Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény sz ékileg 598 Bejegyzett czégek. textiláruikkal ügynöki és bizományi üzlettulajdonos, czégv. Zaudek Lipót, VHI, Rákóczi-út 47. Zawadil E., czégb. Zawadil Cristopb Ödön, menetjegy­készitő iparüzlettulajd., V, Csanády-u. 3. Tel. 23-07. Zawadil E. és gr. Platen F., lásd Automobil-műszerész­műhely. Zay Mihály, szűcs-és szőrmekeresk., IV, Haris-bazár 4. Tel. 124 98. Zboray Bertalan, czégb. Zboray Bertalan, gyógyszerész, IH, polgár-tér 7. Zehnder és Ritter, Hamburg, budapesti fióktelepe, Zehnder & Ritter, Hamburg, Filiale Budapest, társt. Zehnder Adolf Lajos ós Ritter Lajos Ferencz, fűszer-, élelmiszer- és gyarmatárúkereskedők. Önálló czég­jegyzés. Főtelep : Hamburg. Fióktelep : Budapest, IX, Ferencz-tér 12. Zeichner Testvérek, lásd Hunnia nőikalapipar. Zeidl Antalné, czégb. Zeidl Antalné, szül. Ettl Borbála, hentesüzlettulajd., IX, tüzoltó-u. 52. Zeidl Venczel utóda Berecz Ferencz, czégb. Zeidl Ven­czel, hentesárú-nagykereskedő, VHI, Illés-u. , 14. Tel. Józs. 39—32. Zeidner Sándor, bankbizományos, czégb. Zeidner Sán­dor, bankbizományi iparüzlettulajdonos, V, Falk Miksa-u. 10. Zeiger Simon,czégb.Zeiner Simon,friss és déligyümölcs­keresk, IX, csarnok-tér 5. Tel. Józs. 24—29. Zeiner János, czégb. Zeiner János, varró-, kötő-, beszélő­gép- és kerékpárkereskedő, VI, Teréz-krt 37. Zeisel Gyula, czégb. Zeisel Gyula, rövid-, kötött-, szö­vött- és háztartási árúkereskedő, VH, Garay-u. 33. Zelenkai R. L., R. L. Zelenkai, czégb. Zelenkai Rosina Leopoldina, fésű- és illatszerkeresk., IV,Szervita-tér 6. Zeley Kálmán, czégb. Zeley Kálmán, bankbizományi iparüzlettulajdonos, V, nádor-u. 17. Zólig Henrik, bankbizományos, czégb. Zélig Henrik, bankbizományi és órtékpapirkereskedői iparüzlettu­lajdonos, V, nádor-u. 30. Zelinka János és Fia utóda Zelinka Róbert, társt. Ze­linka Róbertné özvegy, szül. Hieringer Hedvig és ne­vezett által mint term. és törv. gyám által képviselt kiskorú Zelinka Erzsébet,fegyverkovács iparüzlettulaj­donos. A czég képviseletére és jegyzésére egyedül öz­vegy Zelinka Róbertné jogosult, ki a czéget akkép jegyzi, hogy az előirott vagy előnyomott czéget isy: «Zelinka Róbertné» aláírja, IX, üllői út 55. Tel. JÓZS. 861. Zellner Adél, czégb. Zellner Erzsébet Adél, illatszerek, háztartási és pipereczikkekkel kereskedő, H, Margit­körút 50. Tel. 165—69 Zelmanovits József, czégb. Zelmanovits József, drogéria üzlettulajdonos, VH, Wesselényi-u. 36. Tel. 178—22. Zelmanovits Reg ina , czégb. Zelmanovits Regina, tea­nagykereskedő, VH, Wesselényi-u. 25. Zelmanovits S. czégb. Zelmanovits- Sámuel, gabona­bizományos, VI, király-u. 78. Zelter Kálmán, c zég b. Zelter Jakab Kálmán, czipész­üzlettulajdonos, VH, Rottenbiller-u. 43. Zemplényi Jakab, czégb. Zemplényi Jakab, rőfös- és divatárúkereskedő, VH, Damjanich-u. 38. Zemplényi Testvérek, társt. Zemplényi Jakab és Zemp­lényi Ignácz, rőfös- és divatárúkereskedése. Önálló czégjegyzés, VI, szerecsen-u. 22. Zeneszerzők magyarországi képviselete, Molnár Kálmán és Reményi Béla, zeneszerzők szerzői jogának érté­kesítésével és képviseletével, továbbá zeneművek kereskedésével fogalkozó üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, VI, Podmaniczky-u. 27. Zenker Alajos, czégb. Zenker Alajos, építőmester üzlet­tulajdonos, VI, nagy János-u. 27. Zentai P.-né, czégb. Zentai Pál Gusztávné, szül. Kotz­bier Julianna, czipészüzlettulajdonos, czégv. Zentai Pál Gusztáv, IV, Kaplony-u. 3. Zenz I., czégb. Zenz Ilona, mész-, tégla- és czementke­reskedő, VHI, Sándor-u. 13. Zerkovitz Andor, czégb. Zerkovitz Andor, bankbizo­mányi üzlettulajdonos, H, Korvin-tér 12. Zerkovitz Emil és Társai, bank- és pénzváltóüzlet. Emil Zerkovitz & Co., Bank & Erchange-Office, társt. Zerkovitz Emil, Balogh Ármin és Martinék Ferencz, bank- és pénzváltó iparüzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, VH, Thököly-út 2. Czégv. Dénes Jenő. Zerkovitz Jon., John Zerkovitz, czégb. Zerkovitz Jónás, kézmű«-, szövött- és hasonló árúkkal ügynökök és bi­t zományi üzlettulajd., V, nagykorona-n. 15. Tel. 64—08. Zerkowitz Oszkár, Oskar Zerkowitz, czégb. Zerkowitz Oszkár, borbizományos és borkereskedő, czégv. Zer­kowitz Oszkárné, szül. Mair Hermina, IV, eskü-út 5. Tel. 74-09. Zeuner János, bankbizományos, czégb. Zeuner János, bankbizományi iparüzlettulajdonos, VHI, József­körút 37—39. Zeuner és Társa, betéti társaság, Zeuner & Comp, Kommandit Gesellschaft, beit. Zeuner János, bank­bizományi iparüzlettulajdonos. Önálló czégjegyés, czégv. Boda Andor, V, nádor-u. 14. Zichermann Lajos Fia, Zoltán Gyula, czégb. Zoltán Gyula, mészáros-iparüzlettulajdonos,VI, Laudomu. 7. Ziegler A. & Bokonstein S., czégb. Ziegler Áron, szabóüzlettulajdonos, IV, Kamermayer Károly-u. 3. Ziegler Géza, czégb. Ziegler Géza, építőmester, I, Krisz­tina-krt 8—10. Tel. 56—05. Zier Károly utóda Benyó Emil, czégb. Szabó Nándor, vegyi mérleggyáros, IX, liliom-u. 46. Tel. Józs. 35—74. Zierlich Arnold, czégb. Zierlich Arnold, régi és uj búto­rokkal kereskedő, IV. Ferencziek-tere 3. Tel. 82—13. Zilahi Sebess Andor és Társa, beltag Zilahi Sebess An­dor, mezőgazdasági termények, állatok és tüzelő­anyagok nagykereskedő, czégv. Kertész Lajos, IV, főposta-u. 6. Tel. 46—30. Zikéli Adolf, czégb. Zikéli Adolf, bankbizományi üzle­tekkel foglalkozó iparüzlettulajd., VH, Thököly-út 162. Zilahi Géza, czégb. Zilahi Géza, Írógépek, irodaberende­zések és az ezzel összefüggő egyéb árúczikkek beszer­zésével és eladásával való üzlettulajd., VI, gyár-u. 14. Zilzer Hugó, Hugó Zilzer, czégb. Zilzer Hugó, posztó­gyári képviselő és bizományos, VH, Erzsébet-krt 30. Zilzer Imre, czégb. Zilzer Imre, kézműárú nagykeres­kedő, V, Katona József-u. 21. Zilzer Izidor ifj., Izidor Zilzer jun., czégb. Zilzer Izsák Izidor, üveg- és porczellánkereskedő, IX, Báday-u. 3. Zilzer Jakab, czégb. ZilzerJakab, órás,VH,Rákóczi-út 8la. Zilahi Imre, Emerich von Zilahi, czégb. Zilahi Imre, fűszer-, termény- és gyarmatárú, műszaki, vegyi és mezőgazdasági gépek kereskedésével foglalkozó üzlet­tulajdonos, czégv. Márton Ákos, önálló czégjegyzés, IV, Irányi-u. 10. Zimmer K. Ottó, czégb. Zimmer K. Ottó, hangszer­készítő, VI, Teréz-krt 2—4. Tel. 133—81. Zimmermann Dezső, czégb. Zimmermann Dezső, köz­ponti fűtés-, vízvezeték- és csatornázási munkák ké­szitésével foglalkozó üzlettulajdonos, VIH, nagyfuva­ros-u. 18. Zimmermann Lipót és Fiai, czégb. Zimmermann Jakab, borkereskedő, szilvórium és törköly előállításával fog­lalkozó üzlettulajdonos. Zimmermann Gábor, czégb. Zimmermann Gábor, he­lyesen Gottlieb, ostorárú-nagykereskedő, V, Zápolya­utcza 36. Zimmermann Gyula és Fia, Julius Zimmermann & Sohn, czégb. Zimmermann Sándor, rostásiparüzlettul., VHI, RAkóczi-tér 3. Zimmermann H. A., czégb. Zimmermann Henrik Ágos­ton, fütésberendezési vállalkozó, VH, alsó erdősor 3. Zimmermann Lajos, czégb. Zimmermann Lajos, doboz­gyári üzlettul., VHI, Magdolna-u. 14. Tel. Józs. 24—12. Zimmermann Mayr, czégb. Zimmermann Mayr, szatócs­üzlettulajdonos, VJLL, dob-u. 28. Zimmermann Salamon, czégb. Zimmermann Salamon, bútor-, szőnyeg- és nippe-kereskedő,VIH, Teleki-tér 8. Zimmermann és Lovász, czégb. Lovász Gyula, szoba­festő- és papirkárpitos-iparüzlettulajdonos, VH, Al­mássy-tér 16. Tel. Józs. 124—81. Zirumet Jenny, czégb. Zimmet A. Adolf, szabóüzlettul., V, bálvány-u. 20. Zin Jakab, szarvasmarha-, borjú-, juh- és husbizományi üzlettulajdonos, IX, Lónyay-u. 23. Zinsenheim és Thomán, Zinsenheim & Thomán, czégb»

Next

/
Oldalképek
Tartalom