Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 383 Ügyészségek. dr. Kelemen Ernő, dr. Farnos Dezső, dr. Herczegffv Géza, dr. Zdánszky Oszkár, dr. Eigen Kálmán, dr. Berger László, dr. Hrusztek Lajos. Irodaigazgató: Vlasits József. Irodafőtiszt: Nagy Ferencz. Irodatisztek : Oláli Ferencz, Laubhaimer Viktor, Mol­nár Géza, Ilosvai Lajos, Anton Ágoston, Martinék Lajos, Micsinay Pál, Galamb József. Upor Géza, Nagy István, Nagy Ferencz. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotinány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó-és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: dr. Kürthy István, vezető, it. táblai biró. Wiener Sándor, dr. Farkas Gyula, Böhm Hümér, dr. Badics Gyula, Marczell János, dr. Kovács Lajos, kir. járásbiró, ifj. dr. Lászy József, jbiró, dr. Paczák Emil, Csilléry Kálmán, jbiró, dr. Vecsei Gyula, kir. aljbiró, Stancsich Árpád, jbiró, dr. Heller Erik, aljbiró, dr. Thót László jbiró, dr. Knoblauch Bezső aljbiró, dr. Kő­szegi Lajos aljbiró, dr. Czukor József aljbiró, dr. Felföldy Elemér aljbiró. Jegyző : dr. Gamberszky Guidó. Irodatisztek : Benkő Károly, Feley Aladár irnok, Hoffer Ferencz, Buttkay Emil irodatisztek, Simon István, irnok, Tangl Oszkár, Scliotlhauer András, irnok, Fericsán Antal, Cs-app József, Szoltsányi József, Linzbauer Irma, Szarvas Antonia. Pénztárnok: Svastich Gyula. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: dr. Gáli Endre. Táblabirák: Kerese Gábor, kir. itélőbirói czimmel és jeli.. Bánó József, kamarás, táblabírói czimmel és jelleggel, K. Nagy Sándor, kir. it. táblai biró cz. és jeli. Tanácselnökök: Jandl Kálmán, dr. Karcsay Gyula, Bakóczy István. Birák: dr. Nagy Iván, Kesselbauer Ödön, dr. Bexa Viktor, dr. Dimsits Sándor, Kecskemétliy Gyula, dr. Csengey Miklós, dr. Kecskés Gábor, dr. Hajós Géza, Somogyi Jenő, dr. Neuberger Aladár, dr. Báth Végh István, dr. Trombauer Árpád, Hunyor László, Bom­bauer Edgárd, dr. Zimburg Arthur, dr. Sebestyén Ödön, dr. Sziberth István, dr. Beismann Bezső, dr. Bajúsz Gá­bor, dr. Kozma Aladár, dr. Karay Pál, dr. Fábián Béla, Móra Mihály. Albirák: dr. Pásztor Ernő, dr. Arday Janka Barnabás, dr. Mandola Elemér, dr. Bólémén Géza. Jegyzők: dr. Balogh Béla, dr. Kéler Tibor, dr. Kabako­vics József,dr. Terray László, dr. Keresztes György, dr. Bálás Zsigmond, dr. Köves Aurél, dr. Vidiczky János, dr. Szenyéri Ernő, dr. Szilágyi Sándor, dr. Csaba Ágoston, dr. Dedinszky Gábor, dr. Nagy István. Irodaigazgató : Nemes Bezső. Irodatisztek: Szabó Gyula, Berleg Jenő, Kuiucz Géza, Boros Dávid. Törvényszéki orvosok: dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh v,dön. Tolmácsok: dr. Pajor Bezső, német, dr. Biegler Ber­nát, német, dr. Elek Mór, német, Somogyi Ede, fran­czia, angol és olasz, Maximovits Sándor, horvát és szerb, Delmár Jakab, egyet, lector, angol, franczia, spanyol, lengyel, német, olasz, Konyovits Miklós, Bednaic Márton horvát és szerb, Herskó Antal román, dr. Lénárt Albert angol és német. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Batthyányi-u. 26. — Tel. 114-85.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és HJ. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Szalay Károly, t.-birói czimmel és jel­leggel, dr. Szafíka Dénes, albiró, dr. Balla Leó Gyula. Jegyzők : dr. Deák Ernő, dr. Balogh István. Irodatisztek: Sánta Ignácz, Dolovcsák Bezső, Kupp Károly. írnokok: Habaceller György, Puzdor László. Telekkönyvvezetők: Jaschik Ede, Vajdics Lehelj Sági János. Bádonyi Gusztáv, Fekete Béla. Végrehajtó: Dezső Kornél. VIII. Koronaügyészség. (V, alkotmány-u. 2. — Tel. 99—52.) Koronaügyész : Pongrácz Jenő. Helyettesek: dr. Stipl Károly, dr. Szeőke István, Li­getkuthy Iván, dr. Halász Lajos. Segédhivatali igazgató : Leszk Ödön. írnok: Kaszás Gyula. IX. Kir. főügyészség. (V, országház-tél- 12. — Tel. 34—29.) (A budapesti kir. Ítélőtábla területére.) Főügyész: Czárán István. Főügyész-helyettesek: dr. Polgár Viktor, dr. Varga István, Osuppay Ferencz. Segédh. igazg.: Angyal Kálmán. Irodatiszt: Stifter Ede. írnok : Márton Mariska irógépkezelő. Beosztva: dr. Strache Gusztáv, kir. ügyész. X. Kir. ügyészségek. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 14. — Tel. 19—35.) Az ügyészség vezetője: Kulin Sándor, kir. főügyész­helyettes. (Tel. 94—14.) Kir. ügyészek: dr. Geszti Andor, dr. Hodászy Antal, főügyészi helyettesek, dr. Balázs Elemér, dr. Tóth István, dr. Strache Gusztáv, dr. Horváth ^kos, dr. Hérics-Tóth Lajos, dr. Nagy Béla (az I. M. beosztva), dr. Pálos Hugó, dr. Aczél Imre, dr. Timkó Zoltán, dr. Váry Albert, dr. Nóvák Ernő, Pogonyi Nándor, dr. Szilassy Pál, dr. Héray Andor, dr. Popovics Szilárd, Vattay József, eh. Táby Mihály, dr. Szolnok Jenő, Magoss Kálmán, dr. Bezegh Huszágh Miklós, Araniczky Sztankó. Alügyész: dr. Brassován Julián. Jegyzők: Tgyártó Zoltán, dr. Kapdebó Márton, dr. Bátkay Béla, dr. Csépai József, dr. Nécsei Imre. dr. Trompler Ernő, dr. Sólyom Jenő, dr. Kiss Imre, dr. Tomcsányi Albert, dr. Tóth János. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, Semmelweis-u. 6. — Tel. 17—28.) Kir. ügyészek : dr. Publik Ernő, dr. Götz Béla. Bálint Ernő, dr. Eördögh Árpád, Takács Dénes, dr. Szüllősi S. Oszkár. Beosztva: dr. Kiss Sándor, dr. Vajda János, törvsz. jegyzők, Gyarmati Jakab, Kelemen Zoltán, irodatisztek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom