Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 376 Bíróságok. VI. ker. kir. járásbíróság. (VI, váczi körút 55. — Tel. 121—73.) ítélőtáblai biró : Rabács János. Járásbirák: dr. Malatinszky Kálmán, Lebotzky Vil­mos, dr. Sándor Aladár, dr. Álcsúti Ágost, Weidinger Géza, dr. Sóos Zoltán, dr. Serli Nándor. Albirák: Finger Oszkár, dr. Penkala János, ifj. Kovács Béla, dr. Bún Károly, dr. Ehrlich Ármin, Berdin Kál­mán, dr. Bolemann Ernő, Bibér Dezső. önálló műk. körrel felr. jegyzők: dr. Bácz János Jenő, Szpevák Kálmán. VII. ker. kir. járásbíróság. (VH, Erzsébet-körút 34. — Tel. 121—75.) Vezető táblabiró: dr. Janicsek József. Járásbirák: dr. Bónai Sándor, Stur János, dr. Cse­pely Sándor, Palotay János, dr. Stoffer Albert, dr. Eder Hugó, Márkus Albert. Albirák: dr. Jelinek Ede, dr. Unger Károly, dr. Oblath Samu, Fekete Jenő, dr. Kruk Zoltán. Jegyzők: dr. Biedl József, dr. Schwartz Tibor, dr. Bóth Gyula. Irodatisztek: Kövesi Bódog, Berky Lajos, Loibl Győző, Geiger Dávid, Kotzó Árpád, Vadász Ferencz. VIII—X. ker. kir. járásbíróság. (VHI, fhg Sándor-u. 13. — Tel. Józs. 12-08.) Járásbirák: dr. Kovács Ödön, Virágh György, Csató Zsigmond, dr. Nászay Károly, dr. Párvy Alfréd, Németh Jenő. Albirók : dr. Stadler Endre, dr. Tomcsányi Zoltán, dr. Brand Arnold, dr. Hofhauser Imre, Langhammer Gyula, dr. Ágoston Sándor. Jegyzők: dr. Kágyi Aladár, dr. Mészáros Béla. Irodavezető: Bihari Soma, irodatiszt. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza, tvszéki épület. — Tel. : 19—88.) Elnök: dr. Baloghy György, curiai biró. Törvényszéki birák : dr. Langer Jenő, Saly Dezső, Baráth Zoltán, dr. Kiss István, dr. Mikovich Lajos, dr. Füzesséry Zoltán, Ítélőtáblai birói cz. és j., dr. Tholt István, Csáder Gusztáv, dr. Horváth Sándor, dr. Biró Kálmán, Dusárdy István, dr. Vass Lajos, Molnár István, dr. Kállay Miklós, Auer Károly, dr. Bartha László, Flei­scher Kornél, dr. Kendi Elemér v. b.,,Csengey Kálmán, Buszinko Béla, Nedeczky Géza, dr. Ádám Árpád, dr. Perémy Gábor, dr. Csopey Dénes v. b., dr. Bömches Gyula, dr. Korpády Zoltán, Piacsek Győző, dr. Takács Aurél, v. b., dr. Lázár Ernő, Krayzell Miklós, Székely Lajos, Nagy Béla, dr. Krezsák Pál, dr. Kraus Kálmán, dr. Vass Károly, dr. Mándi Sándor. Albirák : dr. Mann Hugó, dr. Margalits Ede, dr. Ist­vánffy Sándor, Babocs Mátyás, Zacharia Oktáv, dr. Szlávy István, dr. Simon Gyula, dr. Bubics Jenő, dr. Balassa Gusztáv, dr. Fayl Ivor. Jegyzők: dr. Havlicsek Antal, dr. Békés Gyula,Beiner Aladar, Molnár Béla, dr, Demkovits Leó, dr. Elekes Má­tyás, dr. Biegelbauer Árpád, dr. Gamberszky Guidó, dr. Zsédely István, dr. Molnár Gyula, dr. Miller István, dr. Szemlér Lőrincz, dr. Agárdy Jenő, dr. Knoblauch Bezső, dr. Tóth János, dr. Entz Ferencz, dr. Oláh Ernő, dr. Nyáry Miklós, dr. Csizsinszky Lajos, dr. Lengyel Ernő, dr. Csépai József, dr. Szabó István, dr. Terhes Tivadar, dr. Hornyánszky Zoltán, dr. Nécsey Imre, dr. Tóth Ist­ván, dr. Fridrich Ferencz, dr. Buhmann Emil, dr. Sólyom Jenő, Sipler Jenő, dr. Zilahi László. Irodaigazgató: Vlasits József. Irodafőtisztek: Botos Endre, Nagy Ferencz. Irodatisztek : Sinai Gusztáv, Oláh Ferencz, Laubhai­mer Viktor, Molnár Géza, Lofcsányi Mihály, Ilosvai Lajos, Anton Ágoston, Martinék Lajos, Micsinay Pál, Galamb József, Igmándy Sándor, Begéczi Gyula, Upor Géza, Nagy István, Nagy Ferencz. írnok: Koncz József. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó-és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Jamniczky Gyula, vezető, it. táblai biró. Wiener Sándor, dr. Farkas Gyula, Baumann Mór, Beze­rédy Bert., Böhm Hümér, dr. Polányi Lajos Aladár, dr, Badics Gyula, Marczell János, dr. Kovács Lajos, kir. járásbiró, dr. Schirilla Achil jbiró, dr. Lászy József, jbiró, dr. Paczák Emil, Csilléry Kálmán, jbiró, dr. Vécsey Gyula, kir. aljbiró, Staucsich Árpád, jbiró, dr. Heller Erik, aljbiró. Jegyző : dr. Gangéi Ödön. Irodatisztek : Papp-Szilágyi János, Benkő Károly, Hutya Károly, Feley Áladár irnok, Hoffer Ferencz, Butt­kay Emil irodatisztek, Simon István, irnok, Tangl Osz­kár, Schotlhauer András, irnok. Pénztárnok : Svastich Gyula. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: dr. Félix Antal. Birák: Kerese Gábor, kir. itélőbirói czimmel és jeli., Bánó József, kamarás, táblabírói czimmel és jelleggel, K. Nagy Sándor, kir. it. táblai biró cz. és jeli., Jándí Kálmán, dr. Szladits Károly, ig. minisztériumba be­osztva, dr. Nagy Iván, Kesselbauer Ödön, Minich Jenő, dr. Bexa Viktor, dr. Dimsits Sándor, dr. Almásy Antal, dr. Csengey Miklós, dr. Kecskés Gábor, dr. Hajós Géza, Somogyi Jenő, dr. Neuberger Aladár, dr. Báth Végli István, dr. Trambauer Árpád, dr. Karcsay Gyula, dr. Schiller Bódog, a curiához berendelve, Baltáczy István, dr. Beismann Bezső, dr. Bajúsz Gábor, dr. Kozma Aladár. Albirák: dr. Karay Pál, dr. Fábián Béla, Hunyor László, dr. Pásztor Ernő, dr. Ballagi Tibor. Jegyzők : ifj. Hets Ödön, dr. Horváth Ernő, dr. Horváth Iván, dr. Balogh Béla, dr. Bartha György, (ügyészségnél), dr. Hajda János, (ügyészségnél), dr. Kabakaire József, (ügyészségnél), dr. Kiss Sándor, dr. Nemes Pál, dr. De­dinszky Gábor, dr. Svehla Ervin, dr. Nagy István. Irodaigazgató: Nemes Bezső. Irodatisztek: Szabó Gyula, Boros Dávid, Bupp Ká­roly, Bárdonyi Gusztáv, gr. Klébelsberg József. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor, Kasztner An­tal, Jaschik Ede^ Fekete Béla, Sági János, Vajdics Lehel. Törvényszéki orvosok: dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Pajor Bezső, német, dr. Biegler Ber­nát, német, dr. Franki Sándor, német; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát és szerb, Delmár Jakab, egyet, lector, angol, franczia, spanyol, lengyel, német, olasz. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Batthyányi-u. 26. — Tel. 114—85.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és IH. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Szalay Károly, t.-birói czimmel és jel­leggel, dr. Szaffka Dénes, albiró, dr. Balla Leó Gyula. Jegyző : dr. Deák Ernő. Irodatisztek: Sánta Ignácz, Dolovcsák Bezső. Végrehajtó: Dezső Kornél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom