Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 375 Bíróságok. Gyula, Schunda Y. József, Francois Lajos, Bittner János, Bóna Sándor, Csókái Adolf, Heidelberg v dön, ZvackÁkos. Jegyzők: dr. Laban János, dr. Bródy Tibor, dr. Burg­hardt P. István, dr. Keresztes Béla, dr. Lejtényi Aladár, dr. Bóka Zoltán, dr. Németh Ödön, dr. Halla Aurél, Jávor Lehel, dr. Veress Jenő, dr. Gabrovitz József, dr. Füredi Artúr, dr. Földvári Hugó, Szegheő László, dr. Fényes Dezső, dr. Orbán József, dr. Hetényi József. Joggyakornokok: dr. Keresztes Miklós Antal, Meleghy Géza, Fekete István, dr. Grabovitzky Gyula, dr. Horváth Géza, dr. Szappanyos József, dr. Farkas Miklós, dr. Malonyai Béla, dr. Zayzon Ernő, dr. Kelecsényi Pál, dr. Haszler Kálmán, dr. Schmilovits Ernő, dr. Gábor Jenő, dr. Müller Miksa, Lieber József, Balázs Károly, dr. Csűrös Klemér, dr. Nachalko Tibor, dr. Parcsetich László. Irodaigazgató: Wüsztner Henrik. Irodatisztek: Udvardy Béla, Zsigmondovics Sándor, Onderkó Sándor, Herdy Lajos, Kapu Béla, Biczó Dezső, Német Ármin, Nemeskey Mátyás, Kálnitzky Béla, Vörös József, Földessi Márton, Lévai József, Schmer János, Berleg Jenő, Láng Béla, Léber Géza, Aitner Lajos, Har­sányi János, "Waisz Ármin. írnokok : Török István, Perlaky József, Bencze Mór, Zombor Imre, Borbás Ernő, Vajner Gusztáv, Körmendi Ferencz, Szatmári Menyhért, Gábor György, Hankel Antal, Kabók Ferencz, Gáspár Ferencz, Ary János, Herczeg Jó­zsef, Borzy Lajos, Vagányi Antal. Tolmácsok: dr. Bosányi Iván, angol, franczia, nyelvre, dr. Dávid Miksa, német és franczia nyelvre, dr. Holló József, olasz nyelvre, dr. Poic Félix horvát és szerb nyelvre, dr. Benzán Guidó olasz nyelvre, dr. Fischer Arthur horvát, szerb nyelvre. Budapesti kir. törvényszék. (V, alkotmány-u. 14., törvénykezési épület. — Tel. 19—88.) Elnök: dr. Juhász Andor. Birák: dr. Kéri Miklós, Kovács Gusztáv, dr. Jámbor Jenő, dr. Jászoly Mihály, táblabírói cz. és jeli., Dobias Arnold, Bajkay Endre, dr. Vida Zoltán, Schlauch Lajos, dr. Kovách Ödön, dr. Mezey László, dr. Paradeiser János, Kramaszta Imre, Drisnyey László, Andrásovits Kálmán, (Curiához ber.), dr. Tholt József, Strassenreiter Ignácz, (I. minist.-ba ber.), dr. Berger Bezső,..dr. Matzke Károly, dr. Neuhold Ferencz, dr. Szentirmay Ödön, Födi Károly, dr. Lőw Tibor, dr. Fenes Ferencz, dr. Szmetán Ignácz László, dr. Bévai Bódog, dr. Mándi Ede, dr. Udránszky Sándor, dr. Schwicker Bichárd, dr. Perényi Jenő, dr. Bende Béla, dr. Thebusz Aladár, dr. Dabis Ántal, dr. Balázs Emil, dr. Makay Dezső, dr. Thonleitner Gyula, dr. Pen­kala János, Hanskarl Sándor, dr. Lészai Árpád, Gyenes Mátyás. Albirák: Werner László, dr. Mayer Géza, dr. Lányi Márton, Szieberth Bertalan. Jegyzők: Hinkó József, dr. Soóky József, dr. Stolpa József, dr. Goldmann Bernát, dr. Miklós Kálmán, dr. Kéry János, dr. Márffy István, dr. Kuzmich Gyula, dr. Cse­pinszky Pál, dr. br. Apor István, dr. Fabinyi Tihamér, dr. Erdődy László, dr. Jászfy Gréza, dr. Beck István, dr. Tóth­falussy Ödön, dr. Bogsch Árpád, dr. Szeleczky Béla, dr. Csillag Benő, dr. sárói Szabó László, dr. Egyed István, dr. Zubovich Artúr, dr. Meszley Imre. Joggyakornokok : Torday Géza, dr. Solcz Gyula, dr. Nauvier Károly, dr. Vizi Ferencz, dr. Vida Gyula, Bátai György, dr. Bertók Géza, dr. Schöffer Aladár, dr. Dömö­tör Jenő, dr. Cseténvi Andor, dr. Antal Gyula János, clr. Nécsey Imre, dr. Gál Ödön, Vörös Antal. Irodaigazgatók: Mészáros Antal, Szilágyi József. Irodatisztek: Werner Gyula, Zombori Lajos,, Nagy Gyula, Medveczky Kornél, Gáspár József, Pelsőczy Árpád, Buday József, Eőrsy Károly. Teíekkönywezetők: Oertzen Ottó, Béh József, Haj­nal Győző, Papanek Károly, Kritsa Izidor, Pataki Gyula, Krizmanich Lajos, Dietz János. Tolmácsok: di. Dalma József, tóu nyelvre, Delmár Jakab, lengyel nyelvre, dr. Fischer Árthur, horvát nyelvre, Fodor Dezső, dr. Fuchs Mór, német nyelvre, dr. Graber Károly, német nyelvre, dr. Gulden Ferencz. horvát nyelvre, dr. Holló József, (olasz), Huszár Antal (román), dr. Jekel Péter (német), dr. Poic Felix (horvát), dr. Pásztélyi István (német). Somogyi Ede (német, fran­czia, angol, olasz), dr. Sömjén Géza (franczia, spanyol), Stojics Iván (horvát), dr. Szabó Kálmán (olasz), dr. Ve­cseíkloy József (német). I— III. ker. kir. járásbíróság. (Telekkönyvi hatósággal felruházva.) (H, fő-u. 75. — Tel. 120—09.) Járásbirák: dr. Talabér István, Hoffer Mihály, dr. Petz István, Dóry József, Münster Ferencz, dr. Kirchner Viktor. Önálló műk. körrel felr. jegyzők: Biró Lajos, dr. Kis Kós László, dr. Nádas Sándor, dr. Szenes György. Joggyakornokok: dr. Ludinszky Lajos, dr. Erdélyi Henrik, dr. Hoensch Vilmos, dr. Baics Milorád, dr. Hoff­mann Emil. Irodatisztek: Spatz Lipót, Szathmáry I. János, Bodor Gábor. írnokok: Schik Ferencz, Kis Manó, Pék Béla, Téri Géza, Vörösházy Pál, Karda Gergely, Havas Izidor, Schu­bert Elek, Csuka Lajos. Teíekkönywezetők: Popelka István, Bozóky Leó, Szebehelyi Gyula. Végrehajtók: Lovák Ede, Bévész Gyula, Engler Kálmán. IV. ker. kir. járásbíróság. (IV, Királyi Pál-utcza 18. Tel. 49—32.) Járásbirák: dr. Malatinszky Kálmán, Wiener Ferencz, dr. Hanskarl Sándor, Kováts István, Deutsch Frigyes, Thassy Ádám, dr. Frenreisz Frigyes. Albirák: dr. Král Miklós, dr. Medveczky László, dr. Csipkay Emil Andor. Jegyzők: dr. Karay István, dr. Vékey Károly. Joggyakornokok: dr. Eigen Kálmán, dr. Musa István, dr. Boroszlay István, Chriasdely István. Irodatisztek: Bogárdi Jákó, Eőrsy Károly, Kárpáthy Gyula, Végh Ferencz, Pollacsek Gábor. V. ker. kir. járásbíróság. (V, hold-u. 21. — Tel. 121—72.) Vezető biró : dr. Gráf Vilmos, kir. Ítélőtáblai biró cz. és jeli. Járásbirák: Uhrinlmre, dr. Buzáth Péter, dr. András­sovits Imre, Arany Sándor, dr. Fábry Gyula, dr. Váli Emil, dr. Begéczi Nagy Andor, dr. Füredy Ferencz, dr. Tatics Péter, dr. Tarlós Béla, dr. Kamenszky Gyula, dr. Ladányi Béla, Lutter Nándor, dr. Zachár Gyula (am. kir. igazságügyministeriumhoz beosztva), dr. Báth István (Curiához berend.), Mariska István (Curiához berend.), dr. Osváth Albert, Kulcsár Ferencz, Nóvák Sándor, Fendrich Hugó, Sándor Jenő. Albirák : dr. Borsodi Miklós, Szvoboda Jenő. Jegyzők: dr. Gromann Zsigmond, dr. Gedeon Lajos, Nászai Vilmos, Kernstock Kornél, dr. Bálint Andor, dr. Czirer Ákos, Csikmák Lajos, Oszetzky Béla. Főtiszt: Egyed József (igazg. cz.). Irodatisztek: Keresztessy Vilmos, Sugár Miksa, Amigó Jakab, Keresztury József, Szabó Lajos, Wirkmann Fábián, Unger Lajos. Tolmács : dr. Fuchs Mór. Végrehajtók: Már István, Tipula Aurél, Gabriel Károly, Füredy, Ferencz, Pataki Antal, Bolváry Záhn István, Papp Árpád. Gömbös Antal, Terray László, Wimmer Jenő, Bún József, Szilágyi János, dr. Dobrov Ede, Schrank József, Élő János, Bisitz Mihály, Gombos Ernő, dr. Forgács Tivadar, Szabó Gábor, Krausz István, Pongrácz Olivér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom