Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyetemek és főiskolák. 451 Egyetemek és főiskolák. László Ede Dezső, középisk. tanár, a borászati chémia m. tanára. Radisics Jenő (kutasi), min. tanácsos, a művészi ipar történetének m. tanára. Dr. Szilágyi Gyula, oki. vegyész, a szesz-, sör- és eczet­gyártás m. tanára. Dr. Halász Sándor, min. tan., a m. kir. postatakarék­pénztár igazgatója, a kir. posta- és távirda-tanf. ny. r. tanára, a közi. váll. ismeretének m. t. Dr. Nyári Sándor, műépítész, a műtörténet magántanára, Dr. Muraközy Károly, az analytikai chemia m. tanára. Gaul Károly, oki. gépészmérnök, a faipari tecbnologia magántanára. Dr. Hoór-Tempis Móricz, a Magy. Tud. Akadémia 1. tagja, az elektrotechnika-fizikai alapelveinek m.-tan. Dr. Bittó Béla, vegyész, szabadalmi biró. aczukor- és zsir­vegyületek m. tanára. Tőry Emil, oki. épitósz, az épitési műtörténet m.-tanára. Szesztay László, oki. mérnök, a pályaudvarok és pálya­udvari berendezések magántanára. Bogdánfy Ödön, oki. mérnök, a hydrologia magántanára. Dr. Tuzson János, a műszaki mykologia magántanára, a magy. tud. akad. 1. t. Dr. Huszár Vilmos, oki: középisk. tanár. Dr. Kossalka János, oki. mérnök, az oszlopaikkal össze­kötött többtámaszú tartók elméletének m. tanára. Dr. Forbáth Imre, oki. mérnök, a vízellátás, csatornázás és és városrendezés m. tanára. Dr. Vásony Lajos, oki. vegyészmérnök, az erjesztő szerve­zetek m, tanára. Dr. Ferentzy József, oki. vegyészmérnök, a technológiai elemzések m. tanára. Dr. Bomsauer Lajos. oki. középisk, tanár, a centralis projectio, axonometria és az ábrázoló geometria válo­gatottfejezeteinek m. tanára. Bauer Mihály, oki. középisk. tanár, az analitikai szám­elmélet és függvénytan magántanára. Dr. Mihailich Győző, oki. mérnök, a vasbetonszerkeze­tek m. tanára. Dr. Barthos Andor, (szigethi), cs. és kir. kamarás, min. tanácsos, a magyar vasúti jog mag. tanára. Dr. Liffa Aurél, bölcsészetdoktor, az elméleti kristallo­gráfia magántanára. Dr. Goldziher Károly, oki. középisk. tanár, a politikai ós kereskedelmi számtan magántanára. Dr. Mauritz Béla, oki. középisk. tanár,a kőzettan m.-tan. Dr. Schilberszky Károly, bölcsészetdoktor, a hasznos és kártékony gombák magántanára. Dr. König Dénes, a nomographia, analysis situs és hal­mazelmélet m. tanára. Dr. Vuk Mihály, oki. vegyészmérnök, a hamisított élelmi ­ós élvezeti-szerek ellenőrzésének magántanára. Dr. Hennyey Vilmos (hennyei), p. és táv. főigazg., a posta-, telegráf- és telefonjog és közigazgatás m.-tanára. Dr. Fasching Antal, oki. mérnök, a «mathematikai vetitési módok elmélete és azok szerepe az országos és helyi felmérésekben» cz. tárgyköz m.-tanára. Dr. Vidéky Emil, oki. gépészmérnök, a gépszerkezettan «fogaskerekek» cz. részének m.-tanára. Dr. Thiering Oszkár, oki. gépészmérnök, a szövőgépek szerkezetének és üzemének m.-tanára. Dr. Halász Aladár, nagybaktai. a magyar szocziális biz­tosítási jog m. tanára. Hollós József, oki. gépészmérnök, a telegráf- és tele­fontechnika m.-tanára. Dr. Varsányi Emil, oki. gépészmérnök, a malom- és pék­ipari telepek építkezésének, berendezésének és üzemé­nek m.-tanára. Dr. Zsakula Müán. oki. gépészmérnök, az elektromos üzemek és berendezésük felülvizsgálatának m.-tanára. Dr. Kaiser Károly, oki. vegyészmérnök, az élelmiszerek mikroorganizmusainak m.-tanára. Dr. Varga Oszkár, az élelmiszerek, élvezeti cikkek és abraktakarmányok mikroszkopos vizsgálatának mag. tanára. Dr. Szűcs Adolf, oki. középisk. tanár, a variáczióczámi­tás és valós differencziálegyeuletek m.-tanára. Dr. Hollendonner Ferencz, oki. középisk. tanár, az ipari fák általános és szövettani ismertetésének m.-tanára. Dr. Károly Rezső, oki. gazda, a mezőgazdasági növények és termékeik m.-tanára. Dr. Liska József, oki. gépészmérnök, az elektromos gé­pek gyártáshibáinak és üzemsérüléseinek m.-tanára. Dr. Vendl Aladár, oki. középisk. tanár, a technikai geológia m. tanára. Kabdebó Gyula, oki. épitész, a magas építkezések ad­minisztrácziójának m. tanára. Beosztott tanárok: László Ede Dezső (1. cz. rk. tan.). Schauschek Árpád (1. cz. rk. tan.). Dr. Huszár Vilmos (1. cz. rk. tan.). Strausz Ármin, oki. középiskolai tanár. Dr. Nyári Sándor, (1. cz. rk. tan.). Adjunktusok. Fertig Vilmos, oki. középisk. tanár, az ábráz, geometriára. Bauer Mihály, oki. középisk. tanár, műegyetemi m. tímár, a mathematikára. Nagy Károly, oki. épitész, a középitéstanra. Méhes Zoltán, oki. mérnök, az ut- és vasutépitéstanra. Leitner Jenő, oki. gépészmérnök, a gépszerkezettanra. Weiszmahr József, oki. mérnök, a vizépitéstanra. Dr. Mihailich Győző, oki. mérnök, műegyet. magántanár, a hidépitéstanra. Karkovány Ákos, oki. gépészmérnök, a mezőgazdasági géptanra. Fritz Oszkár, oki. épitész. a műépitéstanra. Dr. Zsakula Milán, oki. gépészmérn., műegyetemi m. ta­nár. az elektrotechnikára. Melczer Tibor, oki. gépészmérnök, a gépszerkezettanra. Dr. Szathmárv László, oki. vegyészmérnök, achemiára. Wittinger Aladár, oki. épitész. a középitéstanra. Dr. Szabó Gusztáv, oki. gépészmérnök, az ált. géptanra. Dr. König Dénes, oki. középisk. tanár, műegyetemi m. tanár a matbematikára Lechner Jenő, oki. épitész, az ókori építéstanra. Kümmerle Pál, oki. középiskolai tanár, a rajzra. Kiss Jenő, oki. mérnök, a hidépitéstanra. Dr. Low Márton, oki. középiskolai tanár, az ásvány- ós földtanra. Trambics János, oki. vegyészmérnök, a mezőgazdasági chemiai technológiára. Dr. Lechner Gedeon, oki. vegyészmérnök, az electro­chemiára. Oppel Henrik, oki. gépészmérnök, a gópszerkezettanra. Dr. Pattantyús ábrahám Géza, oki. gépészmérnök, a gép­szerkezettanra. Dr. Abonyí Sándor, oki. középisk. tanár, az állattanra. Kotsis Iván. oki. építész, a műépitéstanra. Raj László, oki. gépészmérnök, a mechanikára. Richweisz Ferencz, oki. gépészmérnök, a mech. technoló­giára. Dr.Vidor Pál, oki. vegyészmérnök, a chém. technológiára. Dr. Hollendonner Ferencz, oki. középisk. tanár, műegye­temi m. tanár, a növénytanra. Sinkó Pál, oki. középisk. tanár, a rajzra. Dr. Szűcs Adolf, oki. középisk. tanár, műegyetemi ma­gántanár, a II. mathematikára. Muttnyánszki Ádám, oki. gégészmérnök, a műszaki me­chanikára. Miklós Gyula, oki. gépészmérnök, a techn. fizikára. Varga Bálint, oki. gépészmérnök, a mechanikai technolo­Tanitók. Grüneberg-Camerling Gaston, a franczia nyelv- és irálytan tanítója. Grisza László, az angol nyelv és irálytan tanítója. Nagy Sándor, könyvtárőr, a ronde-írás tanítója. Dr. Honti Bezső, az olasz nyelv tanítója. Dr. Szentkereszty Zsigm. br., az «Idó» műnyelv tanítója. 20*

Next

/
Oldalképek
Tartalom