Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - A, Á

A uffe riberg. Lakás-jegyzék. 1217 Lakás-jegyzék. Aus l änder Abramzon Ede, biv. VI, A ndr ássy-út 79. Ábrán Albert, számellenőr, Vili, Rákóczi-út 57Jb. — Domokos, ny. áll. tisztv., VI. Hegedűs Sándor-u. 7. Ábranicz János, kifőző, V, váczi út 138. Abránovich, L Ábramovits alatt is. Abránovich Mátyás, szersz.-lak.,VI, Hungária-krt 99. Ábrányi Aladár, tanitó, VII, Hornád-u. 40. — Ármin, utazó,VII, Damjanich-u. 33. — Emil, iró, földbirt., VII, Damjanich-u. 52. — Emil, ifj., operaliázi karmester, zeneszerző, Vil, Damjanicb-u. 52. -v- Ferencz, bádogos, IX, Márton-u. 35!c. — Gyula, hivatalnok, VI, szerecsen-u. 56. — József, magánhiv., V, akadémia-u. 11. — Kornél, dr., máv. fogaim., VI, Csengery-u. 64. — Kornélné, özv., magánzó, I, tatár-u. 8. Tel. 70—36. — Kornélné, özv., irónő. III, Margitsziget 131. — Lajos, főv. hivatalnok, VILI, nap-u. 19. — Lajosné, magánzó, VI, sziv-u. 38. — Sándor, r. t. igazg., I, Maros-u. 9. Ábray 1. Abrai. Abri Lajos, póstatiszt, VII. Péterfy Sándor-u. 15. Abromovics 1. Ábramovits ala tt i s. Abromovics llegina, varrónő, VII, Cserhát-u. tt. — Teréz, hivatalnoknő, VH, Cserbát-u. 6. Abrus Istvánné, nyugd., VQ, abonyi u. 4. Abszolon Lcopoldina, bankhiv., IX, bokréta-u. 28. — Mártonné. (Absolon), özv., mag.,VHI, kender-u. 5. Abt István, földbirtokos, VI. Teréz-körút 37. — Jánosné, özv., magánzó, IV, Veres Pálné-u. 35. — Károly, r.-t. tisztv., VHI, Baross-u. 120. — Klotild, hivatalnok, IV, Veres Pálné-u. 35. Abvekszler Rezső,lakatos,Kispest, Vas Gereben-u. 40. Accipiter Miksa, ker. ügynök, X, Hungária-krt 289. Acél 1. Aczél. Achácz Adolf, vas. mérnök, VI, Csengery-u. 59. — Gizella, irodista, VI. Csengery-u. 59. — Károly, magánhiv., V, Tisza-u. 18. ­1- Lehel, magánhiv., VI, Csángó-u. 4. — Sándor, cs. kir. őrnagy, VH, Damjanich-u. 39. Acháncz Miklós, mozdonyvez., VI, Szondy-u. 40. Achel Sándor, kereskedő s., III, Lajos-u. 137. Achim Géza, iró, VI, dalnok-u. 5. — László, keresk. s., IX, Ferencz-körút 43. Achs (Aks, Aksz). — Béláné, (Aksz), özv., magánzó, X, liget-u. 3. — Henrik, gyümölcskeresk., TV, váczi u. 69. — Ilona, hivatalnok, Vn, akáczfa-u. 34. — Izor, tanár, VUL Déry-u. 5. — Károly, ügynök, VHI, népszinház-u. 42/44. — Péterné, (Aksz), özv., magánzó, VI, Petneházy utcza 30. ' — Sándor, (Aks), bérkocsiiparos, IX, viola-u. 20. — Vilmos Nándor, nyomdász, IX, kén-u. 3. Acht, (Aht), — József, keresk. VILI, Berzsenyi-u. 3. — Józsefné, özv., süteményárus, IV, Irányi-u. 8. — Lázár, magánzó, \J_LL, Berzsenyi-u. 3. — Leó, (Aht), szabó m., VII, Elemér-u. 5. Achtel Náthán, ügynök, VII, dob-u. 66. — Samu, ruhaker., VH, holló-u. 4. Achtzehner Gyula, magántisztv., VII, aréna-út 70. — József, id., magánzó, VH, Rákóczi-út 60. — József, ifj., rövidárúker., VH, aréna-út 70. Ackel Ferencz, kárpitos m., H, csalogány-u. 15. Acker Ferencz, háztulajd., VH, Baross-tér 14. — Gusztáv, magánzó, V, visegrádi u. 26/6. — Jakab, utazó, VH, Cserhát-u. 5—7. Ackerl, (Akerll. — Adolfné, magánzó, IX, gye p-u. 19. — Alajos, épitési vállaik., VHI, Hunyadi-u. 7. — János, háztul., Újpest, Mária-u. 20. - János, ifj., temetk. vállaik., Hl, kiskorona-u. 88. — József, szatócs, Hl, pacsirtamező-u. 56. — Józsefné, (Akerl), magánzó, VI, Csengery-u. 41. — Károly, czipész m., Hl, Szemlőhegy 5991/92. — Pál, háztulajd., m, föld-u. 33. Czim- és lakásjegyzék. 1916. Ackermann, (Ackerrnan, Akermann.) — Adám, hentes m., IX , Szvetenay-u. 36. — Adolf, kereskedő, Vlil, Baross-u. 125. — Bernát, ruhaker., Vili, Dobozi-u. 25. — Ferencz, szobafestő, IX, remete-u. 30. — Fülöp, dr., ügyv.-j., VH, Vörösmarty-u. 18/a. — György, asztalos, X, kőbányai út 42. — Gyuláné, özv., gyógyszert tul., VHI, József-u. 27. — Gyuláné, magánzó, VH, Erzsébet-krt 30. — Henrik, magánzó, VH, szövetség-u. 21. — Henrikné, özv., magánzó, VI, aradi u. 38. — Hermáim, bádogo , V, Árpád-u. 12. — Ignáczné, (Ackerrnan), özv , mag.,VH,király-u. 69. — Izidor, háztul., Újpest, Knezits-u. 8. — Izrael, férfiszabó m.,VI, Csengery-u. 49. — Jakab, vasúti alk., VI, Szondy-u. 15. — János,(Ackerrnan),műsz.hiv.Vin,népszínház-u. 19 — Jenő, ügynök, VI, Vörösmarty-u. 31. — Károly, asztalos m., ATE, bajnok-u. 29. — Lipót, (Akermann), szabó m., V, hold-u. 15. — Márton, fodrász, VH, Csányi-u. 3. — Márton, gyárig., VILI, Baross-u. 86. — Neddy, tanitónő, Kispest, Nagy Sándor-u. 4o. — Péter, szinházi yenész,, VHI, Luther-u. 1/c. — Vilmos, gyárigazgató, VHI, Baross-u. 57.Tel. Jozs. 43—61. — Vilmosné, özv., magánzó, VI, szent László-u. 35. Ackert, 1. Akkert. Ackter Jakab, czipész m., I, mozdoíiy-u. 49. Ács, (Áts). — Adolf, czipész, VI, Teréz-körút 17. •— Albert Béla, bérkocsi iparos, IX, Drégely-u. 11. — Albertné, özv., magánhiv., VHI, Baross-u. 79. — Ambrus, hitoktató, VHI, József-u. 14. — Arabella, hivatalnok, IX, üllői út 41. — Aurél, építész, I, Mészáros-u. 18. — Béla, fa és szénárus, VH, nagydiófa-u. "26. — Béla, keresk. utazó, VH, Almássy-tér 3. — Béla, művezető, V, Csáky-u. 32. — Bódog, dr., ügyvéd, V, Falk Miksa-u. 18/20. — Dénes, muz. tisztv., H, Csévi-u. 19. — Dezső, kereskedő, VI, Hegedűs Sándor-u. 18. — Ede, állami biv., IX, Ferencz-körút 14. — Elemér, hivatalnok, I. Mészáros-u. 18. — Emil, magánzó, IX, Ferencz-u. 19. — Ernő, honvédhadnagy, IX, üllői út 105. — Ernőné, dr., özv. magánzó, VHI, vas-u. 5. — Ervin, magánhiv., I, Mészáros-u. 18. — Ferencz, betűszedő, Hl, Szépvölgy-u. 18. — Ferencz, főv. főszámtanácsos, I, budafoki út 5. — Ferencz József, kéménys. m., VUI, József-u. 5. — Gábor, magánbiv., V, Báthory-u. 20. — Géza, magánhiv., V, Szalay-u. 2. — Géza, (Áts), vasúti hiv., I, alkotás-u. 35. — György, pénzbeszedő, VH, dob-u. 102. — Györgyné, özv., magánzó, H, Heltai Ferencz-u. 21 — Gyula, mozdonyvezető, VH, Komócsy-u. 25. — Gyula, tiszt., VI, Dessewffy-u. 25. — Ignácz, keresk. alk., VI, mozsár-u. 7. — Ignácz, magánhivatalnok, VI, nagymezö-u. 26. — Ignácz, szabó m., Kispest, Kazinczy-u. 30. — Ilonka, hivatalnok, Erzsébeti., Eákóczi-u. 2. — Imre, bankhiv., VH, Alpár-u. 3. — Imre, vendéglős, X, kerepesi út 102. — István, bankhiv., VH, Dembinski-u. 49. — István, czipész m., V, sziget-u. 16. — István, háztul., R.-Palota, Kinizsy-u. 107. — Istvánné, (Áts), özv., hentes, VI, aréna-út 132. — Istvánné, özv., magánzó, VHI, Magdolna-u. 45. — János, kőműves, IV, Semmelweis-u. 23. — Jánosné, özv., ma gánzó, VII, mexikói út 3. — Jenő, ügynök, VILI, Rákóczi-tér 14. — Jenő, dr., ügyvéd, V, visegrádi u. 9. Tel. 72—76. — József, keresk., VI, kartács-u. 2. — József, magánhiv., IX, Lónyay-u. 60. — József, magánzó, H, Csévi-u. 19. 1 — József, napidíjas, VI, Bajza-u. 40. 77

Next

/
Oldalképek
Tartalom