Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek

Törvényszéhileg 506 Bejegyzett czégek. Neumann Benjámin, czégb. Neumann Benjámin, könyv, izraelita imakönyv és vallásszertartási kegyeleti czik­kekkel kereskedő, VI, király-u. 8. Neumann Bernát, czégb. Neumann Bernát, gabonaügy­nök, VI, mozsár-u. 6. Tel. 140—27. Neumann Berta, társt. Pollacsek Bernát és Pollacsek Bernátné, Neumann Berta, angol és Iranczia női­szabó iparüzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, V, Dorottya-u. 3. Tel. 13-67. Neumann Dávid, czégb. Neuman Dávid, liszt-, őrlemény­és gabonaügynökségi üzlettulajdonos, VII, Wesselé­nyi-u. 47. Neumann Ferencz, Franz Neumann, czégb. Németh Ferencz telepnélküli fatermelő és fakereskedö, V, Zrínyi u. 12. Tel. 142—52. Neumann Ferencz ifj., czégb. Neumann Ferencz, fakeres­kedö,V, visegrádi u. 11 la. Tel. 124—94. Neumann Frigyes utódai, Friedrich Neumann 's Nachfol­ger, társt. Schamburg Móricz és. Szász Gyula dr., terménykereskedési és bizományi üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, V, honvéd-u. 18. Tel. Józs. 35—36 ós 49-69. Neumann Géza, gummi és sportczikkek kereskedése, GézaNeumann, Gummi und Sportwarengschäft, czégb. Neumann Géza, gummi és sportárú czikkek árúsitásá­val foglalkozó üzlettulajdonos, VI, nagymező-u. 44. Neumann Gyula, czégb. Neumann Gyula, villanyszerelő és elektrotechnikai üzlettulajdonos, VI, gyár-u. 2. Tel. 14—58. Neumann H., H. Neumann, társt. Neumann József, továbbá dr. Czoniczer Márton gyám által képviselt kisk. Neumann Lajos, kisk. Neumann Imre, kiskorú Neumann László és kisk. Neumann Erzsébet, sebé­szeti mű- és kötszerkészitő iparüzlet tulajdonosok. A czéget vagy Neumann .József és dr. Czoniczer Már­ton, vagy Neumann 'József és Ksis Zsigmond czég­vezető együttesen jegyzik. Czégv. Kiss Zsigmond.VOI, József-krt 33. Tel. Józs. 1—36. Neumann Henrik, tej, sajt, vaj, turó, tojás, tea és cse­megeárú kereskedő, VH, nefelejts-u. 7. Neumann Ignácz és Neumann Lajos, társt. Neumann Ignácz és Neumann Lajos, kávés iparüzlettulajdono­sok. Önálló czégjegyzés, VH Garai tér 16. Neumann J., czégb. Neümann István, női kalapkószitő, IV, váczi u. 23. Tel. 131—48. Neumann József, Josef Neumann, czégb. Neumann József, rövid- és divatárúkkal ügynöki és bizományi iparüzlettulajdonos,VH, dohány-u. 12. Tel. 123—37. Neumann Lajos, bádogos és szerelőmester, czégb. Neu­mann Lajos bádogos, továbbá lógszesz, vízvezeték és fűtési szerelő iparüzlettulajdonos, VI, rózsa-u. 84. Tel. 129-80. Neumann Lajos, czégb. Neumann Lajos, vizvezetéki, csatornázási, légszeszvilágitási, fűtés és szellőztetési, villamos berendezési és az ezekkel kapcsolatos laka­tos- és bádogos iparüzlettulajd., VI, sziv-u. 11. Tel. 48—03. Neumann M., társt. Neumann József, Neumann Gyula és Neumann Ferencz, szabóiparüzlettul, czégv.Duschnitz Albert, IV, muzeum-krt 1 Ib. Tel. Józs. 103-31. Neumann M. és Társa, czégb. Stein Vilmosné, szül. Spitzer Irén, szőnyeg- és kárpitoskellékekkel keres­kedő. Czégv. Neumann Adolf, VH, Erzsébet-krt 16. Tel. 136—73. Neumann Márkus és Fia, Markus Neumann & Sohn, társt. Neumann Márkusz, hal- és rákkereskedő, IX, központi vásárcsarnok. Neumann Márton, czégb. Neumann Márton, papirárú és képeslevelezőlapok kereskedésével foglalkozó üzlet­tulajdonos, VH, Klauzál-tér 13. Tel. Józs. 106—16. Neumann M. Emil, czégb. Neumann Manó Emil, bank­és értékpapirbizományosi iparüzlettulajdonos, VH, sip-u. 22. Neumann Miksa, czégb. Neuman Miksa, czipészkellé­kekkel kereskedő, VI, szerecsen-u. 18. Neumann Nándor, czégb. Neumann Nándor, tűzifa be­hozatalával, továbbá épület- és műfával kereskedő iparüzlettulajdonos, V, Nádor-u. 30. Neuman Náhdorné, czégb. Neuman Nándorné szül. Spitzer Czeczilia, fűszer- és vegyeskereskedő. Czégv. Neuman Lipót, VH, alsóereösor 10. Neumann Oszkár, czégb. Neumann Oszkár, gabona­ügynökségi üzlettulajdonos, VH, király-u. 43—45. Neumann S., ostor, ostornyél gyára, czégb. Neumann Samuel, ostor és ostornyél gyáros, IX, Báday-u. 63. Tel. Józs. 31-67. Neumann S. és Társa, czégb. Neumann Fülöpné, szül. Bosenberg Emma, úri- és nőidivatáruk, szabókellékek­kel és kézműárúk eladásával foglalkozó üzlettulajdo­nos, VH, Garay-u. 45. Tel. Józs. 28—19. Neumann Samu, fakereskedö, Samu Neumann, Holz­händler, czégb. Neumann Samu, fakereskedö, V, Li­pót krt 6. Tel. 164—32. Neumann Sámuel, czégb. Neumann Sámuel, bank bizo­mányi iparüzlettulajdonos, V, szabadság-tér 6. Neumann Sándor ifj., Alexander Neumann junior, czégb. Neumann Sándor, telepnélküli fanagykereskedő, V, Katona József-u. 39. Neumann Simon és fiai, társt. Neumann Simon és Neu­mann Adolf, ruhakereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, király-u. 34. Neuman Testvérek, társt. Mészáros Izidorné, szül. Neu­mann Sarolta és Neumann József, szabóipar üzlet­tulajdonosok. A czéget egyedül Mészáros Izidorné szül. Neumann Sarolta jegyzi, VI, Kossuth Lajos-u. 4. Neumann Vilmos, Wilhelm Neumann, czégb. Neumann Vil mos, gabonabizományi- és terményüzlettulajdonos, VH, király-u. 43 45. Neuman Vilmos, cserzőanyag kereskedése, czégb. Neu­mann Vilmos, cserzőanyag, bőrgyártási és timársági kellékek termelésével és kereskedésével foglalkozó üzlettulajdonos, VI, dalnok-u. 5. Neumann Zakariás Zsigmondné, czégb. Neumann Zaka­riás Zsigmondné, szül. Stern Fanni, papírkereskedő, IX, üllői út 83. Neumann Zsigmond, czégb.Neuinann Zsigmond, kézmű­árú- és szövetkereskedö, VI, király-u. 6. Neumann és Csernovitz, társt. Neumann Ferencz és Csernovitz Mór, vas-, fűszer, czukorka, gyarmat-és, vegyi árúkkal kereskedők. Önálló czégjegyzés, VH, sip-utcza 5. Neumann és Fischer, társt. Neumann József és Fischer Miksa, kézmű-.és divatárúkkal kereskedő iparüzlet­tulajdonosok. Önálló czégjegyzés, V,,bálvány-u. 19. Neumann és Lebovics, társt. Neumann Ábrahám Adolf és Lebovics Lévi, kézmű-, rövid-, bőr- és háztartási czikkekkel keresk. Együttes czégjegyzés,VH, dob-u. 10. Neumann és Morvay, czégb. Morvay Jenő, tejeladási üz­lettulajdonos, V, vadász-u. 34. és IX, Szvetenay-u. 33. Tel. Józs. 603. Neumann és Schwarz, társt. Neumann Mór, paszomány, csipke és női diszárúkkal kereskedő és Schwarz Zsig­mond, paszomány, csipke és diszitő árúkkal keres­kedő. A czég a társtagok által együttesen képviselte­tik s akkép jegyeztetik, hogy Neumann Mór irja a «Neumann» nevet és az «és» kötszót, Schwarz Zsig­mond irja a «Schwarz» nevet, IV, bécsi utcza 1. Tel. 30—07. Neumann és Társa, társt. Neumann Géza és Fröhlich József Bichard, vetőm, és mezőgazdasági czikkekkel kereskedők. Együttes czégjegyzés, V, szabadság-tér 15. Neumann és Társa, papir-, könyv- és zeneműkereskedés, társt. Neumann Sándor és Weiszberger Jolán, könyv-, papir- és zeneműkereskedők. Önálló czégjegyzés, VII, István-út 26. Neumann és Társa, kötött-, szövött, divatárúház, beit. Neumann Sándorné, szül. Steiner Ernesztin, kötött-, szövött, női- és férfidivatárúkereskedő. A czéget Neu­mann Sándorné, szül. Steiner Ernesztin, beltag ön­állóan képviseli és jegyzi, IV, király-u. 14. Neumann és Társa, faárúgyár, czégb. Neumann Samuné, szül. Elfer Bona,faáruk és katonai faszereivény czikekk előállításával fog lalkozó gyári iparüzlettul.Czégv. Neu­mann Gyula, VH, Egressy út 34. Tel. Józs. 92—70. Neumann, ifj. és Társa, czégb.Weiszbrunn Sámuel, déli­gyümölcs, csemege, czukorka és élelmiczikkekkel ke­reskedő, IX, közp. vásárcsarnok. Neumann és Wagner, Neumann et Wagner, társt. Neu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom