Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - B) Egyesületek - XVI. Sport-egyesületek

Egyesületek. 194 Egye sületek. 2. Politikai jellegű társaskörök. Budapest VII. ker. függetlenségi és 48-as pártkör vn, Wesselényi-u. 41. — Tel. Józs. 116—86. — Elnök: dr. P. Abraham Dezső. — Ügyv. elnök : B. Virágh Géza. — Főtitkár: dr. Ladányi Miksa. — Pénztárnok: Szántó Mór. — Ügyész : dr. Fodor József. Központi demokrata kör. »VI, Teréz-körút 7. — Tel. 25—10. XVI. Sport-egyesületek. 1. Athlétikai labdarugó és tornaegyesületek. In­Aczél torna-egylet. V, váczi út 146. vendéglő, téző : Kaltenekker László. Belvárosi sportclub. IV, eskü-tér 6. Modern kávéház. Tel. Józs. 46- 86. — Intéző: Winkler Ferencz. Budai sportclub, n, Margit-krt 44. Budai «Kör» kávé­ház. — Intéző : Béles Lajos. Budapesti athlétikai club. VH, aréna-út 78. (Andrássy kávéház) Tel. 46—46. — Elnök: Betöltetlen. — Társel­nök : Badvány Jenő. — Alelnökök : Baján Gvula, Sarlós Dezső, Kiss Tivadar. — Főtitkár: László"Márton. — Titkárok: Freiberger István, Bévész Lajos. — Főpénz­táros : Färber Oszkár. — Ellenőr: Badvány Artúr. — Jegyzők : Beisz Jenő, Bónai Elemér. — Háznagy: Fenyő Ernő. Budapesti egyesitett városi vasutak sportegyesü­lete. VH, kertész-u. 10. Tel. 116—71. Intéző: Andó József. udapesti egyetemi athlétikai club. Hivatalos helyi­ség és sporttelep : I, fehérvári út 10. — Tb. elnök: dr. Karafiáth Jenő. — Tanárelnök : dr. Kenéz Béla. — Ifj. elnök : báró Proff Sándor. — Főtitkár : dr. Garam Jenő. — Titkár : Kusztos Béla. — Főpénztáros : Szalay Laj os. — Szakosztályi elnönök: dr. Pajor Jenő, dr., Szemere Károly, dr. Pintér Arnold, dr. Szecsey Lajos, dr. Mislej Károly. Budapesti III. kerületi torna- és vivóegylet. m, ujlaki-rkp. és határ-u. sarok. — Intéző : Garay István. Budapesti sportegyesület. Központi városháza, TV, városház-u. Sporttelep : VH, Thökölyi-út, Szabó József­utcza sarok. Tel. Közp. városház, 37. mell. áll. Sport­telep,Tel. Józs. 36—33. — Elnök : Stankovits Szilárd, — Alelnökök: dr. Szepessy Bezső, dr. Kirchkopf Ferencz.— Főtitkár : dr. Gallner Ferencz. — Titkár : Klement Sán­dor. — Pénztáros : Janda Richárd. — Ellenőr : Malaky János. Budapesti testgyakorlók köre. VI, üteg-u. 4. Tel. 130—90. — Intéző : Welvard Gyula. Budapesti tornaclub. V, Markó-u. 17. (Főreáliskola.) — Elnök : . — Alelnökök: dr. Bognár Elek, dr. Vermes Nándor, Bácz Jenő. —Főtitkár: Krizmanich János. — Titkár: dr. Katsánvi Zsigmond. — Pénz­táros : Liedemann Ferencz. — Ellenőr: Germán Fri­gyes. — Háznagy : Leidenberger János. - ­Budapesti (budai)-torna egylet. I, Attila-u. 2. Vers#fÉ^ '"Kelenföldi football-clüb. I, kelenföldi út 29. Nemes pálya és titkári hivatal: I, Vérmező-út 1—3. Tel. 43—36. — Elnök : Demény Károly. — Másodelnök: Hochfeld Henrik. — Alelnökök : Balatoni Károly az uszó-szak­oszt.,Duday Bertalan a vivó-, dr. Gáspár Ernő a turista-, dr. Moldoványi István az athletika, Nagy Géza a kor­csolya, dr. Papp Vilmos a torna és Schmid Ödön a tennis szakosztály elnöke. — Főtitkár : Gilibert Győző. — Titkár: dr. Kádár Béla. — Főpénztáros: Krutsay Károly. — Igazgató: — Bartalits Aladár. — Igazg. helyettes : Helvey Géza, — Ellenőr: Schiller Bezső. — Ügyész: dr. Papp Vilmos. — Háznagy : dr. Melczer Elek. — Orvos : dr. Dax Albert. City sporttelep. V. Balaton-u. 7. — Tel. 5—92. Czukrász sportclub. VH, dohány-u. 57.Tel. Józs. 103—08. „ Intéző : Diamant Géza. Élelmezési munkások orsz. szövetségének sport­clubja. VHI, Szilágyi-u. 2. Tel. Józs. 53- 82. Előre testgyakorlók köre. V, váczi út 146. — Intéző : , Lozsankó József. Ékszerészek sportclubja. Westend kávéház, VI, Teréz­körút 44. Tel. 160—44. — Intéző: Reiner Sándor. ifker. sportclub. I, budafoki út 48. — Intéző :• Szabó Sándor. Fegyvergyári tisztviselők sportköre. IX, soroksári út 158. Tel. Józs. 19—46, 19-47. — Elnök: Erdős Gyula.— Ügyv. alelnök: Izsépy Gyula.— Alelnök: Láng Endre.—Titkár : Gráf Sánd.— Háznagy: Gertler J,enő.— Pénztáros: Nagy Ferencz. Ellenőrök: Bihaly Armin. Fekete János. — Jegyző : Szepessy János. — Gondnok: Zuckmann Béla. Ferenczvárosi sportclub. EX, Báday-u. 56. Zin ven­déglő. — Intéző : Stieglitz József. Ferenczvárosi testgyakorlók köre. IX, Ferencz-krt 1. Elevátor kávéház. Tel. Józs. 49—73. — Intéző : Weisz Oszkár. Ferenczvárosi torna-club. IX, üllői út 29. Tel. Józs. 49—48. — Elnök: f- —. — Ügyv. alelnök : Mat­tyok Aladár. — Alelnökök: Gregersen Endre, Ma­iaky Mihály, Mailinger Béla, Szigeti Imre, dr. Vigli Viktor, Usetty Ferencz. — Főtitkár: dr. Springer Fe­rencz. — Titkárok : Tibold Mároly, Kovalovszky Emő. — Főpénztáros : Conrád Pál Frigyes. — Ügyész : dr. Margalits Ede. — Háznagy: Weisz István. — Műszaki igazgató: Schöndorfer Lajos. Ferenczvárosi vasutas sportclub. Közp. szertár: Ferenczváros. — Intéző : Schultz Vilmos. Fővárosi iQak athlétikai köre. VHI, József-krt 85. Tőkés kávéház. Tel. Józs. 12—51. — Intéző: Stancsik János. Fővárosi testedzők köre. VI, váczi út 97. Szabó ven­déglő. Ganzgyári torna-egyesület. X, kőbányai út 31. — El­nök : Práger Pál. — Társelnök : Becker Ágoston. — Al­elnökök : Kellner Jenő, Vámossy Károly. — Ügyv. elnök : Malcsiner Károly. — Ügyész : dr. Fabinyi Tiha­mér. — Egyl. orvos: dr. Papp Gyula. — Titkár: Sárközy Antal. — Football-intéző: Goldschmiedt József. — Társ­intéző : Rövid Sándor. — Jegyző: Czimra József. — Pénztárnok: Hummel Béla. — Ellenőrök: Neumann Sándor, Bognár József. — Háznagy: Klár Viktor. — Szertáros : Érdélyi Bezső. III. ker. munkás sportegyesület. IH, Zsigmond-u. 80. 3. huszár-vendéglő. — Intéző : Stern Leó. «33» Footb.-Club. I, Döbrentei-tér 6. (Erzsébethid-ká­véház.) — Tel. 45—90. — Elnök : dr. Ripka Ferencz. — Ügyv., alelnök : dr. Koch Nándor. — Titkár : Korányi Miklós, (VHI, Szentkirályi u. 21). Házépítő tisztviselők egyesületének népligeti sporttelepe. Elnök : dr. Szepessy Rezső. — Igazgató Klekner Sándor. VII. ker. sportclub. VH, aréna-út 19. Riviéra kávéház. Tel. Józs. 42—41. — Intéző : Róna Jenő. Hungária sportclub. IX, kún-u. 5. — Intéző : Szántó Endre. Jóbarátok köre. IV, egyetem-u. Központi kávéház. Tel. 7—60. — Intéző : Klopfer Nándor. Juta^yári tornaegylet. V, váczi út 189. Tel. 27— 42. — Intéző: Mészáros István. szálloda. Tel. 82—26. — Intéző : Jagura János. Kereskedelmi alkalmazottak orsz. sportegyesülete. VI, király-u. 102. Lovrana-kávéház. Tel.üózs. 28 —39. — Intéző: Lipovetz Aurél. Kéve sportegyesület. Westend kávéház, VI, Teréz­körút 44. Tel. 160—40. — Intéző : Karsay József. IX. ker. torna-club. EX, üllői út 115. Özv. Guth ven­déglő. — Intéző : Kintzler Gyula. Kőbányai athlétikai és foothall-club.X, maglódi út 17. Tel. JÓZS. 58—76. — Intéző : Hodány Mihály. Kőbányai sportclub. X, Grand-étterem. Tel. Józs. 58—40. Magyar labdarugók szövetsége. Hungárián football association. VIH, Rákóczi-út 63. — Tel. Józs. 23—52. — Távirati czim: Football, Budapest. — Tiszteletbeli tagok : gr. Apponyi Albert, dr. Bárczy István, Banovics Kajetán, dr. Fiizesséry Zoltán, Hock János, isseni Iszer Károly, Múzsa Gyula, Kárpáti Béla, Brüll Alfréd, Oprée Bezső. — Elnök: Friedrich István. — Társelnökök: Oprée Bezső, dr. Csányi József. — Alelnökök: Tibor Lajos, Hajós Alréd, Langfelder Ferencz, Beichard Ottó, dr. Mannusich Mihály, Malaky Mihály, Stwoy Kálmán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom