Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 341 Bíróságok. 8. VIII—X. ker. kir. járásbíróság. (VHI, fhg. Sándor-u. 13.) Járásbirák: dr. Biber Gyula, Virágh György, Csató Zsigmond, dr. Nászay Károly, dr. Benda Béla, dr. Fenes Ferencz, dr. Balázs Emil, dr. Párvy Alfréd. Albiró : dr. Kraus Kálmán. Irodavezető : Bihari Soma, irodatiszt. 9. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza, tvszéki épület. — Telefon: 19—88.) Elnök: dr. Baloghy György. Törvényszéki birák : Tóth Ernő, Mladoniczky Nán­dor, dr. Bakonyi Kálmán, dr. Langer Jenő, Saly Dezső, kir. Ítélőtáblai bírók. Buttkay István, Czekelius Marczell, dr. Tholt István, Szepessy István, dr. Makucz Arthur, dr. Kiss István, v. b., dr. Szlavek Ferencz, v. b.. Jam­niczky Gyula, dr. Mikovich Lajos, dr. Füzesséry Zoltán, Madarassy Béla", Csáder Gusztáv, dr. Horváth Sándor, dr. Biró Kálmán, Dusárdy István, dr. Vass Lajos, Molnár István, dr. Kállay Miklós, dr. Bartha László, Fleischer Kornél, Éder Kálmán, dr. Kendi Elemér v. b.. Nedeczky Géza, dr. Ádám ra-pád, dr. Perémy Gábor, dr. Hajós Géza. dr. Csopey Dénes, Bömches Gyula, Piacsek Győző, dr. Ta­kács Aurél, dr. Lázár Ernő, Székely Laios, Nagy Béla, dr. Krezsák Pál. Albirák: dr. Kovács Lajos, Kistáj János. Jegyzők: Mihályi Béla. Molnár Béla, Babócs Mátyás. . Csilléry Kálmán, dr. I'aczák Jenő, Böhm Himér, dr. Mann Hugó, Elek Béla. dr. Fayl Ivor. dr. Havlicsek An­tal, dr. Margalits Ede, dr. Szlávy István, Demkovits Leó, dr. Elekes Mátyás, dr. Kruk Zoltán, dr. Kőszeghy Lajos, dr. Battlay Géza, dr. Gamberszky Guidó, dr. Zsédely István, dr. Téry Tivadar, dr. Miller István, dr. Szemlér Lőrinc, dr. Agárdy Jenő, dr. Knoblauch Bezső, dr. báró Gaizler Géza, dr. Sömjén László, dr. Danilovits Pál, dr. Gangéi Ödön, dr. Moldoványi István, dr. Amhrózy Gyula. Irodaigazgató: Vlasits József. Irodatisztek: Barna Dániel, Szabó János, Botos Endre, Nagy Ferencz, Buttkay Emil. Laubhaimer Viktor, gr. Klebelsberg József, Molnár Géza, Lofcsányi Mihály, Ilosvai Lajos, Anton Ágoston. írnokok: Martinék Lajos, Micsinay Pál, Galamb Jó­zsef, Begéczi Gyula, Nagy István, Nagy Ferencz, Kalocsay dolf. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó-és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) A járásbíróság vezetője: Drill Béla, (t. birói cz. és jeli.). Járásbirák: Wiener Sándor, Szilva Géza, Benke Fe­rencz, dr. Farkas Gyula, Baumann Mór, Bezerédy Bert., dr. Kürti József, Baló Lajos, Császár Edvin, dr. Schmidt Albin, dr. Polányi Lajos Aladár, dr. Badics Gyula, Mar­czell János. Jegyző: Beiner Aladár. Irodatisztek: Nagy József, Lápossv Emil, Papp­Szilágyi János, Benkő Károly, Hutya Károly, Szendelszky István, Lőrincz Pál, Hinkelmann Cornél. Pénztárnok: Sinay Gusztáv. írnok: Svastich Gyula. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) .(Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü. b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Bónay Kamill, kir. curiai birói cz. ós jeli. Birák: Kerese Gábor, kir. itélőbirói czimmel és jeli., Bánó József, kamarás, táblabírói czimmel és jelleggel, Sz. Kiss Gyula, kir. it. táblai biró cz. és jeli., K. Nagy Sán­dor, kir. it. táblai biró cz. és jeli., Osváth Imre, Kéler Gyula, dr. Laudon Gyula, dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, Jándl Kálmán, dr. Szladits Károly, ig. miniszté­riumba beosztva, dr.Endler Miklós, dr. Nagy Iván, Kessel­bauer Ödön, Minich Jenő, dr. Bexa Viktor, dr. Dimsits Sándor, dr. Álmásy Antal, dr. Csengey Miklós, dr. Kecskés Gábor, dr. Neuberger Aladár. Albirák: Somogyi Jenő, dr. Schiller Bódog. Jegyzők: ifj. Hets Ödön, dr. Beiszmann B. Gyula, Belánszky Dezső, dr. Jelűnek Ede, dr. Hoffhauser Imre, dr. Bajusz Gábor, dr. Balassa Gusztáv (ügyészségnél), dr. Pásztor Ernő, dr. Horváth Ernő, dr. Horváth Iván. Irodaigazgató: Nemes Bezső. Irodatisztek: Wiruhardt Gusztáv, Szabó Gyula, Boros Dávid, Bupp Károly, Jókuthy Ervin. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor, Heinczmann Attila, Kovács Béla, Kasztner Antal. JaschikEde, Fekete Béla. Törvényszéki orvosok: dr. Szikszay Sándor, dr. An­dreánszky Jenő, dr. Németh Ödön. Tolmácsok: dr. Huszár Kálmán, német; dr. Franki Sándor, német; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz, Óváry István, olasz, dr. Pavlinovic Bernát, horvát és szerb, Delmár Jakab, egyet, lector, angol, franczia, spanyol. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-körút 24. — Tel. 114—85.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és 111. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám t.-birói czimmel és jelleggel. Fodor József, dr. Szaffka Dénes. Jegyző : Benedek József. Irodatisztek: Sánta Ignácz, Harsányi János, Dolov­csák Bezső. Végrehajtók : Abarbanell Károly, Dezső Kornél. IX. Koronaügyészség. (V, alko'mány-u. 2.) Koronaügyész : Pongrácz Jenő. Helyettesek: dr. Baumgarten Izidor, Küchler Gyula, Vargha Ferencz, dr. Stipl Károly. Segédhivatali igazgató : Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ödön. Irógépkezelőnő: Leszk Gizella. X. Kir. főügyészség. (V, országház-tér 12. — Telefon: 34—29.) (A budapesti kir. Ítélőtábla területére.) Főügyész: Czárán István. Főügyész-helyettesek: dr. Halász Lajos, dr.Magyar István, dr. Átányi József. Beosztott kir. ügyész : dr. Polgár Viktor. Segédh. igazg.: Baróthy Miklós. Irodatiszt: Stifter Ede. írnok: Schisser József. XI. Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 14. — Telefon: 19—35.) Az ügyészség vezetője: dr. Sélley Barnabás, kir. fő­ügvész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Geszti Andor, főügyészi helyet­tes, dr. Balázs Elemér, dr. Etter Dezső, dr. Hodászy

Next

/
Oldalképek
Tartalom