Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 697 Bejegyzett czégek. John Rezső, czégb. Özv. John Rezsőné, szül. Rosenzweig Vilma, irógépkellékkereskedő.VI, Podmaniczky-u. 10. Tel. 94—59. Jókai könyvnyomdai műintézet, Berger és Schimek, társt. Berger Zsigmond és Schimek Ferencz, kő- és könyvnyomdászok. A czég egyedül Berger Zsigmond áltat képviseltetik és jegyeztetik olykér, hogy az elő­nyomott czég alá «Berger és Schimek» n~vet saját­kezüleg irja, VH, Thököly-út 28. Tel. 96—32. Jokl József, műszaki és asbest-árú ügynökség, czégb. Jokl József, műszaki és asbest-árú ügynöki üzlettulaj­donos, IX, Ráday-u. 26. Jókutby Dénes, czégb.Jókuthy Dénes, czementárú gyáros és betonépitési vállalkozó, IV, váczi u. 54. Jónás Adolf. Adolf Jónás, czégb. Jónás Adolf, bankügye­ket közvetítő iparüzlettulajonos. Czégv. Kellner Pál és Gang József. V, Árpád-u. 9. Telefon 35—97. Jónás Bertalan és társa, Berthold Jónás & Comp., társt. Jónás Bertalan és Frey Kálmán, termény- és bizom.­üzlettul., önálló czégj. joggal, V, nádor-utcza 31. Te­lefon 37—15. Jónás Dávid, czégb. Jónás Dávid épitési vállalkozó, IV, Szervita-tér 3. Telefon 49—50. Jónás Gyula és társa, czégb. Jónás Gyula, vászon-, női ruhakeresk., önálló czégjegyzési joggal, VIII, Rákóczi­út 23. Telefon 53—01. Jónás Ignácz és fiai, Ignatz Jónás u. Söhne, társt. Jónás Henrik és Jónás János, kézmüáru-ügynökök, önálló czégj. joggal, V, nagykorona-u. 17. Tel. 31—22. Jónás Illés és fia,társt. Jónás István Lajos és Jónás Illés géplakatos iparüzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, \TH, óriás-u. 14. Tel. 151—97. Jónás Leib, halbizományos, czégb..Jónás Leib, halárusitó és halbizományos, X, közp. vásárcsarnok. Joó Gyula, Julius Joó, czégb. Joó Gyula, utazási czik­kekkel és diszműárukkal kereskedő, VH, Erzsébet­körút 52. Jotischky és Vas, villamosvilágitási és erőátviteli válla­lata, Jotischky & Vas, Unternehmung für Elektrische Licht u. Kraftanlagen, társt. Jotischky Valdemár és Vas Jenő, erősáramú villamos szerelők. A czég a társ­tagok által együttesen képviseltetik s olyképen jegyez­tetik. hogy a czimbélvegzővel előnyomott czég alá mindkét társtag nevét irja, VI, Podmaniczky-u. 31. Tel. 98 78. Jubik és Szikora, társt. Jubik Zsigmond és Szikora Antal Károly, czipészkellék-kereskedők. Önálló czég­jegyzés, IV, párisi u. 9. Juer Jakab, czégb. Juer Jakab, szarvasmarha és borjú bizom. üzlettulajdonos. IX, közp. vásárcsarnok 615. Juhász testvérek, társt. Juhász Jenő és Juhász Gyula selyem-, csipke- és szalagárú kereskedők. Önálló czég­jegyzés, VH, király-u. 19. Juhász és Nagy, társt. Juhász Ferencz és P. Nagy Dezső női és férfi divatárú kereskedők. Önálló czégjegyzés, I, Mészáros-u. 4. Jung Karl, és Társa. társt.'Iíarl József, Jung Antal és Bakk Gyula, lakatos iparüzlettulajdonosok. A czéget a társtagok ketteje jegyzi, ugy azonban, hogy az egyik aláiró mindenkor Bakk Gyula társtag kell,hogy legyen. VI, lőportár-u. 14Jb. Tel. 20-68. Jung Péter, czégb. .Jung Péter, sajt-, vaj-, szalámi- és csemegekereskedö, IV, fővámtér 6. Tel. 785. Jung és Friedmann, társtul. Jung Lipót és Friedmann Lipót Gyula, munkásing- és ruhakészitési ipariizlet­tulajdonosok, a czég képviseletére és jegyzésére a társ­tagok egyformán jogosultak, VI, Révay-utcza 3. Te­lefon 13—92. Jungen Sándor, Alexander Jungen, czégb. Jungen Sán­dor, vasáruügynök, V, honvéd-u. 4. Tel. 29—65. Junger és társa, társt. Junger Hermáimé, szül. Zelma­novits Regina és /elmanovits Berkó, szarvasmarha, hús és egyéb élelmiszerekkel bizományos üzlettulaj­donosok. A czéget egyedül Junger Hermanné, szül. Zelmanovits Regina képviseli és jegyzi. IX, központi vásárcsarnok és IX, Lónyay-u. 36. Tel. 104—62. Jungfer Gyula, Julius Jungfer, társt. Jungfer Ferencz, Jungfer József és Jungfer Gyula, lakatos gyári ipar­üzlettulajdonosok. A czéget Jungfer Ferencz és Jung­fer József társtagok együttesen képviselik és jegyzik, VILI, Berzsenyi-u. 6. Telefon 50—71. és VH, kerepesi út 26. Tel. 170 <K). Jurányi és Társa, Betéti társaság, Jurányi & Co., Com­mandit-Gesellschaft, beit. Jurányi Viktor, gépsokszo­rositás utján előállított műlapok, reklám czikkek, képes levelezőlapok, papirdiszműáruk és az ezekkel rokon­czikkek nagyban való eladása és kiviteli üzlettulajdo­nos. A czég egyedül a beltag által képviseltetik és oly­képen jegyeztetik, hogy a czimbélyegzővel előnyomott czégszöveg alá vezetéknevét irja, VH, Erzsébet-krt 18. Tel. 49—68. Jurisics Márton, társt. özv. Jurisics Mártonné, szül. Pozdech Julia és Gedeon Jánosné, szül. Jurisics Irma, szerkovácsiparüzlettul. A czéget egyedül Gedeon Jánosné, szül. Jurisics Irma jegyzi,VI, rózsa-u. 51/53. Telefon 77—51. Justus Sándor és fia, Alexander Justus & Sohn, társt. Justus Sándor és Justus Márton Dezső, redőnygyáro­sok, önálló bejegyzési joggal, VI, Vörösmarty-u. 24ib. Telefon 23—06. Jutassy Ödön 1. Molnárok Lapja kiadóhivatala. Jutkovics Miksa, czégb. Jutkovics Miksa, asztalos ipar­üzlettulajdonos, VH, Wesselényi-u. 51. Juventius Károly, Carl Juventius, czégb. Juventius Károly, órás, IV, papnövelde-u. 8. Juwelier Géza, czégb. Juwelier Géza. szőnyeg- és vászon­kereskedő, ÍV, koronaherczeg-u. 9. Jitnker Henrik, 1. Magyar müviráglevél és szemfödél­gyáros. Kaczér Irma, c?égb. Kaczér Irma, aranyhimző iparüzlet­tulajdonos, VIH, Szerdahelyi-u. 11. Kádár Imre, czégb. Kádár Imre (Izidor), kölcsön közve­titésével, továbbá ingatlan vételével és eladásával foglalkozó üzlettulajd., VH, sip-u. 7. Kádár Mór, Moritz Kádár, czégb. Kádár Mór zsiradék­árukereskedő, VII Huszár-u. 10. Tel. 54—07. Kádár Mór és Társa, társt. Kádár Mózes Mór és Kádár Salamon, gyarmatárú, fiiszer, élelmiszer, technikai czikkek ós gépek, továbbá ingatlanok közvetitésével foglalkozó ügynöki és bizományi üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, VI, Teréz-krt 39. Kadelburger Mihály, Michael Kadelburger, czégb. Kadel­burger Mihály, ékszerész-, arany- és ezüstműves­iparüzlettul., VH, Wesselényi-u. 2. Telefon : 19—63. Kaiser Bernátné és társa betéti társaság, beit. Kaiser Bernátné szül. Stampfer Sarolta denaturált szesz­kereskedő. A czéget egyedül a beltag jegyzi, VH, Ele­mér- u. 16. Kaiser Hugó és Oszkár, társt. Kaiser Hugó és Kaiser Oszkár építőmesterek. Önálló czégjegyzés, VH,Hernád­utcza 22. Tel. 159—14; Kálai 1. Kállai. Kalaniaznik Nándor és társa, társt. Kalamaznik Nándor és Kaczander Ernő, kutcsináló üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, IX, Bakáts-tér 2. Tel. 178 - 76. Kalapbazár Kopfer Ignácz, czégb. Kopfer Ignácz, kalap­és kalapkellékkereskedő, VH, Klauzál-tér 16. Kálazdy nővérek, társt. Kálazdy Mária és Kálazdy Teréz, művirág- és disztoll-készitési üzlettulajd., IV, kigvó­tér 1. Tel. 159—93. Káldor Albert, czégb. Káldor Albert szikvizgyárberen­dezési ós felszerelési kellékekkel, valamint szikviz­gyártási anyagokkal való kereskedő,VH, akáczfa-u. 13. Káldor József, czégb. Káldor József, kézmüáru-bizomá­nyos, V, József-tér 13. Tel. 31—10. Káldor Manó és társa, czégb. Káldor Manó, beszélőgóp­és hanglemez kereskedő. IV, Semmelweis-u. 23. — Tel. 08—46. Káldori Dániel, Daniel Káldori, czégb. Káldori Dániel, fűszer- és gyarmatáru ügynök és bizom., VI, nagy­mező-u. 37/39. Telefon 21—52. Kalix József, czégb. ifj. Kalix József, sütőiparüzlettulaj­donos. VHI, Baross-u. 121. Tel. 137 -53. Kalix Ödön, czégb. Kalix Ödön, sütöiparüzlettulajdo­nos, VH. nefelejts-u. 52. Telefon 51—50. Kalix Victor, czégb. Kalix Victor, arany-ezüstműves, ékszerész és órakeresk., IV, Ferencziek-tere 8. Kállai Ármin, czégb. Kállai (azelőtt Kleinberger) Armin

Next

/
Oldalképek
Tartalom