Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közoktatásügyi bizottságok. 388 Közoktatásügyi bizottságok. i) Közoktatás. I. A közoktatás érdekében szerve­zett tanácsok és bizottságok 388. lapon. II. Közoktatásügyi hivatalok 390. « III. Egyetemek és főiskolák 390. « IV. Középiskolai tanárvizsgáló bi­zottság .. —. ... .... ... 400. » V. Középiskolai tanárképző intézet 401. « VI. Kereskedelmi isk. tanárk. int. 401. i VII. Hittani intézetek ___ _. 401. « VIII. Kollégiumok és internátusok 402. « IX. Középiskolák-.. ... ... ... 404. lapon. X. Felsőbb leányiskolák ... 406 « XI. Képezdék _ ... ... ... 407. « XII. Polgári iskolák _.._ . ... _ _ 408. « XIII. Szaktanfolyamoké. ... ... 412. « XIV. Szakiskolák ... ... ... 413. « XV. Gyógypaedagogiai intézetek 425. « XVI. Elemi iskolák... ... ... ... 426. « XVII. Óvodák . ... ... 435. * XVIII. Árvaházak . .. ... 437. « I. A közoktatás érdekében szer­vezett tanácsok és bizottságok. 1. Országos közoktatási tanács. (IV, párizsi-u. 2. II. em.) Elnök: gr. Zichy János, v. b. 1.1. vallás- és közoktatás­ügyi m. k. miniszter. Másodelnök: Alelnök: dr. Fináczy Ernő, udv. tan., egyetemi tanár. Titkár: dr. Bozóky Endre, középiskolai igazgató. Előadó tanácsosok: Dr. Alexander Bernát, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Beöthy Zsolt, min. tan., főrendiházi tag, egyet. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Bokor József, egyet. m.-tanár, Budapest. Dr. Hegedűs István, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Di. Jancsó Benedek, áll. főgym. tanár, Budapest. Dr. Kovács János, áll. polg. isk. tanitók. int. tanár, Bpest. Magyar Gábor, cz. főigazg., kegyesrendi tartományfőnök, Budapest. Dr. Medveczky Frigyes, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Pauer Imre, mint. tan., tud. egyet. ny. r. !tanár, Buda­pest. Dr. Biedl Frigyes, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Sebestyén Gyula, kir. tan., tanitónőképző-int. szakfelügy. Budapest. Sretvizer Lajos, el. népisk. igazg., Bpest. Tagok: Dr. Antal Géza, orszgy. képv., ev. ref. theol. tanár, Pápa. Dr. Badics Ferencz, kir. tan., főigazg., Bpest. Balogh Péter, főgymn. tanár, Budapest. Bartoniek Géza, az Eötvös-kollégium igazg., Budapest. Dr. Bánóczi József, izr. tanitóképző-int. igazgató, Bpest. Dr. Beke Manó, tud. egy. ny. r. tanár, Budapest. Benedek Elek, iró, Budapest. Boldis Ignácz, polg. isk. igazgató. Turóczszentmárton. Dr. Bapesius József, ág. ev. tan.-képzőint. igazg., Nagy­szeben. Dr. Cherven Flóris, áll. főgymn. ig., cz. főigazg., Bpest. Dóczi Imre, ev. ref. egyházk. gymn. felügy., Debreczen. Dr.Fröhlich Izidor, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Gyomlay Gyula, egyet. m. tanár, a br. Eötvös-kolleg. tanára, Bpest. Dr. Ilosvay Lajos, orszgy, képv., min. tan., műegyet. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Juba Ádolf, egyet. m. tanár, főgymn. iskola-orvos és egészségtan-tan., Budapest. Kassuba Domokos, cistercita-rendi főgymn. igazg., Eger. Komlóssy Ferencz. prépost, Pozsony. Krammer József, áll. polg. isk. igazgató, Pozsony. Lád Károly, közs. polg. isk. igazgató, Budapest. Marusák Pál, fels. leányisk. igazgató, Sopron. Dr. Nagy Ernő, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Dr. Négyessy László, egyet. m. tanár, gyak. főgymn. tanár, Budapest. Nóvák Lajos, c. kanonok, kath. hitokt. egyházm. felügy., Budapest. Orosz István, ev. ref. tanítóképző int. igazg., Debreczen. Dr. Ottó József, áll. főreálisk. tanár, Budapest. Pál István, kanonok, az erdélyi r. k. státus előadója, Ko­lozsvár. Pallós Albert, áll. polg. leányisk. igazgató, Kolozsvár. Pásthy Károly, áll. polg. leányisk. igazgató, Kecskemét. Paszlavszky József, áll. főreálisk. tanár, cz. igazg., Bpest. Popovics István, udv. tan., a Tökölyanum igazg., Budapest. Baj (Bajner) Ferencz, főreálisk. igazgató, Budapest. Bauscher Lajos, műegyetemi ny. r. tanár, Budapest. Bombauer Emil, áll. főreálisk. ig., cz. főig., Budapest. Dr. Sághy Gyula, udv. tan., orszgy. képv., egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Schneller István, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Schulek Frigyes, műegyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Simonyi Zsigmond, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Trájtler Károly, közs. el. népisk. igazg., Budapest. Újvári Béla, kir. tan., Budapest. Dr. Vécsey Tamás, udv. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Waldapfel János, gyakori, főgymn. tanár, Budapest. Dr. Walter Gyula, ozeroi cz. püspök, kanonok, pápai pre­látus, a központi papnövelde-intézet rektora, Budapest. Dr. Weszely Ödön, közs. főreálisk. igazg, Budapest. Zoltvány Irén, főiskolai tanár, Pannonhalma. A vallás- és közoktatásügyi ministertől kirendelt tisztviselők: br. Barkóczy Sándor, dr.. min. tan. Dr. Erődi Béla, udv. tan., tanker. főigazg. Dr. Kacskovics Mihály, min. tan. K. Lippich Elek, min. tan. Dr. Morlin Emil, min. tan. Mosdóssy Imre, kir. tan., tanfelügyelő. Dr. Neményi Imre, min. tan. Spitkó Lajos, kir. tan., tanker. főigazg. Dr. Yángel Jenő, áll. polg. isk. tanítóképző int. igazgató. 2. Az orvosi továbbképzés köz­ponti bizottsága. (YIH, Mária-u. 35. - Tel. 61—64-.) Elnök : Tóth Lajos, dr., min. tan. Alelnök: Grósz Emil, dr., egyet. tan. Titkár : Schpltz Kornél, dr., egyet, magántanár. 3. Gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsa. (Budapest, I., Alkotás-u. 53.) Elnök : Náray-Szabó Sándor dr., államtitkár. Előadó: Berkes János, a bpesti áll. gyógy-píedagogiai nevelőintézet igazgatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom