Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Pénzügyigazgatóságok. 139 Pénzügy Igazgatóságok. Pénzügyi főtanácsosok: dr. Torkos Béla, ,dr. Bar­tos Pál, Gőzsy Béla, dr. Fábry Gyula, Bendes Béla, dr. Perényi József, Kölese István, dr. Marossy Kálmán, Ta­lajdy Zoltán. Pénzügyi tanácsosok: dr. Gyurmann Jenő, dr. Ko­vács Emil, Schmidt Nándor, dr. Hartenstein Pál. Pénzügyi titkárok: dr. Ghillány József, Polnai •György, dr. Fűzi Jenő. dr. Jelinek Árpád, Csihál Alfréd. Pénzügyi számv. I. oszt. főtanácsos: Kaulich Mi­hály. Pénzügyi számv. II. oszt. főtanácsosok: Kapus Sámuel, Benkovich Géza, Csomy Kálmán, Lindenfeld Ede. Pénzügyi számv. tanácsosok: Varsányi K. Árpád, Sebestyén Lipót, Kató Károly, Irodavezető: Jülek János, iroda főigazgató. Irodaigazgató: Novak Ferencz. M. kir. állami pénztár. - (IX, Fővámpalota. — Tel. Józs. 46-73.) Pénztári főnök: Sutter Ede, igazgató. Aligazgató: dr. Staller Aladár. Pőpénztárnokok: Kranzl Ferencz, Samú István, Andor József, Wieser Alfréd, Kirchknopf Ernő, Bodócsi Ágost, Schreiber Ádám. Pénzügyigazg-atóság lottó­osztálya. A pénzügyi m. kir. minisztérium fönhatósága alatt, a IX/b ügyosztály ügykörében. (IX, Fővámház. — Tel. Józs. 48-00.) Osztályvezető: Csomay Kálmán, m. kir. p. ü. szám­vevőségi főtanácsos." Pénzügyőrség. Pénzügyőri főfelügyelő : Biró Ferencz. Pénzügyőri felügyelő: Pogány Antal. A pénzügyőri kerületek vezetői: I. ker.: városmajor-u. 4. Tatár József, pénzügyőri felügyelő. II.—IH. « Zsigmond-tér 8. Remenyik Imre, pénzügy­őri felügyelő. IV. « Mátyás-u. 16. Bardócz János, p. ü. biztos. V. « váczi-út 10. Farkas József, p. ü. felügyelő. VI. ií Eötvös-u. 33. Nyiri József, p. ü. felügyelő. VII. « köztemető-út 6. Cziffermann Lőrincz, p.ü. felügyelő. VIH. « köztemető-út 6. Boross Béla, pénzügyőri felügyelő. IX. « Mátyás-u. 16. Török József, p. ü. felügyelő. X. « szt. László-tér 18. Szilágyi Albert, pénz­ügyőri főbiztos. Újpest: Kerékfíy Géza, pénzügyőri főbiztos. 01. kir. fogyasztási adóhivatalok. 1. Budai fogyasztási adófőhivatal. II, fő-u. 1. — Főpénztárnok: Faller László. Hely. főellenőr: Kogler Frigyes. 2. Közp. vásárcsarnoki fogyasztási adófőhiva­tal. IX. közp. vásárcsarnok. — Főpénztárnok: Dá­niel Lajos. Főellenőr: Kiss Manó. 3. Pesti fogyasztási adófőhivatal. IV, molnár­* u. 2. — Főpénztárnok : Merkás István. — Főellenőr : De Gaigne Jenő. 4. Dunaparti teherpályaudvar! fogyasztási adó­hivatal. Helyi pénztárnok: Poszenónus Antal. Hely. ellenőr : Berczelly Boldizsár tiszt. 5. Józefvárosi pályaudvari fogyasztási adóhi­vatal. MÁV. józsefvárosi p. u. Főpénztárnok: Osvath Kálmán. Hely. ellenőr: Wenczel Béla, tiszt. 6. Keleti pályaudvari fogyasztási adóhivatal. MÁV. keleti p. u. Pénztárnok : Réner Albert. Hely. ellenőr : Várnai Zoltán, tiszt. 7. Nyugati pályaudvari fogyasztási adóhivatal. MÁV. nyugati p. u. Hely. pénztárnok : Szabovidi Ernő, ellenőr. 8. Bécs vonali fogyasztási adóhivatal. Főpénz­tárnok : Wiettinghoff Emil. Ellenőr : Balosy Gyula. 9. Budafok vonali fogyasztási adóhivatal. Pénz­tárnok : Gencsy Endre Ellenőr: Smatta Ödön. 10. Budaörs vonali fogyasztási adóhivatal. Hely. pénztárnok : Bokor Géza, ellenőr. Hely. ellenőr: Vö­rösmarty Ferencz, tiszt. 11. Erzsébet királyné nti vonali fogyasztási adóhivatal. Hely. pénztárnok: Nuridsany Antal, ellenőr. Ellenőr: gr. Nyáry Izidor. 12. Fehér - úti, vonali fogyasztási adóhivatal. Pénztárnok: Varasdy Sándor. Hely. ellenőr : Tábory Gvula, tiszt. 13. Kerepes vonali fogyasztási adóhivatal. Pénz­tárnok : Czember Antal. Ellenőr : Langmahr Ferencz. 14í Kőbánya vonali fogyasztási adóhivatal. Pénz­tárnok : Lengváry Béla. Ellenőr : Varga Jenő. 15. Közvágóhidi vonali fogyasztási adóhivatal. Pénztárnok : Köck Mihály. Ellenőr : Mayer Kálmán. 16. Iiaszlovszky-vonali fogyasztási adóhivatal. Pénztárnok: Szőnyi Gusztáv. Ellenőr: br. Neu Henrik. 17. Soroksár-vonali fogyasztási adóhivatal. Hely. Pénztárnok : Pohl Ágost, ellenőr. Hely. ellenőr : Szojár Gyula, tiszt. 18. Szentendre vonali fogyasztási adóhivatal. pénztárnok : Bartók Ferencz. Ellenőr : Sényi István. 19. Üllői vonali fogyasztási adóhivatal. Hely. pénztárnok: Szilvás Rezső, ellenőr. Ellenőr: Ber­czelly Aladár. 20. Váczi vonali fogyasztási adóhivatal. Pénztár­nok : Stvertenczky Elemér. Hely. ellenőr: Tarjay An­tal, tiszt. Sóhiva tal. (VI. ker. nyugati pályaudvar.) Sótárnok: Fazekas János. Ellenőr: Lochschmidt János. M. kir. központi bélyegraktár és l>élyegjelzö hivatal. (IX, Kinizsi-u. 20. — Tel. Józs. 31—35.) Igazgató: Roslaw Lajos, Gondnok: Meskó Sándor. II. Budapestvidéki m. kir. pénz­ögyigazgatóság és az alárendelt hivatalok. Pénzügyigazgatóság. (V, Szalay-u. 8-10. — Tel. 42—32. Számv. tel. 113—90.) Kiterjed: Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Esztergom vármegyék, valamint Kecskemét város területére. Pénzügyigazgató: dr. Gellért Ferencz, min. tanácsos. Pénzügyigazg.-helyettes : dr. Huszár Pál, min. taná­csos, dr. Dénes István, min. tanácsos, dr. Bálint József, p. ü. főtanácsos, Stiberth Lothár, p. ü. főtanácsos. Ideiglenes szolgálattételre beosztva: Majos Károly, min. tan., nagybecskereki pénzügyigazgató, Komáromy Gyula, min. tan., zombori pénzügyigazgató. , Pénzügyi főtanácsosok: dr. Littke Lajos, dr. Szabó Ákos, dr. Kiss Ferencz, Kemény István, Kalmár Lajos, dr. Bogdán Gyula, Nyárády Zsigmond, Flink László, Szőllősy György. Ember Kálmán, Kovács István, dr. Borda János. Pénzügyi tanácsosok: Simkó Géza, dr. Szaniszló Bálint, dr. Kiss Endre, dr. Bátori Oszkár, Likár Ferencz, dr. Szeyffert Ödön, dr. Priszter Szaniszló, dr. Sáray Sán­dor, Spóner Károly, Szabó János, Derecskey Imre, dr. Szepessy Aladár, dr. Molnár Ignácz, Zsunk János, dr. Mály János dr. Sprodt Béla, dr. Kiss István, Zakariás József, dr. Müller Géza, dr Gogolák Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom