Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés. 423 Hajózás. Vajdahunyad-gyalári h. é. vasút r. t. (X, kőbányai út 21. — Tel. Józs. 10-36.) Igazgatóság: Buczek József, Dórer Mihály, Fabisch József, Papanek Ernő, Vajkay Károly (elnök!, Vnutskó Ferencz. Felügyelő-bizottság : Havass Gusztáv, Boythor Fer., dr._. Havas Jenő, dr. Thaly Zsigmond. Ügyvezető: Katona Béla. I Zágráb-samobori h. é. vasút r. t. (V, mérleg-u. 3. — Tel. 68—10.) Igazgatóság: Jellinek Lajos, alelnök,Augustin György, dr. Bosnyák Tivadar, dr. Bacsinszky \ladimir, Herz Vil­mos, dr. Horvát György, Hoffer Béla, dr. Kövér Kálmán, Vuchetich Sándor, i elnök), Saliger József, Zepic Zvoini­mir, Lentz György, Fodróczy Márk Aurél. Felügyelő-bizottság: Bálint Ármin, dr. Dobó László, Angermayer,Ernő, Lustig Hugó, dr. Gyarmati Lajos, pót­tag : Bálint Ármin. Zsibó-uagybáuyai h. é. vasút r. t. (A szamosvölgyi vasút üzemében.) (V, mérleg-u. 3. — Tel. 68—10.) Igazgatóság: dr. Árkay Fer.,Csaba Adorján, Cserny Ká­roly, Szabó Jenő, br.Bornemisza Elemér,Domokos Miklós, Hollós Oszkár. dr.Falussy Árpád, dr. Makray Mih ,dr.Vajay Károly, Fodor Elek, dr. Gellért Ferencz, Heim Sándor, Hoffer Béla. gróf Hugonnay Béla, Jellinek Lajos, dr. Kaiz­ler György, dr. Kelemen Gyula, dr. Falussy Árpád, Lovrich Gusztáv, Malóter Zoltán, dr. Mezei Mór, Neugebauer László, dr. Okolicsányi Zoltán, Püspöky Emil, Stöger­mayer Károly. Felügyelő-bizottság : Fehér Miksa, dr. Antal Sándor, dr. Stoll Tibor, Szekula Gyula, L. Bay Lajos, póttag: Ber­czeller Bernát. g) Közúti vasutak. Budai hegypályatársaság. (H, sikló-u. 1.— Tel. 84- 68.) Igazgatóság : dr. Kovácsy Sándor, dr. Országh Elemér, dr. Gombór Tivadar. _ Felügyelő-bizottság: Kerntler Ferencz, Gretschl Ödön, Kovácsy Mihály. Üzletigazgató: Dorogsághy Dénes. Ferencz József földalatti vili. vasút r. t. (VH, kertész-u. 10.— Tel. 10-02.) Igazgatóság: Sándor Pál, Wörner Adolf, Lánczy Leó, b. t. t., botfai Hűvös Iván, farádi Vörös László, b. t. t., Szél Árpád, csákányi Marx János, Engel Pál lovag, Sclrwei­czer Ede, dr. Preyer Hugó, Vikár János. Felügyelő-bizottság: Piperkovits Bátor, Buzay Ká­roly, Imrédy Kálmán, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Eulenburg Salamon, Hersch Mihály, botfai Hűvös László, Wilheim Artúr. Budapesti közúti vaspálya társaság. (V, Lipót-körút 22. Tel. 116—71, 72, 73, 74, 75, 76.) Igazgatóság: báró Dániel Ernő, Lánczy Leó, elnök, dr. br. madarasi Beck Marczell, br. Hatvany Károly, gr. Károlyi Imre, Münk Péter, budahegyi Pauer Leó, Sándor Pál (vezérigazg.), dr. Schreyer Jakab, gr. Szapáry László, gr. Szapáry Pál, baranyavári Ullmann Adolf. Felügyelő bizottság : Grünbaum Miksa, Fleissig Sán­dor, Hoitsy Pál, Bupp Zsigmond, Krausz Simon, dr. Opp­ler Emil, Wertheimer Adolf. Czégvezetők: Szél Árpád, Vikár János és dr. Läufer Lajos, Sós Ármin, igazgató-helyettes.. Titkár: Vidoss Gyula. * Budapest-ujpest-rákospalotai villamos közúti vasút részv- tars. (V, Lipót-körút 22. — Villamos telepi Tel. 27—49,19—30.) Igazg. elnök: sárszentmiklósi Badocza János. _ Igazgatósági tagok: dr. Árkay Ferencz, Heidlberg Ödön, br. Bornemissza Elemér, Engel Ernő, Kammer Benjamin, dr. Laufer Lajos, Polyák Menyhért, Badocza János, budai Goldberger Sámuel, dr. Imrédy Kálmán, j Sándor Pál (vezérigazg.), Silberberg Károly, dr. Gyöngyösi József Szél Árpád Vikár, János. Felügyelő-bizottság: Abelesz Zsigmond, Adorján Sándor, Gálos Kálmán, Hegyi Jenő, Török Sándor, Lán­gos Kálmán, Szabó Géza. Czégvezető : Sós Ármin, főfelügyelő. Budapesti villamos városi vasút részv. társaság. (VH, kertész-u. 10.— Tel. 64—05, 64—06, 64—07.) Elnökigazgató : dr. Bárczy István, polgármester. Igazgatóság: losonczi Bódy Tivadar dr., ügyvezető alelnök, Fellner Henrik, farádi Vörös László, v. b. t. t., alelnökök, botfai Hűvös Iván, vezérigazgató, Wörner Adolf, Engel Pál, Preyer Hugó, Rényi Dezső, Kotányi Zsigmond. Felügyelő-bizottság: bács-monostori dr. Gaszner Béla, Szimély Árpád, Dóczi Ignácz, dr. Kovács József, Maishiern Péter, lovag dr. Nemeshegyi Béla, Winter Lajos. Igazgatók: Ágoston Miksa, nemescsói Sztrókay István. Műszaki főtanácsos : Chátel Vilmos. Műszaki tanácsosok: efcrekarcsai Lukáts Dezső, Tó­biás Károly. Czégvezetők: Reeher Rezső, főfelügyelő. Laborcz Béla. Ügyész: dr. Lengyel Endre. Főtitkár: Földes Imre Főmérnökök: Csillérv Dezső, Orffy Jenő, Medek Béla, Kasek Árpád, Petz Gyula, Segesváry Ferencz, Kertész Ferencz. Puszta Szentmihályi közúti vasút r. t. (Rákos-Szt.-Mihály.) Igazgatóság: Pálfi János elnök. dr. Laufer Lajos Müller Antal. Schwarczl József, Pete Dani, Szél Árpád Vikár János. Felügyelő-bizottság: Keller Gyula. Fuszek István Haefner Artúr, Kesztler Árpád, Sós Armin. Svábhegyi fogaskerekű vasút r. t. (T, retek-u. 52. — Üzletigazgatóság : V, sas-u. 1. — Tel. Üzletigazgatóság: 73—48. Városmajor állomás : 150—22. Svábhegy állomás : 151 23.) Igazgatóság: dr. Mezey Sándor, Urbán Adolf, udv. tanácsos, dr. Wein Manó, dr. Szirmay Richárd, Mándy Bertalan. Felügyelő-bizottság: Wertheimer Albert, dr. Ull­mann Pál, dr. Engel Aurél, Gergely Vilmos (póttag). Üzletigazgató : Gőth Ede, kir. tanácsos. IV. Hajózás. «Adria» magyar kir. tenger­hajózási részvénytársaság. (V, szabadság-tér 16. — Tel. 37-21.) Elnök: Lánczy Leó, b. 1.1., a főrendiház tagja. Alelnökök: Burchard-Bélaváry Konrád, főrendiházi tag, dr. Matlekovis Sándor, b. 1.1., főrendiházi tag. Ministeri biztos : Gyöngyössy János, min. tanácsos. Igazg. tagok: Barta Arnold, felsősági Eidlitz Hugó, Fleisch! Sándor, Bernrieder János, kilényi Kilényi Hugó, Kuranda Emil, kvassói és brogyáni Kvassay István, csá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom