Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - B) Egyesületek - I. Betegsegélyző és temetkezési egyesületek

Egyesületek. 169 Egye sületek. B) EGYESÜLETEK I. Betegsegélyző* és temetkezési egyesfiietek. Magy. kir. államvasutak északi főműhelyében al­kalmazott személyzet önsegélyző és temetkezési egylete. X, kőbányai út 30. — Elnök: Lóránt Mar­czell. — Alelnök: Hrachovina Antal. — Jegyző: Eszto­csák János. — Pénzt iros : Kovács Ignácz. Magyar királyi államvasutak gépgyárának vállalati betegsegélyző pénztára. X, kőbányai út 23. — Elnök : dr. Sztanek Ferencz. — Főorvos: dr. Barla Szabó József. Általános önsegélyző egyesület (ezelőtt: Zion). VII, Erzsébet-krt 26. Tel. Józs. 129—42. — Elnök: dr. Lede­rer Sándor. — Alelnökök: Händler Jónás. Steiner Mihály. —,Igazg. tagok : Elek Bernát, Goldfinger Gábor, Grünfeld Ármin, Hermann H. Ferencz, Horváth Arnold, Leszlauer Gyula, Steinberger Jakab. — Ügyv.-igazgató : Veyslovich József. A m. kir. belügyminiszteri altisztek végtisztes­ségadásra és segélyezésre alakult Nagyboldog­asszony egyesülete. I, Vár, országház-u. 30. — Elnök: Pálinkás János. — Titkár: Schmidt József. — Pénztár­nok : Polgár Károly. Könyvtárnok : Szőke Ferencz. Budapesti m. k. állami rendőrök temetkezési, se­gélyző és önsegélyző egylete. VHI. Mosonyi-u. 5. — Elnök: Sarándy László. — Alelnök: Olajos József. — Titkár: Szentiványi István. — Könyvelő : Horváth 10. István. — Pénztárnok: Varga 9. János Budapesti borbély és fodrász betegsegélyző és temetkezési egylet. VH. Csengery-u. 15. — Elnök : Béthly Árpád. — Alelnök : Hermann János. — Titkár: Nagy Miklós. — Pénztárnok : Molnár Gyula. A budapesti gépgyárak vállalati bétegsegélyző­pénztarainak szövetsége. Központi kezelőség: X, kőbányai út 21. — Elnök : dr. Sztanek Ferencz.— Ügy­vezető : Stéger János. Budapest józsefvárosi szőlőmívesek betegsegélyző és temetkezési egylete. VIII. kálvária-u. 14. (Lei­meter vendéglő.) — Elnök: Hartmann János. — Ügyvezető eluök: Friesz András. — Alelnök: Töpler János. — Pénztárnok: Leimeter István. Budapesti kerületi munkásbiztositó pénztár. VHI, köztemető-ut 19b.) — Hivatalos órák: hétköznap d. e. 8-tól d.u. 2-ig. Tel. Józs. 33-01, 33—06. — Rendelő in­tézetek: Ferenczvárosirendelő intézet: IX, gr. Haller­utcza 48. Tel. Józs. 842. — Angyalföldi rendelő intézet: VI, Hungária-körút 116. Tel. 74—15. — Kőbányai ren­delő intézet: X, Maitiuovics-tér 3. Tel. 170-37. — Budai rendelőintézet: H, lrma :tér 6. Tel. 111—01. — Újpesti rendelő intézet: Újpest, Árpád-út 38. — Pénztár vezetésével megbizott.: dr. Angyal Kálmán. — Igazgató: dr. Fogarassy Viktor. — Aligazgató : újvári Ujváry Re­zső, Nádor Emil, dr. Gervay Mihály. Budapesti rézművesek beteg- és temetkezési egye­sülete. Vll, Wesselényi-u. 30. (Nagy Sándor-féle ven­déglő.) — Elnök : Batta István. — Jegyző : Tura Géza.— Pénztáros: Chlebovits Sándor. Budapest székesfővárosi közszolga ipartársulat betegsegélyző és önsegélyző egylete. VI, Des­sewffy- u. 23. — Elnök : Milleider Ármin. — Alelnök: Beicb Vilmos. — Pénztáros: Schlesinger Márk. — Ellenőr: Schwarz Mór. — Gazda: Quittner Károly. Budapesti tabáni hajósok temetkezési egylete. I, kereszt-tér 4. — Elnök: Schreil Győző.— Pénztár­nok : Preiszler István. — Titkár: Ujváry János. A déli vaspálya-társaság betegsegélyző intézete. I, Mészáros-u. 19. Hiv. órák : 8 14. —Igazgató választ­mány : Elnök : Kazal Béla. Tagok : Kadnár Károly, Fitz Sándor, Cathiy Saléz, dr. Pleskó Oszkár. Brenner Kál­mán, Prikkel József, Harmat Antal, Stniber Károly. — Felügyelő-bizottság: Elnök: Bendtsen Henrik, Tagok : Fehér Ottó, Lénárd Gusztáv, Tomasits Ferencz, Pavlo­vics János. ' A déli vaspálya-társaság vállalati betegsegélyző pénztára. I. Mészaros-u. 19. — Hiv. órák: 8—14. — Igazgató választmány: Elnök: Kazal Béla. Tagok: Mag­dics Imre. Pummer Imre, Zoltán Emil, Sallay Imre, dr. Pleskó Oszkár, Piros István. Nagy László. Orbán Ferencz, Szabados József, Zsifkovits János, Kubáth János. — Felügyelő-bizottság: Elnök: Szabó Dávid. Tagok: Gabrieli Oszkár, Liebhardt Béla, Nussbaum Nándor, Pánczél Lajos, Mózer Ferencz. Első budai polgári betegsegélyző- és temetkezési egylet. H, iskola-u. 44. — Hiv. órák: a hónap 1. és 3. vasárnapján d.u. 2—4-ig. - Elnök : Schwarcz Elemér. — Alelnökök: Grolig József, Szupp Antal. — Pénztáros : Horacsek József. Első budapesti fürdő-személyzet betegsegélyző és temetkezési egylete, n, Margit-krt 20. — Elnök: Schiller Gyula. — Első alelnök : Nagy Miklós. — Másod­alelnök : Bugyáki Ferencz.— Titkár: Török Béla. — Pénztáros : Prebán Miklós. Az első budapesti kereskedő szolgák beteg- és elaggottakat segélyző társadalmi egylete. V, Zrinyi-u. 20. Elnök: Weszely István. — Alelnökök: Szégner Mátyás. Sehreiner Károly. — Titkár: Búcs Miklós. — Pénztárnok : Tróján Ferencz. Első budapesti molnárok és malommunkások te­metkezési egylete. IX, Tompa u. 34.— Elnök: Szécsi János. — Alelnök Pintér Ignácz. -— Pénztáros : Szlay Pál. — Jegyző: Hol czr eckt Károly. — Ellenőrök : Mészá­ros Lajos, Szlavek István. Első Dunagőzhajózási társaság gőzhajó-kormányo­sok betegsegélyző és temetkezési egylete. V, Rudolf-rakpart 3. — I. elnök: Horváth Káioly. — H. elnök: Kndresz József. — Hl. elnök: Kádár András. — Pénztárnok: Buklatics István. — Könyvvezető: Gre­schina Ferencz. Ferencz József kereskedelmi kórház, budapesti kereskedelmi betegápolóegylet magánegyesületi betegsegélyző-pénztára. — VH, Bethlen-tér. 1. — Tel. Józs.. 28—72. 23—01 és 10—05. - Hiv. órák : hét­köznap reggel 8-tól d. u. 2-ig, a Pénztár vezetésével megbizott dr. Kerekes Pál, h. államtitkár. — Igazgató : Barcza Artúr. — Aligazgató: Szilasi Simon. Szám­vevőségi főnök: Czenger Szevér. — Osztályvezetők : Bécséi Imre. Horacsek Vilmos, Gonda Miklós, Hahn Albert, Bartha Károly, Pap Károly, Sennowitz Béla. — Főpénztáros: Fürst Ferencz. *— Ellenőr: Rákos Manó. — Osztályvezető helyettesek: Tószögi Imre. Nagy Zoltán, Hess László. — Kórházi gondnok: Récsei Gyula. — Segédhiv. vezető: Barakovich Ferencz. Ganz és társa Danubius r.-t. vállalati betegsegélyző

Next

/
Oldalképek
Tartalom