Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Szinházak. 403 Közművelődési társulatok. Szinpadmester: Németh Vilmos. Fővilágositó: Grunner Ede. Szertáros: Tóth János. Főruhatáros: Mészáros Lajos. Főruhatárosné: Czeglédy Andorné. 5. Király-szinház. Magyar szinház. (Igazgatóság : Yn, király-u. 71. — Tel. 114—69 és VII, Wesselényi-u. 62. — Tel. 57 - 80.) Igazgató: Beöthy László. Titkár: Lázár Ödön. Rendezők: Márkus László, Stoll Károly, Vajda László. Karmesterek: Vincze Zsigmond, Marton Géza és Bé­kési Ferencz. Sczénikai felügyelő: Márkus László. Ügyelők: Bérczy Géza, Karádi Elemér, Havy Lajos és Balázs Márton. Gazdasági főnök : Leszkay András. Gondnokok: Becsky Jenő, Zoltán Sándor. Főpénztáros: Uhl Alajos. Szinpadmester: Juhász József. Díszmesterek : Mikolay János, Klein Béla. Fővilágositók : Schlesinger Béla, Reinthaller Lajos. Ellenőr: Czeglédy László. Jogtanácsos: Marton Sándor dr. Orvosok: dr. Salgó Ernő, dr. Torday Árpád, dr. Fleischmann Hugó. Művésznők : Balogh Erzsi, Báthory Giza, Bera Paula, Csatai Janka, Erdei Berta, Fábián Czélia, Forrai Rózsi, Gerő Ida, Gombaszögi Frida, Halmi Margit, Kormos Bona, Nagy Teréz, P. Tárnoky Gizella, Zala Karola, Tóth Irma, Váradi Erzsi, Zikó Ilma, Haraszti Miczi, Somló Emma, Lonrai Annié, Fedák Sári, Hudacsek Nelly, Berki Lili, Dobos Margit, Simonyi Maria, Somló Ilona, Soós Margit, Szegedi Erzsi, Dergán Blanka. Művészek: Boross Endre, Csiszér Arthur, Dobi Fe­rencz, Gere Zsiga, Huszár Károly, Kertész Mihály, Kovács Andor, Király Ernő, Körmendy János, Kürthy József, Latabár Árpád, Z. Molnár László, Németh József, Papp Mihály, Pártos Dezső, Petheö Attila, Raskó Géza, Róthei Lajos, Rátkai Márton, Sáfrány Vilmos, Simái István, Szirmay Imre, Törzs Jenő, Tarnai Ernő, Tóth József, Toronyi Gyula, Thuróczy Gyula,Vágó Béla, Vándory Gusz­táv, Hajnal György. Aszonyi László, Nádor Jenő, Lugosi Béla, Krasznai Elek. 66 tagból álló kórus, 12 tagból álló tánczkar és a Király-szinházban 38 tagu zen ekar, a Magyar-szinházban 18 tagu zenekar, 25 nő és 25 férfi statiszta. 6. Népopera. (VHI, Tisza Kálmán-tér. — Tel. 143—83.) Igazgató: Márkus Dezső. Főrendezők: Mérei Adolf. Megyeri Dezső. Karmesterek: Grosskopf Márk, Feszler Géza, Reiner Frigyes, Szenkár Jenő, Barna Izsó, Nádor Mihály, Weiner Leó. Énekesnők: Adler Adél, Ábrányi Rózsi, Andrejka Margit, Berzeviczy Mária, Durigó Ilona, Gleviczky Irén, Gervay Erzsi, Jávor Mária, Legard Adél, Sándor Mariska, Sebők Ilona, Sz. Sido Ilonka, Hikisch Kató, Szepesi Aranka, Vidor Ilonka, Wagner Róza. Énekesek: Bachmann Sándor, Lubin Ottó, Egressy Miklós, Fehér Artúr, Gábor Arnold, Hajagos Károly, Ker­tész Vilmos, Körösi Jenő, Kriener Miksa, Mátrai Ernő, Németh Gyula, Pajor Ödön, Andor Árpád, Pogány György, Révész Imre, Róna Dezső. Székely Emil, Sugár Frigyes, Szántó Gáspár, Várnai Simon, Vajda Frigyes, Marosffy Lajos, Csillag Benő. 7. Fővárosi nyári szinház. (I, Krisztina-körút. Tel. 87—50.) Előadások csak a nyári évadban tartatnak. Igazgató : Krecsányi Ignácz. 8. Uránia magy. tudományos szinház. (VHI, Bákóczi-út 21. Tel. 54—95.) Igazgató: — Aligazgató : dr. Szabó Ödön. Jogtanácsos: dr. Várady Gábor. Titkár: dr. Margovics Béla. Fényképész: Mattig János. Pénztárosnő : Krebsz Szerén. Felolvasók: Ligeti Jenő, Hajnal Dezső. 9. Országos vidéki szinészeti felügyelőség. (IX, Bakáts-tér 2.) Felügyelő : tolnai gr. Festetics Andor. VIII. Közművelődési társulatok. 1. Magyar Tudományos Akadémia. (V, Akadémia-u. 2. Tel. 35—26, 173—13.) Elnök: berzeviczei és kakaslomniczi dr. Berzeviczy Albert, b. t. t. Másodelnök : dr. Beöthy Zsolt, főrendiházi tag. Főtitkár: dr. Heinrich Gusztáv, min. tan. Osztály titkár ok : dr. Szinnyei József, Pauer Imre, König Gyula. Főkönyvtárnok: dr. nagyszigeti Szily Kálmán. Alkönyvtárnok: Hellebrant Árpád. Könyvtártiszt: Heinlein István. Ügyész: dr. Fejérpataky Kálmán. Irodaigazgató és főtitkári segéd: dr. Borovszky Samu, akad. l.-tag. Irodatiszt: Szentes Károly. Gondnok: Jónás Károly. A könyvkiadóhivatal vezetője : Tiringer Béla. Igazgató-tanács : Széchényi Béla gr., b. t. t. — Szily Kálmán, min. tan. — Dessewffy Áurél gr., b. t. t. — Apponyi Sándor gr., kir. főkamarásmester. — Semsey Andor. — Csáky Albin gr., b. t. t. — Frak­nói Vilmos, cz. püspök. — Beöthy Zsolt, cz. min. tan., egyet, tanár. — Vaszary Kolos Ferencz, bi­bornok, Magyarország herczegprimása stb. — Vámbéry Ármin, udv. tan., egyet, tanár. — Teleki Géza gr., b. t. t. — Wlassics Gyula dr., b. t. t., a m. kir. közig. bir. ein. — Széli Kálmán, b. t. t., orszggy. képv. — Szögyény-Marich László, berlini nagykövet, b. t. t., főrendiházi tag. — Forster Gyula báró, min. ta­nácsos. — Berzeviczy Albert, b. t. t. — Pauer Imre, min. tan., egyet, tanár. — József cs. és kir. herczeg Ő Fensége. — Andrássy Dénes gróf, a m. főrendiház tagja. — Samassa József, bibornok, egri érsek. — Eötvös Loránd br., b. t. t., egyet, tanár. — Plósz Sándor, b. t. t., egyet, tanár, — nagyapponyi Apponyi Albert gr., b. t. t. — Entz Géza, min. tan. — König Gyula dr., min. tan. — Gold­ziher Ignácz, udv. tan. I. Nyelv- és széptudományi osztály. Elnök: Goldziher Ignácz, egyet. r. tanár. Tiszteletbeli tagok : Vámbéry Armin, udv. tan., egyet, tanár. — Apponyi Sándor gr., kir. főkamarásmester. — Lévay József, Borsod vm. volt alispánja. — Ponori Thewrewk Emil, egyet, tanár, Bákosi Jenő. — Benczúr Gyula, főr. tag. — Baksay Sándor, ref. püspök, — gr. Zichy Géza, v. b. t. t. Rendes tagok: Szilády Aron, ref. lelkész. —Beöthy Zsolt, egyet. r. tanár. — Goldziher Ignácz, egyet. r. tan. — Heinrich Gusztáv, min. tan. — Simonyi Zsig­mond, egyet. tan. — Szinnyei József dr„ egyet, nyilv. r. tan. — Peez Vilmos dr., egyet. r. tanár. — Asbóth 26*

Next

/
Oldalképek
Tartalom