Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény saékileg 697 Bejegyzett czégek. csemege-, déli gyümölcs és vegyes élelmiszerkeresk., VH, Thököly-út 26. Tel. Józs. 26—27. Gelb Lipót és Társa, társt. Gelb Lipót és Gábor Mibályné szül'Végli Erzsébet, nőiszabó üzlettulajdonosok.A czé­get Gelb Lipót önállóan jegyzi. Czégv. özv. Szánthó Ferenczné szül. Végli Kóza, ki Gelb Lipóttal együt­tesen jegyzi a czéget, VII, nyár-u. 17. Gelb M. és'fia. czégb. «Uránia» műkereskedés, r.-t., VII, dohány-u. 98. Tel. Józs. 10-32. Gelb Yilmos és társa, czégb. . özv. Gelb Vilmosné, szabó­iizlettulajd., II. fö-u. 35. Gelberg Miksa, czégb. Gelberg Miksa szőrmeáru keres­kedő, V, váczi körút 12. Geldner B., czégb. Geldner Beinhold, üvegköszörüs- és vésnöki iparüzlettulajdonos, IX, tüzoltó-utcza 22. Tel. Józs. 997. Gelei Vilmos, rövid-, szövött-, férfi- és női divatárukéi'., VI, Andrássy-út 43. Tel. 166—77. Geller József, czégb. Geller József, könyvkötő és papir­ker., IV, váczi u. 70. Tel. 422. Gellér Mihály, lásd Astoria-szálloda. Gelléri József, 1. Budapesti pénzszekrény- és tresorgyár. Gelléri és Schuller, 1. Bpesti pénzszekrény és tresorgyár. Gellért Ignácz és Tsa, Ignatz Gellért & Co., társt. Gellért Ignácz, gépügynökségi irodatulajdonos és Gellért Osz­kár, gépkereskedő. A czég képviseletére a társtagok egyformán jogosultak, V, Koháry-u. 2 4. Tel. 12—91. Gellért József, czégb. Gellért József, üveg- és porczellán­áru-kereskedő, VH, Damjanich-u. 12. Tel. 12- 02. Gellért B. és Társa, társ. Gellért Jakabné, szül. Schön Bozália, Schön József, vendéglős, kávépörkölő és fü­szerőrlő üzlettul., a czéget csak Gellért Jakabné jegyzi, VHI, Kisfaludy-u. 40. Tel. Józs. 266. Gellért és Dávid, társt. Gellért Sándor és Dávid Emil, vasbeton, műtárgyak építkezésének vállalkozásával való üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, H, lövő­liáz-.u. 15. Tel. 163—04. Gellmann és Müller, társt. Gellmann Móricz és Müller Jónás paplankészitő üzlettulajdonosok. Együttes czég­jegyzés, VH, Wesselényi-u. 55. Göllner Siegfried, Siegfried Gellner, társt. Gellner Siegfried és Fleischer Hermann, czukorgyártási üzlet­tulajd., VIH, szigony-u. 21. Tel. Józs. 24—24. Gellner és Austerlitz, Gellner & Austerlitz, czégb. Austerlitz Salamon, czukorkakészitő iparüzlettulajd., czégv. Austerlitz Izidor és Austerlitz Viktor, VHI, Tisza Kálmán-tér 24. Tel. Józs. 21—21. Özv. Gemeiner Istvánné és fia, társt. özvegy Gemeiner Istvánné, szül. Scbirling Bozina és Gerő István, tej, tejtermékek, vaj. turó, sajt, tojás, péksütemény s egyéb élelmiszereket elárusító iparüzlettulajdo­nosok. A czéget egyedül Gerő István jegvzi.VHI, sziget­vári u. 18. Tel. 58-27. Gémes Mór, czégb. Gémes (Mózes) Mór, papirnyomtat­vánv és irodafelszerelési czikkekkel kereskedők. IX, Bakáts-tér 2. Tel. Józs. 23—82. Gépgyár-társaság korlátolt felelősséggel, előbb Stute és Blumenthal, Maschinenbau Gesellschaft mit be­schränkter Haftung, vormals Stute & Blumenthal. A társaság üzletvezetői Mautner Frigyes és Huld­schinski Érich együttes czégjegyzési joggal. A buda­pesti fióktelep helyi képviselője Lichtwitz Károly ön­álló czégjegyzési jogosultsággal a «pp» toldat kitétele mellett. Főtelep : Hannover. Fióktelep : Budapest, VI, Eötvös-u. 16. Tel. 23—89. Gera Lajos Fiai, társt. ifj. Gera Lajos és Gera Gyula Béla asztalos-iparüzlettulajdonosok. Önálló czég­jegyzés, VHI, óriás-u. 35. Tel. Józs. 270. Gereben Béla 1. Coopyng Office. Gerenday A. és fia, czégb. Gerenday Béla, sirkő- ós müemlékkereskedő, VH, Bákóczi-út 90. Tel. Józs. 15—54. Gergely Adolf, Adolf Gergely, czégb. Gergely Adolf, mű­szaki czikkekkel kereskedő, V, Pannonia-u. 2'd. Tel. 145—56. Gergely Béla, czégb. Gergely Béla, rövid- és szövöttáru­kereskedő, bizományos és ügynök, VII, Wesselényi-u. 15. Tel. 123—14. Gergely F. Ferencz, czégb. Gergely F. Ferencz, szesz­bizománvi üzlettulajdonos. Czégv. Herczeg Sándor,VI, sziv-u. 63. Tel. 166—16. Gergely Károly, czégb. Gergelv Károly, gépkereskedő, V, Báthory-u. 20. Tel. 12 69. Gergely, Molnár és Szende Gergely, Molnár & Szende társt. Gergely Sándor, Molnár Izidor (I. István) és Szende Gyula, kereskedelmi ügynöki és bizományi üzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak,V, Zrinyi-u. 12. Tel. 29—78. Gergely Mór, czégb. Gergely (ezelőtt Weiszbrunn) Mór, lakatos- és bádogos iparüzlettulajdonos, VH, Hernád­utcza 39. Tel. 14 -95. Gergely Péter, czégb. Gergely Péter, szövött- és rőfös­áru kereskedő, IV, Ferencziek-tere 9. Gergely és Vecsei, társt. Gergely Alfréd és Vecsei József, olaj, zsiradék-és mezőgazdasági czélokra szol­gáló, vegyészeti árukkal kereskedők. A czég a társ­tagok által együttesen képviseltetik s akkép jegyez­tetik. hogy az előirt vagy nyomott czégszöveget mind­két társtag \*ezetéknevével aláírja.VI, balzsam-u. 1553. Tel. 48—78. Gerhardt és Szamek, társt. Gerhardt Károly és Szamek Mihály, lakatos iparüzlettulajdonosok. A czég kép­viseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogo­sultak, VHI, koszoru-u. 10. Tel. Józs. 26—12. German Jenő, czégb. German Jenő, kávés, Vili, József­körút 45. Tel. 54—86. Germanos Gyuláné és társa, társt. Germanos Gyuláné, szül. Fischer Malvin és Fischer Hermina, kész női felöltő, konfekció- és ruhaárn kereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül egyedül Germanos Gyuláné jogosult, IV, Károly-körút 28., városház épület. Germanus Sándor, czégb. Germanus Sándor, bőrkeresk., VH, Klauzál-tér 16. Tel. 15—43. Gerő Adolf, Adolf Gerő, czégb. Gerő Adolf, czipészüzlet­tul., IV, Kossuth Lajos-u. 4. Tel. 15—05. Gerő Gyula, társt. Gerő Gyula, borbizományos és Gru­ber Leó, borkereskedő. A czég a társtagok által együt­tesen képviseltetik és akkép jegyeztetik, hogy az előirt vagy előnyomott czég alá mindkét társtag vezetékne­vét irja, VI, mozsár-u. 12. Gerő Lajos, czégb. Gerő Lajos, papir-, könyv- és zenemükereskedő, VT, Andrássy-út 19. Tel. 40—21. Gerő Márton, budapesti alj,. bluz, pongyola- és ruha áruháza, czégb. Gerő Márkusz (Márton), úri és női divatkereskedő, VI, király-u. 22. Tel. 164—62. Gerő Miksa és társa, czégb. Gerő Miksa, férfiszabó ipar­üzlettulajdonos. IV, koronaherczeg 8. (Haris-bazár 6.) Tel. 71 74. Gerő Ödönné ós társa, társt. Gerő Ödönné szül. EÍiren­feld Juha és Goldstein Juh, fűszer- és vegyeskeresk. Önálló czégjegyzés, IX, soroksári út 33. Gerő Testvérek, háztartási és pipereczikkek üzlete, társt. Gerő Nella és Gerő Begina,háztartási és pípereczikkek­kel kereskedő. Önálló czégjegyzés, VIH, József-krt 18. Gerő uri szabóság, czégb. Gerő Lenke, férfiszabósággal és uri divatczikkek árusításával foglalkozó üzlettulaj­donos. Czégv. Gerő Sándor. IV, váczi u. 22. Gerő és Győry, társt. Gerő (azelőtt Gottlieb) Mór és Győry Károly, lakatos iparüzlettulajdonosok. A czég a társtagok által önállóan képviseltetik és jegyeztetik, VH, Elemér-u. 31. Tel. Józs. 14—33. Gerő és László,czégb.László Sándor,csipke-,paszomány-, gomb- és női divatczikkekkel kereskedő. IV, Iránvi­utcza 25. Tel. 81—85. Gerő és társa, czégb. Gerő Ignácz, kefe, kötszer, pipere és illatszeráru kereskedő. VI, király-utcza 24. Tel. 118—92. Gerő és Vajda, társt. Vajda Emánuel (Manó), férfiszabó, és Gerő Dávid, férfiruliakészitő. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s akkép jegyeztetik, hogy a czógből a Gerő nevet Gerő Dávid, a czég többi ré­szét pedig Vajda Emánuel irja, V, Dorottya-u. 11. Tel. 36—88. Gerőfi ós Erdély, Gerőfi & Erdély, czégb. Gerőfi Aruold, bankügynökségi üzlettulajd. V, Zoltán-utcza 11. Tel. 107—23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom