Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Pénzügyiga zgatóságok. 463 Székesfőv. xn. kir. adófelügy. Tisztek: Szaniszló Ferencz, Wiesner Sándor, Balassa Arthur. Adóhiv. gyakornok: Osztoics Miklós. 3. Pénzügyőrség. (II, fő-u. 1.) Pénzügyőri felügyelő: Drozdowszky János. X. Központi díj- és illetékkiszabási hivatal. (IX, fővám-tér 8. Telefon : 32 28.) (A pénzügyi m. kir. ministerium íönhatósága alatt a II. főosztály ügykörében.) Főnök: nagymartom László Pál, min. tan. Helyettesek: Fazekas Mihály, kir. tan., Niedzivulszky László, kir. tanácsos, dr. Hayde Gyula, p. ü. tan. Pénzügyi tanácsosok: Bartha Endre, Dolinay Antal, dr. Dénes István. Titkárok: Biely Aurél, Yuits Miklós, dr. Kőszeghy Andor, Biró Ferencz, Bittsánszky János. Segédtitkárok: Perényi József dr., Sőtér Ernő, Vár­konvi László. Fogalmazók: dr. Tiglás Béla, gr. Keglevich Géza, dr. Karikás Mihály, Schmidt Nándor, dr. Czermann Antal, dr. Hegyesy Gyula, dr. Hunyadi Ferencz, Madaras Jenő. Fogalmazó gyakornokok: vári Nagy János, dr. Miklós Aladár, dr. ifj. Szitányi Géza, dr. Schucssy László, dr. Scultétv Antal, dr. Mikoltsó Géza, Andreanszky István. Számvevőség. Számtanácsosok: Szenessy Aladár, Weiner Mór. Számvizsgálók: Antalffy Sándor, Németh Gyula, Klein Sámuel, Géczy Gyula, Kövér Gábor. Számellenőrök: dr.Karny Rezső,MalatinszkyAmbrus, Fényes Endre, Földes Nándor, Páldy Dezső, Kiáltossy Emil. Számtisztek: Andreánszky Béla, Tallaffus Bódog, Móricz János, Takács Dénes, Kuty Elemér, br. Popp Gyula, Eosconi Gyula, Blahunka László, ifj. Lónyai János, Nagyőszi Ferencz, Huszár Márton. Számgyakornokok: Varga József, Pingiczer Károly, Borkovits Ferencz, Páthy János, Dókány János, Osváth József, Czukoi' Gyula. Segédhivatal. Irodavezető: Lukáts Antal. Irodatisztek : Auffenberg Sándor. Horváth Miklós, Vég­helyi Béla, Kriszta Ágost, Németh Sándor, Dinnyési Ján. Kezelési gyakornok: Borsányi János. XI. Székesfőv. m. kir. adóíeliigyelő. 1. Központi osztály. (IX, vámház, I. em. — Tel. 60—45.) Kir. adófelügyelő: becsehelyi Gaszner Pál. min. tan. Kir. adófeltigyelő-helyettes : Hann Arnold, kir. tan. Nyilvántartási biztos: Clementis Lajos p. ü. titkár. Titkár : Bárczy Dezső. Segédtitkár : dr. Kullmann Lajos. Számvevőségi főnök: Heitler Bertalan, p. ü. tan. Számvizsgáló: Szabó Gyula. Számellenőrök : Beitzer Lajos, Réthy István, Stibrányi Oszkár. Számtisztek: Klein Géza, Baráth József. Irodavezető : Ember Sándor. Behajtási osztály. (Tel. 169—63.) Kir. adófeltigyelő-helyettes : Majos Károly, kir. tan. Titkár: Vorösmarthy Károly. Számellenőr: Csutor József. Végrehajtók : Boldog Kálmán, Benedek Béla, Dermár Frigyes, Gigler Jenő, Benkő Károly, Szeghő Ede, Filipecz László, Pantl József, Szakács Béla, Nemesszeghy Elemér. Gaál Bertalan, Havas József, Darvas Rezső. Irodatisztek: Ripka Kálmán, Holzschuch Jenő. 2. Kir. adófeltigyelő-helyettes az I—II. közig, kerület területén. (H, fő-u. 34. — Tel. 41—28.) Adófelügyelö-helyettes: Szebeny Pál, kir. tan. Pénzügyi tanácsos : Somogyi Zsigmond. Segédtitkárok: Biraglieh Ferencz, dr. Dereánó István. Fogalmazási gyakornok : Krivos Árpád. Számtiszt: Braun Ferencz. Irodatiszt: Dulovits Szilárd. 3. Kir. adófelügyelő-lielyettes a III. közig, kerület területén. (IH, fő-tér 1. — Tel. 67-64.) Adófelügyelő-helyettes: Balogh János, p. ü. tan. P. ü. titkár: Bolberitz Károly. Számvizsgáló: Thomas Ernő. Irodatiszt: Rihmer Gyula. 4. Kir. adófelügyelő-lielyettes a IV. közig, kerület területén. (IV, eskü-tér 8. — Tel. 6-34). Adófeltigyelő-helyettes : Komáromy István, kir. tan. Titkár: Sántha Ernő. Segédtitkár: dr. Lakner Árpád. Fogalmazó gyakornokok: Básthy Sándor, Szilágyi Ernő. Számtanácsos : Csépai Jenő. Számtiszt: Mátrai Lajos. Irodatiszt: Kovács József. 5. Kir. adófelügyelő-lielyettes az V. közig, kerület területén. (V, honvéd-u. 12. — Tel. 12—94.) Adófeltigyelő-helyettes : Kántor Ferencz, kir. tan. Pénzügyi tanácsos: Ivády Aladár. Segédtitkár: Margitay Ernő. Fogalmazó: Jalsoviczky Zoltán. Fogaim, gyakornokok : dr. Kiss Géza, br. Ghyllányi Sándor, dr. Tarnóczy Emii. Számvizsgáló: Martiny László. Számellenőr: dr. Eigner Tivadar. Irodatiszt: Bányai Károly. 6. Kir. adófelügyelö-helyettes a VI. közig, kerület területén. (VI, aradi u. 21. — Tel. 12—95.) Adófeltigyelő-helyettes : Trautwein Sándor, kir. tan. P. ti. tanácsos : Eberchardt Antal. Titkár: dr. Majláth Oszkár. Segédtitkárok: Jakabffy Elemér, Baróthy Ernő, dr. Szemcz.v János dr. Szaniszló Bálint. Fogalmazók: dr. Halász Zoltán, dr. Osváth Pál. Fogaim, gyakornokok: dr. Róth Pál, dr. Laky Géza, dr. Csulak Elemér. Pénzügyi tanácsos: Bordán Gyula. Számellenőr: Ungvári Márkus. Irodatiszt: Ragályi Kálmán. 7. Kir. adófelügyelő-helyettes a VII. közig, kerület területén. (Vn, Klauzál-u. 10. — Tel. 5-77.) Adófelügyelő-helyettes: Taubinger Géza, kir. tan. Pénzügyi tanácsos: dr. Zsolnay Imre. Titkárok : Farkas Róbert, dr. Weiszmann Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom