Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 455 Bejegyzett czegek. inányos ügyusök és alkusz, telepnélküli fakereskedő és fatermelő, V, Csáky-u. 5. Tel- 13—73. Kemény-féle, szabadalmazott ,,Durró" riasztókészülék gyártása, Fekete és Társai társt. Frankel Zoltán, Fe­kete Aladár és Leyer Móritz a Kemény-féle szabadal­mazott Durró riasztójkészülékek gyártásá val f oglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, Vili, Baross­ntcza 111. Kemény Fülöp, lásd Victoria sósborszesz, illatszer és vegyészeti czikk készitő. Kemény Gyala, hentes, czégb. Kemény Gyula, VE, szö­vetség-u. 21. Kemény Gyula, Julius Kemény, czégb. Kemény Gyula, műszáki czikkek és vaskereskedő, V, Csáky-u. 34. Kemény Izidor, könyvkereskedő, czégb. Kemény Izidor, könyvkereskedő, VHI, népszinház-u. 22. Kemény J. és Társa, czégb. Kemény Bernát Bertalanná, -szül. Klein Janka, rövid-, uri- és nőidivat-, kalap-, vá­szon- és rőfösárukeresk. Czégv. Kemény Bernát Ber­talan, VH, király-u. 13. Kemény Kallós, társt. Kemény Sándor és Kallós Henrik, selyem, -szövet és csipkeárúkereskedök. Együttes czég­jegyzés, TV, Kossuth Lajos-uteza 2. Kemény Manó, társt. Kemény Mór, közéletben Manó és Kemény Károly, gép és műszaki czikkekkel ipari szer­számokkal és gépalkatrészekkel kereskedők. Ónálló czégjegyzés, V, Budolf rakpart 8. Tel. 159—02. Kemény Miksa, divat, rövid, szövött, kötött és pipere­árú kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, czégv. Kemény Miksáné, szül. Adler Zsófia, 9, átlos-út 14. Kemény Miksa, czégb. Kemény Miksa, ékszerkereskedő, VH, Baross-tér 16. Kemény Pál és Társa, czégb. Kemény Pál, tőzsdeügynök és bizományos, V, Balaton-u. 10. Tel. 88—33. Kemény S., czégb. Kemény (előbb Kohn) Salamon, fes­ték-, ecset-, kefe-, söprő- és vegyesárú-kereskedő, VHI, József-körút 31/a. Tel. Józs. 1—17. Kemény Testvérek, társt. Kemény Zoltán és Kemény Lajos, kékfestő üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, Hl, bécsi út 2615. Tel. 42—76. Kemény Sándor, értékpapirkereskedő, ezégb. Kemény Sándor, értékpapirkereskedő, V, alkotmány-u. 16. Kemény Sándor és Társa, banküzlete. Társt. Kemény Sándor és Blumenthal Manó, bank és értéktőzsde bi­zományi iparüzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, V, sas-u. 1. Kemény Tibor, czégb. Kemény Tibor, mezőgazdasági ós vetőmeg, termény és gazdasági czikkekkel kereskedő üzlettulajdonos, VT, gróf Zichy Jenő-u. 7. Kemény Zsigmond, czégb. Kemény Zsigmond, textiláru ügynökségi üzlettulajdonos, V, sas-n. 14. Kemény és Krausz, 1. Automobilia gummijavitó műhely. Dr. Kemény és Székács, lásd Magyar géptömitő anyag­gyár. Kemény és Székely, társt. Kemény Ignácz és Székely Gyula, műszaki czikkek, olaj és zsiradékárú kereske­dők. Önálló czégjegyzés, VT, Eötvös-u. 32. Kemény és Székely társt. Kemény Ignácz és Székely Gyula, olajárúk adásvételét közvetítő ügynökök. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyfor­mán jogosultak, VI, Eötvös-u. 32. Kemény és Társa, társt. Kemény Dezső és Kemény An­dor, kötszer, vegyszer, illatszer, háztartási, fényképé­szeti, mezőgazdasági czikkek és diszműárú kereskedők. Együttes czégjegyzés. Újpest, Arpád-út 24. Kemény és Tisza, 1. Magyar Vasbeton Építési Vállalat. Kemény és Vámos, oki. mérnökök építészi vállalkozók, társt. Vámos Ödön, ópitészvállalkozó és Kemény Sán­dor, építőmester. Együttes czégjegyzés, V, váczi-út32. Kemény és Wolwowics, társt. Kemény Jakab és Wohvo­wics Dezső, könyv és papirkereskedők. Önálló czég­jegyzés, VHI, Bökk Szilárd-u. 7. Kéményseprő számlákat felülvizsgáló iroda, Bargár Sza­niszló, czégb. Bargár Szaniszló, VH, akáczfa-u. 38. Kemna J., gőzekegyár, társt. Kemna Frigyes és Kemna János, czégtulajdonosok, székhelye: Breslau. Igaz­gató: Freis Béla István, VI, Vilmos császár-út 51. Tel. 91—21. Kende B. és Társa, ezégb. Kende Bőr Bertalanné, szül. Bosenberg Kati, szabóüzlettulajdonos. Czégv. Kende Bör Bertalan, IV, párisi-u. 4. Tel. 137-97. Kende F. és társai, bankbetéti társaság, F. Kende & Co. Bankkommandit Gesellschaft. Beltagjai : Kende Fer­dinánd és Ardó Sándor, bankbizományi- és érték­papirkereskedői iparüzlettulajdonosok, V, nádor-u. 8. Kende Ferencz és Somló Béla, lásd Klio könyvkiadó­társaság. Kende Gézáné és Társa, társt. Henckel Lajosné, szül, Kende Margit és Kende Gézáné, szül. Tenszer Émma, zöldség, gyümölcs, czukorka, csokoládé, hüvelyesek, gabonanemüek, fűszer, tojás, keksz, tej, tejtermékek, élő és vágott baromfi, kétszersült és kondenzált tej kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló Kende Jenő, czégb. Kende Jenő, úri- ós női divatárú­kereskedő, VH, király-u. 47. Tel. Józs. 126—70. Kende Márton és Társa betéti társaság, beltagja Kende Márton, tetőfedő anyagoknak hideg uton való elő­állításával foglalkozó iparüzlettulajdonos. Önálló czégjegyzés. Czégv. Friedländer Henrik, VH, Dam­janich-u. 58. Kende Vilmos, Wilhelm Kende, czégb. Kende Vilmos, rövid-, divat- és kézműárúügynökség, VI, hajós-u. 31. Kende és Grósz, társt. Kende Sándor és Grósz Ignácz, kézmű- és divatárúkereskedéssel foglalkozó üzlet­tulajdonosok. Együttes czégjegyzés, VH, kertész-u. 43. Kendeffy K., czégbirt. Baranyavári Czukorgyár Üzlet Bészvénytársaság, telepnélküli fakereskedő, VT, dal­nok-u. 5. Tel. 125- 33. Kendi A., A. Kendi, társt. Kendi Antal Adolf és Kendi Sándor, bútorkereskedők és kárpitos üzlettulajdono­sok. A czéget Kendi Antal Adolf társtag önállóan jegyzi, Kendi Sándor társtag azonban csak Kendi Antal Adolf társtaggal együttesen. Czégvezető Kendi Antal Adolfné, szül. Herzfeld Anna, TV, Semmelweis­utcza 7. Tel. 15—58. Kendi Sándor, czégb. Kendi Sándor, kárpitos iparüzlet­tulajdonos, korona-u. 1. Kendoff Antal, czégb. Kendoff Antal, malomberendezési czikkekkel való kereskedő, V, alkotmány-u. 3. Tel. 116—33. Kenedy Emánuel, Emánuel Kenedy, czégbirt. Kenedy Emánuel, fatermelő üzlettulajdonos, V, Lipót-krt 13. Tel. 156—52. Kenessey és Hetyey, társt. Kenessey Dezső és Hetyey Pál, jelzálog- és bank-kölcsönt, valamint ingatlanok adás-vételét közvetítő ügynöki üzlettulajdonosok. Ön­álló czégjegyzés, VHI, Baross-u. 50. Tel. Józs. 12—77. Kenyeres Gyula, czégbirt. Kenyeres Gyula, fűszer- és csemegekereskedő, VI, nagymező-u. 37—39. Kenyeres Sándor, czégbirt. Kenyeres Sándor, bankbizo­mányi üzlettulajdonos, TV, piarista-u. 6. Kenyeres Testvérek és Joó Lajos, társt. Kenyeres József, Kenyeres Béla és Joó Lajos, szemfedélkészitéssel és temetkezési kellékek kereskedésével foglalkozó üzlet­tulajdonosok. Önálló czégjegyzés, TV, hajó-u. 12—14. Kepes István, czégbirt. Kepes István, rum- és édesített italok hideg úton való előállításával ós szeszes italok kereskedésével foglalkozó üzlettulajd., VH, Kazinczy­utcza 52. Kepes Jakab, czégb. Kepes Jakab, szeszes italoknak nagybani eladásával foglalkozó iparüzlettulajdonos, VH, Kazinczy-u. 52—54. Kepes és Guttmann, társt. Kepes Hugó és Guttmann Ólga, bankbizományi üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, VH, Izabella-u. 2. Képírók és képfaragók Fáy és Társa, társt. Fáy Sándor és Benner Jenő, arczképfestő műterem és művészi képek előállításával foglalkozó üzlettulajdonosok. Ön­álló czégjegyzés, TV, váczi u. 33. Keppich Ferencz, czégbirt. Keppich Ferencz, doboz­készítő, VI, Horn Ede-u. 5. Tel. 29—70. Keppich Hermann, czégb. Keppich Hermann, fűszer-, olaj- és zsiradékárúkereskedő, IX, ipar-u. 11. Keppich és Bönker, 1. Ingatlanokat szerző és eladó iroda. Keppinger Károly, 1. Agraria terménykereskedés. Keppich Miksa, műszaki kereskedő, czégbirt. Keppich

Next

/
Oldalképek
Tartalom