Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

7. rész - VIII. Hírlapok és Folyóiratok

Hírlapok. 865 Hírlapok. «Hűtőipar.» A Magyar Hűtőipari Egye­sület Hivatalos Lapja. Szerkesztők : dr. Kelemen Nándor, Bichter Ármin, Szontágh Gusztáv. Szerkesztőség: VH, Erzsébet-körút 19. Kiadóhivatal: V, kádár-u. 4. Az Ifjúmunkás. Fel. szerk.: Eévész Mi­hály. Kiadó: Haáz Kálmán. Szer­kesztőség és kiadóhivatal: VHI, Conti-u. 4. Tel. Józs. 331, Józs. 332. Import und Export Kompass. Mellék­lete : Führer durch Ungarn und die ungaris -he Industrie. Fei. szerk. és kiadótul.: Gliiokov István. Szerk. és kiadóhiv.: VI, gömb-u. 31. « Interieur, Kávéház és Lakóház.» Fel. szerk.: Kovács Béla. Kiadótulajd.: Kovács Béláné. Szerk. és kiadóhiv.: VI, Teréz-krt 44. Tel. 139—88. Internationale Kapitals Revue. Felelős szerk.: Fehér Mór. Kiadótulajdonos : Fehér (Weisz) Mór. Szerk. és kiadó­hivatal, V, honvéd-u. 6. Internationaler Börsenbericht. Fel. szer­kesztő és kiadótul.: Bauer Leó. Szerk. ós kiadóhiv.: V, bálvány-u. 24. Intimus. Fel. szerk. és kiadótul.: Buday Aladár. Szerk. és kiadóhiv.: VIH, aggteleki-u. 19. Ipar egészségügy. Szerk. : dr. Nagy Béla, VH, BottenbiUer-u. 35. Iparfejlesztés. Állandó mellékletei: A Gőzkazánvizsgáló, Az Iparfelügyelő, Az Ingatlan tulajdonos. Főszerk.: dr. Ságody Gyula. Szerk. ós kiadóhiv.: V, hold-u. 6. Tel. 36-26. Iparoskáté. Szerk.: dr. Dóczi Sámuel, kiadóhiv. : VH. Bákóczi-út 10. Iparszövetség. Fel. szerk. és kiadótul.: Lőrincz Constantin. Szerk. és kiadó­hiv. : X, kerepesi út 33. Ipartestül' ti Értesítő. Fel. szerk. : dr. Dóczi Sámuel. Kiadótul.: Ipartestüle­tek országos szövetsége. Szerk. és kiadóhiv.: VI, gr. Zichy Jenő-u. 4. Iparvédelevi. Főszerk.: Dobieczki Sán­dor. Fel. szerk.: Csongor György. Kia dja : A Magyar Védő-Egyesület, VHI, Szentkirályi-u. 3. Tel. Józs. 5—31. Iránymutató. Budapest székesfőváros és környéke közlekedésének hivatalos menetrendkönyve. Szerk.: Mauthner József. Szerk. és kiadóhiv. : H, Szász Károly-u. 1. Az Irodalom. Fel. szerk.: Kiszlingstein Sándor és Gusztáv. Kiadja : «Az Iro­dalom» könyvterjesztő vállalat.Szerk. és kiadóhiv.: IX, Ferencz-krt 15. Italmérők és Italárusok Közlönye.Szerk.: Hoffmann Mihály, dr. Strasser Sán­dor, VI, Andrássy-út 2. Tel. 28—87. .1 Kádár. Fel. szerk. Grossmann Kor­nél. Kiadó : Grossmann Miksa. Szerk. és kiadóhiv.: VH, Gizella-út 35. Tel. 58-53. A Kamera.. Fel. szerk. Grabovszky Arthur. Kiadótulajd. : Grabovszky Arthur és br. Purczel Béla. Szerk. ós kiadóhiv. : I, márvány-u. 31. A Kár. Fel. szerk. ós kiadótulajd.: dr. Győző Dezső. Szerk. és kiadóhiv.: VI, Andrássy-út 66. Tel. 118—04. Kávémérők Közlönye. Szerk.: Hergár Viktor. Kiadja: a Székesfővárosi kávémórők ipartársulata, VH,dohány­utcza 45. Kazán és Gépújság. Szerk.: Pfeifer Ig­nácz és Péter Jenő. Szerk.: VH, Beth­len-u. 29. Kiadóhiv.: VI, Vörösmarty­utcza 60. Tel. 53—48. Magy. Kir. f Keleti Ker. Akadémiai Szö­vetségi Értesítő. Állandó melléklet: Külkereskedelmi Hirek. Szerkesztő : Szende Gyula. Szerk. és kiadóhiv.: Vm, Esterházy-u. 3. Kelet Népe. Fel. szerk. és kiadótul. : dr. Halmay Elemér. Szerk. és kiadó­hiv. : V, Lipót-körút 27. Kéményseprők Orsz. Közp. Értesítője. Fel. szerk. és kiadótul.: dr. Dobsa László. Szerk. és kiadóhiv.: Vili, práter-u. 59/A. Kéményseprő Munkás. Fel. szerk. és kiadó: Berlász Jenő. Szerk. és ki­adóhiv. : VII, Wesselényi-u. 17. Képes Országos Újság. Fel. szerk. és kiadótul.: Kemény László. Szerk. és kiadóhiv.: V. Teréz-krt 25. Tel. 24—81. A Kereskedelmi Alkalmazott. Főszerk.: dr. Roóz Jenő. Fel. szerk.: Berkes Imre. Kiadja: A kereskedelmi alkal­mazottak egyesülete. A kiadóhivatal vezetője : Mandl Pál. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI, Andrássv-út 67. Tel. 79—45. Kereskedelmi Közlöny.— Handelszeitung. Journal de Commerce. Szerkesztő és kiadó : Büchler Vilmos, VH. Bákóczi­út 6. Tel. 93-41. A Kenskedő. Fel. szerk. : Bosnyák Izsó. Kiadótul.: Magyar kereskedők egye­sülete. Szerk. és kiadóhiv.: VI, nagy­mező-u. 14. Kereskedő Ifjak Lapja. Felelős szerk.: Vorák József. Kiadó : Kereskedő Ifjak Társulata,IV,molnár-u. 25. Tel. 2 -52. Kiállítási Közlöny. Fel. szerk. és kiadó­tul. : Stappel Béla. Szerk. és kiadó­hiv. : VH, Thököly-út 13. Kinotechnika. Fel. szerk.: Vitályos Gá­bor. Szerk.: Castiglione Henrik. Kiadótul.: a mozgófényképgépkezelők lapbizottságának megbizásából, Far­kas Jenő József. Szerk. : I, Krisztina­krt 61. Kiadóhiv.: VH, Damjanich­utcza 30. Kirakat Rendezés és Építészet.Fel. szerk. és kiadótul. : Tóth Ede. Szerk. és kiadóhiv.: IV, magyar-u. 52. Kisvasas. Fel. szerk. és kiadótul.: Bár­dos Ferencz. Szerk. és kiadóhiv.: VH, Thököly-út 56. Kitartás. Szerk.: Turtsányi Vilmos. Kiadóhiv.: VH, Baross-tér 17. Tel. 92—75. Kivándorlási Értesítő. Szerk.: Hegyi Jenő. Főmunkatárs : Badnai Budolf. Kiadó : Hegyi Jenő, IV, szép-u. 3. Kommerzial- und Bank-Herold. Fel. szerk. és kiadótul.: Ghiokov István. Szerk. és kiadóhiv.: VI, gömb-u. 31. Kommerzieller Anzeiger. Főszerk.: Stein Mór, kiadja: Stein Mór és Tsa. V, fürdő-u. 1. Tel. 35-87. Kontinentales Korrespondenten Lexikon. Fel. szerk. és kiadótul.: Weisz Sán­dor. Szerk. és kiadóhiv.: V, ország­ház tér 16. Konzum. Szerkesztő : Sebestyén József. Kiadótul.: A m. kir. államvasutak alkalmazottai fogyasztási szövetke­zete. Szerk. és kiadóhivatal: VI, Andrássy-út 83. Kovácsok Lapja. Melléklete a «Patkoló Kovács». Főszerk.. dr. Antal Sándor. Fel. szerk. és kiadó: Faragó Lajos. | Kiadótulajdonosok : dr. Antal Sándor és Faragó Lajos. Szerk. és kiadóhiv.: VHI, népszinház-u. 27. Kozmetika. Fel. szerk. és kiadótul.: Strausz Jenő. Szerk. és kiadóhiv. :VH, Bottenbiller-u. 40. Tel. Józs. 28—06. Könyvbarátok Lapja. Szerk. és kiadja: Pfeifer Manó, IV, muzeum-körút 39. Tel. 304. A Könyvgyűjtő. Fel. szerk. és kiadótul.: Lantos Adolf. Szerk. és kiadóhiv.: IV, Királyi Pál-u. 4. Könyvkötők Lapja. Szerk. és kiadó: . Dincsér István, VH, lövölde-tér 2. Tel. Józs. 10-66. Könyvkötőmesterek Lapja. Fel. szerk. és kiadótul.: Vidor Ármin. Szerk. és kiadóhiv. : I, Mészöly-u. 4. Tel •56—98. Könyvtári Szemle. Szerk. : Kőhalmi Béla. Kiaelja: Lantos A. Szerk. és kiadóhiv.: TV, Királyi Pál-u. 4. Te! 101-67. Kötő-, Szövő- és Háziipar. Fel. szerk. : Somogyi H. János. Kiadótul.: dr. Bischitz Endre. Szerk. és kiadóhiv. : VI, dalnok-u. í). Közélelmezés. Fel. szerk. és kiadótul.: Hell Lajos. Szerk. és kiadóhivatal: IV, fővám-tér 2. Közgazdaság. Főszerk. és kiadó: dr. G. Nagy Sándor. Szerk. és kiadóh.: V, alkotmány-u. 20. Tel. 158—49. Közgazdasági , Értesítő. Melléklapja a «Központi Ertesitő» és a «Közszálli­tási Ertesitő». Kiadja: a kereskede­lemügyiül. kir. miniszter.Fel. szerk.: Bálint Imre. min. o. tan. Szerkesztő­ség : H, lánczhid-u. 1 —3. Kiadóhiva­tal : V, hold-u. 7. Közgazdasági és Közlekedési Szemle. Fel. szerk.: dr. Nagy Mihály. Főmunka­társ : Goldfinger Jakab. Kiadó : a Mű­szaki irodalmi és nyomdai r.-t. Szerk. éskiadóhiv.: YIH, József-u. 56. Tel. Józs. 25—67. Közgazdasági Figyelő. Szerk.: ifj. Bige György. Szerk, és kiadóhiv.; VH, Bethlen-u. 11. Tel. Józs. 14—44. Közgazdasági Közlemények. Szerkeszti: Biró Hugó. Szerkesztőség és kiadó­hiv. : I, Döbrentei-u. 8. Közgazdasági Közvélemény. Fel. szerk. és kiadótul.: ifj. Ágai Adolf. Szerk. ós kiadóhiv.: VH, Peterdy-utcza 30. Tel. Józs. 28- 62. Közgazdasági Lapok. Szerk.: Lenkei Zsigmond. Társszerkesztő: dr. Pór Mihály, ügyvéd, VH, dohány-utcza37. Tel. 176-09. Közgazdasági Szemle. Szerkeszti: Man­dello Gyula. Szerk. és kiadóhiv.: V, hold-u. 7. Tel. 33 67. Közgazdasági Világ. Felelős szerk.: Szentiványi Kálmán. Kiadó : a «Köz­gazdasági Világ» lap vállalat. Szerk. és kiadóhiv.: VH. Barcsay-u. 3. A Közlekedés. Közlekedésügyi havi folyó­irat. Fel. szerk. és kiadótul.: dr. Sol­tész Adolf. Szerk. és kiadóhiv.: VH, Damjanich-u. 58. Tel. Józs. 44—99. Közlekedés és Közgazdaság. Fel, szerk. és kiadótul. dr. Bischitz Béla, ügyvéd. Szerk. és kiadóh.: V, sas-u. 20. Tel. 108—00. Közmunka. Fősfierk.: Kubik Gyula. Fe­lelős szerk. és kiadó : Goda Géza. Szerk. ós kiadóhiv. VI, Vilmos csá­szár-út 37. Tel. 172-78. Czim- éB lakás jegyzék. 191'» 55

Next

/
Oldalképek
Tartalom