Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek

Egyesületek. 499 •Egyesületek. Csánky Dezső (történet), gr. Teleki Pál (geografia), Gonda Béla (tengerészet). — A tengermelléki bizott­ság elnöke: dr. Fest Aladár. — Főtitkára: Garády Viktor. Magyar amatör-fényképezők országos szövetsége. IV, városház-utcza3 —5.— Elnök : dr.K. Lippich Elek.— Alelnökök: Horváth C. Guido, dr. Balassa József. — Titkár : Hoffmann Viktor. Magyar filozófiai társaság. Elnök : dr. Medveczky Fri­gyes, udv. tan., egyet, tanár. Alelnökök: dr. Bokor József és dr. Böhm Károly. •— Titkár és szerkesztő: Szitnyai Elek (VH3, József-körút 23). —• Pénztáros : Jász Géza. Magyar Földrajzi Társaság. VIH, fhg Sándor-u. 8. — Elnök: dr. Lóczy Lajos. — Alelnökök : dr. Déchy Mór, dr. Havass Bezső. — Főtitkár: dr. Cholnoky Jenő. — Titkár : dr. Littke Aurél. Magyar grafikusok egyesülete. Elnök :• Bauscher La­jos. — Titkár: Olgyai Viktor (Képzőműv. főiskola). — Pénztáros : Conrád Gyula (H, Margit-krt 5/a). Magyar gyorsirók egyesülete. II, orsó-u. 29. — Tb. elnök : Nagy Sándor. — Elnök : Pály Sándor. — Ügyvezető alelnök: Kováts Alajos. — Alelnök : dr. Ko­váts István. — Titkárok: Major János, dr. Tarján Ottó. — Pénztáros : Jellinek József. Magyar gyorsíró-társaság. V, országház. — Tisztb. elnök : zalai Fenyvessy Adolf. — Elnök: dr. Antalik Károly. — Alelnökök : dr. Fülöp Adorján, dr. Gyomlay Gyula, dr. Peregriny János. — Főjegyző : dr. Benkő Gyula. — Pénztáros : dr. Bajic Dusán. — Ellenőr: dr. Bozóky Ádám. — Lapszerkesztő: Bantler Ödön. Magyar háztartási iskola-egyesület. VH, Bottenbil­ler-.utcza 15. — Elnök: Dániel Ernő br.-né. — Al­elnökök : Türschel Jozefa, Herich Károlyné, özv. — Titkár: dr. Kell József. — Igazgató : dr. Ágh Géza. — Pénztárnok: Wollák Soma. Magyar heraldikai és genealógiai társaság. (Nemzeti muzeum.) — Elnök: — Másodelnökök : dr. Fejérpataky László, Csorna József. — Titkár: dr. Áldásy Antal. — Jegyző: dr. Szabó László. — A «Turul» szerkesztője: Áldásy Antal. — Pénztárnok : Tóth Árpád. Magyarhoni Földtani Társulat. VH, Stefánia-út 14. — Hiv. órák: a nyári szünetek (julius, auguszt. és szept), az ünnep- és vasárnapokon kivül naponta d. e. 11—1. Elnök: dr. Schafarzik Ferencz. — Alelnök: dr. Szon­tagh Tamás. — Első titkár : dr. Papp Károly. — Másod­titkár : dr. Vogl Viktor. — Pénztáros : Ascher Antal, Magyar iparjogvédelmi egyesület. V, Mária Valéria­utcza 12. Tel. 123—18.— Tisztb. elnök: dr. Nagy Fe­rencz. — Elnök: dr. König Gyula. — Titkár: dr. Faze­kas Oszkár. —• Műszaki titkár: Bernauer Zsigmond. Magyar Jogászegylet. VI, Szemere-utcza 10. — Tb. el­nök : Vavrik Béla. — Elnök : dr. Nagy Ferencz. — Társelnök: dr. Beck Hugó. — Alelnökök: dr. Baum­garten Izidor, dr. Kenedi Géza, dr. Nagy Dezső, dr. Schwartz Gusztáv, dr. Vécsey Tamás. — Titkárok : dr. Szladits Károly, dr. Meszlény Arthur, Baumgarten Nándor, dr. Lengyel Aurél. — Jegyzők: dr. Lányi Márton, dr. Sömjén László, dr. Erődi Tihamér, dr. Zsitvay Tibor. — Ügyész: dr. Messinger Simon. — Pénztárnok : dr. Vámossy Károly. — Könyvtárnok: dr. Lányi Márton. Magyar képzőművészek egyesülete.VI, városliget, mű­csarnok. — Elnök: Bóna József. — Titkár: Déry Béla. — Pénztárnok : Bruck Miksa. — Festészeti szakoszt. elnök: Dudits Andor. — Jegyző : K. Kacz Endre. — Szobrá­szati szakosztály.. Elnök : Zala György. -— Jegyző : And­rejka József. — Építészeti szakosztály. Elnök : Lechner Ödön. — Jegyző: Komor Marczel. — Titkár : K. Kacz Endre. Magyar közgazdasági társaság. V, Mária Valéria-u. 12. Elnök: Láng Lajos, v. b. t. t. — Álelnök: dr. Halász Sándor. — Igazgató : Mandelló Gyula. — Főtitkárok: Fellner Frigyes, Paikert Alajos. — Pénztáros: Huszár Gyula.— Ellenőr: Falk Zsigmond, lovag.— Könyvtáros : dr. Baumgarten Nándor. — Ügyész : dr. Fekete Ignácz. Magyar néprajzi társaság. VIH, magyar nemzeti mu­zeum. — Elnök: Szalay Imre. — Alelnök: dr. Csánki Dezső. — Főtitkár: dr. Sebestyén Gyula. — Titkár: dr. Solymossy Sándor. — Pénztáros : kövecsesi Dancs Ár­pád. — Ellenőr : Mader Béla. Magyar numizmatikai társulat.VIH, Csepreghy-u. 4. — Tiszteletbeli elnök: dr. Szivák Imre. — Elnök: dr. Béthy László. — Alelnök: Sziklay Jenő és Kilényi Hugó. — Titkár: dr. Zimmermann Lajos. — Másod­titkár : Bampacher Pál. Pénztáros: Kunváry Fülöp. — Könyvtár és gyűjtemény őre: dr. Finály Gábor. — Könyvtár és gyűjtemény helyettes őre: Szentgáli Károly. — A «Numizmatikai Közlöny» szerkesztője: Göhl Ödön. — Felügyelő bizottság: Fejér József, Ött János, ifj. Zachar Antal. _ Magyar nyelvtudományi társaság. V, akadémia-u. 2. Elnök: Szily Kálmán. — Alelnök: ifj Szinnyey József. — Titkár: Gombocz Zoltán. — Jegyző : Horger Antal. — Pénztárnok: Tiringer Béla. Magyarország középeurópai közgazdasági egyesü­lete. V, Mária Valéria-u. 12. Tel. 39—43. — Elnök: dr. Wekerle Sándor. — Igazgatók : Hatvany-Deutscli Sándor br., Pallavicini Ede őrgróf, Bubinek Gyula, Dessewffy Emil gr. Magyarországi nőegyesületek szövetsége- (Tagja az «International Council of Women»-nek). — IV, Veres Pálné-u. 36.— Elnök: gr. Batthyány Lajosné.— Al­elnök : Bosenberg Auguszta. — Titkárok : Özv. Szarvas Gáborné, Szemere Ilona. — Jegyző : Buzogány Anna. — Pénztáros: Krajner Margit. Magyarországi Tót Közművelődési Társulat. I, fe­hérvári-út 27. — Elnök: Badnai Farkas. — Másodelnök: Osztroluczky Miklós. — Titkár : Buffy Pál. — Ügyész : Kálosi József. — Szerkesztő : Csecsotka Károly. Magyar orvosi könyvkiadó társulat. IX, Knezits-u. 15. Elnök: Tóth Lajos. — Alelnökök: Roller Gyula és Jendrássik Ernő. — I. titkár : Székely Ágoston.— II. tit­kár : Scholtz Kornél. — Pénztáros: Török Sándor. — Igazg. tagok: Budapestről: Bókay Árpád, Dollinger Gyula, Genersich Antal, Grósz Emil, Hegedűs János, Kétly Károly, Korányi Frigyes br., Korányi Sándor br., Müller Kálmán br., Navratil Imre, Béczey Imre, Tauffer Vilmos. — Vidékről: Erreth Lajos, Imre József, Ke­nézy Gyula, Konrád Márk, Kovács Sebestyén Endre, Mann Jakab, Petz Lajos, ifj. Purjesz Zsigmond, Szabó Dénes, Tauscher Béla, Tóth Imre, Varga Zsigmond. Magyar orvosok és természetvizsgálók vándor­gyűlése állandó központi választmánya. Elnök: dr. Chyzer Kornél (belügyminisztérium). —Alelnök: dr. Entz Géza. — Titkárok: Biró Lajos, dr. Kerekes Pál. — Pénztárnok: dr. Kaiser Károly (belügyminis­terium).— Könyvtáros : dr. Verebélyi László.— Ellenőr: dr. Báron Jónás. Magyar Paedagogiai Társaság. (Titkár lakása: I, Lógody-u. 33). — Elnök : Fináczy Ernő. — Alelnökök: Sebestyén Gyula, Erődi Béla, Kármán Mór. — Titkár: Gyulai Ágost. — Szerkesztő : Weszely Ödön. — Jegyző: Trajtler Károly. — Pénztárnok: Bozóky Endre. — Ellenőr: Böngéríi János. — Könyvtáros: Szuppán Vilmos. Magyar protest. irodalmi társaság. IX, Calvin-tér 7. Lelkészi elnök: Antal Gábor, püspök. — Világi elnök : Zsilinszky Mihály, v. b. t. t. Másodelnökök : Baksay Sándor, püspök és gróf Tisza István. — Titkár és szer­kesztő : Szőts Farkas theologiai tanár. — Pénztárnok: Bendl Henrik. — Ügyész: dr. Fromm Lajos, ügy­véd. — Választmányi tagok: 20 fővárosi és 40 vidéki. A társaság havi folyóirata: «Protestáns Szemle». Magyar társadalomtudományi egyesület. V. Mária Valéria-u. 12. — Igazgatók: dr. Apáthy István, dr. Gaal Jenő, dr. Jancsó Benedek. — Titkárok: dr. Gárdonyi Albert, dr. Hornyánszky Gyula, dr. Farkas Pál. — Pénztárnok: Szűcs Bertalan. — Ellenőr: Hosszú István. Ügyész : dr. Ludwig Bezső. — Gazda : Virágh Istv. — Társadalomtudományok Szabad Főiskolájának intéző­bizottsága : Jancsó Benedek, Marczali Henrik, Szász Károly, Hornyánszky Gyula, Farkas Pál, Gárdonyi Al­bert. — Előadási terem : IV, közp. egyétem, H. em. 1. sz. Magyar teozofiai társaság. VHI, Bökk Szilárd-u. 39. Magyar történelmi társulat. V, akadémia-u. 2.— Elnök: széki gr. Teleki Géza., v. b. t. t. — Alelnökök: dr. Csánki Dezső, dr. Fejérpataky László. — Titkár: dr. 33*

Next

/
Oldalképek
Tartalom