Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

4. rész - Egyesületek - VII. Ház- és telektulajdonosok egyesületei. Házépítő egyesületek - VIII. Ipari (gyáripari) és kereskedelmi egyesületek. Kereskedelmi alkalmazottak egyesületei

Egyesületek. 540 Egye sül etek. alelnök: Pálinkás György. — Titkár: Horváth La­ios. — Pénztáros: Mérő Jenő. — Hivatalos órák: d. e. 9 —12., d. u. 3—6. Magyar automobil-gyártók és kereskedők szövet sége. YI, Andrássy-út 60. Tel. 1—82. — Elnök: -. — Alelnökök: Haltenberger Sámuel, Bárdi Jó­zsef. — Ügyvezető-igazgató : Kováts Elemér. Bádogos- és szerelő-mesterek országos egyesülete. VI, Liszt Ferencz-tér 11. Tel. 86-20. — Elnök: Boross Soma. — Társelnökök : Sztipán István, Vámos Imre. — Ügyvezető: Spitzer Miksa. — Titkár: Lányi Emil. Budapesti bádogos- és szerelőmesterek szövetsége. VI, Liszt Ferencz-tér 11. Tel. 86—20. — Elnök : Spitzer Salamon. — Alelnökök: Lányi Emil, Steiner Fe­rencz. — Pénztáros : Egyedi Jenő. Budapesti bankárok- és pénzváltók egyesülete. VI, Teréz-körút 43 a. — Elnök: Politzer Zsigmond. — Al­elnök : Adler Gyula. Magyar bánya- és kohó vállalatok egyesülete. V, Zrinyi-utcza 1. — Tel. 42—17. — Elnökök: dr. Chorin Ferencz, Hevessy Lajos. — Társelnök: Borbély Lajos. — Végrehajtó bizottság: Szende Lajos, Tolnay Lajos és Veith Béla. — Ügyvivő igazgató : Lázár Pál. — Titkár : Fodor Ferencz. Budapesti bérkocsi ipartársulat.Vili, bérkocsis-u. 24. — Tel.Józs. 12—09.—Elnök: Hikádé József, — Alelnök: Braun Gusztáv. — Titkár és jogtanácsos : dr. Beichfeld Izor. — Pénztári: Drahos Zsigmond. — Jegyző: Debreczeny Árpád. Budapesti beton-, gypsz- és barkolóépitő iparosok szövetsége. V, pozsonyi út 19. — Elnök : Kis J. Jenő. Alelnökök : Schön A-dolf, Förstner Sándor. — Titkár: Strasser Géza. — Pénztáros: Schillinger Zsigmond. — Ellenőr : Gál Ernő. Magyar bőriparosok országos egyesülete. V, Mária Valéria-u. 12. — Elnök: Wolfner Tivadar. — Főtitkár: dr. Kreycsi Bezső. — Titkár: Vető Imre. Magyar borkereskedők országos egyesülete. V, váczi körút 8. — Elnök: Hirsch A. Jakab. — Alelnökök: Marton Lipót, Fehér Adolf. — Pénztárnok: Ullmann Emil. — Titkár: Pallós Jakab. Magyar bútorszállítók országos egyesülete. VH, Erzsé­bet-körút 52. — Elnök : Bingwald Henrik. — Alelnö­kök : Wilhelm Hermann, Dick Izidor. — Pénztáros : Koppenstein Jakab. — Jegyző : Klein Gyula. Székesfővárosi cselédszerzőkés foglalkozást közvetitők ipartársulata. IV, Semmelweis-u. 19. Elnök: Schle­singer József. Titkár: dr. Salgó Zoltán. Budapesti czipészmesterek köre. VH, Wesselényi-u. 17. Elnök: Engelbrecht P. Károly. — Titkár: Kautz Ká­roly. — Pénztáros : Smotlák Simon. Magyar czipészek és czipőkereskedők orsz. egye­sülete. VH, Erzsébet körút, Newyork-kávéház külön­terme. — Elnök: Lustig Mór. — Pénztárnok: ACS Adolf. — Ellenőr : Schwartz Armin. Magyar czipőgyárak országos egyesülete. V, Széchényi­utcza 1. — Tel. 140 —44. — Elnök: Balogh Blum Brúnó. — Társelnök: Benedict N. Norbert. — Alelnök : dr. Aczél Baoul. — Ügyv. főtitkár: dr. Mahler Lénárt. Magyar czukorgyárosok országos egyesülete. V, Mária Valéria-utcza 12. Tel. 39—43. — Elnök: Kuffner Kár­roly. — Alelnökök: gróf Zichy Andor, báró Haupt­stummer L. Jenő, Patzenhofer Konrád. — Ügyv. igaz­gató : Bosányi Endre. — Titkár: dr. Komin János. Magyar dohányárusok központi bizottsága és béke­birósága. VIH, József-krt 48. Tel. 108-85. — Elnök: Sopronyi Dezső. — Társelnök: Hevesi Jakab. — Ügyész: dr. Kadelburg Ignácz. Magyar dohányárusok országos segélyintézménye. VIH, József-krt 48. Tel. 108-85. — Elnök: Sopronyi Dezső. — Ügyvezető elnök : dr. Kadelburg Ignácz. — Igazgató : Hevesi Jakab. — Pénztárnok Schwarz Hugó. Magyar dohánykisárasok országos egyesülete. VIH, József-krt 48. Tel. 108-85.— Elnök: Hevesi Jakab.— Alelnökök : György Endréné, Weber Dávid, Beisz Her­mann. — Ügyész : dr. Kadelburg Ignácz. Magyar dohánynagyárusok országos szövetsége. VILI, József-körút 48. Tel. 108—85. — Elnök: Sopronyi Dezső. — Alelnökök: Magyary Alajos, Bäck József, Szent-Királyi Tivadar, Vándory Ferencz. — Titkár és ügyész : dr. Kadelburg Ignácz. — Pénztárnok: Schwarcz Hugó. Szakosztályok: 1. «A magyar dohánykülönleges­ségi árusok országos szakosztálya.» Elnök: Magyari Alajos. — Alelnökök: Fuchs Nándor (Gyulafehérvár), Kelemen Imre (Veszprém), Grosz Simon (Kecskemét), Felsner Miksa (Nyitra). — 2. «A horvát-szlavon dobány­árusok országos szakosztálya.» Elnök: Weiss Emil (Zágráb). — Alelnökök: Omcikus Filip (Belovár), Vuk­san D. (Otocac), Blau Josefin (Nasice), Ungár Ignácz (Daruvár). Eezetgyárosok országos egyesülete. VIH, üllői út 60. Tel. Józs. 2—62. Elnök: belatini Braun Géza. — Alelnö­kök : Pollák Lajos és Beer Arthur. Budapesti egyeiiruhakészítők köre. VH, Csengery­utcza 1. Elnök: Bálint Menyhért. — H.-elnök: Theisz Dániel. — Titkár: Ullmann Jákó. — Pénztárnok: Poór , László. Ékszerészek ós drágakőkereskedők köre mint keres­kedelmi társulat. VH, Károly-körút 19. — Tel. 2—09. Elnök: Biemer Ignácz. •— Alelnök : Löwi Benő. — Pénz­tárnok : Klein Ignácz. — Gazda: Sárkány József. Magyar elektrotechnikai egyesület VH, Erzsébet-krt 49. — Elnök: Zipernowsky Károly.— Társelnökök: Straub Sándor, Egger Gyula. — Alelnökök: Söpkéz Sándor, Stark Lipót. — Igazgató : Perci Károly. — Főtitkár: Jakobovits Dániel. — Titkár: dr. Szilas Oszkár. — Jegyző : ifj. Stern Sándor. — Jegyzőhelyettes : Wilczek Ernő. Pénztárnok : Bóna Ernő. — Ellenőr: Laub Li­pót. — Könyvtárnok: László Szigfrid. — Hiv. lap.: az «Elekrotechnika». Főszerk.: dr. Szilas Oszkár, — Szer­, kesztők: Gáti Béla, dr. Liska József, Wilczek Ernő. Élelmiszer kereskedők egyesülete. IX, csarnok-tér 5. — Elnök: Magyar Sándor. — Alelnök: ZsókayJános.— Titkár: Török Zoltán. Magvar élelmiszer kiviteli czégek országos szövetsége. IX, Tóth Kálmán-u. 8-10. Tel. JÓZS. 25-02. Magyar építőanyag termelők országos szövetsége. I, Krisztina krt 91. — Tel. 48—48. — Elnök: betöltet­len. — Alelnök : dr. Ilédervári Lehel. — Igazg.: Bojár Sándor. Magyar építőiparosok országos szövetsége. VIH, József-körút 41. — Tel. Józs. 1—66. — Elnök : Báthory István. — Alelnökök: Horváth József, Koch Károly, Müller Ernő, SBeisinger Sándor, Pucher István. — Igazgató : Farkas Elek. Budapesti építőmesterek, kőművesmesterek és épitési vállalkozók szövetsége. VIH, német-u. 22. Tel. Józs. 11—90. Munkaközv. Tel. Józs. 12—57. — Elnök: Pucher István. — Alelnökök : Mann József, Báthory István. — Ügyvezető alelnök : Koch Károly. — Pénztáros : Pász­tor Béla. — Ellenőr : Ziegler Géza. — A választott biró­ság elnöke: dr. Erős Sándor. — Titkár: Edvi-IIlés László. Magyar építőmesterek egyesülete. IV, Ferencziek tere 7. Tel. 75—12. — Elnök: Mann József. — Al­elnökök: Báthory István, Gráf Lajos. — Titkár: Pász­tor Béla. — ügyész : dr. Kéler Zoltán. — Pénztáros: Barcsay Lajos. — Háznagy : Humayer József. — Ellenőr : Holitscher Bóbert. — Építőmesteri szakoszt.: Elnökök : Sziklay Zsigmond, Ziegler Géza, — Jegyzők: Mann Mór, Böhm Károly. Az értékpapírokkal kereskedők egyesülete. V, Zoltán­utca 8. — Tel. 178—36. — Elnök : Krausz Simon. — Al­elnök : Münk Péter. — Titkár: Gerő Ödön. — Pénztá­ros : Hoch Hugó. Budapesti fa- és szénkiskereskedők ipartársulata. VH, hársfa-u. 43. — Tel. 161—14. — Elnök: Horváth Imre. — Alelnökök: Hartmann Mór, Nagler Márkus. — Pénztárnok: Németh József. — Ellenőr: Beiner Ja­kab. — Titkár : Seregi Béla. Fakereskedők és faiparosok hitelezői védegylete. V, mérleg-u. 2. — Tel. 47 -06. — Elnök: id. Schulz József. — Alelnök: ifj. Haasz Jakab. — Titkár: dr. Unger Bernát. — Pénztáros : Glasner Gyula. — Ellenőr: Groszmann Arnold. Magyar fakereskedők és faiparosok országos egyesü­lete. V,Ferencz József-tér5. Tel. 47—06. — Elnök: kái­noki Bedő Albert, nyug. államtitkár. — Alelnökök:

Next

/
Oldalképek
Tartalom