Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvényszókileg 679 Bejegyzett czégek. előnyomott czégszöveget mindkét társtag vezeték­nevével aláírja, IV, Ferencziek-tere 2. Tel. 84—79. Bodó kávéház, czégb. Bodó Adolf, kávéházi üzlettulaj­donos, VHI, József-krt 52/56. Tel. 61—46 és 145—52. Bodó és Nemes, Bodó et Nemes, társt. Bodó (előbb Böhm) József és Nemes (előbb Hausner) Móricz, úri­és női divatárukeresk. A czég képviseletére és jegyzé­sére a társt. egyformán jogosultak, VII, Baross-tér 19. Tel. Józs. 16-12. Bodonyi Testvérek, társt. Bodonyi Jenő Jakab és Bo­donyi Mór, asztalos és kárpitos iparüzlettulajdonosok. A czég képviseletére a társtagok egyformán jogosul­tak, TV, muzeum-körút 27. Tel. 6—35. Bodor Henrik, czégb-. Bodor Joachim, máskép Henrik, ruhakeresk., VH, Károly-körút 9. Bodrogi Lajos, czégb. Bodrogi Lajos, kézmű, úri és női divatárukereskedő és férfiszabó iparüzlettulajdonos, H, fő-u. 44. Tel. 48. Bodrogközy és Tóth, társt. Bodrogközy Géza és Tóth Lajos, rövidárukereskedők. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s akkép jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czéget mindkét társtag veze­téknevével aláirja, IV, bécsi u. 2. Boehm, lásd Böhm. Bogdán Lajos és Társa, czégb. Bogdán Lajosné szül. Haifeld Fanni, művirág-/ disztoll- és kalapformaárúk vétele és eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, IV, hajó-u. 16. Tel. 66—22. Bogdány Mór férfiszabó, czégb. Bogdány Mór férfiszabó üzlettulajdonos, VHI, Bákóczi-út 47. Bogdány és Társa, társt. Bogdány József, bádogos, és Bogdány Sándor, légszesz, vízvezeték- és csatorna be rendező. A czéget mindketten jegyzik, VI, dalnok-u. 12 a. Tel. 988. Bogisich János, társt. özv. Bogisich Jánosné, szül. Ezer Vilma, Bogisich Vilma, Bogisich Anna és Bogisich Etelka, arany- és ékszerkereskedők. A czég a társtagok közül özv. Bogisich Jánosné, szül. Ezer Vilma és Bo­gisich Vilma által önállóan képviseltetik és jegyezte­tik, IV, Szervita-tér 4. Bogoszavlevits Lázár, czégb. Bogoszavlevits Lázár, szűcs­ipariizlettulajdonos, IV, váczi u. 41/a. Bohacek L. Pál, czégb. Bohacek László Pál, tégelyekben érczöntő iparüzlettulajdonos, VI, röppentyü-u. 23. Tel. 20—45. Bokor I., czégb. Bokor Izsák (Izidor), bankügynök, V, bank-u. 2. Bokor I. és Társa, társt. Bokor Izidor és Beiner Emá­nuel, fűszer- és csemegekereskedők. A czéget egyedül Beiner Emánuel társtág önállóan jegyzi, V, Lipót­körút 5. Bokor Manó Lipót és társa, beit. Bokor Manó Lipót, kárpitos-iparüzlettulajdonos,Vili, Baross-u. 63/67. Bokor Vilmosné és társa, társt. Bokor Vilmosné, szül. Schwarz Gizella és özv. Kohn Jakabné, szül. Weisz Jeanette, rövid-, szövött- és, díszműáru kereskedők. Önálló czégjegyzés, VH, király-u. 23. Bokor és Ács, épitési vállalkozók, társt. Bokor Gyula és Ács Aurél, építkezések elvállalásával foglalkozó ipar­üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyz., VI, Andrássy­út 49. Tel. 60 -48. Bokor és Brüll, társt. Bokor Artúr és Brüll Izsák női konfekezió és divatáru kereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, király-u. 32. Bokor és Klein, társt. Bokor Lajos és Klein Simon, czimfestő iparüzlettulajdonosok. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és általuk együttesen olyképen jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyo­mott czégszöveg alá mindkét társtag teljes nevét irja, VH, Bákóczi-út 34. Tel. 108—37. Bokor és Társa, társt. Bokor Miksa, bankbizományi és incassó-üzlettulajdonos és Bokor József, hiteltudósitó. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül Bokor Miksa jogosult, VH, Erzsébet-krt 20. Tel. 84—61. Boldizsár és Kirmayer, társt. Boldizsár József és Kir­mayer Mihály, vaskereskedők. Önálló czégjegyzés, VH, Thököly-út 19. Bolgár Istvánné és Társa, társt. Bolgár Istvánné szül. Szálkái Begina és Vágó Efraim Ferenczné szül. Brie­ger Aranka, uri és női divatárúkereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, váczi-körút 5. Bolgár Pál, czégb. Bolgár Pál, üvegárueladási üzlettulaj­donos, V, Aulich-u. 8. Tel. 8—88. Bolgár S. és Társa, betéti társaság, S. Bolgár & Co., Commanditgesellschaft, beit. Bolgár Soma, filmgyári képviselettel és eladással foglalkozó üzlettulajdonos. A czéget egyedül a beltag jegyzi, VH, BálTóczi-iit 76. Bondy Árnold, czégb. Bondy Arnold, tőzsdei bizomá­nyos, IX, csarnok-tér 3—4. Bondy Ede, Ed. Bondy, czégb. Bondy Ede, gabonabizo­mányi és ügynökségi üzlettulajdonos, czégvezetők : Schwarcz Ernő, Stein Budolf és Stein Bichard, kik közül a czéget ketten együttesen jegyzik, V, Báthory­utcza 10. Tel. 35—05. Bondy Jakab, bizományos, VI, Lázár-u. 16. Tel. 18—03. Bondy Károly, Kari Bondy, czégb. Bondy Károly, ügy­nöki és bizományi üzlettulajd., VI, Bévay-u. 6. Tel. 97—76. Bondi M. és Társa, társt. Bondi Mór és Franki Oszkár, központi fűtés-, vízvezeték-, légszesz-, csatornaberen­dezési és bádogos üzlettulajdonosok. A czéget egyedül Bondi Mór jegyzi, VH, kertész-u. 38. Tel. 111 —68. Bondy Simon, Simon Bondy, társt. Bondy Simon, Bondy Simonné, szül. Steiner Berta és Bondy Leó, bőr, olaj, zsiradék és termény ügynöki és bizományi üzlettulaj­donosok. Önálló czégjegyzés, VI, hajós-u. 2. Tel. 10-14. Borbás Gyula, Hoffmann Károly veje, utóda, ezógb. Kiss Péter, temetésrendező üzlettulajdonos, VIH, Baross-u. 46. Tel. Józs. 12—68. Borda Károly, Kari Borda, czégb. Borda Károly, szalma­és szénabizöniányos, VI, Andrássy-út 41. Borhegyi F., F. Borhegyi, társt. özv. Borhegyi Ferenczné szül. Huzella Mária, Borhegyi Ferencz és Borhegyi Klára, borkereskedők. Önálló czégjegyzés, V, Gizella­tér 4. Tel. 35 -79. Bori Lászlóné, czégb. Bori Lászlóné, szül. Sirakovics Borbála, czipészüzlettulajdonos, czégv. Bori László, VH, István-út 16. Boros Imre, könyv- és papírkereskedés, czégb. Boros Imre, könyv- és papírkereskedő, VI, Andrássy-út 79. Tel. 153-85. Boros Testvérek, czégb. Boros Soma Salamon, bádogos, éreznyomó, légszesz- és vizvezetékkészitési iparüzlet­tulajd., IV, molnár-u. 33. Tel. 962. Boros és Kohn, társt. Boros József és Kohn Illés, sírkő­kereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, váczi körút 7. Boross és társa, lásd «Globus» keresk. informatió váll. Boros és társa, társt. Boros Soma és Beminiczky Károly, egészségügyi-, vízvezeték-, gáz- ós csatornázási válla­lattal foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegy­zés, TV, molnár-u. 33. Tel. 9 -62. Borovitz A. és Fia, A. Borovitz & Solin, belt. Borovitz Mór, bor- és szeszesitalnagyker., VII, kertész-u. 38. Tel. 165-85. Borovitz Mór, czégb. Borovitz Mór, szatócs, VHI. üllői út 36. Tel. 41—58. Borsody és Társa, társt. Borsody Sándor és Hölgye Antal, kőmives- és építőmesterek. A czéget egyedül Borsody Sándor képviseli és jegyzi, VH, Erzsébet-körút 2. Bory József és Társa, társt. Bory József ós Baumann Sándor, géplakatos üzlettulajdonosok. Együttes czég­jegyzés, VH, kerepesi-út 28. Tel. Józs. 39 — 04. Bossányi József, czégb. Bossánvi József, chamotte árúk­kal, építőanyagokkal, gyári üzemhez szükséges anya­gokkal és eszközökkel való kereskedő, VI, szív-u. 67. Tel. 13-13. Bosányi, Schietrumpf és Társa, lásd Budapest-kőbányai trágyaszáritógyár. Boschán Károly és Artúr, Karl und Arthur Boschán, társtagok Boschán Károly ós Boschán Artúr, bornagy­kereskedők- és pálinka nagybani eladási, üzlettulaj­donosok, önálló czégjegyzési joggal, X, Ónodi-u. 5. Tel. 61-78. Boschán Márk, czégb. Boschán Márk, liszt-, hüvelyes vetemény- és terménykereskedő, IH, vörösvári u. 32. Boschán Miksa, turista-felszerelési czikkek üzlete, Max Boschán, Speciell Turistenausrüstung, czégb. Boschán

Next

/
Oldalképek
Tartalom