Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 735 Bejegyzett czégek. Dr.Kemény és Székács,lásd Magyar géptömitő anyaggyár. i Kemény és Társa, társt. Kemény Ignácz és neje, szül. j Hartstein Gizella, olajáruk adásvételét közvetitő ügy- ! nökök. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, Eötvös-u. 23. Kemény és Tisza, 1. Magyar Vasbeton Épitési Vállalat. Kéményseprőszámlákat felülvizsgáló iroda, Bargár Szaniszló, czégb. Bargár Szaniszló, kéményseprő­számlák felülvizsgálásával foglalkozó üzlettulajdonos, VI, nagymező-u. 21. Kemna J., társt. Kemna Frigyes és Kemna János, gép­raktár- és irodatulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, czég­vezető : Hauszmann Tivadar. Főtelep : Boroszló. Fiók­telep: Budapest, VI, váczi krt 51. Tel. 91—21. Kende B. és Társa, czégb. Kende Bör Bertalanné szül. Bosenberg Kati, szabóüzlettulajdonos. Czégv. Kende Bör Bertalan, IV, párisi-u. 4. Tel. 137—97. Kende Jenő, czégb. Kende Jenő, szabókellók-, úri- és női divatárukeresk., VI, nagymező-u. 27. Tel. 165—23. Kendeffy K., czégb. gróf Tliorotzkay Miklósné, született Kendeffy Klára, telepnélküli fakereskedő, czégvezetők: Béla József és Stein György, VI, dalnok-u. 5. Tel. 125-33. Kendi A., A. Kendi, czégb. Kendi Antal Adolf, butor­keresk., czégvezető Kendi Antal Adolfné, TV, Semmel­weis-u. 7. Tel. 15—58. Kendoff Antal, czégb. Kendoff Antal, malomberendezési czikkekkel való kereskedő, V, alkotmány-u. 3. Tel. 116—33. Kenessey és Hetyey, társt. Kenessey Dezső és Hetyey Pál, jelzálog- és bank-kölcsönt, valamint ingatlanok adás-vételét közvetitő ügynöki üzlettulajdonosok. Ön­álló czégjegyzés, VHI, Baross-u. 50. Tel. Józs. 12—77. Keppich Ferencz, czégb. Keppich Ferencz, doboz­készitő, VI, Horn Ede-u. 5. Tel. 29-70. Keppich és Társa, társt. Keppich Béla és Holzel József, gabona- és terményügynöki és bizományi üzlettulaj­donosok. Önálló czégjegyzés, I, Gellérthegy-u. 43. Kerber Henrik, czégb. Kerber Henrik, ablak- és szoba­padlótisztitó iparüzlettulajdonos, VIH, nap-u. 29. Tel. Józs. 3-86. Kerber és Berleth, czégb. Kerber Henrik varrógép- és hangszerkereskedő, czégv. Beriet Mihály, VH, hársfa­utcza 33. Kerekes Arnoldné, czégb. Kerekes Arnoldné szül. Adler Bézi, szatócs, X, külsőjászberényi út 7728. Kerény Arnold, czégb. Kerény Arnold, fuvarozási, szál­litmányozás'i, beraktározási üzlettulajdonos, VH, do­hány-u. 37. Tel. 59—16. Kereskedelmi nyomda, Vári Dániel, czégb. Vári Dániel, nyomdai üzlettulajdonos, V, ügynök-u. 10.Tel. 153—30. Kereskedelmi tudakozó társaság korlátolt szavatosság­gal, Kommerzielle Informations-Gesellschaft m. b. H. Üzletvezetők: Ettinger Lipót és Aufwerber Gusztáv együttes czégjegyzési joggal. A budapesti fióktelep helyi képviselői: Hexner Arnold és dr. Milch Hugó, kik együttesen jegyzik a czéget. Főtelep : Wien. Fiók­telep : Budapest, V, Arany János-u. 33. Tel. 132—05. Keresztély Sándor, előbb Klinger Gy., czégb. Keresztély (Klinger) Sándor, zongorakészitési és eladási üzlet­tul., VI, váczi körút 21. Tel. 33—47. Keresztény István, czégb. Keresztény István, vegyes­keresk., H, lánczhid-u. 2. Dr. Kereszty, dr. Wolf és Társa, vegyészeti gyár, dr. Kereszty, dr. Wolf & Comp, chemische Fabrik, társt. dr. Kereszty György és dr. Wolf Emil, oki. vegyész­mérnökök. Együttes czégjegyzés, VI, Petneházy­utcza 23. Kéri Jakab, czégb. Kéri Jakab, ingó és ingatlan adás­vételeket közvetitő ügynöki üzlettulajdonos, VILI, nép­szinház-u. 37. Kern János, czégb. Kern János, érczmüves, H, Kapn­czinus-utcza 16. KernBóbert, czégb. Kern Bóbert, vasárukéi'., czégvezető : Nierenstein Izidor, ki a czéget önállóan jegyzi, V, váczi út 20. Tel. 20—85. és 19—99. Kern Simon, Simon Kern, czégb. Kern Simon, donga­és talpfa-kereskedő, VI, Izabella-u. 67. Tel. 47—32. Kern és Társa, lásd Szőnyegáruház. Kerner Zoltán, czégb. Kerner Zoltán, gépolajkereskedő, VIH, népszinház-u. 37. Tel. Józs. 24—75. Kerschbaum és Társai, lásd Központi gépforgalmi váll. Kerstinger G., G. Kerstinger, czé gb.ifj. Kerstinger György Ferencz József, füszerk., VTTT, Baross-utcza 113. Tel. 50- 05. Kertay György, Georg Kertay, czégb. Kertay György, palaczkborkereskedő, AT, király-u. 26. Tel. 38—54., Kertész A. V., czégb. Kertész Amália, illatszer-, pipere­és füszerárukeresk., IV, bécsi u. 2. Kertész Armin, czégb. Kertész Ármin, kávéházi üzlet­tulajdonos, VI, Andrássy-út 45. Tel. 21—58. Kertész Bódog, czégb. Kertész Bódog, drogeria-üzlet­tulajdonos, VH, király-u. 93. Tel. 10—02. Kertész Jenő és Társa, társt. Kertész Jenőné, szül. Klein Ida és Kertész Jenő, nap-, esernyő- és szőrmeáru kereskedők, nálló czégjegyzés, VH, Károly-körút 1. Kertész József, Josef Kertész, társt. Kertész Emil Árpád és Kertész Lóránd, kő- és könyvnyomdaüzlettul., ön­álló czégj. joggal, V, nádor-u. 28. Tel. 31—94. Kertész József, sertés-, zsir- és szalonna-közvetítő, czégb. Kertész József, sertés-, zsir-, szalonna- és husköz­vetitő-üzlettul., X, belső jászberényi út 3. Kertész Károly, illatszertár Charles, czégb. Kertész Ká­roly, illatszer készitésével és eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, IV. aranykéz-u. 3. Kertész Miksa, czégb. Kertész Miksa, úri- és női divat­kereskedő, VI, Laudon-u. 7. Kertész Miksa, földmunka vállallkozó, czégb. Kertész Miksa, földmunka vállalkozó, VH, Thököly-út 21. Kertész Mór, czégb. Kertész Móricz, órás és ékszerkeres­kedő, VH, király-u. 85. Tel. 95 48. Kertész Pál, czégb. Kertész Pál (Lipót), úri divatkeresk., VII, Bákóczi-út 40. Tel. 46—79. Kertész Sándor, czukrász, czégb. Kertész Salamon, köz­életben Sándor, czukrászipar üzlettulajdonos,V, fürdő­utcza 5. Tel. 39—34. Kertész Sándor, órás, czégb. Kertész (ezelőtt Kohn) Sándor, órás, aranyműves és ékszerész, VILI, József­körút 36. Kertész Tódor, Theodor Kertész, társt. Kertész Tódor, Kertész János Tivadar, Kertész Nándor Lipót, norin­bergi és diszárukeresk., önálló czégj. joggal, TV, Szer­vita-tér 10. Tel. 15—62. Kertész és Gorka, társt. Kertész József, Gorka Gyula Sándor és Schlesinger Jenő, paszomány, rövid és női divatáru kereskedők. A czég képviseletére és jegyzé­sére a társtagok egyformán jogosultak, IV, Károly­körút 14. Tel. 600. Kertész és Mautner, társt. Kertész Vilmos és Mautner Ignácz Nándorné, női divatárukereskedők. A czéget egyedül Kertész Vilmos jegyzi. VH, király-u. 59/a. Tel. 127—82. Kertész és Társa, társt. Kertész Gyula és Fleiner Jenő czipőkrém, bőrkenőcs, fénymáz és hasonló czikkek előállításával foglalkozók. A czéget egyedül Kertész Gyula jegyzi önállóan, Fleiner Jenő azonban csak Kertész Gyulával együttesen, V, ügynök-u. 26. Kerzinger József, czégb. Kerzinger József építőmester, VI, üteg-u. 11. Késmárky és Illés, társt. Illés Ferencz és ifjú Illés Ferencz, norinbergi és diszmüárukereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. VH, dohány-u. 22/24. és Kossuth Lajos­utcza 12. Tel. 86—83. Kestler Miksa, czégb., Kestler Miksa, gabonaügy&ök, VTH, Baross-u. 38. Keszler Ferencz, czégb. Keszler Ferencz, mészáros ipar­^ üzlettulajdonos, VH, lövölde-tér 1. Tel. 11-80. Keszler és Barabás, társt. Keszler Móricz és Barabás Péter, kalapfelszerelési czikkekkel való kereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyfor­mán jogosultak, VH, kertész-u. 38. Kiascliek Gusztáv, czégb. Kiaschek Gusztáv, ékszerész, ( arany- és ezüstműves üzlettulajdonos, VI, Petőfi­utcza 10. Kienast u. Bäuerlein, társt. Kienast Ferencz, Diener Já­nos és ifj. Kienast Ferencz, bizományi és ügynökségi

Next

/
Oldalképek
Tartalom