Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Fényképészek. Czím-jegyzék. 943 Czím-jegyzék. Férfiruha-zsibárusok. Székely és társa, YI, Andrássy-út 29. Szelényi Gyula, YIH, József-u. 43. Szerdahelyi Mór,YH, Eottenhiller-u. 30. Szilágyi Gyn la, IX. Éáday-u. 47. — Jenő, VTH, Baross-u. 101. Torda József, YI, nagymezö-u. 28. Te­lefon 175-67. Uher Ödön, cs. és kir. udv. fény­képész, IV, koronaherczeg-u. 2. Pá­risi-udvar. Tel. 66—12. Veres A. Pál, V, lxarminczad-u. 3. Te­lefon 135—70. Waitzner Arnold, VH, Erzsébet-kör­út 20. Weinberg Leó, VI, Hungária-körút 81. Weinwurm Antal, id., IY, Károly-u. 3. Telefon 17—00. Wottitz Manfréd, VI, Eötvös-u. 48. Tel. 18—99. Wottitz Vilmos, IV, Kossuth Lajos­utcza 1. Ferencziek bazára, Tel. 679. Wurzler D., YH, nagymezö-u. 36. WOLFNER M.kur»SA KLISÉGYÁR Vlil.HUfiyADYu.32 TELEFOM 55-52 ALAPÍTTATOTT 1893 Fényképészeti asztalosok. Gerlich és Svuger, YH, Klauzál-u. 21. Simon Mihály, YH, rózsa-u. 15. Tele­fon 82 —33. Fényképészeti czikkek. (L. Látszerészek és látszerészeti czikkek alatt is.) Calderoni mű és tanszervállalat r.­t., IV, váczi u. 50. Telefon 10-87. Hatschek Emil, VI, Andrássy-út 13. Telefon 22—59. Krámer Gyula, VH, síp-u. 8. T. 102—02. Magyar Rotophot Társaság Singer és tsai betéti társaság, VI, Liszt Ferencz-tér 9. Tel. 114—21. PEJTSIK KÄROLY, IV, városház-u. 1. Telefon 493. József főherczeg ő cs. és kir. fensége kamara szállítója. «Standard» palota, Kossuth Lajos-utcza sarkán. — Legnagyobb szaküzlet. — Schütz Vilmos és társa, V, József-tér 11. Tel. 125-52. Silberer Béla, VI, Andrássy-út 88. Te­lefon 107—03. Tisza Testvérek, H, fő-u. 12. Tele­fon 3—50. Uher Ödön cs. és kir. udvari fény­képész,TV, koronaherczeg-u. 2. (Pá­risi udvar). Tel. 166—12. «Uránia» szemléltető taneszközök gyára Erdélyi M. és társa, TV, Semmelweis­rftcza 2. Vámos Adolf, VH, kertész-u. 38. Wachtl E„ IV, korona-u. 2. Tel. 176/39. Wagner Ignácz, V, nagykorona-u. 24. Wanaus Ferencz és Társa, IV, Sem­melweis-u. 19. Tel. 163—69. — József, IV, Deák Ferencz-u. 19. Tele­fon 8—67. Fényképnagyitó intézet. (L. Arczképfestők. Fényképnagyi­tó k alatt.) Fénymásolatok. (L. Műszaki papiros alatt.) Fénymásolatok sürgős esetekben, az esti órákban is, villanvfény mellett készülnek FELLNER LEÓ műszaki papii gyárában V, váczi-út 4. Telefon 28—48. Fénymásolatok minden időben készíttetnek, esti órákban is villanyfény mellett., áremelés nélkül. KLÖSZ GYÖRGY és FIA műintézetében, VI, városligeti fasor 49. sz. Telefon: 163—17 és 5—79. Fénymásoló papir. (L. Műszaki papiros alatt.) Fellner Leó, műszaki papirgyáros, V, váczi út 4. Tel. 28—48. Fény nyomdák. Biró Pál, I, palota-tér 6. Tel. 108—15. Magyar fénynvomdai r. t., VHI, őr-u. 9. Tel. 67—59. Magyar Rotophot Társaság. Singer és társai betéti társaság, VI, Liszt Ferencz-tér 9. Tel. 114—21. Magyar sokszorosító műipar r.-t., VHI, Kisfaludy-u. 9. Tel. 58-84. Fényvető. (L. Prismagyár.) Féregirtók. (L. Lakástisztító vállalatok). Féregirtószerek. (L. Vegyi kereskedők alatt is.) «Irtolin»rovarporgyár,IX,tüzoltó-u.27/o Baaber Adolf, VI, váczi körút 29. «Batin» Bakteriológiai Laboratorium r. t. vezérkópviselősége :YH, Bottenbil­ler-u. 30. Beiss B., YH, király-u. 41. Tel. 53—19. Tirgram-Társaság, Forstner József, TV, Károly-u. 1. Tel. 14 -27. Féregmentesitési yál ­lalatok. (Lásd Lakástisztitó vállalatok alatt.) Kerber Henrik, por és féregmentesi­tés, ablak, lakástisztitás és szoba­beeresztési vállalata. Valamint me­chanikai szőnyegporolás, javítás, tisztítás villanyerőre berendezve és megóvási intézet, VHI. nap-u. 29. Tel. 53—55. Lásd hirdetést. «MATTEINE.» szab. gázfejlesztő gépekkel működő féreg­irtó vállalat. VI, király-u. 16. Tel.: 161—38. Poloska irtásért 1 évi jótállás. Férfidivatáru. (Lásd Divatáru-kereskedők alatt. Férfikalap-kere s­kedök. (L. Kalapkereskedők.) Férfikalap-zsit»­árusok. (L Kalap-zsibárusok.) Féx'iir u Ii a-zsilbái'usok. Adler Salamon, YI, szerecsen-u. 30. Alper Samu, TV, papnövelde-u. 10. Braun Elemér, IV, Károly-körút 24. DeutschMiksaVIH,Teleki-tér69.sz.bódé Dorogma Lajos, V, váczi körút 4. Ehrenfeld Miksa. VI, Petőfi-u. 13. — Miksa és fia, YI, szerecsen-u. 48. — Samu, YI. Petőfi-u. 1. Ehrenwald Yilmos, VHI, Teleki-tér 29. sz. bódé. Feldmann Adolf, VI, szerecsen-u. 40. Filut Hermann, VHI, Dobozi-u. 3. Fleischmann Tivadar. IX üllői út 21. Friedmann Israel, VHI, Teleki-tér 53. sz. bódé. Guttmann Ignácz,ifj., VIH,Teleki-tér78. sz. bódé. — Olga, VIH, Teleki-tér 116. sz. bódé. Gyenes I., VH, Bákóczi-út 6. Hanus Venczel, IX, Ferencz-tér 14. Keller Bernát, YI, szerecsen-u. 44. Koss Dávid,VHI, Teleki-tér 37. sz. bódé. König Ármin, VI. Petőfi-u. 1. Krausz Jakab, VIH, Teleki-tér 21—22. sz. bódé. Kulka Hermann, YIH, Teleki-tér 187. sz. bódé. Lax Gyuláné, VHI, Teleki-tér 4.sz.hódé. — Juda, VTH, Teleki-tér 54. sz. bódé. Lebovits Adolf, VI, Szondy-u. 37Ib. Lindenbaum S. Ch., VI, Petőfi-u. 12. Lissauer Izsák, VHI, Teleki-tér 62—63. sz. bódé — Jakab,YIH,Teleki-tér 57—58.sz.bódé. — Sándor, VIH, köztemető-út 17. Löbovits Jánosné, VHI, Teleki-tér 60. sz. bódé. — József,VIH, Teleki-tér 49. sz. bódé. Marósi Elek, VI, Petőfi-u. 11. Morgenstern Mór, VI, Petőfi-u. 11. Nagel Gyuláné, YIH, Teleki-tér 72. sz. bódé. Neimann József, VI, Petőfi-u. 2. Neumark Albertné, YIH, Teleki-tér 86. és 87. sz. bódé. Neumark Dávid,VIH, Teleki-tér 43—48. sz. bódé. Perényi Józsefné, VHI, Tisza Kálmán­tér 7. Polacsek és Tsa,VI, Deák Ferencz-tér 6. (Anker-köz 1/3.) Pollák Zsigmond, VI, Petőfi-u. 16. Préger Mór, VHI, Teleki-tér 52. számú bódé. Préger Weiszmann Mayer, VHI, Teleki­tér 84. sz. bódé. Beisz Simoné, YIH, Teleki-tér 31—36. sz. bódé. Bobitsek Jónás, YHI, Teleki-tér 64. sz. bódé. Bosenfeld Jónásné, VIH, Teleki-tér 93. sz. bódé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom