Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény saékileg 704 Bejegyzett czégek. Grünhut József, Josef Grünhut, rövid- és divatárukor., VI, dalszínház-u. 1. Tel. 80—69. Grünhut József ós Társa, czégb. Grünhut Józsefné, szül. Grünfeld Eozália, bádogos-, vízvezeték-, légszesz­szerelő-iparüzlettulajd., VII, nagydiófa-u. -21. Grünhut Vilmos, czégb. Grünhut Vilm., liszt- és korpa­ügynökségi üzlettulajdonos, VIII, kender-u. 6. Grünhut és Steiner, társt. Grünhut Vilmos és Steiner Ármin, nyomdai iparüzlet-tulajdonosok. Együttes czégjegyzés, VI, Vörösmarty-u. 75. Tel. 102—88. Grünspan és Társa, élelmiszerbizományos, társt. Grün­span Lázár és Grünspan Lázárné. szül. Rosenfeld Te­réz, élelmiszerbizományi és sztíró iparüzlettulajdo­nosok. A czég a társtagok által egyformán képviselte­tik és mindegyik által önállóan jegyeztetik, IX, közp. vásárcsarnok. Grünwald Adolf, Adolf Grünwald, czégb. Grünwald Adolf, ócskavasker., V, koráll-u. 5. Tel. 26—24. Grünwald Dávid, czégb. Grünwalcl Lázár Dávid, telep­nélküli fakereskedő, VI, nagymező-u. 21. Grünwald Izsó, czégb. Grünwald Izidor Izsó, szatócs, VI, rózsa-u. 88. Tel. 91—07. Griinwald Lipót, Leopold Grünwald, czégb. Grünwald Lipót, kézműárú-nagykereskedő, V, fürdő-u. 11. Grünwald Miksa, czégb. Grünwald Miksa, építőmester, VII, Damjanich-u. 24. Tel. 61—53. Ifj. Grünwald Mór, czégb. Grünwald Ignácz, üveges ipa­ros, üveg-, porczellán- és lámpakeresk., IV, Ferencz József-rakpart 6. Tel, 783. Grünwald Nándor, Ferdinand Grünwald, czégb. Grün­wald Nándor, lakatos iparüzlettulajdonos. VI, váczi­út 11. Tel. 55—63. Grünwald Sámuel, czégb. Grünwald Soma, füszerkeres­kedő, Vm, Rákóczi-tér 14. Tel. Józs. 20—79. Grünwald Sándor, Alex. Grünwald, czégb. Grünwald Sándor, gabonabizományos,V,Árpád-u. 9. Tel. 10—06. Grünwald Sándor, czimiroda vállalat, Grünwald Sándor, Adressenbureau-Unternehnnmg, czégb. Grünwald Sándor, czimiroda üzlettulajdonos,VI, nagymező-u. 35. Tel. 5—04. Grünwald testvérek, épitési vállalkozók. Brüder Grün­wald, Bauunternehmer, társt. Grünwald Lajos, Grün­wald Mór és Grünwald Vilmos, czégv. Fischer János. Brill Frigyes és dr. Sándor Ödön. V, Rudolf-tér 5/6. Tel. 66—08. Grünwald testvérek és Schiffer, Brüder Grünwald & Schiffer, társt. Grünwald Vilmos, épitési vállalkozó, Grünwald Mór, oki. épitész, épitőmester és épitési vállalkozó és Schiffer Miksa, oki. mérnök és épitési vállalkozó. Önálló czégjegyzés. Czégvezetők: Verő László, Brill Frigyes, Fischer János, Magyar Gyula, dr. Sándor Ödön és Freud Manó, V, Rudolf-tér 5/6. Tel. 66—08. Grünwald és Laufer, Grünwald & Lauf er, czégb. Grün­wald Albert, bőr és czipészkellókekkel való nagyke­resk., VI, szerecsen-u. 10. Tel. 368. Grünwald és Vahl, társt. Grünwald Vilmos, fehérnemű­és kelengye-, vászon- és damaszt-, úri- és női divatczik­kekkel való kereskedő, és Vahl Gyula, fehérnemű- és divatárúüzlettulajd. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, TV, váczi u. 26. Tel. 98. Grünwald és Várhelyi, társt. Grünwald Vincze és Vár­helyi Fülöp, aranyozó és mázoló iparüzlettulajdo­nosok. Önálló czégjegyzés, Vm, Mária-u. 19. Tel. Józs. 12-60. Griinzweig Ármin, Ármin Grünzweig, czégb. Grünzweig Ármin, szőnyeg-ügynök, IV, Mária Valéria-u. 1. Tel. 38—02. Gugenheim Miksa, czégb. Gugenheim, butorvasalási kellékek árúsitásával foglalkozó üzlettulajdonos, VH, Miksa-u. 15. Tel. 60—70. Gugler & F.orray, czégb. Forray Károly, lágyvas- és aczélöntő gyári iparüzlettulajd., V, váczi út 162, Tel. 27—39. Gunszt Bertalan, Bartholomew Gunszt, czégb. Gunszt Bertalan, bányavállalkozó, bánya- és kohótermékek nagybani elárusító iparüzlettulajdonos, czégv. Gunszt K. Lajos és Székely Sándor, V, nádor-u. 21.Tel. 75—46. Gunst és Székely, Gunst & Székely, társt. Gunst Félix és Schweiger Gyula műszaki vállalkozók. Együttes czégjegyzés. V, pozsonyi út 2Ib. Tel. 161—34. Gurré Ferencz, 1. Ingatlan és jelzálogforgalmi intézet. Gussenbauer L. és fia, lásd Specziális épitő vállalat. Gussniann Adolf, czégb. Gussmann Adolf, fakereskedő, V, hold-u. 15. Tel. 148—50. Gut ^rpád és Gergely Jenő, társt. Gut Árpád és Gergely Jenő, oki. mérnökök, vasbeton tervező üzlettulajdo­nosok. Együttes czégjegvzés, V, visegrádi u. 10. Tel. 105-58. Gut Samu, czégb. Gut Samu, gabonaügynöki és bizo­mányi üzlettulajdonos, VI, Liszt Ferencz-tér 14. Guth Ignácz és Társai. Ignácz Gutli & Cie, czégb. Guth Ignácz, parafa- és fadugókereskedő, VII, Amazon-u. 6—8. Gutfreund Dezső, czégb. Gutfreund Dezső, elektrotech­nikaiiparüzlet tulajdonos,VT, Bévay-u. 12. Tel. 81—86. Gutfreund és Herskovics, társt. Gutfreund Márk és Herskovies Ármin, takarmányeladási üzlettulajdono­sok. Együttes czégjegyzés,V, ügynök-u. 17. Tel. 170—76. Guttmann A. (Adolf), sertéshizlaló, VH, Erzsébet-krt 32. Guttmann A. és fia, A. Guttmann & Sohn, czégb. Gutt­mann Gyula, férfiszabó, V, Zrinyi-u. 1. Tel. 273. Guttmann Ádám, Adam Guttmann, czégb. Guttmann Ádám, szövetkereskedő, czégv. Kanitz Zsigmond, V, mérleg-u. 4. Tel. 31—38. Guttmann Antal, Anton Guttmann, czégb. Guttmann Antal, művirág-keresk., IV, szervita-tér 8. Tel. 91—13. Guttmann Ármin, Hermann Guttmann, czégb. Gutt­mann Ármin, fűszerkereskedő, Vil, Erzsébet királyné útja 49. Guttmann Benedek, czégb. Guttmann Benedek, papír­kereskedő, IV, muzeum-körút 13. Tel. 663. Guttman Bernát, czégb. Guttman Bernát, kendőáruk­kal kereskedő. Czégv. Neufeld Mór, VI, Deák Ferencz­tér. 6. (Anker-köz 4.) Guttmann Ferencz, drogéria, czégb. Guttmann Ferencz, illatszerek, pipereczikkek gyártásával, valamint pi­pere- és háztartási czikkek elárusitásával való ipar­üzlettulajdonos, V, nádor-u. 23. Tel. 8—28. Guttmann Gáborné, czégb. Guttmann Gáborné, szül. Pfeifer Mária, szőnyeg, olajfestmények és lakásberen­dezési czikkekkel kereskedő, IV. váczi u. 10. Guttmann Géza, czégb. Guttmann Géza, bank- és tőzsde­bizományos, V, Falk Miksa-u. 6. Tel, 160—32. Gutmann H. Hugó, czégb. Gutmann Hermann Hugó, nyers terményekkel bizományi üzlettulajdonos, VII, Károly-krt 7. Guttmann Ignácz, Ignatz Guttmann, czégb. Guttmann Ignáczné, özv., rövid- és szövöttárunagykereskedők. Czégv. Guttmann Ignáczné és Reiner Bernát, V, váczi kit 16. Tel. 160—73. Ifj. Guttmann Ignácz, czégb. Guttmann Ignácz, zsibárus üzlettulajdonos, VHI, Teleki-tér 78.. Guttmann Irén, czégb. Guttmann Irén, órás- és ék­szerész tulajdonos, YHI, népszinház-u. 23. Guttmann Izidor és társa, Izidor Guttmann & Co., társt. Guttmann Izidor és dr. Kemény Zsigmondné szül. Gaiduschek Piroska, csiriz vételével és eladásával foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, V, visegrádi u. 11 fa. Gutmann J. ós társa, J. Gutmann & Comp., társt. Gut­mann Manó, özv. Gutmann Árminné szül. Sachs Johanna és Sachs Lipót, férfi-divatárukeresk., a czéget együttesen jegyzik, VH, Bákóczi-út 16. Tel. 24—11. Guttmann Jakab, czégb. Guttmann Jakab, sertés-, takar­mány- és terménykereskedő, VHI. Rákóczi-tér 17. Tel. Józs. 20—85. Guttmann Jakabné, özv. és fiai, Wwe Jacob Guttmann & Söhne, társ. Guttmann Sándor és Guttmann Lajos gabonabizományosok, a czéget mindegyik önállóan jegyzi, czégv. Guttmann Sándorné szül. Karfunkel Janka, V, Arpád-u. 2. Tel. 899. Guttmann L., L. Guttmann, czégb. Guttmann Lipót, orvosi és sebészeti műszerek ós műszaki czikkekkel­kereskedő. Főtelep: Wien, fióktelep: Budapest. VI, váczi körút 1. Tel. 16. Guttmann Lajos és fia, Ludwig Guttmann & Sohn, társt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom