Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bpesti unit. egyházk. 43 Methodista egyház. Dunatiszamenti unitárius egyházkör. (V, Koháry-u. 4.) Esperes-püspöki vicarius: Józan Miklós. Felügyelő gondnokok: Kovács József, téglagyáros, Hódmezővásárhely, dr. Hajós Béla, nyug. min. tan. Köri jegyző : Barabás István, lelkész. Jogtanácsos: dr. Pálfy József, ügyvéd. g) Izraelita hitközségek. Izraelita országos iroda. (V, Arany János-u. 27. — Tel. 111—07.) Elnök: dr. Mezei Mór, ügyvéd. Alelnök : dr. Mezey Ferencz, ügyvéd, kir. tan. Izraelita orthodox központi iroda. (VI, Eötvös-u. 19. — Tel. 103—41.) Elnök: Franki Adolf. Tanácsos és elnökhelyettes: Hartstein Lajos. Titkár: Beiner Ignácz. Pesti izr. hitközség. (Iroda, VII, sip-u. 12. — Tel. 123—01, 123—02, 123—03, 123—04, 123-05.) Hivatalos órák: 8—2-ig. Elnök: betöltetlen. Elöljárók: dr. Feleki Béla elnök-h., dr. Lederer Sán­dor, elnök, h. szertartási elölj., Ehrlich G. Gusztáv, pénzt, oszt., dr. Eulenberg Salamon, kultur szocz. elölj., dr. Glückstahl Samu, alapítványi elölj., dr. Grauer Vil­moz, jótékonysági elölj., Kaszab Aladár, intézményi elölj., br. dr. Kohner Adolf, tárczanélküli, Ledermann Mór, gazdasági elölj., dr. Vázsonyi Vilmos, tárczanélküli és Wertheimer Adolf, tárczanélküli elöljárók. Hitszónokok: dr. Fischer Gyula, dr. Hevesi Simon, dr. Adler Illés ?<Trabbik. Rabbi: dr. Groszmann Zsigmond. Rabbisági ülnök: Feldmann Mózes. Főkántorok: Lazarus Adolf, Linéczki Bernát Abra­hsmson Manó, Grünwald Sámuel. Orgonisták: Wehner Géza és Bahnert József. Templomgondnokok: Hauswirth Dávid, Klein Mór. Központi iroda. Főtitkár-ügyész : dr. Gábor Gyula. Főtitkár-helyettes: Gombos Ignácz. Titkár: dr. Munkácsi Ernő. Segédhivatali aligazgató: Klein Imre. Anyakönyv vezető : Galambos Jenő, tanácsos. Főtanácsos: Bürger Lajos. Tanfelügyelő: dr. Munkácsi Bernát. Adófelügyelő: Eppler Sándor. Számtanácsos: Gelber Lázár. Főpénztárnok: Ehrenthal Jenő. Ellenőrző osztály vezető: Bodrog Jakab. Jóték. ügyoszt. főtanácsos : Blücher József. Kulturális, társadalmi, alapítványi és intézményi ügyosztályvezető : De Ili Henrik, tanácsos. Gazdasági ügyosztályvezető: dr. Kertész Sámul. Kórházi osztály előadó: Leichtmann Soma, kórházi főfelügyelő. Budai izr. hitközség. (II, fő-utcza 2. — Tel. 41—33.) Főrabbi: dr. Kiss Arnold. Rabbi: dr. Edelstein Bertalan. Elnök: Baracs Károly, udv. tan. Alelnök: dr. Wéber Adolf, orvos, Tanügyi előljáró: Wittenberg Ignácz. Pénzügyi elöljáró: dr. Bán Zoltán. Templom-atya: Weisz Jakab. Pénztáros: Ganz Ádám. Ellenőr: Klein Andor. Titkár: Fábián Ferencz. Főkántor: Fischer Henrik. Óbudai izr. hitközség. (Lajos-u. 163. — Tel. 42—63.) Elnök: Székely Salamon. Alelnök: Weisz Lipót. Előljárósági tagok: Grosz Adolf, Gyenes Ede, Glück Emil, Fenyő József, dr. Vajda Zsigmond, dr. Vörösváry Miklós. Titkár: Partzel József. Főrabbi: dr. Schreiber Ignácz. Főkántor: betöltetlen. Budapesti aut. orth. izraelita hitközség. (VII, dob-u. 35. — Tel. 136—81.) Elnök : óbudai Freudiger Ábrahám. Vezértitkár és anyakönyvvezető: Löffler Henrik. Alelnökök: Diamant Jakab, Deutsch Géza. Isk. ügyoszt. elnök: Klein Mayer. Cultus ügyoszt. elnök: Schlesinger József. Pénztáros: Stern Sámuel. Ellenőr: Ehrenfeld Sándor. Főrabbi : Beich Koppel. Rabbi ülnök: Sussman Viktor. h) Baptista hitközségek. Törvényesen megalakult hitköz­ség magyar gyülekezettel. (VIH, kistemplom-u. 12.). fJlőljáró : Nagy Pál. Hitszónok: Udvarnoki András. Hitközségi vének: Beharka Pál, Csopják Attila, Bo­doky Lajos. Egyházi gondnok: Szabady F. Gusztáv. Budapest VIII. József-utczai baptista gyülekezet. (VIH, József-u. 34.) Hitszónok: Kristóf Domokos. Német gyülekezet. (VII, Wesselényi-u. 53.) Lelkész és hitszónok: Gerwich György. Titkár: Welker József. i) Keresztény «Uj Egyház». (New Jerusalem Church.) Swedenborg Emánuel tanai után. (H. Donáti-u. 28.) Istentisztelet: Vasárnap : 5 órakor. Csütörtökön: V28 órakor. Előljáró: Albrecht Károly. k) Methodista egyház. (VI, felsőerdősor-u. 5.) Hitszónok: Funk Márton. Imaterem: VI, Bottenbiller-u. 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom