Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - II. Biztosító intézetek

Biztosító intézetek. 219 Biztositó intézetek. A Wiener Bank-Verein magyarországi fióktelepe. Központ: V, nádor-u.4.— Tel. 74 —52, 74 -53, 74 - 54.— Belvárosi osztálya: TV, váczi-u. 9. —Tel. 74—55. — Teréz­városi oszt.: VI, Deák Ferencz-tér 6. — Tel. 84—82.) Pod­maniczky-utczaioszt. : VI, Podmaniczky-u. 1. Tel. 51—70. Igazgatóság: Popper Bernát, Marcus Hugó, Ichen­häuser Zsigmond, Heinsheimer Alfréd, Pollák Oszkár, báró Lippe Viktor. Igazgatók : Popper Ignácz, Merio Lajos, Poisson Ágoston, Kassner Miksa, Turnauer Jakab, dr. Lauterstein Rezső, dr. Popper Ferencz, Karpeles Rezső. Magyarországi fióktelep: Ügyvezető igazgatók: Schwartz Alfréd, Fischl Ignácz. Igazgatók: Gellért Arnold, Messzer Miksa, Szepesi Sándor. Igazgató-helyettesek: Kotányi Rezső, Urban Sándor, Márer Dávid, Guttmann Gyula. Belvárosi osztály: Vezetői: Keller Alajos, Vas Ödön. — Tel. 74—55. Terézvárosi osztály vezetői: Zala Alfréd, fiók­osztály igazgató és Löbl Dani Ernő. — Tel. 84—82. Podmaniczky-u. osztály vezetői: Andor Jenő, En­gel Zsigmond. — Tel. 51-70. A Wiener Kommerzial-Bank budapesti fiókja. (V. Deák Ferencz-tér 2. Tel. 20—27, 20—28, 20-29. — Interurbán: b. 125. —Sürgönyczim : «Bertholdem»). • Igazgatóság: Ugrón Gábor elnök, Báron Ottó igaz­gató, báró Gutmann Arthur, dr. Latzkó Vilmos, jános­hegyi Mauthner Ödön, Schmidt József, Sebestyén Richárd (igazgató-tanácsos), Urbán Adolf. Igazgató: Mács János. Igazgatóhelyettesek: Kosztolányi Imre, Pogány Miklós, Tolcsvay Henrik. Czégvezetők: Alföldi Imre, Adám Ferencz, Bérezi Béla, Bürger Miklós, Edvi Lajos, Frivaldszky András, Gál László, Kubovits Mihály, Manó Ferencz. II. Biztosító intézetek. Adriai biztositó társulat. Riunione Adriatica di Sicurtá. (Főtelep: Trieszt.) Magyaro rszági igazgatóság: V, Erzsébet-tér 9—10. — Tel. 115—21. 22, 23.) Magyarországi igazgató-tanács : Pirkner János, Her­czeg Ferencz, Leitner Zsigmond, Ribáry Mór, báró Gut­mann Arthur, gr. Bethlen Pál, dr. Heteés Antal. Igazgatók : Reiner Mihály és Altstädter Béla. Aligazgatók: Pap Mór, Lichtenberg Ernő, Nagy Mi­hály, Erdős Aladár. „L'Aigle" franczia életbiztosító társaság magyarországi képviselősége. Főtelep : Páris. — Fióktelep : V, hold-u. 6. — Tel. 15—83.) Igazgató: Bartha Miksa. Angol elemi biztositó részvénytársaság. (Főtelep : Wien. — Fiók: Budapest, IV, váczi u. 9. — Tel. 34—76, 146—25.) A budapesti fiókigazgatóság: Matlekovits Sándor igazgatótan. és Frachter Lajos igazgató, magyarországi képviselők. Titkár: Schnitzer Zsigmond czégvezető. Czégvezető: Székely Mihály. Jogtanácsos : Dr. Pásztor József. „Anker" általános biztositó részvénytársaság, magyarországi igazgatósága. Allgemeine Versicherimgs-Act.-Gesellschaft «Der Anker» . (Főtelep: Wien. — Magyarországi igazgatóság: Budapest, VI, Deák Ferencz-tér 6. — Tel. 17—07.) Igazgató tanácsosok : dr. Matlekovics Sándor, Tint­ner József. Igazgatósági-helyettes: Győri Gyula. Czégvezetők : Wünschbach Marczell. Ofner Gyula. Astra biztositó részvénytársaság. (VH, Erzsébet-körút 26. — Tel. Józs. 129—42.) Igazgatóság : dr. Léderer Sándor elnök, igazg. tagok : dr. Bereghy Kornél, Hann Lajos, Händler Jónás, Kelemen Aurél, Schlanger Mór. Felügyelő-bizottság : Székely Lajos elnök, Goldfinger Gábor, Kovács Róbert,'Szaplonczay-Mihálovics Miklós. Czégvezető: Veyslovicli József vezérigazgató. «Atlas» élet- és járadékbiztosító részvénytársaság. »Atlas» Lebens- und Renten-Versicherungs-Actiengesell­schaft. (Főtelep: Wien. — Fióktelep : Budapest, V, nádor-u. 9. a Lloyd-Bank székházában. — Tel. 307.) Magyarországi vezető : Nussbaum M. Is'tván. Elnök : Lambrecht W. H. • Alelnökök : Dr. Haas Frigyes. Bubinstein Dimitrij. Ügyvezető igazgató : Elirmann I. Badeni biztositó társaság részvénytársaság magyar­országi vezérképviselősége. Badische Assecuranz-Gesellschaft Actiengesellschaft, Ge­neral-Repräsentanz für Ungarn. (Főtelep : Mannheim. Fióktelep : Budapest, V, Rudolf­rakpart 4. — Tel. 178—24.) Magyarországi fióktelep képviselője: Buchsbaum Lajos. Baseli tüzkárbiztositó társaság magyarországi fiók­igazgatósága. (IV, váczi u. 9. — Tel. 34—7(5, 146—25.) Magyarországi képviselő : Fruchter Lajos. Bécsi biztositó társaság magyarországi igazgatósága. Direction für Ungarn der Wiener Versicherungs-Gesell­schaft. (Főtelep: Wien. — Fióktelep : Budapest, IV, vigadó­tér 1. — Tel. 73—91.) Képviselők: Szőllősy Etele, Hermann Géza vezértitkár, Olbricht Ottó, Vass Ferencz titkárok. Igazgatóság : Ormódy Vilmos, Balabán Adolf, Sucho­mel Alfréd vezérigazgató, Nyitrai'Ödön igazgató, Rotter Márkus elnök, Dumba Tivadar alelnök, Darier Henrik, Krausz Miksa, Lechner Pál, Liebig Alfréd, parneggi Pollák Lipót, dr. Popovits Sándor, Rasp Károly, Schreiber Sándor. Felügyelő-bizottság: Durst Rudolf, Pierus Tivadar, Medinger Hans. Bécsi élet- és járadékbiztosító intézet magyar­országi igazgatósága. Direction für Ungarn der Wiener Lebens- und Renten­Versicherungs-Anstalt. (Főtelep : Wien. — Fióktelep : IV, vigadó-tér 1. — Tel. 73—91.) Képviselők: Szőllősy Etele Hermann Géza vezértitkár, Olbricht Ottó, Vass Ferencz titkárok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom