Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 359 Ügyészségek. Madarassy Béla, Csáder Gusztáv, dr. Horváth Sándor, dr. Biró Kálmán, Dusárdy István, dr. Yass Lajos, Molnár István, dr. Kállay Miklós, dr. Bartha László, Fleischer Kornél, Éder Kálmán, dr. Kendi Elemér v. b., Nedeczky Géza, dr. Ádám ^.rpád, dr. Perémy Gábor, dr. Hajós Géza, dr. Csopey Dénes. Bömches Gyula, Piacsek Győző, dr. Ta­kács Aurél, dr. Lázár Ernő, Székely Lajos, Nagy Béla, dr. Krezsák Pál. Albirák: Csillóry Kálmán, dr. Vass Károly, dr. Marga­lits Ede, dr. Mayer Géza, dr. Jakobi Lányi Márton, Verner László, dr. Mann Húgó. Jegyzők: Mihályi Béla,Molnár Béla, Babócs Mátyás, Böhm Himér, dr. Fayl Ivor, dr. Havlicsek Antal, dr. Szlávy István, Demkovits Leó, dr. Elekes Mátyás, dr. Kruk Zoltán, dr. Kőszeghy Lajos, dr. Gamberszky Guidó, dr. Zsédely István, dr. Miller István, dr. Szemlér Lőrinc, dr. Agárdy Jenő, dr. Knoblauch Bezső, dr. báró Gaizler Géza, dr. Sömjén László, dr. Danilovits Pál, dr. Gangéi Ödön, dr. Moldoványi István, dr. Ambrózy Gyula, dr. Král Mik­lós, dr. Békés Gyula, dr. Tóth János, dr. Nyáry Miklós, dr. Lengyel Ernő, dr. Csizsinszky Lajos, dr. Oláh Ernő. Irodaigazgató: Vlasits József. Irodatisztek: Sinai Gusztáv, Botos Endre, Laubhai­mer Yiktor, gr. Klebelsberg József,Molnár Géza, Lofcsányi Mihály, Ilosvai Lajos, Antoii Ágoston, Martinék Lajos, Micsinay Pál, Galamb József, Begéczi Gyula. írnokok: Nagy István, Nagy Ferencz, Koncz József, Upor Géza. 10, Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (Y, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó- és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) A járásbíróság vezetője Drill Béla, (t. birói cz. és jeli.). Járásbirák: Wiener Sándor, Benke Ferencz, dr. Far­kas Gyula, Baumann Mór, Bezerédy Bert. Baló Lajos, dr. Schmidt Albin, dr.Polányi Lajos Aladár, dr. Badics Gyula, Marczell János, dr. Kovács Lajos, kir. járásbiró, dr. Len­gyel Aurél kir. albiró. Jegyző : Beiner Aladár. Irodatisztek: Papp-Szilágyi János, Benkő Károly, Hu­tya Károly, Szendelszky István, Hinkelmann Cornél, Te­ley Aladár irnok, Hoffer Ferencz, Ruttkay Emil iroda­tisztek. Pénztárnok: Svastich Gyula. Ellenőr: Tangl Oszkár. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób. : Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: dr. Félix Antal. Birák: Kerese Gábor, kir. itélőbirói czimmel és jeli., Bánó József, kamarás, táblabírói czimmel és jelleggel, Sz. Kiss Gyula, kir. it. táblai biró cz. és jeli., K. Nagy Sán­dor, kir. it. táblai biró cz. és jeli., Kóler Gyula, kir. it. táblai biró cz. és jeli., Osváth Imre, dr. Laudon Gyula, Jándl Kálmán, dr. Szladits Károly, ig. miniszté­riumba beosztva, dr.Endler Miklós, dr. Nagy Iván, Kessel­bauer Ödön, Minich Jenő, dr. Bexa Viktor, dr. Dimsits Sándor, dr. Álmásy Antal, dr. Csengey Miklós, dr. Kecskés Gábor, dr. Hajós Géza, Somogyi Jenő. Albirák: dr. Schiller Bódog, dr. Neuberger Aladár, dr. Beismann Bezső, dr. Karay Pál, dr. Fábián Béla. Jegyzők: ifj. Hets Ödön, Belánszky Dezső, dr. Jelű­nek Ede, dr. Hoffkauser Imre, dr. Balassa Gusztáv (ügyész­ségnél), dr. Pásztor Ernő, dr. Arday Janka Barnabás, dr. Horváth Ernő, dr. Horváth Iván. Irodaigazgató: Nemes Bezső. Irodatisztek: Wirnhardt Gusztáv, Szabó Gyula, Boros Dávid, Bupp Károly. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor, Heinczmann Attila, Kovács Béla, Kasztner Antal, JaschikEde, Fekete Béla, Sági János. Törvényszéki orvosok : dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Huszár Kálmán, német; dr. Franki Sándor, német; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát és szerb, Delmár Jakab, egyet, lector, angol, franczia, spanyol, lengyel, német, olasz. 12. Pestvidéki kir. járásbiróság. (H, Margit-körút 24. — Tel. 114-85.) Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és IH. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.)j Járásbirák: Muttnyánszky Ádám t.-birói czimmel és jelleggel. Fodor József, dr. Szaffka Dénes. Jegyző: Benedek József. Irodatisztek: Sánta Ignácz, Harsányi János, Dolov­csák Bezső. Végrehajtók : Abarbanell Károly, Dezső Kornél. IX. Koronaügyészség. (V, alkotmány-u. 2.) Koronaügyész: Pongrácz Jenő. Helyettesek: Vargha Ferencz, dr. Stipl Károly, dr. Szeőke István, Ligetkutby Ivén, dr. Halász Lajos, Segédhivatali főigazgató : Kemény Dávid. Irodafőtiszt: Leszk Ödön. X. Kir. főügyészség. (V, országház-tér 12. — Telefon: 34—29.) (A budapesti kir. ítélőtábla területére.) Főügyész: Czárán István. Főügyész-helyettesek: dr. Magyar István, dr. Atányi József, dr. Polgár Viktor. Segédh. igazg.: Baróthy Miklós. Irodatiszt: Stifter Ede. írnok: Schis ser József. XI. Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 14. — Telefon: 19—35.) Az ügyészség vezetője: dr. Sélley Barnabás, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Geszti Andor, dr. Hodászy Antal, főügyészi helyettesek, dr. Balázs Elemér, dr. Etter Dezső, dr. Kesserü Lajos, Tóth István, dr. Vargha József, dr. Strache Gusztáv. Biró Kálmán, Uzonyi Géza. Horváth Akos, dr. Hérics-Tóth Lajos, dr. Nagy Béla, dr. Pálos Hugó, dr. Aczél Imre, dr. Timkó Zoltán, dr. Vary Albert, dr. Madai Meyer Guidó, Araniczky Sztankó kir. alügyész. 2. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, Semmelweis-u. tí. — Telefon: 17—28.) Kir. ügyészek: dr. Gáli Endre, főügyészhelyettes cz. és jeli, dr. Horváth János, dr. Publik Ernő, Bálint Ernő, Takács Dénes, dr. Szöllősi S. Oszkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom