Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - D

Csurgó . Lakás-jegyzék. 214 Lakás-jegyzék. Cz akó. Denhof, (Denhoff). — Jakab, keresk. s.. Vü, felső erdősor 12. — Márton, magánhiv., III, Lajos-u. 124. — Mór, magánhiv., III, Lajos-u. 124. Ödön, m. hiv., IV, Szervita-tér 5. I »enhoffer Henrik, hivatalnok, VH, István-út 36. - Simonné, özv., magánzó, VH, István-út 7. Denhoft Antal, dr., min. s.-titkár,VIH, Baross-u. 45. Denich Ferencz, kőműves m., IX, tüzoltó-u. 83/c. Denicke Gusztáv, dr., mérnök, VH, murányi u. 2. Deniüée Sándor, mérnök, \ , vizafogó 1460. Denis Béláné, nyugdijas, B, szegényház-u. 15. I >enk Antal, bérszolga, IX, Márton-u. 33. Arnold, dr., p. ü. titkár, X, íüzér-u- 9. — Ignáczné, háztulajdonos, VBI, kisstáczió-u. 3. — Jánosné, magánzó, IX, Ernő-u. 4Ib. I lőrincz, lakatos s., VB, neíelejts-u. 50. Denke Ferencz, házfelügyelő, IV, szarka-u. 4. — Gáborné, lakatos. IV, Hungária-krt 233. Denke János, épit. váll., Erzsébeti., Kossuth L.-u. 13. Denker Józseí, magánhiv., VH, Dembinski-u. 38. — Mór, m. hiv., VIB. Bákóczi-tér 13. — Zsigmond, zsibárus, VILI, József-krt 31/a. Denkes Ignácz, keresk., IX, Báday-u. 41. Denkinger János, czipész m., Újpest, tavasz-u. 86. Denkmaver, 1. Kovácsics-Denkmayer alatt. Denkoff János, asztalos, Kispest, Attila-u. 35. Denkovics János, hentes, I, Lógodi u. 51. Dennenbaum 1. Tennenbaum alatt is. Dennenbaum Hermann, hiv., Vili, homok-u. 8—10. — Hermán, keresk. s., VIB, népszinház-u. 47. Hermán, m. hiv.. VIH, Vay Ádám-u. 8. — Károly, keresk.. VI, röppentyű-u. 19. Dennenberg Jenő. könyvelő, VH. Erzsébet-krt 27. Dennler Frigyes, pt. szolba, VI, Kmetty-u. 22. Dentor,József, ügynök, VII, Ilka-u. 36. Dents Ödön, hiv., VBI. üllői út 46. Dényi Zsolt, százados, VH, abonyi-u. 19. Denz 1. Dencz. D' Onvenon Roland, szfv. főmérnök, VI, Izabella­utcza 44/a. Depaici Coffin Sándor, cs. kir. százados, IX, mester­utcza 53. Depner Rezső, magánhiv., VHI, József-krt 71—73. Depóid Miklós, százados V, Vilmos császár-út 44. Zoltán, dr., m. kir. számell. I, márvány-u. 40. De Pont Alíonzné, özv., br., nyugd..IV, Türr István­utcza 5. De Ponty Nándor, bankhiv.. I. márvány-u. 25. Deppe Géza. pt. főellenőr, s. hiv. főnök. V, sas-u. 4. Deptner Adolf, bizt. tisztviselő,VIH, József-krt 71. Oszkár, min. tisztv., VHI, Pál-u. 3. — Tibor. min. titkár, VHI. Pál-u. 3. Dér, (Deér). — Bálint, czipész s., VII, levente-u. 12. — Endre, (Deér), dr., gyógyszerész, IX, Ráday-u. 26. — Géza, polgári rendőr. VI. ó-u. 48. — István, bronzműves, VIH, práter-u. oá. - István, hivataln., X, bánya-u. 22. — István, tanár, I, Ráth György-u. 54. János, íakeresk., IX, viola-u. 19. .Tenő. vendéglős, VI, szent László-u. 45. — Sándor, müsz. tan., iparfelügyelő,VH,Bálint-u. 18. — Simonné, dr., özv., magánzó, VI, ó-u. 46. Derbész Bertalan, s. int. tanár, VIH, Festetics-u. 3. — János. p. t. főtiszt, VHI, Festetics-u. 3. Jánosné, öz\'., nyugdijas, VHI, Festetics-u. 3. 1 »eres Géza, vaseszterg., I, Krisztina-krt 93. I >ercsányi Etelka, irónő, VII, Sándor-u. 15. Dercsényi Andor, könyvkeresk., IX, Boráros-tér 6. Bertalan, tkpt. hiv., X, Rezső-tér 6. Ferencz, földbirt., VI, nagymező-u. 5. — Mór, dr., magántanár, VI, Csengery-u. 62/6. — Tekla, magánzó, X, Rezső-tér 6. — Zoltán, hirlapiró. I. budafoki út 58. — Zoltán, hivataln., VI. Vilmos császár-út 63. Derda Jánosné, özv., mag., VT, gr. Zichy Jenő-u. 4. Derdák Dénes, magánhiv., IX, viola-u. 17. Dereánó István,dr., rózsahegyi, főtan.kir. adófelügy. T T, Lógodi-u. 25. — Ödön, m. kir. őrnagy, VH. aréna-út 74. Derecskey Gáspárné, özv., magánzó, V, 1 )ráva-u. 4. — Imre, p. ü. tanácsos, I, budafoki út 16—18. — József, bankhivatalnok, V, akadémia-u. 13. — József, r., ellenőr, V, nádor-u. 13. Deregnyői Ármin, tanitó, VHI, Orczy-út 36. Deréki Antal, ny. szinész, IH, 'Lajos-u. 91. — Pál, (Deréky), dr., ny.kir. kúriai biró, I, Kemenes­utcza 6. Derenbán Henrik, fuvaros, VH, Bóna-u. 3. Derencsay Dánielné, özv., háztul.,VBI, Sándor-u.5. — Rezső, dr., kórh. orvos, VILI, íhg Sándor-u. 5. Tel. JÓZS. 133 22. Deréncsi Józseíné, özv., magánzó, X, Orczy-út 3. Derenfeld Salamonné, özv., mag., V, vise rádi u. 15. Dérer Györgyné, magánzó, Hl, kiskorona-u. 39. — Gyula, magánhivatalnok, I, Attila-krt 2. — Ilonka, magánhiv., VB, Ida-u. 3. — János, művezető, IB, matróz-u. 13. — Józsefné, özv., IX, Ferencz-u. 31. — József, üzletvezető, VI, rózsa-u, 71 — József, vendéglős, VE, Thököly-út 2. — Lajos, elmegyógyint. ellenőr, I, lipótmezei elme­gyógyint. — Mihályné, háztul., Újpest, nyár-u. 50. — Ottó, dr., jogügyi tan., VB, Ida-u 3. — Pálné, özv., magánzó, IE. föld-u. 47. Derera Ede, birtokos, V. Arany János-u. 31. — Henrik, dr., nőorvos, V, Arany János-u. 31. Tel. 98—53. — József, gyár tul., I.. Horthy Miklós-út 76. Deres Ignáczné, magánzó. VEI, Kemény Zs.-u. 3. Derfényi J. Márta, hiv.-nő, VE, Rózsa-u. 34. Dergács Nándor, postafelügy., VE, alsó erdősor 34. Dergán Józsefné, özv., magánzó,VII, Izabella-u. 4. Dergáts Ferencz, mészáros, VEI, koszorú-u. 25—27. Derhoff János, asztalos m., Kispest, Attila-u. 35. Déri, (Déry). — Adolf, pénzbeszedő, VI, Csengery-u. 76. — Alfréd, mérnök, VE, Thököly-u. 8. — Béla, (Déry), festőművész. VIE, muzeum-u. 5. Tel. Józs. 98 29. — Béla, posta- és távirdaíőtiszt, VI, Izabella-u. 81. — Bernát, keresk., VI, aradi u. 32. — Blanka, (Déry), színésznő, IV, Veres Pálné-u. 16. — Dániel, pt. altiszt, IE. újlaki rkpt. 30. — Dezső, keresk. s.. E, iskola-u. 44. — Emiiné, dr., orvos, I, budakeszi út 14. — Ernő, dr., ügyvéd, VI, gróf Zichy Jenő-u. 36. Tel. 165-93. — Ferencz, dr., nvug. alpolgárm.,VE. Stefania-út 69. Tel. Józs. 39. — Ferencz, kereskedő, IX, Ráday-u. 37. — Ferenczné, (Déry), özv., háztul.,Újpest, Erzsébet­utcza 29. — Géza, ip&r váll. főtisztv., V, Rudolf-tér 1. — Gyula, gummi-ügynök, VI, Révay-u. 9. Tel. 18—33. — Gyula, (Déry), szerkesztő, X, Héderváry-u. 8. — Ignácz, malomfőtisztv., V, országház-tér 16/17. — Imre, festőmővész, IV, vámház-krt 8. — István, szobafestő m., VEI, Beviczky-u. 7. — Istvánné, (Déry), özv., földb., VHI, Gyulai Pál-u. 3. — Izsó, magánhiv., VBI. Józseí-krt 12. — János, színházi sugó, VE, Wesselényi-u. 75. — Jenő, (Déry), bankfőnök, IV, Ferencz József­rkpt. Tel. Józs. 54—03. — Jenő, irodafőnök, I, márvány-u. 7. — Jenő, máv. tisztv., I, kelenföldi állomás II. 20. — Jenő, (Déry), operaénekes, VI, Lázár-u. 14. — Józseí, banktisztv., I, Ráth György-u. 4. — József,(Déry),kir. jbjfó,P.-Sz.-Lőrincz, Batthyány­utcza 101. — József, dr., r. t. titkár, V, Báthory-u. 22. — József, dr., vegyészmérnök, I, márvány-u. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom