Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 732 Bejegyzett czégek. czikkekkel keresk. Önálló czégjegyzés, YI, Kmetty­utcza 18. Kályha- és agyagárúgyár, ezelőtt Hardtmuth L. és C., korlátolt felelősségű társaság, Ofen- und Tonwaren­fabrik, vormals L. & C. Hardtmuth, Gesellschaft m. b. H., üzletvezetők : Brüll Leó és Berger Fülöp. A czé­get két üzletvezető vagy egy üzletvezető és egy czég­vezető együttesen jegyzi. Főtelep: Podersam. Fiók­telep : Budapest. Czégvezetők : Thausig Pál, Thausig Leó, Wurm József. YI, Andrássy-út 6. Tel. 171—87. Kamarell és Társa, czégb. Kamaréll Ödönné, szül. Jákói Eszter, fórfiszabó-iparüzlettulajdonos, TV, szerb-u. 13. Kämpfner Lipótné, czégb. Kämpfner Lipótné szül. Fischer Gizella, üveg- és porczellán kereskedő,X, belső jászberényi út 4. Tel. 82—79. Kampl Rezső, Rudolf Kampl. társt. Rónai Juda Gyula, és Rónai Elek, tollkereskedők, a czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, ATI, dohány-u. 2. Tel. 37—96. Kanarik J., J. Kanarik, czégb. Kanarik Illés, termény­és értékpapir bizományi üzlettulajdonos, V, Katona József-u. 39. Kancer-féle ólom- és ónárúgyár. betéti társaság, Kancer­sche Blei- und Zinnwaarenfabrik, Commandit-Gesell­schaft, beit. Kancer Kálmán és Minkus'Mór. A czég a beltagok által önállóan képviseltetik és jegyeztetik, YI, teve-u. 3. Tel. 14-85. Kanidaky János, Johann Kanidaky, czégb. Kanidaky János, sertéskereskedő, IY, Ferencziek-tere 2. Kanitz Adolf és tsa., Adolf Kanitz et Co., társt. Kanitz Adolf. Heressbacher Rezső, czipészkellékekkel nagy­bani kereskedők és czipőfelsőrész gyártási iparüzlet­tulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, YI, szerecsen-u. 16. Tel. 42—03. Kanitz C. és fiai, C. Kanitz u. Söhne, társt. Kanitz Mór és Kanitz József, papirkeresk., önálló czégjegyzési joggal, V, Dorottya-u. 12. Tel. 31—60. Üzleti könyv­gyár, V, vadász-u. 28. Tel. 35—30. Kanitz Géza, számológépek árusítása, czégb. Kanitz Géza, számológép kereskedő, IV. eskü-tér 8. Tel. 165-34. Kanitz Ignácz és fiai, Ignatz Kanitz u. Söhne, társt. Kanitz Géza ós Kanitz Arthur, kézműáru nagykereskedők, önálló czégjegyzési joggal, V, sas-u. 24. Tel. 537. Kanitz Nővérek női divatterm, társt. Kanitz Irén és Kanitz Ilona női- divatkereskedési üzlettulajdonosok. ^ Önálló czégjegyzés, V, bálvány-u. 26. Tel. 161—50. Kanitz és Társa, társt. Kanitz Manó és Aczél Hugó, szabó­és czipészkellékek eladásával foglalkozó üzlettulajdo­nosok. ónálló czégjegvzés, VI, Izabella-u. 70. Tel. 87—39. Kanitzer Mór, czégb. Kanitzer Mór, szilva és mezei ter­mény adásvételét közvetitő ügynök.VI, Andrássy-út 2. Kann Lipót és fia, társt. Kann Lajos és Kann Zsigmond, liqueurgyárosok és gyümölcspálinkának hideg uton való gyártási üzlettulajdonosok. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s jegyeztetik. V, váczi körút 64. Tei. 19—76. Kann és Heller, Kann & Heller, társt. Beretvás Hugó, Heller Gyula, Kell Hugó és Molnár Albert, gazdasági, egyéb házi gépek és eszközökkeli keresk. Együttes czégjegyzés. Czégv. Erös Károly, Farkas Imre. V, váczi-krt 62. Tel. 50—56. Kántor Izidor, czégb. Kántor Izidor, szeszesitalok bizo­mányi elárusításával való üzlettulajdonos. Czégv. Lö­wenheim Ede, VI, Frangepán-u. 12—14. Kapeller Henrik, Heinrich Kapeller, czégb. Kapeller Henrik, kémiai, fizikai, bakteorologiai, mikroszkopiái és meteorologiai eszköz és felszerelésekkel kereskedő. ^ Czégv. Zoltán Gugó,ATH, József-körút 19. Tel. Józs. 47, Kaplonyi Testvérek, társt. Kaplonyi József és Kaplonyi Jenő lakatosüzlet tulajdonosok. Együttes czégjegvzés, VHI, Madách-u. 15. Tel. Józs. 25-26. Karácsony László, ifj., czégb. ifj. Karácsony László férfi­szabóiparüzlettul., IV, koronaherczeg-utcza 3. Tel. 84. Karácsonyi Ferencz, czégb. Karácsonyi Ferencz, fűszer­áru ügynökségi üzlettulajdonos, V, Széchenyi-u. 1. Tel. 81 84. Kárászi János, czégb. Kárászi Jánosné szül. Belovai Mária, kovácsipar-üzlettulajdonos, V, váczi út 82. Karaván tea behozatali társaság, Szél Lajos és Társa, Karavanthe Import Company Ludwig Szél & Co.,társt. Szél Lajos és .Szél Lajosné, szül. Harzog Berta, tea­kereskedők. Önálló czégjegyzés, VH, király-u. 13. Karczag Vilmos, czégb. Karczag Vilmos, könyvkötő és könyvnyomdai üzlettulajdonos, V, ujpesti-rkpt 5. Tel. 171—79. Kardos Adolf, czégb. Kardos Adolf bőr- és czipészkellék kereskedő, YI, szerecsen-u. 22-24. Tel. 86—84. Kardos Arthur, czégb. Kardos ábrahám recte Arthur, műszaki ruggyanta- és sebészeti árukkal és szerszá­mokkal kereskedő, Vili, Rákóczi-tér 18. Tel. Józs. 20—75. Kardos Arthur, butorszállitási, beraktározási és fuvaro­zási vállalat, Kardos Arthur, Möbeltransport, Ein­lagerungs- und Fuhrwerks-Uunternehmung. Czégb. Kardos Arthur, butorszállitási, beraktározási és fuva­rozási üzlettulajdonos, Vili, Szentkirályi-u. 4. Tel. Józs. 4-50. Kardos Bernát, czégb. Kardos (ezelőtt Kohn) Bernát, bádogos, légszesz-, vizvezetélc- és csatornaberende­zési eszközöket készitő iparüzlettulajdonos, V, Arany János-u. 31. Tel. 31—90. Kardos Bertalanné szül. Krausz Annette, czégb. Kardos Bertlioldné (Bertalanné) szül. Krausz Annette jelzálog­hitel, ingatlan és bor adásvétel közvetitő üzlettulajdo­nos, VIH, Bákóczi-út 63. Kardos Géza, czégbizt. tasnádi Kardos Géza, műszaki vállalkozó, V, váczi krt 76. Tel. 85- 79. Kardos Iván czégb. Kardos Iván épitőmestc-r. IV, Királyi Pál-utcza 11. Tel. 151—73. Kardos M. és Társa, M. Kardos & Comp., társt. Kardos Miklós és Kramer Gyula, fegyverek, bőrárúk, háztar­tási czikkek és más hasonló termékekkel kereskedők. Együttes czégjegyzés, V, váczi krt 22. Kardos Testvérek, czégb. Kardos Mózes Jakab bútor­kereskedő. VH, István-út 22. Tel. Józs. 13—59. Kardos és Salzberger, társt. Salzberger Nándor és Kar­dos Jenő, uridivat kereskedők. Együttes czégjegyzés, AH, Andrássy-út 57. Kardos és Schneider, társt. Kardos Gábor és Schneider János képkereskedők. Önálló czégjegyzés,VH, sip-u. 6. Kardos és Társa, társt. Kardos Béla és Kardos Béláné szül. Zlattner Margit festék-, vas- és háztartási czikkek eladási iparüzlettulajdonosok. A czég a társtagok által egyformán képviseltetik és jegyeztetik, I, Attila-krt 49. Tel. 126-30. Karef és Steinfeld, Karef & Steinfeld. Betéti társaság, bel­tagjai Karef Arthur és Steinfeld Dávid, gabonaügynö­kök. A czég képviseletére és jegyzésére a beltagok egy­formán jogosultak, V, nádor-u. 25/27. Tel. 146—25. Kari Sándor, czégb. Kari Sándor, gipszalakok készítési és eladási iparüzlettulajdonos, VHI, Ludoviceum-u. 4. Tel. 88-37. Karniol Henrik, czégb. Karniol Jakab máskép Henrik, fűző kellékekkel kereskedő. Czégvezető : Iszayé Miksa, VI, Liszt Ferencz-tér. 3. Tel. 50 — 44. Károly Lajos és Markovits Sándor, társt. Károly Lajos és Markovits Sándor épitési vállalkozók. Önálló czég­jegyzés, VHI, kun-u. 12. Károly és Társai, ivándi gyógyforrás vállalat, társt. Ká­roly Ármin, Pammer Ottó József és Felber Lipót, az ivándi gyógyforrás vizeinek árusításával foglalkozó iparüzlettulajdonosok. A czéget bármelyik két társ­tag együttesen jegyzi, AT, Szondy-u. 52. Károlyi György, Georg Károlyi, czégb. Károlyi György, papirkeresk., üzlet: V, Dorottya-u. 10.Telefon 31—50. Nyomda: Y, Arany János-u. 1. Tel. 39 -68. Károlyiné áruháza, czégb. Károlyi Árminné, szül. Grün­hut Leonora uri és női divatárukereskedő, VHI, Bá­kóczi-út 55. Kárpáti Henrikné, czégb. Kárpáti Henrikné szül Mózner Anna, kárpitosüzlettulajdonos, VHI, József-krt 25. Kárpátia filmuagyforgalmi-vállalat, Rosenberg A. és Tát sai; Kárpátia Filmvertrieb, A. Rosenberg & Co.; Karpatia Agence Generali Cinématographique Rosen­berg A. & Co. ; Karpatia Film Trading Company

Next

/
Oldalképek
Tartalom