Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 722 Bejegyzett czégek. Gárdos Oszkár, czégb. Gárdos Oszkár, aszfalt- és tető­fedési vállalati üzlettulajdonos, V, kádár-u. 4. Tel. 67—96. Garfunkel Salamon, czégb. Garfunkel Salamon Leib szabó-üzlettulajdonos, VII, király-n. 11. Tel. Józs.21—31. Gärtner és Fuchs, társt. Gärtner Ferencz és Fuchs Emil, műszerész üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés,VIII, gólya-u, 22. Tel. Józs. 39-08. Gärtner Ágoston, August Gärtner, czégtulajd. Gärtner Ágoston, elektrotechnikai czikkekkel kereskedő, V, Wurm-u. 3. Tel. 95—33. Gáspár Fülöp, czégb. Gáspár Fülöp, fa- és szénkeresk., czégv. Gáspár Izidor, VI,Hungária krt 72. Tel. 60—21. Gáspár Ignácz, czégb. Gáspár Ignáczné, szül. Denkstein Bóza bútorkereskedő. Czégvezető Gáspár Ignácz. VHI, Baross-u. 9. Gáspár Testvérek, társt. Gáspár Fülöp (Ferencz) és Gás­pár Lajos, bajuszkötö készítési iparüzlettulajdonosok A czég önállóan képviseltetik és jegyeztetik, VH, Erzsé­bet-körút 40/42. Tel. 54—54. Gassner Dávid fiai, David Gassner's Söhne, társt. Gass­ner Lipót Adolf és Gassner Pál szőnyeg- és kárpitos­kellékkeresk. Önálló czégjegyzés, VT, Vilmos császár­út 15. Tel. 27—73. Gassner testvérek, Brüder Gassner, czégb. Gassner Vic­tor, kézmüáruker., TV, Gizella-tér 2. Tel. 585. Gáti és Társa, társt. Gáti Salamon és Gáti Salamonné szül. Oblatt Hermin, ékszer-, óra- és diszmiikereske­dők és bizományosok. Önálló czégjegyzés. Vili, Szent­királyi-u. 3. Gatman Ervin, tőzsdebizományos, czégb. Gatman Ervin, tőzsdebizományi üzlettulajdonos, V, szabadság-tér 17/18. Tőzsde épület. Gattein Ede, czégb. Gattein Ede, (Éliás), liszt-, gabona- és fakeresk., H, retek-u. 9. Tel. 135-01. Gattein Henrik, czégb. Gattein Henrik, liszt- és gabona­kereskedő, HE, bécsi út 50. Tel. 166—17. Gattein Jakab, Jacob Gattein, czégb. Gattein Jakab, fa-, só-, gabona- és lisztkereskedő, VI. Szabolcs-utcza 22, Tel. 41—62. Gaumont Leon, czégb. Leon Gaumont, vetítőgépek, mozgófényképek, valamint fényképészeti és kinemato­grafiai czikkek eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, Czégv. Grassi György. Főtelep: Berlin, fióktelep: Budapest, VIH, Rökk Szllárd-u. 20. Tel. Józs. 101. Mme Marie Gavalevits és társa, czégb. Gavalevits János Antalné szül. Braun Mária, női kalap- és piperekeres­kedő. VI, nagymező-u. 14. Gebauer József, Josef Gebauer, czégb. Gebauer József, kávés, I, fehérvári út 1. Tel. 94—33. Géber Ignácz czégb. Géber Ignácz kávéházi iparüzlet­tulajdonos. VIII, Bákóczi-út 57/a. Tel. Józs. 15—67. Gebhard József, Josef Gebhard, czégb. Gebhard József, füszerkeresk., IH, fő-tér 2. Tel. 177—40. Gebhard Rezső utódai Budolf Gebhard's Nachfolger, társt. eisenfelsi Schmidt József és Schachenhofer Ar­nold műszaki czikkekkel és szerszámokkal ker. Ön­álló czégjegyzés, VI,Vilmos császár-út 21. Tel. 26—94. Gebrüder Mintz, lásd Mintz. Gedeon és Kont, czégb. Gedeon Izsák gépügynökségi és gőztéglagyártási üzlettulajdonos, V, Lipót-körút 13. Tel. 26—34. Geduldiger Hugó, czégb. Geduldiger Hugó, vésnök, VI, Vilmos császár-út 17. Tel. 28—95. Geel testvérek, lásd Gutenberg-Ház. Geiger Géza, czégb. Geiger Géza, juta- és kenderáru ügy­nöki iparüzlettulajdonos, V, Vilmos császár-út 72. Tel. 102—89. Geiger Bichárd, czégb. Geiger Bichárd posztókereskedő. V, tükör-u. 5. Geiger és Reichsfeld, czégb. Reichsfeld Ignácz, föld, betonmunkával ós fuvarozási vállalattal foglalkozó iparüzlettulajdonos, VII, kertész-u. 35. Geiringer Gy.-né, czégb. Geiringer Győzőnó szül. Klin­ger Gizella uri- és nőidivatáru kereskedő. IX, Ranol­der-u. 1... Geiringer Ödön Géza, czégb. Geiringer Ödön Géza, kö­zönséges czukorka készítésével foglalkozó üzlettulaj­donos, IX, páva-u. 31. Geiringer Sándor, Alexander Geiringer, czégb. Geiringer Sándor, hitel- és vagyoni viszonyokban felvilágositást nyújtó intézettül., VI, Vörösmarty-u. 43. Geiringer és Rázsó, társt. Geiringer Henrik és Rázsó Jenő, asztalos-üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, IX, Bakáts-u. 4. Tel. Józs. 30—64. Geittner és Bausch, Geittner & Bausch, társt. Bausch Aladár és Lemle János, ügynökségi és bizományos. Czégvezető Bausch Aladárné szül. Wikus Karolin. Iroda VI, Andrássy-út 18. Tel. 28—77. Gelb Ferencz, czégb. Gelb Ferencz, férfiszabó, V, Arany János-u. 8. Gelb Ignácz, Ignácz Gelb, czégb. Gelb Ignácz, sajt-, vaj-, cse mege-, déli gyümölcs és vegyes élelmiszerkeresk,, VH, Thököly-út 26. Tel. Józs. 26—27. Gelb M. és fia, czégb. «Uránia» műkereskedés, r.-t., VH, dohány-u. 98. Tel. Józs. 10-32. Gelb Vilmos és társa, czégb. özv. Gelb Vilmosné, szabó­üzlettulajd., H, fő-u. 40. Gelber Sándor vállalkozó, czégb. Gelber Sándor, köz­ponti fűtés, gőzmosóda és gőzfőző konyha berendezé­sével foglalkozó üzlettulajdonos. VI, Bulyovszky-u. 38. Tel. 129-81. Geldner R., társt. Geldner Reinhold János és özv. Geld­ner Reinholdné szül. Heinrich Alojziat. és t. gyám által képviselt kisk. Geldner Aladár Ottó, üvegköszörüs és vésnöki iparüzlettulajdonosok. A czéget Geldner Rein­hold János és özv. Geldner Reinholdné szül. Heinrich Alojziat. és t. gyám önállóan jegyzik, IX, tüzoltó-utcza 22. Tel. Józs. 9-97. Gelei Vilmos, rövid-, szövött-, férfi- és női divatárukéi-., VI, Andrássy-út 43. Tel. 166—77. Geller József, czégb. özv. Geller Józsefné szül Wengert Anna, könyvkötő és papírkereskedő, TV, váczi u. 70. Tel. 422. Gellér Mihály, lásd Astoria-szálloda. Gelléri József, 1. Budapesti pénzszekrény- és tresorgyár. Gellért Henrik, czégb. Gellért Henrik, lisztkereskedő, VH, Garay-u. 41. Gellért Ignácz és Tsa, Ignatz Gellért & Co., társt. Gellért Ignácz, gépügynökségi irodatulajdonos és Gellért Osz­kár, gépkereskedő. Á czég képviseletére a társtagok egyformán jogosultak, V, Koháry-u. 2/4. Tel. 12—91. Gellért József, czégb. Gellért József, üveg- és porczellán­áru-kereskedő, VH, Damjanich-u. 12. Tel. 12 — 02. Gellért R. és Társa, társ. Gellért Jakabné, szül. Schön Rozália, Schön József, vendéglős, kávépörkölő és fü­szerőrlő üzlettul., a czéget csak Gellért Jakabné jegyzi, vm, Kisfaludy-u. 40. Tel. Józs. 266. Gellmann és Müller, társt. Gellmann Móricz és Müller Jónás paplankészitő üzlettulajdonosok. Együttes czég­jegyzés, VH, Wesselónyi-u. 55. Gellner Siegfried, Siegfried Gellner, társt. Gellner Siegfried és Fleischer Hermann, czukorgyártási üzlet­.. tulajd., Vm, szigony-u. 21. Tel. Józs. 24—24. Özv. Gemeiner Istvánné és fia, társt. özvegy Gemeiner Istvánné, szül. Schirling Rozina és G-erő István, tej, tejtermékek, vaj, turó, sajt, tojás, péksütemény s egyéb élelmiszereket elárusító iparüzlettulajdo­nosok. Együttes czégjegyzés. Vili, szigetvári u. 18. Tel. JÓZS. 45—27. Gémes Mór, czégb. Gémes (Mózes) Mór, papirnyomtat­vány és irodafelszerelósi czikkekkel kereskedők, IX, Bakáts-tér 2. Tel. Józs. 23—82. Gentry Boj vállalat, özv. Turcsányi Henrikné, czégb. özv. Turcsányi Henrikné szül. Szobodics Katalin, gyorsküldöncz vállalati üzlettulajdonos. Czégv. Weisz Lajosné, szül. Turcsányi Olga, VHI, Baross-u. 52. Tel. 169—53. Gépgyár-társaság korlátolt felelősséggel, előbb Stute és Blumenthal, Maschinenbau Gesellschaft mit be­schränkter Haftung, vormals Stute & Blumenthal. A budapesti fióktelep helyi képviselője Bubin Mik­lós, önálló czégjegyzési jogosultsággal a «pp» toldat kitétele mellett. Czégv. Rolf Ervin, Heutscki Károly és Rössner Hans. Főtelep : Hannover. Fióktelep : Buda­pest, vm, József-u. 14. Tel. Józs. 39—56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom