Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Székesfőv. hatóságok. 155 Székesfőv. hatóságok. day Dezső, Demény Károly, dr. Divényi Károly, Gallauner Károly, dr. Homonnay Tivadar, bibithi Horváth János, Horváth Károly,h. államtitkár, dr. Jaczkó Pál,Kaich János, dr. Kleineisel Jakab, Kollár Lajos, Kricsfalussy Mihály, id. Mettelka Frigyes, Müller József Leó, Nagy "Ferencz, dr. Papp Vilmos, Paulheim Ferencz, dr. Pékár Imre, dr. Platthy György, Piazza Gvöző, Pillis Károly, Sagmüller József, Szémann Mihály, dr. Weiss Konrád, Wensky Nán­dor. dr. Wolff Károly. — Hivatalból: a tiszti főügyész, a főszámvevő és az államrendőrség kiküldöttje. — Jegyző : dr. Gömöry Albert, főjegyző. 4. Köztisztasági bizottság. Elnök: Bényi Dezső, alpolgármester. Helyettes elnök : Till Antal, tanácsnok. — Tagok: dr. Avarffy Elek, Bieber Jenő, dr. Brezovszky Emil, dr. Csilléry Ándrás, dr. Deér Endre, dr. Hutyra Fe­rencz, Juhász Mihály, Leider József Ede, März Károly, dr. Miklós Ferencz,Nagy Ferencz, Nagy István,Németh József, Póser István, Rácz Sándor, Sajó János, Schlosser Károly, Stumpf Károly, Wayand Miklós, dr. Záborszky István. — Hivatalból: az I—X. ker. elüljárók, a t. főorvos, a főszám­vevő, a vízművek igazgatója, a köztisztasági igazgató és a fuvartelep igazgatója. — Jegyző: dr. Horváth Béla, tanács­jegyző. 5. Pénzügyi bizottság. Elnök : Folkusházy Lajos, alpolgármester. Helyettes elnök : dr. Csupor József, ta­nácsnok. — Tagok : dr. Ambruss Gyula, dr. BattlayÁkos, dr. Botzenhardt János, dr. Bozóky Ádám, Brunecker La­jos, Buday Dezső, Czájlik László, dr. Divónyi Károly, Ereky Károly, dr. Érnszt Sándor, Hilbert Vilmos, dr. Ho­' monnay Tivadar, csepreghi dr. Horváth János, bibithi Horváth János, dr. Jaczkó Pál, dr. Joanovich Pál, Kaczián d, János. Kleineisel Jakab, Kollár Lajos, dr. Kossalka János, dr. Kozma Jenő, Kricsfalussy Mihály, Lampel Vil­mos, dr. Lázár Ferencz, dr. Lipták Pál, dr. Liszka Árpád, dr. Miklós Ferencz, dr. Minké Béla, dr. Pékár Imre, Perndl Flóris, dr. Platthy György, Berrich Elemér, dr. Bose Henrik, Sajó Sándor, Simonovics Viktor. Sorg An­tal, Szigeti János, dr. Vasek Ernő, dr. Wolff Károly, dr. Zlinszky János. — Hivatalból: a tiszti főügyész és a fő­számvevő. — Jegyző : dr. Buzsáki Budolf, főjegyző. 6. Számvevőség és a központi pénztár műkö­désére felügyelő-bizottság. Elnök: biz. tag. — Tagok : Brunecker Lajos, dr. Juhász István, Kosztelnik Ferencz, Pálffy József, Popelka Béla, Stadler Nándor, dr. Vasek Ernő. — Jegyző : Liskowetz Imre, fő­számtanácsos, 7. Közoktatási bizottság. Elnök: dr. Zilahi-Kiss Jenő, tanácsnok. — Tagok: dr. Aubermann Miklós, dr. Ambruss Gyula, dr. Avarffy Elek, dr. Bozóky Ádám, Czi­gány Sándor, dr. Csilléry András, dr. Berzeviczy Albert, Bieber Jenő, dr. Ernszt Sándor, dr. Fáy Aladár, dr. Fertsek Gyula, bibithi Horváth János, Ilovszky János, Kirchner Béláné, Kontra Aladár, dr. Kozma Jenő, Möhr Henrik, Ortvai Bezsö, dr. Pintér Jenő, dr. Baffay Sándor, Sajó Sándor, Szigeti János, dr. Szokolay Antal, dr. Szőke Gyula, Törökné Kovács Hermin, Usetty Ferencz, dr. Val­nicsek Béla, dr. Virter László, dr. Wolff Károly (Giess­wein h.) — Hivatalból: a tanfelügyelő, a tantestületi kép­viselők ós a kisdedóvónők képviselője. — Jegyző: Scho­berl Ferencz, tanácsjegyző. 8. Közélelmezési bizottság. Elnök : Folkusházy Lajos, alpolgármester. Helyettes elnök: Vajna Ede, ta. nácsnok. — Tagok: Bieber Jenő, Bienszky Lipótné, dr­Brezovszky Emil, Czigány Sándor, dr. Divényi Károly, Ereky Károly, Gyulay János, Horváth Károly (r.-t. vezér­igazg.), Jajczay János, Jajczay Mihály, dr. Joanovich Pál, Kaich János, dr. Keömley Nándor, Maródy József, Nóvák István, dr. Oberschall Viktor, O'Egan Viktor, Pfeiffer István, Poser István, Pálfy József, dr. Bassay Károly, Berrich Elemér, Schmidkunz Lajos, Szémann Mihály, Törökné Kovács Hérmin, Vass Béla, dr. "Vasek Ernő, Vo­gel Gyula, Wayand Miklós, ifj. Wéber József. — Hivatal­ból : a t. főorvos, a közvágóhidak igazgatója, a vásárcsar­nokok igazgatója és a vásárigazgató. — Jegyző : Muzsikó István, főjegyző. 9. Közjótékonysági bizottság. Elnök: Bényi Dezső, alpolgármester. Helyettes elnök : Bukovszkv Vik­tor, tanácsnok. — Tagok : dr. Bednarz Bóbert, Bienszky Lipótné, dr. Conlegner József, Hamar István, Herritz Bezső, Jajczay János, dr. Kazay László, Kirchner Béláné, Leder József Ede, Milbich Tamás, Mohi- Henrik, Ortvai Bezső, Pancsik János, dr. Bassay Károly, Sagmüller Jó­zsef, Szentgáli Antalné, Takaró Géza, dr. Valnicsek Béla, Vogel Gyula, dr. Zimmermann Béla. — Hivatalból: a szegényházak igazgató-főorvosa s az intézeti gondnokok, árvaházi igazgatók. — Jegyző : dr. Földváry Imre, tanács­jegyző. 10. Közegészségi bizottság.. Elnök : Bényi Dezső, alpolgármester. Helyettes-elnök : Édes Endre, tanácsnok. Tagok: Alpár Ignácz, dr. Avarffy Elek, Bartha Albert, Bienszki Lipótné, dr. Brezovszky Emil, Buday Dezső, dr. Csilléry András, dr. Deér Endre, Demény Károly, dr. Fertsek Gyula, dr. Hutyra Ferencz, dr. Juhász István, Kaczián János, Kirchner Béláné, Müller Antal, dr. báró Müller Kálmán, dr. Nádosy Imre, O'Egan Viktor, Paul­heim Ferencz, Pillis Károly, Sagmüller József, Simono­vics Viktor, Szakái Géza, Szentgáli Antalné, Szmrecsányi György, dr. Szontagh Tamás, dr. Takács István, K. Virágh Andor, Záborszky István. — Hivatalból: a t. főorvos, a kórházak igazgató-főorvosai, a fertőtlenítő intézet igaz­gatója, a közegészségi és bakteriológiai intézet igazga­tója és a kozp. tüdőbeteggondozó intézet igazgató-főor­vosa. — Jegyzők: Szendy Károly és dr. Farkas Lajos tanácsjegyzők. 11. Jogügyi bizottság. — Elnök: Buzáth János dr., — H. elnök : Városy Gyula dr., tanácsnok. — Tagok : Ambrus Gyula dr., Botzenhardt János dr., Conlegner Jó­zsef dr., Fekete László dr., Haller József dr., Horváth János dr., csepreghi Lázár Ferencz dr., Lipthay Lajos dr., Liszka Árpád dr., Marinovich Imre dr., Minké Béla dr., Osvald István dr.. Papp Vilmos dr., Bassay Károly dr., Szőke Gyula dr. Usetty Béla dr., Válya Gyula dr., Vasek Ernő dr., Wolff Károly dr. — Hivatalból: a t. fő­ügyész. — Jegyző : Papperth Győző dr., főjegyző. 12. Közrendészeti bizottság. — Elnök: Buzáth János dr., alpolgármester. — H. elnök: Városy Gyula dr., tanácsnok. — Tagok: Bohn József, Dániel István, Dörfler Lajos, Fertsek Gyula dr., Homonnay Tivadar dr., Kazay László dr., Kosztelnik Ferencz, Leder József Ede, Liszka Árpád dr., Milbich Tamás, Nádosy Imre dr., Os­vald István dr., Papp Vilmos, Pfeiffer István, Bose Hen­rik dr., Sándor Béla, Simonovics Viktor, Szmrecsányi György, Szőke Gyula dr., Vass Béla. — Hivatalból: a t. főorvos és a m. kir. államrendőrség főkapitánya. — Jegyző : Lamotte Károly dr., tanácsjegyző. 13. A székesfőváros kegyuraságának és az ezzel összefüggő kérdéseknek rendezése ozél­jából kiküldött bizottság. — Elnök : Buzáth János dr., alpolgármester. — -H. elnök: Városy Gyula dr., ta­nácsnok. — Tagok : Baranski Gyula dr., Bieber Jenő, Conlenger József dr., Ernszt Sándor, Fekete László dr., Liszka Árpád dr., Mettelka Frigyes id., Ortvai Bezső, Os­vald István dr., Petrovácz Gyula, Raffay Sándor dr., Sag­müller József, Hamar István, Juhász István dr., Kazay László dr., Lampel Vilmos, Szokolay Antal dr., Szőke Gyula dr., Takács István dr., Valnicsek Béla dr., Vasek Ernő dr.. Wayand Miklós, Wolff Károly, Zlinszky János dr. — Jegyző : Papperth Győző dr., főjegyző. 14. Az 187i£ : XXXVI. t.-cz. (Fővárosi tör­vény) módosítása ügyáben kiküldött bizott­ság. — Elnök: Sipőcz Jenő dr., polgármester. — H. elnök: Városy Gyula dr., tanácsnok. — Tagok : Ambruss Gyula dr., Baranski Gyula dr., Botzenhardt János dr., Buday Dezső, Csilléry András dr., Ernszt Sándor, Fáy Aladár dr., Kossalka János dr., Lázár Ferencz dr., Nádosy Imre dr., Platthy György dr., Baffay Sándor dr., Szentgáli Antal, Usetty Ferencz, Vasek Ernő dr., Viczián István dr., K. Virágh Andor, Weiss Konrád dr., Wolff Károly. — Jegyző : Papperth Győző dr., főjegyző. 15. Világitási üzemi bizottság : — Elnök : Bu­záth János dr., alpolgármester. — Tagok : Alpár Ignácz, Bauknecht Tamás. Becsey Antal, Bohn József, Bozóky Armin dr., Buday Dezső, Ereky Károly, Frühwirtli Má­tyás. Gyalokay Imre, Joanovich Pál dr., Kossalka János dr., Kricsfalussy Mihály, Leder József Ede, Perndl Flóris, Piazza Győző, Berrich Elemér, Szakái Géza, Szekrényessy Károly, Usetty Ferencz, Zelovicli Kornél. — Hivatalból: A gáz- és elektromosművek igazgatóságába kiküldött ta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom