSZIKUSOK a magyar család könyve, 40 kötetben A Kisfaludy-Társaság megbízásából kiadta a Franklin­Társulat. Ez az új klasszikus gyűjtemény a mai olvasó érdeklődéséhez mért első kiadása a XIX. század klasz­szikus magyar irodalmának. A nagyszabású sorozathoz Gróf KLEBELSBERG KUNO írt előszót. A 40 kötet megjelent és egyszerre kerül szállításra. Ara mindössze 148 pengő, mely összeg havi 6 pengős részletekben is törleszthető. A VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE czímen a Franklin-Társulat kiadta az 1914—1917-es idők első komoly tudományos alapossággal és az események szigorú kritikájával megirt beszámolóját. A nagyjelentőségű könyvet PILCH JENŐ vezérkari eszredes szerkesztette, munkájában a katonai és politikai tudományok legkiválóbb képviselői voltak segítségére., A müvet JÓZSEF kir. herczeg tábornagy úr () fensége előszavával tisztelte meg. A díszes egészvászonba kötött, több mint 200 eredeti felvétellel illusztrált mii ára 40 pengő, mely összeg havi 4 pengős részletekben is törleszthető. JÓKAI MÓR MŰVEINEK centenáriumi díszkiadása 50 kötetben, finom hófehér papírra nyomva, díszes angol egészvászonkötésben 400 peng" Megrendelhető kedvező havi részletfizetésre is. MIKSZÁTH KÁLMÁN MŰVEINEK válogatott jubileumi kiadása 20 kötetben, díszes egészvászonkötésben 144 pengő. Megrendelhető kedvező havi részletfizetésre is. / Két könyv, mely egy magyar vadász könyvtárából sem hiányozhat. KITTENBERGER KÁLMÁN VADÁSZ- ÉS GYÖJTÖÓTON KELET-AFRIKÁBAN NADLER HERBERT CSERKÉSZETEN ÉS LESEN NAGYMAGYARORSZÁGON a szerző számos eredeti fény­képfelvételével, díszes egész­vászonkötésben 20 pengő. BV A két könyv együttesen havi 5 pengő czimü könyve volt a karácsonyi könyvpiacz szenzácziója. Érdekes vadászkalandok mellett komoly, néprajzi kuta­tatások eredményeit is közli a szerző. Ara 200 képpel egészvászonkötésben 32 pengő. részletfizetésre is megrendelhető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom